Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesas, kas ir kompetentas izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir rajona tiesas (eparchiaká dikastíria).

Nikosijas rajona tiesa

 • Adrese: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Tālr.: +357 22865518
 • Fakss: +357 22304212/22805330
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limasolas rajona tiesa

 • Adrese: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tālr.: +357 25806100/25806128
 • Fakss: +357 25305311
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnakas rajona tiesa

 • Adrese: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tālr.: +357 24802721
 • Fakss: +357 24802800
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Pafas rajona tiesa

 • Adrese: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tālr.: +357 26802601
 • Fakss: +357 26306395
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustas rajona tiesa

 • Adrese: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tālr.: +357 23730950/23742075
 • Fakss: +357 23741904
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Norādītā kompetentā iestāde informācijas par kontu iegūšanai ir Centrālā Banka.

Kontaktinformācija:

Pasta adrese:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

vai P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tālr.: +357 22714100

Fakss: +357 22714959

E-pasts: cbcinfo@centralbank.gov.cy

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informāciju bankas vai kredītiestādes sniedz informācijas iestādei, kas definēta 6.(2A) pantā Likumos par Kipras Centrālo Banku, kas pieņemti no 2002. gada līdz 2017. gadam, proti, Kipras Centrālai Bankai (Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā.

Augstākā Tiesa

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Iepriekš minēto darbību veikšanai kompetentā iestāde ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt [apķīlāšanas] rīkojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 23. panta 2. punktu, ir tiesu izpildītājs (dikastikós epidótis).

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Nav valsts tiesību aktu, kas reglamentētu jautājumu par kopīgu un nominālu kontu apķīlāšanu civillietās un komerclietās. Puse, kas vēlas panākt šāda konta apķīlāšanu, iesniedz atbilstošu pieteikumu tiesai, un tiesa savu vispārējo pilnvaru ietvaros, ņemot vēra visus lietas apstākļus, pieņem vai nepieņem rīkojumu par visas summas vai tās daļas apķīlāšanu.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Nav konkrētu noteikumu, kas reglamentē vai atbrīvo šādas summas civillietās un komerclietās, izņemot attiecībā uz summām, kuras ir apķīlātas, pamatojoties uz tiesvedību krimināllietā, un kuras no apķīlāšanas un aresta ir atbrīvotas nolūkā iekasēt nodokļus saskaņā ar 1962. gada un 2014. gada Likuma par nodokļu iekasēšanu 9.(B) pantu un Likumu par pievienotās vērtības nodokli (pieņemti no 2000. gada līdz 2014. gadam) X pielikuma 13. pantu.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Valsts tiesību aktos nav konkrētu noteikumu, kas aizliegtu iekasēt šādu maksu bankām, kuras to piemēro kontu turētājiem.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Izmaksu nav.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Noteikumu nav.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Rajona tiesas saskaņā ar 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā (21. pants) 42 dienu laikā, kā tas noteikts Civilprocesa noteikumu 35. panta 2. punktu. Pagaidu lēmumu var pārsūdzēt 14 dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Detalizēts izmaksu apraksts atrodams, uzklikšķinot uz Saite atveras jaunā logāšādas saites, skatīt 19.–30. lpp.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Papildus dokumentiem grieķu valodā tiek pieņemti dokumentu tulkojumi angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.