Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetence izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumus ir Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) pirms izpildes procedūras sākšanas attiecībā uz prasījumiem, kas norādīti publiskā aktā Eiropas kontu apķīlāšanas regulas 6. panta 4. punkta izpratnē.

Citos gadījumos kompetence ir tiesai, kurā pēc pirmā pieprasījuma ir uzsākta izpildes procedūra, saistībā ar ko ir jāizdod Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Ja procedūra saistībā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu notiek ārpus Austrijas, iestāde Austrijā, kurai ir kompetence iegūt informāciju par kontu, ir iecirkņa tiesa, kuras piekritības teritorijā atrodas parādnieka dzīvesvieta (Wohnsitz) vai pastāvīgā dzīvesvieta (gewöhnlicher Aufenthalt).

Ja parādnieka dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta nav Austrijā, kompetentā iestāde ir Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesa (skat. iepriekš atbildi attiecībā uz 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu). Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesas kontaktinformācija ir pieejama šeit:

Ja procedūra par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu notiek Austrijas tiesā, kompetence iegūt informāciju par kontu ir attiecīgajai tiesai.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Pienākumu papildina in personam tiesas rīkojums. Ar tiesas rīkojumu parādniekam ir jānosaka pienākums sniegt informāciju par visiem iekšzemes bankas kontiem. Ar to ir jāaizliedz parādniekam atsavināt līdzekļus, kas tiek glabāti iekšzemes bankas kontos, uz kuriem attiecas Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums, līdz tādam apmēram, kāds ir apķīlājams saskaņā ar rīkojumu. Ar tiesas rīkojumu arī jānosaka parādniekam prasība atcelt visus tiešos debetus un regulāro maksājumu rīkojumus, saskaņā ar kuriem līdzekļi tiek atskaitīti no apķīlājamā konta, ja tie apdraud iespēju atgūt summu, kas ir apķīlājama saskaņā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, un apķīlājamo summu nav iespējams iegūt no summām, kurām nepiemēro apķīlāšanu.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lēmumi par pārsūdzībām ir jāpieņem tiesai, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu. Šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieteikumi ir jāiesniedz attiecīgajā tiesā (skat. iepriekš atbildi attiecībā uz 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Regulas 10. panta 2. punkta trešā daļa: izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde ir Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesa.

Regulas 23. panta 3. punkts: ja Austrija ir tikai izpildes dalībvalsts, kompetentā iestāde, kurai jāpārsūta dokumenti, ir Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesa.

Ja rīkojums ir izdots Austrijā, kompetence pārsūtīt dokumentus ir rīkojumu izdodošajai tiesai. Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai ir kompetence izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ja pieteikums par to ir iesniegts pirms tiesvedības uzsākšanas pēc būtības vai pēc tam, kad tā ir pabeigta, pieņemot galīgo spriedumu, taču pirms ir sākta izpilde. Citos gadījumos kompetence ir iecirkņa tiesai (Bezirksgericht) vai zemes tiesai (Landesgericht), kurā pēc pirmā pieprasījuma ir uzsākta tiesvedība pēc būtības vai izpildes procedūra, saistībā ar ko ir jāizdod Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums.

Regulas 23. panta 5. un 6. punkts un 27. panta 2. punkts: ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots Austrijā, par izpildi atbild rīkojumu izdodošā tiesa. (Rīkojumu izdodošā tiesa: skat. atbildi attiecībā uz 23. panta 3. punktu).

Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums nav izdots Austrijā, par izpildi atbild Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesa.

Regulas 25. panta 3. punkts: šajā gadījumā paziņojums ir jāpārsūta Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai.

Regulas 28. panta 3. punkts: šajā gadījumā dokumenti ir jāpārsūta Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai.

Regulas 36. panta 5. punkts: šajā gadījumā lēmums ir jāpārsūta Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots Austrijā, rīkojuma izdodošā tiesa atbild arī par izpildi.

Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots citā dalībvalstī, par izpildi atbild Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesa.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Ja kontam ir vairāk nekā viens turētājs un visiem tā turētājiem ir tiesības to izmantot individuāli, kā tas ir, piemēram, gadījumā, kad ir atvērts konts, ar kuru persona var rīkoties bez citu turētāju piekrišanas (Oder-Konto), prasījumu joprojām var apķīlāt pat tad, ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots tikai pret vienu no konta turētājiem, jo parādniekam ir tiesības atmaksāt parādu, rīkojoties vienam.

