Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Ja kreditors jau ir ieguvis publisku aktu, teritoriālā kompetence izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu ir tiesai, kuras teritorijā akts ir izstrādāts.

Nosakot kompetenci attiecībā uz tiesu jurisdikciju saistībā ar prasības priekšmetu, tiek ievēroti Vācijas tiesību aktu vispārējie noteikumi par tiesu organizāciju un piemērojamie procesuālie kodeksi. Tiesu, kurai ir jurisdikcija konkrētā lietā, var atrast, izmantojot šīs tīmekļa vietnes sākumā esošo meklēšanas rīku.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kas norādīta kā kompetentā iestāde konta informācijas iegūšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. pantu, ir Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz).

Federālā Tieslietu biroja kontaktinformācija:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germany
Tālrunis: +49 228 99 410 40
E-pasts: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lai iegūtu konta informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. pantu, Federālais Tieslietu birojs var pieprasīt Federālajai centrālajai nodokļu pārvaldei (Bundeszentralamt für Steuern) piekļuvi šādiem datiem kredītiestādēs:

  • bankas konta numurs;
  • datums, kurā konts atvērts un slēgts;
  • konta turētāja vārds un dzimšanas datums;
  • pilnvaroto lietotāju vārdi.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Atteikumu izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu var pārsūdzēt tiesā, kas noraidījusi pieteikumu, vai — ja pieteikumu noraidījusī tiesa ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Rajona tiesas (Amtsgerichte), kas minētas 50. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt rīkojumu un citus dokumentus.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kas ir kompetenta izpildīt kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir par izpildi atbildīgā rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa kodeksa vispārīgajiem noteikumiem. Taču, ja rīkojumu izdevusi Vācijas tiesa, kompetence attiecībā uz rīkojuma izpildi ir attiecīgajai tiesai.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Attiecībā uz kopīgajos kontos turēto finanšu līdzekļu apķīlāšanu piemēro šādus nosacījumus.

  • Ja saskaņā ar bankas, kurā tiek turēts konts, dokumentiem, pilnvarotie lietotāji drīkst rīkoties ar konta kredīta atlikumiem tikai kopīgi (tikai kopīgi pārvaldāmi konti), apķīlāšanas rīkojums ir jāadresē visiem konta turētājiem.
  • Ja parādniekam ir atļauts rīkoties ar konta kredīta atlikumu vienpersoniski (atsevišķi pārvaldāmi konti), kontā esošie līdzekļi tiek apķīlāti tāpat kā līdzekļi, kas atrodas parādnieka individuālā kontā.

Saskaņā ar Vācijas tiesisko regulējumu kredīta atlikumi nominālajos kontos, ar kuriem parādnieks var rīkoties trešās personas vārdā, tiek apķīlāti attiecībā uz parādnieku. Šādos gadījumos kontu apķīlāšanas rīkojumam ir jābūt vērstam pret pilnvaroto (parādnieku).

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Maksājumu kontu aizsardzība pret apķīlāšanu tiek nodrošināta, izmantojot neapķīlājamu bankas kontu (Pfändungsschutzkonto) (Civilprocesa kodeksa 850.k pants). Neapķīlājama bankas konta ietekme ir noteikta Civilprocesa kodeksa 899. pantā un turpmākajos pantos.

Civilprocesa kodeksa 850.c panta 1. un 2. punktā minētās summas atrodamas Paziņojumā par no apķīlāšanas atbrīvojamām summām (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Summas tiek koriģētas katra gada 1. jūlijā. Noteikumiem var piekļūt un ar tiem iepazīties tīmekļa vietnē http://www.gesetze-im-internet.de/.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem bankas nevar iekasēt maksu par līdzvērtīgu Vācijā pieņemtu rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Nodevas, ko iekasē tiesas, kuras ir iesaistītas apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Likumā par tiesas nodevām (Gerichtskostengesetz) un Likumā par tiesas nodevām ģimenes lietās (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Minētie likumi ir atrodami un ar tiem bez maksas var iepazīties tīmekļa vietnēs http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf un http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Kopsavilkums par piemērojamām nodevām saskaņā ar iepriekš minētajiem likumiem ir sniegts atbildē uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu.

