Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesas, kas ir kompetentas izdot apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu, ir Horvātijas tiesas, kurām ir kompetence lemt par lietas būtību saskaņā ar Tiesu likumu (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas oficiālais vēstnesis) Nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 un 16/23), Civilprocesa likumu (Zakon o parničnom postupku) (NN Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 un 114/22; turpmāk “ZPP”) un citiem konkrētiem noteikumiem. Horvātijas Republikā šīs tiesas ir rajona tiesas (općinski sudovi; vsk. općinski sud) un komerctiesas (trgovački sudovi; vsk. trgovački sud), kur tiesvedība notiek pirmās instances līmenī.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kas ir kompetenta iegūt informāciju par parādnieka kontu vai kontiem saskaņā ar regulas 14. pantu:

Finanšu aģentūra (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Bezmaksas tālruņa numurs: +385 0 800 0080

E-pasta adrese: info@fina.hr

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informācija par kontu, kas minēta regulas 14. panta 5. punktā, tiek iegūta, nodrošinot informācijas iestādes piekļuvi attiecīgai informācijai, ja publiskas iestādes vai pārvaldes iestādes glabā minēto informāciju reģistros vai citā veidā (regulas 14. panta 5. punkta b) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kurai ir kompetence lemt par pārsūdzību, ko kreditors saskaņā ar regulas 21. pantu ir iesniedzis pirmās instances tiesā par lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji tiek noraidīts kreditora pieteikums apķīlāšanas rīkojumam, ir augstākas instances tiesa, kurai bijusi kompetence lemt par pārsūdzību saistībā ar lēmumu, ar ko noraida nodrošinājuma priekšlikumu (apgabaltiesa (županijski sud) vai Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — ZPP 34.a un 34.c pants, NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 un 114/22, saistībā ar Izpildes likuma (Ovršni zakonOZ) 21. panta 1. punktu); saites:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html.

Rezultātā, ja apķīlāšanas rīkojuma pieteikums ar rajona tiesas lēmumu tiek pilnībā vai daļēji noraidīts, kreditors iesniedz pārsūdzību apgabaltiesā ar rajona tiesas starpniecību, savukārt, ja šādu lēmumu pieņem komerctiesa, kreditors iesniedz lēmuma pārsūdzību Augstajai komerctiesai ar attiecīgās komerctiesas starpniecību.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Iestāde, kurai ir noteikta kompetence saņemt, nosūtīt un izsniegt apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus saskaņā ar regulas 14. panta 4. punktu:

Zagrebas Vietējā civiltiesa (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 3. nodaļu:

Finanšu aģentūra (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Bezmaksas tālruņa numurs: +385 0 800 0080

E-pasta adrese: info@fina.hr

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Maksājumu kontu, ko viena vai vairāku maksājumu pakalpojumu izmantotāju vārdā pārvalda maksājumu pakalpojumu sniedzējs un ko izmanto maksājumu darījumu veikšanai, var apķīlāt pilnībā.

Nominālajā kontā turētos līdzekļus nevar apķīlāt, ja tas ir aizliegts ar likumu.

Patērētāju bankrota likuma (Zakon o stečaju potrošača) (NN Nr. 100/15, 67/18 un 36/22; turpmāk “ZSP”) 42. pantā ir noteikts, ka bankrota administratora pienākums ir atvērt finanšu iestādē atsevišķu norēķinu kontu katram atsevišķajam patērētājam, pret kuru saskaņā ar tiesas rīkojumu ir sākta bankrota procedūra; saites:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html.

Tas ir norēķinu konts, ko administrators patērētāja bankrota procedūras ietvaros atver finanšu iestādē uz sava vārda attiecīgā patērētāja vietā. Administrators var izmantot šo atsevišķo kontu tikai maksājumu saņemšanai un veikšanai saistībā ar bankrota procedūrā iesaistītā patērētāja bankrota īpašuma pārvaldību un atsavināšanu, un administratora pienākums ir nodalīt no saviem aktīviem jebkādus maksājumus kontā, kas saistīti ar bankrota īpašuma pārvaldību un atsavināšanu.

