Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijas tiesību aktos publiski akti nav zināmi, tāpēc šis noteikums Īrijā nav piemērojams.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijā

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOIA@justice.ie

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Īrijā piemēro 14. panta 5. punkta a) apakšpunktu, t. i., pienākumu visām bankām Īrijā pēc informācijas iestādes pieprasījuma atklāt, vai parādniekam tajās ir bankas konts.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Īrijā

  • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir rajona tiesai — tās apgabaltiesas tiesnesim, kuras apgabalā izdots apķīlāšanas rīkojums;
  • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir apgabaltiesai — Augstajā tiesā;
  • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir Augstajai tiesai — Apelācijas tiesai (tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Īrijas Konstitūcijas noteikumiem Augstākajai tiesai ir pārsūdzības jurisdikcija attiecībā uz Augstās tiesas lēmumu, ja Augstākā tiesa ir pārliecinājusies, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kas pamato tiešu pārsūdzēšanu tai. Priekšnosacījums, kam jābūt izpildītam, lai Augstākā tiesa par to pārliecinātos, ir attiecīgā lēmuma saistība ar jautājumu, kas ir vispārējās sabiedrības interesēs, un/vai to pieprasa tiesiskuma intereses).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijā

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijā

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, ir atkarīgs no konkrētās lietas apstākļiem. Attiecībā uz kopīgiem kontiem vispārējais noteikums paredz, ka tā dēvētais Marevas priekšraksts, kas izdots tikai pret atbildētāju, nedrīkst liegt kopīgā konta turētājam izmantot bankas kontu, ja vien tas nav īpaši paredzēts rīkojumā.

Attiecībā uz nominālajiem kontiem, ja trešā persona atbildētāja vārdā glabā aktīvus nominālajā kontā, šādus aktīvus var skart pret atbildētāju vērstais Marevas priekšraksts, jo atbildētājs ir šādu aktīvu īpašnieks “pēc taisnīguma” vai faktiskais īpašnieks.

Kopīgā vai nominālā konta turētājs, uz kura kontu attiecina šādu priekšrakstu, var iesniegt pieteikumu attiecīgajā tiesā, prasot grozīt priekšraksta nosacījumus.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Līdzvērtīgu valsts procedūru gadījumā parādniekam pieejamo summu Tiesa nosaka katrā atsevišķā gadījumā, ņemot vērā attiecīgās puses apstākļus. Attiecīgo pieteikumu iesniedz parādnieks, un nav noteikumu par to, kādu summu var darīt pieejamu.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Bankas neiekasē maksu par tiesas rīkojumu īstenošanu līdzvērtīgu valsts procedūru gadījumā. Gadījumā, kad tiek prasīta informācija par kontu, nav noteikuma, kas liegtu bankām iekasēt maksu par šādas informācijas sniegšanu. Saskaņā ar vispārējo principu bankai radušās izmaksas sedz kreditors, lai gan galu galā var tikt nolemts, ka šādas izmaksas jāsedz parādniekam.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Nav paredzēts, ka informācijas un kompetentās iestādes iekasē administrēšanas maksu. Tomēr personīgas dokumentu izsniegšanas gadījumā būs jāsamaksā aptuveni EUR 100–200 atkarībā no izsniegšanas sarežģītības pakāpes.

Piezīme: šādā gadījumā dokumentu personīgu izsniegšanu veic privātā sektora uzņēmums, un maksas apmērs nav pieejams.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem līdzīgām procedūrām, piemēram, Marevas priekšrakstiem, nepiešķir prioritātes kārtību, jo kreditors neiegūst īpašumtiesības uz attiecīgo aktīvu.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Īrijā

Attiecībā uz 33. panta 1. punktu tiesa, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu un kas atkarībā no apstākļiem var būt rajona tiesa, apgabaltiesa vai Augstā tiesa*.

Attiecībā uz 34. panta 1. un 2. punktu tiesa, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir:

  • ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdevusi tiesa šajā valstī — tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu;
  • ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums izdots dalībvalstī, kas nav šī valsts — Augstā tiesa*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Īrijā tāda lēmuma pārsūdzību, kas pieņemts atbilstoši 33., 34. vai 35. pantam, var iesniegt šādi:

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Atkarībā no lietas apstākļiem tiesas nodevas tiesvedībā, lai izdotu apķīlāšanas rīkojumu vai piešķirtu tiesiskās aizsardzības līdzekli pret rīkojumu, var būt aptuveni no EUR 80 līdz EUR 200. Attiecīgā informācija ir pieejama vietnē

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Nav (Īrijā atzīst tikai īru un angļu valodu).

Lapa atjaunināta: 15/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.