Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Somija

Saturu nodrošina
Somija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Helsinku rajona tiesa

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Pasta adrese:

Box 650

FI – 00181 Helsinki

Tālrunis: +358 2956 44200 (centrāle)

Fakss: +358 29 2956 44218

E-pasts: helsinki.ko@oikeus.fi

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Kompetentā iestāde konta informācijas iegūšanai ir tiesu izpildītājs. Pieprasījumu par konta informāciju var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai (Ulosottolaitoksen keskushallinto), kura to nodos tiesu izpildītājam.

Valsts Izpildes iestādes centrālās administrācijas kontaktinformācija:

Valsts Izpildes iestādes centrālā administrācija

Eiropas kontu apķīlāšanas jautājumi

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Somija

Tālr.: +358 2956 58801

Fakss: +358 29 562 2611

E-pasts: hallinto.uo@oikeus.fi

Tiesu izpildītāju kontaktinformācija

Tiesu izpildītāju kontaktinformācija ir pieejama somu, zviedru un angļu valodā tiešsaistē tīmekļa vietnē https://ulosottolaitos.fi/fi/, ko uztur Tieslietu ministrija.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Saskaņā ar Somijas tiesību aktiem konta informācijas iegūšanai pieejamā metode ir noteikta regulas 14. panta 5. punkta a) apakšpunktā (pienākums visām bankām Somijas teritorijā pēc informācijas iestādes (t.i., tiesu izpildītāja) lūguma atklāt, vai parādniekam tajās ir bankas konts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Helsinku rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt Helsinku Apelācijas tiesā. Pārsūdzības pieteikums ir jāadresē Helsinku Apelācijas tiesai un jānosūta tās rajona tiesas reģistram, kura pieņēmusi lēmumu, t.i., Helsinku rajona tiesas reģistram. Helsinku rajona tiesas kontaktinformāciju skatīt atbildē par 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

10. panta 2. punkts: kompetentā iestāde kontu apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanai vai izbeigšanai ir tiesu izpildītājs. Atsaukuma veidlapu var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura to nodos tiesu izpildītājam (skatīt 50. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

23. panta 3. punkts: ja kontu apķīlāšanas rīkojums izdots Somijā (Somija ir izcelsmes valsts), izdevēja tiesa (Helsinku rajona tiesa) ir atbildīga par regulas 23. panta 3. punktā minēto dokumentu pārsūtīšanu (skatīt 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Ja kontu apķīlāšanas rīkojums ir izpildāms Somijā (Somija ir izpildes valsts), tiesu izpildītājs ir kompetentā iestāde izpildes valstī. Izpildei nepieciešamos dokumentus var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura dokumentus nodos tiesu izpildītājam (skatīt 50. panta 1. punkta f) apakšpunktu).

23. panta 5. punkts: skatīt atbildi uz 50. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

23. panta 6. punkts: skatīt atbildi uz 50. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

23. panta 3. punkts: par kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi atbildīgais tiesu izpildītājs izdos 25. pantā minēto paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu un nosūtīs to tiesai, kas izdevusi kontu apķīlāšanas rīkojumu, un kreditoram.

27. panta 2. punkts: kompetentā iestāde pārmērīgi apķīlātu summu atbrīvošanai ir tiesu izpildītājs, kurš atbildīgs par kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi. Pieprasījumu par pārmērīgi apķīlātu summu atbrīvošanu var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam, kurš izdevis 25. pantā minēto paziņojumu, vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura to nodos tiesu izpildītājam (skatīt 50. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

28. panta 3. punkts: ja Somija ir izcelsmes valsts, par izsniegšanas sākšanu un 28. panta 1. punktā minēto dokumentu nosūtīšanu tās dalībvalsts iestādei, kurā atrodas parādnieka domicils, atbildīga ir tiesa, kas izdevusi kontu apķīlāšanas rīkojumu, t.i., Helsinku rajona tiesa.

Ja parādnieka domicils ir Somijā, tas, kura būs kompetentā iestāde izsniegšanai, būs atkarīgs no tā, vai kāds no apķīlājamajiem bankas kontiem atrodas Somijā. Ja kāds no apķīlājamajiem bankas kontiem atrodas Somijā, tad kompetentā iestāde izsniegšanai ir tiesu izpildītājs. Šādā gadījumā izsniedzamos dokumentus var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura tos nodos tiesu izpildītājam. Ja kāds no apķīlājamajiem bankas kontiem neatrodas Somijā, tad kompetentā iestāde izsniegšanai ir Helsinku rajona tiesa.

36. panta 5. punkta otrā daļa: kompetentā iestāde par tiesiskās aizsardzības līdzekļa lēmuma izpildi ir tiesu izpildītājs. Tiesiskās aizsardzības līdzekļa lēmumu var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura to nodos tiesu izpildītājam.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Kompetentā iestāde par aizsardzības pasākumu izpildi ir tiesu izpildītājs. Ja Somija ir izpildes valsts, izpildei nepieciešamos dokumentus, kas minēti regulas 23. panta 3. punktā, var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura to nodos tiesu izpildītājam (skatīt 50. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Kustamas mantas, piemēram, naudas līdzekļu bankas kontā apķīlāšanu veic atbilstoši Izpildes kodeksa (705/2007) 8. nodaļas 7. iedaļai, attiecīgi ņemot vērā 4. nodaļas noteikumus par arestu.