Nodevas, ko iekasē tiesu izpildītāji, kuri ir iesaistīti apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Tiesu izpildītāju nodevu likumā (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Šis likums ir atrodams un ar to bez maksas var iepazīties tīmekļa vietnē http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Nodevas iekasē par Vācijā izdota Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu bankai, ja tiesu izpildītājam tas ir jāizsniedz Vācijā. Ja tiesu izpildītājs izsniedz apķīlāšanas rīkojumu personiski, ir jāmaksā nodeva 11 EUR apmērā saskaņā ar Tiesu izpildītāju izmaksu likuma nodevu saraksta (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. punktu, kā arī atkarībā no tiesu izpildītāja mērotā attāluma jāsedz ceļa izdevumi: 3,25 EUR par attālumu līdz 10 km, 6,50 EUR par attālumu no 10 km līdz 20 km, 9,75 EUR par attālumu no 20 km līdz 30 km, 13 EUR par attālumu no 30 km līdz 40 km un 16,25 EUR par attālumu, kas pārsniedz 40 km (KV GvKostG 711. punkts). Ja tiesu izpildītājs izsniedz to citā veidā, attiecīgā nodeva ir 3,30 EUR (KV GvKostG 101. punkts). Izsniegšanai ar izsniegšanas apliecinājumu pilnā apmērā tiek piemērota maksa pasta izdevumu segšanai (Zustellungsurkunde) (KV GvKostG 701. punkts) Lai segtu skaidrās naudas izdevumus, tiks iekasēts fiksēts maksājums 20 % apmērā no nodevas par katru rīkojumu, taču ne mazāk kā 3 EUR un ne vairāk kā 10 EUR (saskaņā ar KV GvKostG 716. punktu).

Tas attiecas uz gadījumiem, kad tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu Vācijā, izmanto tiesu izpildītāja pakalpojumus, lai pēc kreditora pieprasījuma izsniegtu rīkojumu parādniekam.

Nodeva netiek piemērota par informācijas iestādes darbībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. pantu, neskarot atbildi, kas attiecas uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu, kurā norādīts tiesas nodevu palielinājums, kas jāmaksā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Prioritārā secība, kādā kontus apķīlā, pamatojoties uz nolēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas ir līdzvērtīgi nolēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, tiek noteikta pēc dienas, kad rīkojumi ir izsniegti bankai, — agrāk izsniegtiem apķīlāšanas rīkojumiem ir prioritāte pār vēlāk izsniegtiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Kompetence saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. panta 1. punktu attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir tiesai, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu.

Kompetence saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 34. panta 1. vai 2. punktu attiecībā uz parādnieka tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir tai rajona tiesai, kuras kompetencē ir rīkojuma izpilde saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzēt nolēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 655/2014 37. pantā, var tajā tiesā, kas izdevusi attiecīgo nolēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, vai — ja nolēmuma izdevēja tiesa ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

Pārsūdzība ir jāiesniedz viena mēneša laikā.

Pārsūdzības iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad attiecīgā persona ir tikusi informēta par lēmumu, kurš ir jāpārsūdz.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta a) punktu

Nodevas apmēru katru reizi nosaka, pamatojoties uz strīda summu un attiecīgo nodevas likmi, izmantojot aprēķināšanas metodi, kas paredzēta Likuma par tiesas nodevām (GKG) 34. pantā un/vai Likuma par tiesas nodevām ģimenes lietās (FamGKG) 28. pantā.

