Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetentās tiesas PDF (211 Kb) de ir rajona tiesas (Amtsgerichte) un reģionālās tiesas (Landgerichte).

Iestāde, kas ir kompetenta izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu vietējā līmenī, ja kreditors jau ir ieguvis publisku aktu, ir tiesa, kuras teritorijā akts ir izstrādāts.

Nosakot kompetenci attiecībā uz tiesu jurisdikciju saistībā ar prasības priekšmetu, tiek ievēroti Vācijas tiesību aktu vispārējie noteikumi par tiesu struktūru un piemērojamie procesuālie kodeksi.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, ir Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz).

Federālā Tieslietu biroja kontaktinformācija:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germany
Tālrunis: +49-228 99 410-40
E-pasts: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Lai iegūtu informāciju par kontu saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, Federālais Tieslietu birojs var pieprasīt Federālajai Nodokļu pārvaldei (Bundesamt für Steuern) piekļuvi šādiem kredītiestādēs esošiem datiem:

diena, kad konts ir atvērts un slēgts, un konta īpašnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī fizisku personu gadījumā dzimšanas datums.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetentās tiesas PDF (233 Kb) de ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), augstākās reģionālās tiesas (Oberlandesgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Atteikumu izdot apķīlāšanas rīkojumu var pārsūdzēt tiesā, kas noraidījusi pieteikumu, vai, ja pieteikumu noraidījusī tiesa ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetentās tiesas PDF (194 Kb) de ir rajona tiesas (Amtsgerichte).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kompetentās tiesas PDF (194 Kb) de ir rajona tiesas (Amtsgerichte).

Tiesa, kas ir kompetenta izpildīt apķīlāšanas rīkojumu, ir kompetentā rajona tiesa saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Taču, ja rīkojumu izdevusi Vācijas tiesa, kompetence attiecībā uz izpildi ir attiecīgajai tiesai.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Naudas līdzekļiem kontos, ko saskaņā ar tās bankas dokumentiem, kurā konts ir atvērts, nekontrolē parādnieks viens pats, piemēro Vācijas tiesību aktus par apķīlāšanu, neskarot citu tādu pušu tiesības, kurām ir tiesības uz kontroli.

Naudas līdzekļiem tādos parādnieka kontos, kurus var kontrolēt trešā persona parādnieka vārdā, piemēro apķīlāšanu attiecībā uz parādnieku saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem.

Naudas līdzekļiem tādos trešās personas kontos, kurus var kontrolēt parādnieks minētās trešās personas vārdā, nepiemēro apķīlāšanu attiecībā uz parādnieku saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vācijas tiesību aktu noteikumi par neapķīlājamām summām ir paredzēti Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung, ZPO) 850.k un 850.l pantā.

Tie ir šādi:

“850.k pants. Konts, kam nepiemēro arestu

(1) Ja kredītiestādē atvērtā parādnieka kontā tiek arestēta tajā ieskaitīta summa, bet pats konts netiek arestēts, parādnieks līdz attiecīgā kalendārā mēneša beigām var izmantot summu tādā apmērā, kas nepārsniedz ikmēneša neapķīlājamo summu saskaņā ar 850.c panta 1. punkta pirmo teikumu saistībā ar 850.c panta 2.a punktu; šajā ziņā attiecīgajai summai nepiemēro arestu. Par summu pirmā teikuma izpratnē uzskata jebkādu summu, kas var nebūt izmaksāta kreditoram vai noguldīta līdz 835. panta 4. punktā paredzētā perioda beigām. Ja parādnieks attiecīgā kalendārā mēneša laikā nav izmantojis summu tādā apmērā, kam nepiemēro arestu saskaņā ar pirmo teikumu, šai summai nepiemēro arestu nākamajā kalendārajā mēnesī — papildus summai, kurai nepiemēro arestu saskaņā ar pirmo teikumu. Pirmos trīs teikumus piemēro mutatis mutandis, ja ir arestēta parādnieka norēķinu kontā ieskaitīta summa, un šādu norēķinu kontu pārveido par kontu, kam nepiemēro arestu, pirms ir pagājušas četras (4) nedēļas pēc tiesas rīkojuma izsniegšanas attiecībā uz pārvedumu.

