Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Apriņķa tiesas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru palāta

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Tālrunis: +372 64 63 773

E-pasts: info@kpkoda.ee

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

14. panta 5. punkta a) apakšpunkts — pienākums visām bankām dalībvalsts teritorijā pēc informācijas iestādes lūguma atklāt, vai parādniekam tajās ir bankas konts.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Apgabaltiesām pārsūdzības iesniedz ar tās apriņķa tiesas starpniecību, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

10. panta 2. punkts — apriņķa tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

10. panta 2. punkta trešā daļa — tiesu izpildītājs

23. panta 3. punkts — tiesu izpildītājs

23. panta 5. punkts — tiesu izpildītājs

23. panta 6. punkts — tiesu izpildītājs

25. panta 3. punkts — tiesu izpildītājs

27. panta 2. punkts — tiesu izpildītājs

28. panta 3. punkts — tiesu izpildītājs

36. panta 5. punkta otrā daļa — tiesu izpildītājs

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesu izpildītāji.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Pieprasīt samaksu attiecībā uz kontu, kas ir kopīgs laulāto īpašums, ir atļauts tikai ar tā laulātā piekrišanu, kurš nav parādnieks, vai ja ir izdots izpildes dokuments, ar ko ir noteikts, ka saistības jāpilda abiem laulātajiem.

Saistību tiesību likuma 626. panta 3. punktā ir noteikts šādi: “Prasījumi un kustamā manta, ko pilnvarotais iegūst, pildot uzdevumus pilnvaras devēja vārdā, bet par pilnvaras devēja līdzekļiem, un prasījumi un kustamā manta, ko pilnvaras devējs nodod pilnvarotajam pilnvaru veikšanai, nav uzskatāma par pilnvarotā īpašumu bankrota procedūrā, un tai nevar piemērot prasījumus pret pilnvaroto izpildes procedūras ietvaros.”

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Samaksas prasījumu nevar piemērot attiecībā uz šādiem ienākumiem:

 1. valsts ģimenes pabalsti;
 2. sociālie pabalsti personām ar invaliditāti;
 3. sociālie pabalsti Sociālās drošības likuma nozīmē;
 4. bezdarbnieka pabalsti, piešķīrumi, transporta un izmitināšanas pabalsti un uzņēmējdarbības uzsākšanas subsīdijas, kas izmaksātas no Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda;
 5. kompensācija, kas izmaksāta par miesas bojājumu vai veselības traucējumu radīšanu, izņemot kompensāciju par zaudētiem ienākumiem un kompensāciju par morālo kaitējumu;
 6. darbnespējas pabalsts;
 7. ar likumu noteiktais uzturlīdzekļu pabalsts;
 8. veselības apdrošināšanas pabalsti Veselības apdrošināšanas likuma nozīmē, izņemot īslaicīgas darbnespējas pabalstus;
 9. valsts pensijas ar likumu noteiktajā apmērā;
 10. atbalsts pēc iznākšanas no cietuma.
 11. represētās personas pabalsts, ko izmaksā uz Okupācijas varas represēto personu likuma pamata.

Ienākumus neapķīlā, ja to apmērs nepārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru vai attiecīgu ienākumu daļu nedēļā vai dienā. No 2020. gada 1. janvāra minimālā mēnešalga par pilnas slodzes darbu ir 584€.

Ja, pieprasot samaksu no citiem parādnieka aktīviem, prasītāja prasījums netiek apmierināts vai nav sagaidāms, ka prasījums tādējādi tiks pilnībā apmierināts, un ja apķīlāšana ir pamatota, ņemot vērā prasījuma veidu un ienākumu līmeni, pēc prasītāja pieteikuma var iesniegt samaksas pieprasījumu pret ienākumiem, kas minēti 5.–7. punktā.

Ja, pieprasot samaksu no citiem parādnieka aktīviem, prasītāja prasījums netiek apmierināts vai nav sagaidāms, ka prasījums tādējādi tiks pilnībā apmierināts, attiecībā uz bērna uzturlīdzekļiem, var apķīlāt ne vairāk kā pusi no Izpildes procedūras kodeksa 132. panta 1. punktā minētajiem ienākumiem. Ja apķīlāto parādnieka ienākumu apjoms bērna uzturlīdzekļu prasījuma nodrošināšanai ir mazāk nekā puse no minimālās algas, var apķīlāt ne vairāk kā vienu trešdaļu no parādnieka ienākumiem.

Ja saskaņā ar likumu parādnieks uztur vēl vienu personu vai maksā šai personai uzturlīdzekļus, neapķīlājamā summa palielinās par vienu trešdaļu no minimālās mēnešalgas uz vienu apgādājamo personu, ja vien bērna uzturlīdzekļu prasījumam nav piemērota piespiedu izpilde.

Līdz divām trešdaļām no summas, kas atbilst piecām minimālajām algām, un visus ienākumus, kuri pārsniedz summu, kas atbilst piecām minimālajām algām, var apķīlāt no tās ienākumu daļas, kas pārsniedz neapķīlājamo ienākumu daļu, ja vien apķīlājamā summa nepārsniedz divas trešdaļas no kopējiem ienākumiem. Šis nosacījums nav spēkā, ja uzturlīdzekļu prasījumam ir piemērota piespiedu izpilde.

Pamatojoties uz parādnieka iesniegto pieteikumu, tiesu izpildītājs trīs darba dienu laikā var anulēt konta apķīlāšanu tādā apmērā, kas garantē, ka netiek apķīlāta parādnieka neapķīlājamo ienākumu daļa.