Taču, ja darījumu veikšanai ir nepieciešama visu konta turētāju piekrišana, piemēram, ja ir atvērts konts, ar kuru persona var rīkoties tikai ar citu turētāju piekrišanu (Und-Konto), apķīlāšana ir iespējama tikai tad, ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots pret visiem konta turētājiem (piemēram, ja ir konstatēta visu konta turētāju līdzatbildība).

Ja tiesvedība par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu ir sākta pret trasta konta (Treuhandkonto) pilnvarnieku kā parādnieku, trasta dibinātājs var iesniegt iebildumu saskaņā ar Izpildes kodeksa (Exekutionsordnung) 37. pantu. Trasta dibinātāja iebildums būs apliecinājums tam, ka, lai arī trasta konts ir parādnieka īpašumā, tas netiek uzskatīts par pilnvarnieka līdzekļiem, tāpēc nav uzskatāms par līdzekļiem, kas pieejami kreditora prasījuma apmierināšanai.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas saistībā ar prasījuma izpildi, ir izklāstīti Izpildes kodeksa 290. un turpmākajos pantos, savukārt noteikumi par saistīto kontu aizsardzību ir paredzēti kodeksa 292.i pantā; tie ir pieejami tīmekļa vietnē http://www.ris.bka.gv.at/. Tie ir juridiski saistoši.

Regulārajam atalgojumam un pensijas maksājumiem apķīlāšanu piemēro tikai daļēji; prasījuma daļas summa, ko nedrīkst apķīlāt (iztikas minimums (Existenzminimum)), ir atkarīga no maksājumu apmēra un parādnieka uzturēšanas saistībām. Šīs summas, kas katru gadu palielinās, ir noteiktas tabulās, kuras publicētas Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

Izpildes kodeksa 292.i pantā minētais noteikums par “konta aizsardzību” ir paredzēts, lai novērstu risku, ka pēc tam, kad apķīlāšanai pieejamās summas ir atskaitītas, uz kontu pārskaitītais iztikas minimums varētu tikt apķīlāts vēlreiz. Ja parādnieka kontā tiek ieskaitīti maksājumi, kuriem apķīlāšanu piemēro tikai daļēji, apķīlāšana pēc pieprasījuma tiek pārtraukta, tiklīdz konta atlikums atbilst ienākumiem, kas netiek apķīlāti, no apķīlāšanas brīža līdz nākamajam maksājuma datumam.

Saskaņā ar Izpildes kodeksa 290. pantu ir arī tādas summas, kuras ir pilnībā atbrīvotas no apķīlāšanas. To vidū ir šādas maksājumu kategorijas:

  1. izdevumi, ar kuriem tiek kompensētas papildu izmaksas, kas radušās profesionālo pienākumu pildīšanas laikā;
  2. saskaņā ar likumu maksājami pabalsti un piemaksas, ar kurām tiek segti papildu izdevumi saistībā ar fizisku vai garīgu invaliditāti, neaizsargātību vai vajadzību pēc aprūpes;
  3. atgūtās summas un izdevumi saistībā ar tiesībām uz pabalstiem natūrā, izdevumu atlīdzināšana saistībā ar likumā noteikto sociālo nodrošinājumu un kompensācija par ārstēšanās izdevumiem;
  4. likumā paredzēti ģimenes pabalsti.

Atbrīvojumu no apķīlāšanas nepiemēro tad, ja izpilde ir saistīta ar prasījumu, kas attiecas uz konkrēto maksājuma kategoriju. Lai iegūtu atbrīvojumu no apķīlāšanas rīkojuma, parādniekam ir jāiesniedz pieteikums.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Bankām ir tiesības uz maksājumu par fiksētu izdevumu segšanu 25 EUR apmērā par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma īstenošanu, kā arī par starpposma rīkojuma (einstweilige Verfügung) īstenošanu, kas saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem ir līdzvērtīgs akts.