(2) Visos citos gadījumos tiek uzskatīts, ka konta atlikumam ir piemērots arests, ievērojot nosacījumu, ka arestu nepiemēro turpmāk norādītajām summām, tādējādi palielinot neapķīlājamo summu saskaņā ar šā panta 1. punktu:

1. Summas, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 850.c panta 1. punkta otro teikumu saistībā ar 850.c panta 2.a punkta pirmo teikumu, ja:

a) parādnieks maksā uzturlīdzekļus vienai vai vairākām personām, ievērojot likumiskos pienākumus, vai

b) parādnieks saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa (Sozialgesetzbuch) II vai XII grāmatu saņem naudas pabalstus par personām, kuras dzīvo ar viņu vienā mājsaimniecībā Sociālā nodrošinājuma kodeksa II grāmatas 7. panta 3. punkta vai Sociālā nodrošinājuma kodeksa XII grāmatas 19., 20., 43. panta vai 36. panta pirmā teikuma izpratnē, un parādniekam nav pienākums šīm personām maksāt uzturlīdzekļus saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem;

2. vienreizēji naudas pabalsti saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 2. punktu un naudas pabalsti, kas paredzēti papildu izdevumu segšanai saistībā ar fizisko spēju ierobežojumu vai veselības stāvokli saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 3. punkta 3. apakšpunktu;

3. bērnu pabalsti vai citi par bērniem saņemtie naudas pabalsti, ja vien tie nav arestēti saistībā ar prasījumu saņemt uzturlīdzekļus tā bērna labā, par kuru pabalsti tiek maksāti vai par kuru pabalsti tiek ņemti vērā.

Pirmajā teikumā paredzētajām summām 1. punkta trešo teikumu piemēro mutatis mutandis.

(3) Summas, kuras par izpildi atbildīgā tiesa aresta rīkojumā ir noteikusi par tādām, kas nav arestējamas, vietā ir summas, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 1. punktu un 2. punkta pirmā teikuma 1. apakšpunktu, ja summa ir arestēta saistībā ar prasījumiem, kas paredzēti 850.d pantā.

(4) Par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga iesniegtā lūgumraksta var noteikt summu, kurai nepiemēro arestu, kas atšķiras no 1. punktā, 2. punkta pirmā teikuma 1. apakšpunktā un 3. punktā noteiktajām summām. Šā kodeksa 850.a, 850.b, 850.c pantu, 850.d panta 1. un 2. punktu, 850.e, 850.f, 850.g un 850.i, kā arī 851.c un 851.d pantu, kā arī Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 2. punktu, 3. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktu, 4. un 5. punktu, Sociālā nodrošinājuma kodeksa XII grāmatas 17.panta 1. punkta otro teikumu un Ienākuma nodokļa likuma (Einkommensteuergesetz) 76. pantu piemēro mutatis mutandis. Visos citos gadījumos par izpildi atbildīgā tiesa var izdot 732. panta 2. punktā paredzētos rīkojumus.

(5) Kredītiestādei ir pienākums pret parādnieku pildīt līgumsaistības attiecībā uz konta atlikumu, kam nepiemēro arestu saskaņā ar šā panta 1. un 3. punktu. Uz summām, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 2. punktu, tas attiecas tikai tādā mērā, ciktāl parādnieks pierāda, ka konta atlikumam nepiemēro arestu: parādnieks iesniedz apliecinājumu, ko izdevis parādnieka darba devējs, iestāde, kas izmaksā bērnu pabalstus (Familienkasse), iestāde, kas maksā iztikas nodrošinājumu, vai jebkura persona vai iestāde Maksātnespējas nolikuma (Insolvenzordnung, InsO) 305. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē. Kredītiestāde ir atbrīvota no saistībām pret parādnieku, ja tā nav zinājusi par paziņojuma nepareizību un tas nav saistīts ar iestādes rupju neuzmanību. Ja parādnieks nevar iesniegt otrajā teikumā minēto pierādījumu, par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga iesniegtā lūgumraksta nosaka summu saskaņā ar 2. punktu. Šā punkta 1.–4. teikums attiecas arī uz visām noguldītajām summām.