Ja uz parādnieka kontu tiek pārskaitīti vairāk nekā viena mēneša ienākumi, tiesu izpildītājs trīs darba dienu laikā, pamatojoties uz parādnieka iesniegto pieteikumu, anulē konta apķīlāšanu tādā apmērā, kas garantē parādnieka neapķīlājamos ienākumus par katru mēnesi, par ko samaksāts avansā. Ja nav iespējams noteikt uz parādnieka kontu pārskaitīto ienākumu izmantošanas periodu, tiesu izpildītājs pārskaita parādniekam neapķīlājamos ienākumus par vienu mēnesi.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Nē.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 781. panta 4. punktu persona, kas iesniedz lūgumu, lai saņemtu konta informāciju saskaņā ar 14. pantu, maksā nodevu 20 € apmērā.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 38. panta 6. punktu pamata nodeva, ko saņem tiesu izpildītājs par apķīlāšanas rīkojuma izpildi, ir 92 €.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Tiesībām uz apķīlāto aktīvu nodrošinājumu, kas radušās iepriekšējas apķīlāšanas ietvaros, ir lielāks spēks nekā tiesībām, kas radušās vēlākas apķīlāšanas rezultātā.

Tiesībām uz apķīlāto aktīvu nodrošinājumu, kas radušās, pamatojoties uz bērna uzturlīdzekļu prasījumu, ir lielāks spēks nekā citām tiesībām uz apķīlāto aktīvu nodrošinājumu neatkarīgi no apķīlāšanas laika. Tiesībām uz apķīlāto aktīvu nodrošinājumu, kas radušās, pamatojoties uz bērna uzturlīdzekļu prasījumu, ir vienlīdzīgs spēks.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

33. panta 1. punkts — apriņķa tiesas

34. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesu izpildītājs, kurš uzsācis izpildes procedūru un apķīlājis kontu, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu. Tiesu izpildītāju sarakstu var atrast Tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru palātas tīmekļa vietnē.

34. panta 1. punkta b) apakšpunkts

i) tiesu izpildītāji

ii) tiesu izpildītāji

iii) tiesu izpildītāji

iv) tiesu izpildītāji

34. panta 2. punkts — apriņķa tiesas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

33. pants

Apgabaltiesām pārsūdzības iesniedz tajā apriņķa tiesā, kuras nolēmums tiek apstrīdēts pārsūdzībā, 15 dienu laikā no nolēmuma izdošanas dienas.

34. pants

Ja nolēmumu izdod apriņķa tiesa, apgabaltiesām pārsūdzības iesniedz tajā apriņķa tiesā, kuras nolēmums tiek apstrīdēts pārsūdzībā. Pārsūdzības ir jāiesniedz 15 dienu laikā no nolēmuma izsniegšanas dienas.

Izpildes procedūras dalībnieks var iesniegt tiesu izpildītājam sūdzību par tiesu izpildītāja pieņemtu lēmumu vai veiktu darbību, kad tiek īstenots izpildes dokuments vai atteikts veikt izpildes darbību, 10 dienu laikā no dienas, kurā sūdzības iesniedzējam ir kļuvis zināms vai būtu vajadzējis kļūt zināmam attiecīgajam lēmumam vai darbībai, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Procedūras dalībnieks var iesniegt pārsūdzību par tiesu izpildītāja lēmumu saistībā ar sūdzību tajā apriņķa tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas tiesu izpildītāja birojs, 10 dienu laikā no dienas, kad lēmums ir pieņemts. Pārsūdzību par tiesu izpildītāja izdotu lēmumu vai veiktu darbību nevar iesniegt tiesā, vispirms neiesniedzot sūdzību tiesu izpildītājam. Procedūras dalībnieki un tiesu izpildītāji var pārsūdzēt apriņķa tiesas nolēmumu saistībā ar tiesu izpildītāja pieņemtu lēmumu. Pārsūdzības ir jāiesniedz 15 dienu laikā no nolēmuma izsniegšanas dienas.

35. pants

Ja nolēmumu izdod apriņķa tiesa, apgabaltiesām pārsūdzības iesniedz tajā apriņķa tiesā, kuras nolēmums tiek apstrīdēts pārsūdzībā. Pārsūdzības ir jāiesniedz 15 dienu laikā no dienas, kad nolēmums ir izsniegts (35. panta 1. punkts).

Izpildes procedūras dalībnieks var iesniegt tiesu izpildītājam sūdzību par tiesu izpildītāja pieņemtu lēmumu vai veiktu darbību, kad tiek īstenots izpildes dokuments vai atteikts veikt izpildes darbību, 10 dienu laikā no dienas, kurā sūdzības iesniedzējam ir kļuvis zināms vai būtu vajadzējis kļūt zināmam attiecīgajam lēmumam vai darbībai, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Procedūras dalībnieks var iesniegt pārsūdzību par tiesu izpildītāja lēmumu saistībā ar sūdzību tajā apriņķa tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas tiesu izpildītāja birojs, 10 dienu laikā no dienas, kad lēmums ir pieņemts. Pārsūdzību par tiesu izpildītāja izdotu lēmumu vai veiktu darbību nevar iesniegt tiesā, vispirms neiesniedzot sūdzību tiesu izpildītājam (35. panta 3.–4. punkts). Procedūras dalībnieki un tiesu izpildītāji var pārsūdzēt apriņķa tiesas nolēmumu saistībā ar tiesu izpildītāja pieņemtu lēmumu. Pārsūdzības ir jāiesniedz 15 dienu laikā no nolēmuma izsniegšanas dienas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Valsts nodeva par nolēmuma saņemšanu vai pārsūdzēšanu ir 50€, un tā ir jāsamaksā, iesniedzot pieteikumu.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Igauņu valoda un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 14/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.