Saņemot bankas pieteikumu, tiesa uzdod kreditoram atlīdzināt bankas izdevumus.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Cita veida samaksa par apķīlāšanas rīkojuma apstrādi vai izpildi vai informācijas par kontu sniegšanu netiek piemērota.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Austrijas izpildes tiesībās paredzētie akti prasījumu izpildes nodrošināšanai būtībā ir nodrošinājuma izpilde (Exekution zur Sicherstellung) un starpposma rīkojumi (einstweilige Verfügungen).

Nodrošinājuma izpilde (Izpildes kodeksa 370. un turpmākie panti) ir paredzēta, lai nodrošinātu kreditora prasījuma izpildi, pirms tas iegūst res judicata spēku, kas pēc tam ir jāizpilda. Atšķirībā no starpposma rīkojuma, nodrošinājuma izpildes gadījumā ir jābūt dokumentam, ar kuru tiek piešķirtas tiesības, bet kurš vēl nav izpildāms. Nodrošinājuma izpilde ir pieļaujama tikai finansiāla prasījuma apmierināšanai. Viens no nodrošinājuma izpildes veidiem, kas minēts Izpildes kodeksa 374. panta 1. punktā, ir ienākumu ieturēšana (Pfändung von Forderungen), kad kreditors iegūst aizturējuma tiesības (Pfandrecht).

Nodrošinājuma izpildes gadījumā kreditors iegūst aizturējuma tiesības. Saskaņā ar Eiropas kontu apķīlāšanas regulas 32. pantu apķīlāšanas rīkojumam ir tāda pati prioritātes kārtība, ja tāda pastāv, kā līdzvērtīgam valsts rīkojumam izpildes dalībvalstī. Tāpēc, lai saglabātu atbilstību Austrijas aktiem, Austrijas tiesībās ir noteikts, ka ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu tiek piešķirtas aizturējuma tiesības, ja kreditors jau ir saņēmis spriedumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu. Par piešķirtajām aizturējuma tiesībām ir jāinformē banka un parādnieks. Tas nodrošina atbilstību nodrošinājuma izpildes gadījumā.

Starpposma rīkojumu gadījumā finansiālu prasījumu apmierināšanai (Izpildes kodeksa 378. un turpmākie panti) aizturējuma tiesības vai īpaša kārtība nav paredzēta. Lai saņemtu starpposma rīkojumu, apdraudētajai puse nav nepieciešams dokuments, ar kuru tiek piešķirtas tiesības.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Lēmumi par pārsūdzībām ir jāpieņem tiesai, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu. Šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieteikumi ir jāiesniedz attiecīgajā tiesā (skat. iepriekš atbildi attiecībā uz 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

34. panta 1. un 2. punkts: ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir izdots citā dalībvalstī, kompetence piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli ir Vīnes Iekšpilsētas iecirkņa tiesai. Šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieteikumi ir jāiesniedz attiecīgajā tiesā.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Attiecībā uz lēmumiem saskaņā ar regulas 33., 34. un 35. pantu pieejamais pārsūdzības veids ir rekurss (Rekurs). Šāda pārsūdzība ir jāiesniedz 14 dienu laikā tajā tiesā, kas attiecīgo rīkojumu izdevusi, adresējot to zemes tiesai vai augstajai zemes tiesai, kuras jurisdikcijā ir attiecīgā iecirkņa vai zemes tiesa. Pārsūdzības ir jāparaksta advokātam.

Pārsūdzības iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad ir izsniegta apstrīdētā lēmuma rakstveida versija.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Nodevu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu maksā tikai tad, ja pieteikumu par rīkojumu neiesniedz tiesvedības ietvaros civiltiesā. Turklāt par kontu apķīlāšanas rīkojuma pārsūdzību ir jāmaksā vienotas likmes nodeva. Noteikumi par nodevām ir pieejami Tiesas nodevu likuma (Gerichtsgebührengesetz) 1. tarifu posteņa 2. piezīmē, 2. tarifu posteņa 1.a piezīmē un 3. tarifu posteņa 1.a piezīmē. Maksājamās nodevas apmērs ir atkarīgs no prasījuma summas un ir puse no fiksētās likmes par tiesvedību civillietā. Tiesību normas un tabulas ir pieejamas tīmekļa vietnē http://www.ris.bka.gv.at/.

Attiecīgās tiesas nodevas ir fiksētas.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Nav

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.