(6) Ja naudas pabalsts saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksu vai bērna pabalsti tiek ieskaitīti kontā, kam nepiemēro arestu, kredītiestāde var atskaitīt prasījumu no ieskaitījuma tikai par minētajiem prasījumiem vai atskaitīt tikai minētos prasījumus no attiecīgā ieskaitījuma četrpadsmit (14) dienās no dienas, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta, uz ko tai ir tiesības kā atlīdzību par konta pārvaldīšanu, vai pamatojoties uz saņēmēja darbībām ar kontu šajā periodā. Četrpadsmit (14) dienas pēc dienas, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta, kredītiestādei nav atļauts atteikt izpildīt maksāšanas norādījumus saistībā ar līdzekļu nepietiekamību apmērā, kas nepārsniedz konta atlikumu, ja saņēmējs pierāda vai kredītiestādei kādā citā veidā ir kļuvis zināms, ka ieskaitītā summa ir naudas pabalsts, ko piešķir saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksu, vai kurā ietverti bērnu pabalsti. Atlīdzību kredītiestādei par tās īstenotu konta pārvaldību var atskaitīt arī no summām, kas minētas 1.–4. punktā.

(7) Līgumā, saskaņā ar kuru īsteno norēķinu konta pārvaldību, klients — fiziska persona vai tās pilnvarotais pārstāvis — var vienoties ar kredītiestādi, ka attiecīgo norēķinu kontu pārvalda kā kontu, kam nepiemēro arestu. Klients var jebkurā brīdī pieprasīt, lai kredītiestāde pārvalda tā norēķinu kontu kā kontu, kam nepiemēro arestu. Ja norēķinu kontā ieskaitītā summa jau ir arestēta, parādnieks var pieprasīt, ka norēķinu kontu saglabā kā kontu, kam nepiemēro arestu, sākot ar ceturto (4.) bankas darba dienu pēc dienas, kad attiecīgais paziņojums ir iesniegts.

(8) Katra persona var uzturēt tikai vienu kontu, kam nepiemēro arestu. Līgumā ar kredītiestādi klientam ir jāapliecina kredītiestādei, ka tam nav neviena cita konta, kam nepiemēro arestu. Kredītiestāde var paziņot informācijas dienestiem, ka tā pārvalda klienta kontu, kam nepiemēro arestu. Informācijas dienesti var izmantot šo informāciju tikai šādam nolūkiem: sniegt informāciju kredītiestādēm, kuras vēlas iegūt attiecīgu informāciju, lai pārbaudītu, vai ir ievērota šā punkta pirmajā teikumā noteiktā prasība par to, vai attiecīgajai personai ir konts, kam nepiemēro arestu. Pat ja datu subjekts sniedz savu piekrišanu, datu ievākšana, apstrāde un izmantošana nolūkos, kas nav minēti šā punkta ceturtajā teikumā, nav pieļaujama.

(9) Ja pretēji 8. punkta pirmajā teikumā noteiktajai prasībai parādniekam ir vairāki norēķinu konti, kuriem nepiemēro arestu, par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga kreditora iesniegtā lūgumraksta nosaka, ka par kontu, kam nepiemēro arestu, tiek saglabāts tikai tas norēķinu konts, kuru savā lūgumrakstā norādījis kreditors. Kreditoram atbilstoši tiesas prasībām ir jāapliecina, ka pirmajā teikumā minētie priekšnosacījumi ir izpildīti, iesniedzot attiecīgus trešo personu parādnieku paziņojumus. Parādnieks netiek uzklausīts. Lēmums ir jāizsniedz visiem trešo personu parādniekiem. 1.–6. punktā minētie nosacījumi zaudē spēku, tiklīdz lēmums tiek izsniegts kredītiestādēm, kas pārvalda norēķinu kontus, kuri nav tikuši atzīti par kontiem, kam nepiemēro arestu.

850.l pants. Rīkojums par summām, kuras nevar arestēt un kuras ieskaitītas kontos, kam nepiemēro arestu

Pamatojoties uz parādnieka iesniegtu attiecīgu lūgumrakstu par izpildi atbildīgā tiesa var noteikt, ka konta atlikumu kontā, kam nepiemēro arestu, nearestē uz laiku līdz divpadsmit (12) mēnešiem, ja parādnieks pierāda, ka sešu (6) mēnešu laikā pēc lūgumraksta iesniegšanas dienas lielākā daļa no minētajā kontā ieskaitītajām summām ir tādas, kuras nevar arestēt, un ja parādnieks tiesai pārliecinoši pierāda, ka lielākā daļa summu, kas tiks ieskaitītas minētajā kontā nākamajos divpadsmit (12) mēnešos, arī būs summas, kuras nevar arestēt. Tiesa var atteikties izdot šādu rīkojumu, ja tas ir pretrunā ar kreditora vispārējām interesēm. Pamatojoties uz kreditora iesniegtu attiecīgu lūgumrakstu, rīkojumu var atcelt, ja vairs nepastāv rīkojuma priekšnosacījumi vai ja rīkojums ir pretrunā ar kreditora vispārējām interesēm.”