ZSP 42. panta 4. punktā ir minēts, ka finanšu līdzekļiem, kas glabājas šajā atsevišķajā kontā, nevar piemērot izpildi, kas vērsta pret administratoru, un administratora bankrota vai nāves gadījumā šādi finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par administratora bankrota īpašumu vai īpašumu.

Tā kā patērētāja bankrota gadījumā administrators rīkojas kā tā pārstāvis, šo kontu var uzskatīt par nominālo kontu, kurā atrodas gan administratora finanšu līdzekļi, gan viena vai vairāku bankrota procedūrā iesaistītu patērētāju finanšu līdzekļi, taču administratora pārstāvētā patērētāja finanšu līdzekļiem nedrīkst piemērot izpildi vai konta apķīlāšanu, ja procedūra ir vērsta pret administratoru.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Summas, kas ir atbrīvotas no apķīlāšanas saskaņā ar regulas 31. pantu, ir noteiktas OZ 172. pantā (Atbrīvojums no izpildes) un OZ 173. pantā (Izpildes ierobežojums).

Ja parādnieks saņem OZ 172. pantā minēto atalgojumu un pabalstus, kas ir atbrīvoti no izpildes, vai summas, kas minētas OZ 173. pantā (Izpildes ierobežojums), parādnieka pienākums ir informēt par to FINA saskaņā ar OZ 212. pantu.

Saites uz Izpildes likumu (NN Nr. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 un 114/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html.

Saskaņā ar OZ 173. pantu summas atbrīvo no izpildes atbilstoši turpmāk aprakstītajam.

1) Ja izpildes procesā iesaistītā parādnieka algai ir piemērota izpilde, no apķīlāšanas atbrīvo summu, kas atbilst divām trešdaļām vidējās neto darba algas Horvātijā. Ja izpilde tiek īstenota, lai apmierinātu likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies pasliktinātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, šī summa ir puse no vidējās neto darba algas Horvātijā, izņemot gadījumus, kad izpilde tiek īstenota, lai piedzītu naudu, kas maksājama par bērna uzturēšanu. Tādos gadījumos no apķīlāšanas atbrīvo vienu ceturto daļu no vidējās neto darba algas uz vienu juridiskas personas nodarbināto Horvātijā iepriekšējā gadā.

2) Ja izpildes procesā iesaistītā parādnieka alga ir mazāka par vidējo neto algu Horvātijā, no apķīlāšanas atbrīvo trīs ceturtdaļas no izpildes procesā iesaistītā parādnieka algas, bet ne vairāk kā divas trešdaļas no vidējās neto algas Horvātijā. Ja izpilde tiek īstenota, lai apmierinātu likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies pasliktinātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, šī summa ir puse no izpildes procesā iesaistītā parādnieka neto algas, izņemot gadījumus, kad izpilde tiek īstenota, lai piedzītu naudu, kas maksājama par bērna uzturēšanu. Tādos gadījumos no apķīlāšanas atbrīvo vienu ceturto daļu no izpildes procesā iesaistītā parādnieka neto algas.

3) Termins “vidējā neto darba alga” šā panta 1. punkta nozīmē ir vidējā summa, kas ikmēneša neto algas veidā kārtējā gadā periodā no janvāra līdz augustam izmaksāta juridisko personu nodarbinātām personām Horvātijā, ko nosaka Horvātijas Statistikas birojs (Državni zavod za statistiku) un ko publicē NN ne vēlāk kā kārtējā gada 31. decembrī. Šādā veidā noteiktā summa ir spēkā nākamajā gadā.