Par procedūru Eiropas apķīlāšanas rīkojuma iegūšanai atbilstoši Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta a) punktam saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām nodevu saraksta (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. punktu parasti piemēro nodevas likmi 1,5. Atsevišķos gadījumos, kad apstrāde tiesā prasa mazāk darba, piemēro samazinātu nodevas likmi 1,0 (KV GKG 1411. punkts). Ja rīkojums tiek izdots saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Zivilprocessordnung, ZPO) 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, parasti piemēro augstāku nodevas likmi — 3,0 (KV GKG 1412. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. pantu attiecībā uz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas darbinieki, piemēro fiksētu nodevu 3,50 EUR apmērā par katru izsniegšanu, ja vienā tiesas instancē apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumu vai ja izsniegšanu pieprasa kreditors (KV GvKostG 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,5 (KV GKG 1430. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 1,0 (KV GKG 1431. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma pieteikums vai prasījums tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

b) Ja rajona tiesa pirmajā instancē pieņem nolēmumu kā ģimenes tiesa, parasti piemēro nodevas likmi 1,5 saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām ģimenes lietās nodevu saraksta (KV FamGKG) 1420. punktu. Ja visu procedūru izbeidz bez galīgā sprieduma, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV FamGKG 1421. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. pantu attiecībā uz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā par katru izsniegšanu, ja vienā tiesas instancē apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumu vai ja izsniegšanu pieprasa kreditors (KV FamGKG 2002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 2,0 (KV GKG 1422. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, pirms tiesa ir saņēmusi pārsūdzības pamatojumu, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV FamGKG 1423. punkts). Citos gadījumos, kad procedūru izbeidz bez sprieduma, nodevas likme ir 1,0 (KV FamGKG 1424. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katrā atsevišķā lietā pēc taisnīguma principa (FamGKG 42. panta 1. punkts).

Nodevu piemēro, kolīdz pieņemts beznosacījumu nolēmums par nodevām vai procedūra izbeigta kādā citā veidā (FamGKG 11. pants).

c) Ja darba tiesa (Arbeitsgericht) izdod nolēmumu pirmajā instancē, procedūrai parasti piemērojamā nodevas likme ir 0,4 (KV GKG 8310. punkts). Ja rīkojumu izdod saskaņā ar ZPO 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, nodevas likmi parasti paaugstina līdz 2,0 (KV GKG 8311. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. pantu attiecībā uz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā par katru izsniegšanu, ja vienā tiesas instancē apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumu vai ja izsniegšanu pieprasa kreditors (KV GKG 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,2 (KV GKG 8330. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 0,8 (KV GKG 8331. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz pieņemts beznosacījumu nolēmums par nodevām vai procedūra izbeigta kādā citā veidā (FamGKG 9. pants).

Procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta b) punktu un visas procedūras, kas saistītas ar pieteikumiem ierobežot vai izbeigt apķīlāšanas rīkojuma izpildi

Nodeva par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta b) punktu ir 22 EUR (KV GKG 2111. punkts). Ja tiesvedības laikā tiek iesniegts pieteikums informācijas par kontu iegūšanai, nodevu palielina līdz 37 EUR (KV GKG 2112. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. pantu attiecībā uz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanu vai grozīšanu.

Nodeva par pieteikumiem izpildes izbeigšanai vai ierobežošanai ir 33 EUR (KV GKG 2119. punkts).

Nodeva par noraidītām vai nepieņemtām pārsūdzībām ir 33 EUR (KV GKG 2121. punkts). Ja pārsūdzība ir noraidīta vai nav pieņemta attiecībā uz tās daļu, tiesa var, pamatojoties uz taisnīguma apsvērumiem, samazināt nodevu uz pusi vai lemt to neiekasēt.

Nodeva ir maksājama, kolīdz Eiropas apķīlāšanas rīkojuma pieteikums, prasība par tā izpildes izbeigšanu vai ierobežošanu vai prasījums tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Dokumentos, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014 adresē tiesai vai kompetentajai iestādei, vienīgā pieņemamā valoda ir vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 29/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.