Summas, kas ņemtas vērā 850.k panta 1. punkta pirmajā teikumā saskaņā ar 850.c panta 1. punkta pirmo teikumu saistībā ar ZPO 850.c panta 2.a punktu, šobrīd izriet no 2015. gada 27. aprīļa Paziņojuma par no aresta atbrīvojamām summām, kurš ir pievienots šim informācijas paziņojumam kā pielikums PDF (114 Kb) de; šajā sakarā paziņojumā ir izdarīta atsauce.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem bankas nevar iekasēt maksu par līdzvērtīgu Vācijā pieņemtu rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Nodevas, ko iekasē tiesas, kuras ir iesaistītas apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Likumā par tiesas izdevumiem (Gerichtskostengesetz) un Likumā par tiesas izdevumiem ģimenes lietās (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Minētie likumi ir atrodami un ar tiem bez maksas var iepazīties šādā tīmekļa vietnē http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf un http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Kopsavilkums par piemērojamām nodevām saskaņā ar iepriekš minētajiem likumiem ir sniegts atbildē, kas attiecas uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu.

Nodevas, ko iekasē tiesu izpildītāji, kuri ir iesaistīti apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Tiesu izpildītāju izmaksu likumā (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Šis likums ir atrodams un ar to bez maksas var iepazīties šādā tīmekļa vietnē http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Nodevas iekasē par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu bankai Vācijā, ja tiesu izpildītājam tas ir jāizsniedz Vācijā. Ja tiesu izpildītājs izsniedz apķīlāšanas rīkojumu personiski, ir jāmaksā nodeva 10 EUR apmērā saskaņā ar Tiesu izpildītāja izmaksu likuma nodevu saraksta (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. punktu, kā arī atkarībā no tiesu izpildītāja mērotā attāluma jāsedz ceļa izdevumi: 3,25 EUR par attālumu līdz 10 km, 6,50 EUR par attālumu no 10 km līdz 20 km, 9,75 EUR par attālumu no 20 km līdz 30 km, 13 EUR par attālumu no 30 km līdz 40 km un 16,25 EUR par attālumu, kas pārsniedz 40 km (saskaņā ar KV GvKostG 711. punktu). Ja tiesu izpildītājs izsniedz to citā veidā, attiecīgā nodeva ir 3,00 EUR (saskaņā ar KV GvKostG 101. punktu). Maksa par pasta izdevumu segšanu pilnā apmērā tiek piemērota izsniegšanai ar izsniegšanas apliecinājumu (saskaņā ar KV GvKostG 701. punktu). Skaidras naudas izdevumu segšanai būs jāveic vienreizējs maksājums 20 % apmērā no nodevām par katru rīkojumu, kas nevar būt mazāks par 3,00 EUR un lielāks par 10,00 EUR (saskaņā ar KV GvKostG 716. punktu).

Tas attiecas uz gadījumiem, kad tiesa, kas ir izdevusi apķīlāšanas rīkojumu Vācijā, izmanto tiesu izpildītāja pakalpojumus, lai pēc kreditora pieprasījuma izsniegtu rīkojumu parādniekam.

Nodeva netiek piemērota par informācijas pieprasīšanu informācijas iestādei saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, neskarot mūsu atbildi, kas attiecas uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu, kurā norādīts palielinājums tiesas nodevām, kas jāmaksā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kontu arestu prioritātes kārtība, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas ir līdzvērtīgi lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, tiek noteikta pēc dienas, kad rīkojumi ir izsniegti bankā — agrāk izsniegtiem aresta rīkojumiem ir prioritāte pār vēlāk izsniegtiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesām PDF (233 Kb) de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), augstākās reģionālās tiesas (Oberlandesgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 34. panta 1. vai 2. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesām PDF (194 Kb) de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas.

Tiesai, kas ir izdevusi apķīlāšanas rīkojumu, ir kompetence attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014.