4) Šā panta 1. un 2. punktā minētos noteikumus piemēro izpildei arī tad, ja tiek apķīlāta jebkāda veida kompensācija, kas izmaksāta algas vietā, kompensācija par saīsinātu darba laiku, kompensācija par samazinātu algu, pensija, militārā dienesta darbinieku atalgojums un atalgojums, ko saņem rezerves spēkos esošas personas militārā dienesta laikā, un jebkādi citi regulāri finanšu ienākumi, ko izmaksā civilajam un militārajam personālam, izņemot ienākumus, kas minēti šā panta 5. un 6. punktā.

5) Izpildi, apķīlājot ienākumus, kurus saņem personas ar invaliditāti tāda naudas pabalsta veidā, kas piešķirts par fizisku invaliditāti, un kopšanas pabalsta veidā, var veikt, lai apmierinātu tikai likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies pasliktinātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, un tādā gadījumā apķīlājamā summa ir puse no šādiem ienākumiem.

6) Izpildi, apķīlājot ienākumus, kas gūti mūžilga atbalsta līguma un mūža rentes līguma ietvaros, kā arī ienākumus, kas saņemti dzīvības apdrošināšanas līguma ietvaros, var veikt tikai attiecībā uz to ienākumu daļu, kas pārsniedz pamatsummu, kuru izmanto uzturlīdzekļu atbalsta summas aprēķināšanai.

7) Šā panta 1. un 2. punkta noteikumus piemēro arī tad, ja izpildi piemēro ienākumiem, kas nav saistīti ar darba algu, pensiju vai ieņēmumiem no pašnodarbinātas personas aroda un amata, liberālām profesijām, lauksaimniecības un mežsaimniecības, īpašuma un īpašumtiesībām, kapitāla vai apdrošināšanas (“citi ienākumi” saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem), ja izpildes procesā iesaistītais parādnieks ar oficiālu dokumentu var pierādīt, ka šie ienākumi ir personas vienīgie regulārie naudas ienākumi.

Vidējā neto mēnešalga juridisku personu nodarbinātām personām Horvātijā 2022. gadā bija 7653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

FINA un bankām ir tiesības pieprasīt nodevu par apķīlāšanas rīkojumu īstenošanu un izpildes un nodrošinājumu īstenošanu attiecībā uz finanšu līdzekļiem kontos saskaņā ar Noteikumiem par nodevu veidiem un apmēru uzdevumu veikšanai, kas minēti Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem (NN Nr. 105/10, 124/11, 52/12 un 6/13; turpmāk “Noteikumi”); saites:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Noteikumu 6. pantā ir noteikts, ka nodevu maksā parādnieks.

Noteikumos ir paredzēta nodeva par Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem (NN Nr. 91/10 un 112/12) minēto uzdevumu izpildi.

Noteikumos ir paredzētas divu veidu nodevas:

1) par izpildi attiecībā uz izpildes procesā iesaistītā parādnieka finanšu līdzekļiem; un

2) par Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšanu un sniegšanu.

Nodevas par izpildi attiecībā uz izpildes procesā iesaistītā parādnieka finanšu līdzekļiem iedala četrās grupās:

  • izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaude;
  • procentu aprēķināšana;
  • izpildes dokumenta izpildīšana;
  • datu, kopiju un apliecinājumu sniegšana no Izpildes rīkojuma dokumentu reģistra.

Nodeva par izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaudi un nodeva par procentu aprēķināšanu iekasē FINA par izpildes dokumentu saņemšanu (prasījumu summa, kas parādniekam jāmaksā kreditoram saskaņā ar tiesas lēmumu) un ievadīšanu reģistrā. Nodevu iekasē arī par to, ka tiek pārbaudīts, vai izpildes dokumentā ir iekļauti izpildei nepieciešamie dati, un par procentu aprēķināšanu. Šīs divas nodevas, kā arī nodevu par izpildes dokumenta izpildīšanu pilnībā maksā parādnieks.

Ieņēmumus no nodevas par izpildes dokumenta izpildīšanu savstarpēji sadala FINA (55%) un bankas (45%). Ieņēmumi bankām tiek sadalīti proporcionāli parādnieka kontu skaitam attiecīgajā bankā nodevas iekasēšanas dienā saskaņā ar Vienotā kontu reģistra datiem.

