Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas (Ειρηνοδικεία) un pirmās instances tiesas (Πρωτοδικεία).

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων - ΔΙΕΣΕΛ-, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ (Publisko ieņēmumu neatkarīgās iestādes (AADE) Nodokļu operāciju ģenerāldirektorāta Revīzijas darbības plānošanas direktorāts). E-pasts: diesel@aade.gr / tālr.:+30 2104802000, +30 2104802530.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas Banku kontu un maksājumu kontu reģistru sistēma tika izveidota, lai ar tās palīdzību uz kredītiestādēm nosūtītu informācijas pieprasījumus no iestādēm, dienestiem un citām publiskā sektora struktūrām. Šos pieprasījumus ar drošas trešās personas (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) starpniecību elektroniski nosūta kredītiestādēm, kuras, izmantojot to pašu kanālu, nosūta savu atbildi ar informāciju par attiecīgajiem kontiem (14. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā (μονομελούς πρωτοδικείου), savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā (εφετείο).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Par pārsūtīšanu atbildīgā kompetentā iestāde ir pirmās instances tiesa. Par apķīlāšanas rīkojuma saņemšanu, izsniegšanu vai paziņošanu atbildīgi ir tiesu izpildītāji (δικαστικοί επιμελητές).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesu izpildītāji.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apķīlāt var vienīgi kopīgos kontus, bet ne nominālos kontus. Uz kopīgo kontu apķīlāšanu neattiecas nekādi citi nosacījumi.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Civilprocesa kodeksa (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) 982. panta 2. punktā ir noteikts, ka apķīlāšana neattiecas uz prasījumiem saistībā ar uzturlīdzekļiem, algām, pensijām, apdrošināšanas pabalstiem u. c. Internetā nav pieejama saite uz Civilprocesa kodeksu. Minēto naudas summu atbrīvošanai no apķīlāšanas nekāds parādnieka pieteikums nav nepieciešams.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Nav nekādu speciālu normu, kas reglamentētu maksas ieturēšanu par bankas konta apķīlāšanu vai konta informācijas (rekvizītu) sniegšanu, tomēr Grieķijas Banku apvienība (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) uzskata, ka kredītiestādes ir tiesīgas pieprasīt izmaksu segšanu, kā (pēc analoģijas) nepārprotami noteikts 30.A un 30.B pantā Valsts ieņēmumu kodeksā (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) (Leģislatīvais dekrēts Nr. 356/1974 grozītajā un spēkā esošajā redakcijā).

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Valsts ieņēmumu dienests (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), kas ir neatkarīga iestāde, neietur nekādu maksu par savām darbībām saistībā ar apķīlāšanas rīkojuma izskatīšanu. Tā kā apķīlāšanas rīkojuma izpildi veic tiesu izpildītāji, viņi tieši ietur maksu no ikviena principāla. Internetā nav pieejamas saites uz vietni, kurā būtu minētas tiesu izpildītāju ieturētās maksas. Finanšu ministrija neietur maksu par kontu informācijas sniegšanu saskaņā ar 14. pantu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu uzskata par līdzvērtīgu apķīlāšanas pasākumam (ασφαλιστικό μέτρο), kas veikts saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem. Nekur nav noteikts, kāds ir tā rangs (prioritāte) attiecībā pret līdzvērtīgiem iekšzemes rīkojumiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšana ir piekritīga tiesai, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, proti, rajona civiltiesas tiesnesim, ja prasības summas dēļ lieta ir piekritīga rajona civiltiesai, bet pārējos gadījumos – pirmās instances tiesai viena tiesneša sastāvā. Attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 34. panta 1. un 2. punktā, lietās, kurās runa ir par naudas summu līdz 20 000 EUR, kompetentā tiesa ir rajona civiltiesa. Attiecībā uz naudas summām virs 20 000 EUR kompetentā tiesa ir pirmās instances tiesa.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā, savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā. Pārsūdzība ir iesniedzama 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas parādniekam.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesas ieturētā valsts nodeva ir apmēram 0,4 procenti no prasības summas. Šis aprēķins vienlīdz attiecas uz prasībām par apķīlāšanas rīkojuma izdošanu un prasībām saistībā ar tiesību aizsardzības līdzekļiem pret šādu rīkojumu.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Tiek pieņemti vienīgi dokumenti grieķu valodā.

Lapa atjaunināta: 26/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.