Attiecībā uz parādnieka tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 34. panta 1. vai 2. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 tiesa, kurai ir kompetence izpildīt rīkojumu, ir kompetentā rajona tiesa saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Attiecībā uz pārsūdzībām saskaņā ar 37. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesām PDF (233 Kb) de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Tiesības pārsūdzēt lēmumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti 37. pantā Regulā (ES) Nr. 655/2014, var izmantot tiesā, kas izdevusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, vai, ja tiesa, kas izdevusi attiecīgo lēmumu, ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

Pārsūdzība ir jāiesniedz viena mēneša laikā.

Pārsūdzības iesniegšanas termiņš tiek skaitīts no dienas, kad attiecīgajai personai ir paziņots lēmums, kas tiek pārsūdzēts.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Procedūras saskaņā ar 5. panta a) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014

Nodevas apmēru katru reizi nosaka, pamatojoties uz strīda summu un attiecīgo nodevas likmi, izmantojot aprēķināšanas metodi, kas paredzēta Likuma par tiesas izdevumiem (GKG) 34. pantā un/vai Likuma par tiesas izdevumiem ģimenes lietās (FamGKG) 28. pantu.

Par procedūru, lai iegūtu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta a) apakšpunktam, saskaņā ar Likuma par tiesas izdevumiem nodevu saraksta (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. punktu parasti piemēro nodevas likmi 1,5. Atsevišķos gadījumos, kad apstrādei tiesā prasa mazāk darba, piemēro mazāku nodevas likmi 1,0 (KV GKG 1411. punkts). Ja rīkojums tiek izdots saskaņā ar ZPO 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, parasti piemēro augstāku nodevas likmi 3,0 (KV GKG 1412. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (Tiesu izpildītāju izmaksu likuma (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG) 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,5 (KV GKG 1430. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 1,0 (KV GKG 1431. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma pieteikums vai prasījums tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

Ja rajona tiesa (Amtsgericht) pirmajā instancē pieņem lēmumu kā ģimenes tiesa, parasti piemērojamā nodevas likme ir 1,5 saskaņā ar Likuma par tiesas izdevumiem ģimenes lietās nodevu saraksta (KV FamGKG) 1420. punktu. Ja visu procedūru izbeidz bez galīgā sprieduma, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV GKG 1421. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanai ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (KV FamGKG 2002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 2,0 (KV GKG 1422. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, pirms tiesa ir saņēmusi pārsūdzības pamatojumu, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV FamGKG 1423. punkts). Citos gadījumos, kad procedūru izbeidz bez sprieduma, nodevas likme ir 1,0 (KV FamGKG 1424. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katrā atsevišķā lietā ex aequo et bono (FamGKG 42. panta 1. punkts).

Nodevu piemēro, kolīdz tiek izdots beznosacījumu lēmums par nodevām vai procedūra tiek izbeigta kādā citā veidā (FamGKG 11. pants).

Ja darba tiesa (Arbeitsgericht) izdod lēmumu pirmajā instancē, procedūrai piemērojamā nodevas likme ir 0,4 (KV GKG 8310. punkts). Ja rīkojumu izdod saskaņā ar ZPO 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, nodevas likmi parasti paaugstina līdz 2,0 (KV GKG 8311. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, tiek piemērota nodeva 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (KV GKG 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,2 (KV GKG 8330. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 0,8 (KV GKG 8331. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz tiek izdots beznosacījumu lēmums par nodevām vai procedūra tiek izbeigta kādā citā veidā (GKG 9. pants).

Procedūras saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 un visas procedūras, kas saistītas ar pieteikumiem ierobežot vai izbeigt apķīlāšanas rīkojuma izpildi

Nodeva par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 ir 20 EUR (KV GKG 2111. punkts). Ja procedūras laikā tiek iesniegts pieteikums ar kontu saistītas informācijas iegūšanai, nodevu palielina līdz 33 EUR (KV GKG 2122. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu.

Nodeva par pieteikumiem izpildes izbeigšanai vai ierobežošanai ir 30 EUR (KV GKG 2119. punkts).

Nodeva par noraidītām vai nepieņemtām pārsūdzībām ir 30 EUR (KV GKG 2121. punkts). Ja pārsūdzība ir noraidīta vai nepieņemta tikai daļēji, tiesa var ex aequo et bono samazināt nodevu uz pusi vai lemt to neiekasēt.

Nodevu piemēro, kolīdz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma pieteikums vai prasījums par tā izpildes izbeigšanu vai ierobežošanu tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dokumentos, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014 adresē tiesai vai kompetentajai iestādei, vienīgā pieņemamā valoda ir vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 28/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.