Nodevu par datu, kopiju un apliecinājumu sniegšanu no Izpildes rīkojuma dokumentu reģistra pieteicējs maksā iepriekš, pamatojoties uz maksājuma pieprasījumu. Personai, kura iesniedz FINA pieteikumu, jāuzrāda maksājuma apliecinājums, pēc kā persona saņem pieprasītos datus un kopijas, un par sniegtu pakalpojumu tiek izrakstīts rēķins.

FINA pieprasa samaksu par Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšanu un sniegšanu, iekasējot nodevu par datu pieprasīšanu, izmantojot tīmekli vai tiešsaistes pakalpojumu, vai nodevu par datu sniegšanu (vai lejupielādi) no Vienotā kontu reģistra elektroniskā vai papīra formātā.

FINA izveido cenu sarakstu ar nodevu apmēriem, pamatojoties uz tās valdes lēmumu, un Finanšu ministrija apstiprina ierosināto cenu sarakstu. Cenu saraksts tiek publicēts FINA oficiālajā tīmekļa vietnē. Visām cenu sarakstā iekļautajām nodevām piemēro PVN.

Saite uz izrakstu no FINA cenu saraksta — nodevas par Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem minēto uzdevumu izpildi.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Par apķīlāšanas rīkojuma izpildi FINA un bankas iekasē regulas 43. pantā minētās nodevas, pamatojoties uz Noteikumiem. FINA iekasē nodevu par datu, kopiju un apliecinājumu sniegšanu no reģistra vai konta datiem. Nodevu apmērs ir paredzēts Noteikumu 8. pantā.

Noteikumu 3. pantā paredzēto nodevu apmērs ir šāds:

Sēr. nr.

Pakalpojuma apraksts

Aprēķina pamats

Apmērs (HRK)

Izpilde attiecībā uz finanšu līdzekļiem

1.

Izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaude

izpildes dokuments

65,00

2.

Procentu aprēķināšana

pamatsumma

7,00

3.

Izpildes dokumenta izpildīšana

3.1.

Vienreizēja vienā bankā noguldītu visu finanšu līdzekļu piedziņa

izpildes dokuments

17,00

3.2.

Vienreizēja vairākās bankās noguldītu visu finanšu līdzekļu piedziņa

izpildes dokuments

39,00

3.3.

Izpilde konta apķīlāšanas gadījumā un aizliegums piekļūt finanšu līdzekļiem

izpildes dokuments

110,00

4.

Datu, kopiju un apliecinājumu sniegšana no reģistra

4.1.

– papīra formātā

lappuse

43,00

4.2.

– elektroniskā formātā

zilbe

0,20

no 21,00

Šīs sadaļas 4. punktā minētajām nodevām piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Noteikumu 7. pantā paredzēto nodevu apmērs ir šāds:

Sēr. nr.

Pakalpojuma apraksts

Aprēķina pamats

Apmērs (HRK)

Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšana un sniegšana

1.

Datu pieprasīšana aģentūras tīmekļa vietnē un izmantojot tiešsaistes pakalpojumus

1.1.

– pieprasīšana

pieprasījums

0,80

1.2.

– apakšsadaļu datu pieprasīšana

zilbe

0,20

2.

Datu pieprasīšana aģentūras tīmekļa vietnē

2.1.

– pusgada abonements

lietotājs

298,37

2.2.

– gada abonements

lietotājs

498,37

3.

Lejupielāde

3.1.

– no aģentūras tīmekļa vietnes

zilbe

0,10

3.2.

– izmantojot aģentūras tiešsaistes pakalpojumus

zilbe

0,10

3.3

– izmantojot uz kompaktdisku balstītu pakalpojumu

zilbe

0,10

4.

Datu pieprasīšana

4.1.

– papīra formātā

katra jauna lappuse

19,51

4.2.