Saskaņā ar Izpildes kodeksa 4. nodaļas 11. iedaļu attiecībā uz kustamu mantu, kas atrodas parādnieka un trešās personas kopīgā turējumā, uzskata, ka manta abām pusēm pieder vienādās daļās, izņemot gadījumu, kad trešā persona pierāda vai tas kā savādāk ir acīmredzams, ka minētā persona ir mantas vienīgais īpašnieks vai ka tai pieder mantas lielākā daļa. Pamatojoties uz šo pieņēmumu attiecībā uz īpašumtiesībām, puse līdzekļu kontā, kas atrodas parādnieka un trešās personas kopīgā turējumā, tiks uzskatīta par parādniekam piederošu, un tas nozīmē, ka pret šo pusi var vērst apķīlāšanas pasākumu (atskaitot summas, ko atbrīvo no apķīlāšanas atbilstoši 31. pantam).

Pieņēmumu par kopīgu īpašumu vairs nepiemēros, ja atklātībā nonāks fakti, ka aktīvi faktiski pilnībā atrodas parādnieka vai trešās personas īpašumā, vai ka tiem nepieder vienādas daļas. Trešās personas apgalvojums, ka viņa ir vienīgais īpašnieks vai ka viņai pieder vairāk par pusi aktīvu, tai būs jāpamato.

Izpildes kodekss: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Atbilstoši Izpildes kodeksa 4. nodaļas 21. iedaļas 1. panta 6. punktam gadījumā, ja parādnieks ir fiziska persona, no aresta tiks atbrīvota summa, kas ir līdzvērtīga pusotrai daļai no parādnieka skaidras naudas līdzekļu vai cita 48. iedaļā minētā īpašuma aizsargātās daļas viena mēneša laikposmam, izņemot gadījumu, kad parādniekam ir citi atbilstoši ienākumi.

Saskaņā ar 4. nodaļas 48. iedaļas 3. pantu aizsargātās daļas summu katru gadu pārskata ar Tieslietu ministrijas dekrētu, kā noteikts Valsts pensiju indeksācijas aktā (456/2001). Pašlaik spēkā esošo aizsargātās daļas summu var noskaidrot šeit: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Laulātais ir laulātais partneris vai partneris, ar kuru parādnieks dzīvo attiecībās, kas līdzvērtīgas laulībai. Personas, kuras uzskata par parādnieka apgādībā esošām uzturlīdzekļu saņemšanai, ir personas, kuru ienākumu apmērs ir mazāks par aizsargāto daļu, kas aprēķināta paša parādnieka vajadzībām, un bērns līdzīgā stāvoklī – neatkarīgi no tā, vai otrs partneris piedalās bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanā. Uzturlīdzekļus, ko maksā parādnieks, var ņemt vērā, kā noteikts Izpildes kodeksa 4. nodaļas 51. – 53. iedaļā.

Iepriekš minētā summa tiks atbrīvota no apķīlāšanas bez parādnieka pieprasījuma; tādēļ par kontu apķīlāšanas rīkojumu un šādu summu atbrīvošanu atbildīgajam tiesu izpildītājam atbilstoši regulas 31. panta 2. punktam ir pienākums pēc paša iniciatīvas atbrīvot attiecīgo summu no apķīlāšanas.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Atbilstoši Somijas tiesību aktiem bankām nav tiesību prasīt maksu par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai par konta informācijas sniegšanu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Tiesu izpildītāju nodeva par kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi ir 225 EUR. Nodevas ir reglamentētas Izpildes nodevu akta (34/1995) 2. iedaļas 5. pantā un Izpildes nodevu dekrēta (35/1995) 5. iedaļas 1. panta 3. punktā. Saskaņā ar Izpildes nodevu akta 4. iedaļas 3. pantu nodevu var pieprasīt tikai no pieteikuma iesniedzēja, ne no parādnieka.

Nodeva netiek prasīta par pasākumiem, kurus tiesu izpildītājs veic konta informācijas iegūšanas procedūras laikā atbilstoši regulas 14. pantam.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Atbilstoši Somijas tiesību aktiem aizsardzības pasākumu hierarhijā arestam nav ierādīta īpaša vieta. Juridiskais pamats ir Izpildes kodeksa 4. nodaļas 43. iedaļa, kurā noteikts, ka apķīlāšana vai cits aizsardzības pasākums nepasargā no aresta.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

33. panta 1. punkts: Helsinku rajona tiesa. Kontaktinformāciju skatīt 50. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

34. panta 1. punkts: tiesu izpildītājs. Tiesiskās aizsardzības līdzekļa pieteikumu var nosūtīt tieši tiesu izpildītājam vai Valsts Izpildes iestādes centrālajai administrācijai, kura to nodos tiesu izpildītājam. Kontaktinformāciju skatīt 50. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

34. panta 2. punkts: Helsinku rajona tiesa. Kontaktinformāciju skatīt 50. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Helsinku rajona tiesas tiesiskās aizsardzības līdzekļa lēmumu var pārsūdzēt Helsinku Apelācijas tiesā. Helsinku Apelācijas tiesai adresēts pārsūdzības pieteikums ir jānosūta tās rajona tiesas reģistram, kura pieņēmusi lēmumu, t.i., Helsinku rajona tiesas reģistram.

Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir 30 dienas no dienas, kurā rajona tiesas lēmums pusēm tika nodots vai darīts pieejams. Pārsūdzības pieteikums rajona tiesas reģistram ir jānosūta līdz tās darbdienas beigām, kurā beidzas termiņš. Darbdiena beidzas plkst. 16:15.

Tiesas izpildītāja pieņemtu tiesiskās aizsardzības līdzekļa lēmumu var pārsūdzēt rajona tiesā, kura skata izpildes pārsūdzības atbilstoši Izpildes kodeksa 11. nodaļas 2. iedaļai. Rajona tiesai adresētu pārsūdzības pieteikumu nosūta tiesu izpildītājam, kurš pieņēmis lēmumu, uz e-pastu: ulosotto.uo@oikeus.fi vai pa pastu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. Tiesu izpildītāju kontaktinformāciju skatīt 50. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Izpildes pārsūdzības izskata šādas rajona tiesas: Olandes salu, Helsinku, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme and Varsinais-Suomi. Pārsūdzību izskata tā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā tika izpildīts konkrētais izpildes pasākums. Kontaktinformācija ir atrodama tīmekļa vietnē https://oikeus.fi.

Pārsūdzības iesniegšanas laiks ir trīs nedēļas. Trīs nedēļu laikposmu aprēķina, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, ja persona, uz kuru lēmums attiecas, ir tikusi informēta iepriekš vai bijusi klāt lēmuma pieņemšanas brīdī. Pārējos gadījumos pārsūdzības iesniegšanas laikposmu aprēķina, skaitot no dienas, kad persona, uz kuru lēmums attiecas, ir tikusi informēta par lēmumu. Izpildes kodeksa 3. nodaļas 39. iedaļas 2. pantā ir noteikti gadījumi, kad tiek uzskatīts, ka saņēmējs ir ticis informēts par lēmumu, kas nosūtīs pa pastu vai e-pastu. Ja vien nav pierādīts citādi, uzskata, ka lēmums ir izsniegts trīs dienu laikā pēc elektroniskā paziņojuma nosūtīšanas vai septiņu dienu laikā pēc dokumenta nosūtīšanas pa pastu vai deponēšanas vietā, kas paredzēta pasta sūtījumiem. Pasta nosūtīšanas vai deponēšanas datumam jābūt redzamam uz dokumenta.

Pārsūdzības pieteikumu nosūta tiesu izpildītājam, kurš pieņēmis lēmumu, uz e-pastu: ulosotto.uo@oikeus.fi vai pa pastu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, līdz tās darbdienas beigām, kurā beidzas termiņš. Darbdiena beidzas plkst. 16:15.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesu nodevas un pārsūdzību nodevas reglamentē Tiesu nodevu akts (1455/2015). Nodeva par vēršanos tiesā, lai pieprasītu kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir tāda pati kā nodeva par aizsardzības pasākumu sagatavošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Saskaņā ar Tiesu nodevu aktu nodevu par šādu aizsardzības pasākumu sagatavošanu pašlaik nosaka, pamatojoties uz nodevu par pamatlietas saistībā ar prasītāja prasījumu vai tiesībām iztiesāšanu.

Tādēļ nodevas apmērs ir atkarīgs no pamatlietas, kura ir kontu apķīlāšanas rīkojuma pamatā. Ja pamatlieta ir saistīta ar strīdu, nodeva par tiesvedību rajona tiesā par pieteikumu par apķīlāšanas rīkojumu nepārsniegs 500 EUR saskaņā ar Tiesu nodevu akta 2. iedaļu. Tiesas nodevas var būt mazākas, ja, piemēram, galvenā tiesvedība notiek par kopprasību, kā minēts Izpildes kodeksa 5. nodaļas 3. iedaļā: tiesu nodeva var būt 65,86 EUR vai 250 EUR atkarībā no tā, kāds lēmums pieņemts pamatlietā un vai atbildētājs ir lēmumu apstrīdējis.

Tiesu nodevas par pārsūdzību tiesā nepārsniedz 500 EUR.

Tiesu nodevu iekasē pēc tiesvedības pabeigšanas, t.i., kad ir pabeigta lietas izskatīšana tiesā.

Tiesas nodevu nav paredzēta par lūgumu noteikt tiesiskās aizsardzības līdzekli pret kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Tiesu nodevu akts http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Somu, zviedru un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 19/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.