– elektroniskā formātā

zilbe

0,20

no 19,51

Šajā sadaļā minētajām nodevām piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Noteikumu 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka nodevas par izpildi savstarpēji sadala FINA un bankas, kurām FINA procedūras ietvaros atbilstoši izpildes dokumentam uzdevusi maksājamo summu piedziņu, un no katras nodevas FINA saņem 55% un bankas — 45%.

Procedūrā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli attiecībā uz apķīlāšanas rīkojumu ir jāmaksā tiesas nodeva atbilstoši pieteikuma vērtībai saskaņā ar Tiesu nodevu likumu (NN Nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 un110/15; turpmāk “ZSP”) — sk. paziņojumu saistībā ar regulas 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Regulas 32. pantā minēto prioritātes kārtību regulē OZ 78. pants, kurā noteikts, ka, vairākiem kreditoriem iesniedzot naudas prasījumus pret vienu un to pašu parādnieku un attiecībā uz vienu un to pašu izpildes priekšmetu, šie prasījumi ir jānokārto tādā kārtībā, kādā kreditori ieguvuši tiesības uz strīda atrisināšanu saistībā ar šo priekšmetu, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Vairāku kreditoru nodrošinājuma interešu prioritātes kārtību nosaka, pamatojoties uz apķīlāšanas rīkojuma saņemšanas datumu (OZ 180. pants); saite: https://narodne-novine.nn.hr/

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Iestāde, kurai ir kompetence lemt par parādnieka pieteikumu atsaukt vai grozīt apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 33. pantu, ir Horvātijas tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu.

Iestāde, kurai ir kompetence lemt par parādnieka pieteikumu apķīlāšanas rīkojuma izpildes ierobežošanu vai pārtraukšanu Horvātijas Republikā saskaņā ar regulas 34. panta 1. un 2. punktu:

Zagrebas Vietējā civiltiesa

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Tiesa, kurai ir kompetence lemt pārsūdzības tiesvedībā saskaņā ar regulas 37. pantu par pirmās instances tiesas lēmumu saistībā ar regulas 33., 34. un 35. pantu, ir augstākā tiesa, kurai ir kompetence lemt lēmuma par nodrošinājumu pārsūdzības lietā (apgabaltiesas vai Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa — Civilprocesa likuma (ZPP) 34.a un 34.c pants saistībā ar OZ 21. panta 1. punktu).

Pārsūdzība ir jāiesniedz astoņu dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (OZ 11. pants), un tā jāiesniedz tiesā, kas pieņēmusi lēmumu (ZPP 357. pants).

OZ 2. panta 1. punkta 9. apakšpunktā ir noteikts, ka frāze “lēmums par nodrošinājumu” ir lēmums, ar ko pilnībā vai daļēji ir atļauts nodrošinājuma priekšlikums vai nodrošinājuma norīkošana ex officio.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Procedūrā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli attiecībā pret rīkojumu saskaņā ar 42. pantu tiesas nodevas ir maksājamas, pamatojoties uz pieteikuma vērtību:

  • par apķīlāšanas rīkojuma pieteikumu kā nodrošinājuma priekšlikumu;
  • par apķīlāšanas rīkojuma pieteikuma lēmumu kā lēmumu par nodrošinājumu;
  • par OZ 364.b panta 2.–5. punkta iesniegumiem kā lēmuma par nodrošinājumu pārsūdzību.

Ja vien nav noteikts citādi, saskaņā ar ZSP 4. pantu pienākums maksāt nodevu rodas brīdī, kad tiek uzrādīts priekšlikums izpildīt apķīlāšanas rīkojumu vai pārsūdzība.

Tiesas nodevas var aprēķināt katrai atsevišķai darbībai atkarībā no strīda priekšmeta vērtības saskaņā ar turpmāk redzamo tabulu.

Virs

Līdz HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Par summu virs HRK 15 000,00 ir jāmaksā nodeva HRK 500,00 apmērā pluss 1% no apjoma, kas pārsniedz HRK 15 000,00, kas nevar būt vairāk par HRK 5 000,00.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 02/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.