Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: itāļu.
  Swipe to change

  Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

  Itālija

  Saturu nodrošina
  Itālija

  KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

  Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

  Itālija

  Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


  *jāaizpilda obligāti

  50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Tā rajona tiesa, kurā ir izstrādāts autentiskais dokuments; tā pieņem lēmumus viena tiesneša sastāvā.

  50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

  Tās rajona tiesas priekšsēdētājs, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka domicils vai uzturēšanās vieta, vai juridiskas personas gadījumā parādnieka juridiskā adrese. Ja parādniekam Itālijā nav reģistrētas dzīvesvietas, domicila vai uzturēšanās vietas vai ja juridiskā persona nav dibināta Itālijā, kompetentā iestāde ir Romas tiesas priekšsēdētājs.

  50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Itālijas tiesību aktos ir noteikts, ka informācijas iestāde var piekļūt informācijai, kas glabājas publiskajos arhīvos, lai iegūtu informāciju par bankas kontiem.

  50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Tiesa, kuras sastāvā ir tiesnesis, kurš izdevis apķīlāšanas rīkojumu, un šī tiesa lemj tiesnešu kolēģijas sastāvā.

  50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Dokumentu saņemšana, sūtīšana un paziņošana vai izsniegšana ir šādu personu pienākums:

  a) tiesas ierēdnis apstākļos, kas aprakstīti regulas 23. panta 5. punktā;

  b) tiesas reģistrators, kurš izdevis apķīlāšanas rīkojumu apstākļos, kas aprakstīti regulas 10. panta 2. punkta, 23. panta 3. un 6. punkta, 25. panta 3. punkta un 36. panta 5. punktā;

  c) tiesas reģistrators, kurš ir atbildīgs par izpildi situācijā, kas aprakstīta regulas 27. panta 2. punktā;

  d) tās tiesas reģistrators, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka domicils, apstākļos, kas aprakstīti regulas 28. panta 3. punktā.

  Ja apķīlāšanas rīkojums ir izdots citā dalībvalstī apstākļos, kas aprakstīti 10. panta 2. punktā, 23. panta 3. punktā, 23. panta 6. punktā vai 25. panta 3. punktā, kompetentā tiesa ir parastā tiesa, kas ir atbildīga par apķīlāšanas rīkojuma izpildi (sk. 50. panta f) apakšpunktu).

  50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Tiesa, kuras jurisdikcijā ir trešās personas dzīvesvieta (Civilprocesa līkuma 678. pants), kura rīkojas saskaņā ar noteikumiem par ekspropriāciju no trešajām personām.

  50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

  Kopīgiem kontiem un nomināliem kontiem, kuriem ir vairāk nekā viens turētājs, var piemērot apķīlāšanas rīkojumu tikai attiecībā uz parādnieka daļu. Tiek uzskatīts, ka konta turētāju daļas ir vienādas, ja vien nav pierādīts pretējais.

  50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

  Saskaņā ar Civilprocesa likuma 545. un 671. panta vienotajiem nosacījumiem no apķīlāšanas atbrīvo:

  a) uzturlīdzekļu maksājumus, ja vien tie nav paredzēti uzturēšanai, taču tika ar tiesas priekšsēdētāja vai tā deleģēta tiesneša atļauju un tikai attiecībā uz daļu, kas nosakāma ar tiesas rīkojumu;

  b) labdarības vai iztikas pabalstus personām, kuras klasificētas kā nabadzīgas, un maksājumus par maternitātes, slimības un bēru izmaksām no apdrošināšanas fondiem, sociālās apdrošināšanas iestādēm un labdarības iestādēm;

  c) privātpersonām izmaksājamas summas algas vai citu maksājumu veidā saistībā ar darba attiecībām, tostarp par atlaišanu, var apķīlāt, lai segtu uzturēšanas maksājumus tādā apmērā, kādu atļauj tiesas priekšsēdētājs vai tā deleģēts tiesnesis; apķīlāt iespējams līdz vienai piektdaļai no šīm summām; vienlaicīgu apķīlāšanu saistībā ar iepriekš aprakstīto vairāku prasību pamatojumu nevar piemērot vairāk kā pusei no šīm summām;

  d) gadskārtēju pabalstu, ja tas izveidots bez maksas, ja pastāv nosacījums, ka tam nevar piemērot arestu vai apķīlāšanu, ja tas pārsniedz kreditora pamatvajadzību robežu;

  e) summas, ko apdrošinātājs maksā apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošināšanas saņēmējam, kurām attiecībā uz izmaksātajām prēmijām piemēro nosacījumus par tādu aktu pārskatīšanu, kas kaitē kreditoriem un dāvanu samērošanu, ieturēšanu un samazināšanu;

  f) summas, kas paredzētas pensijām, pabalsti, kas uzskatāmi par pensijām, vai citi pensionēšanās pabalsti ar nosacījumu, ka no šīm summām var apķīlāt summu, kas atbilst mēneša maksimālajam sociālajam pabalstam pluss vienai pusei no tā, un ka daļu, kas pārsniedz šo summu, var apķīlāt, ievērojot c) un d) apakšpunktā minētos ierobežojumus;

  g) īpašus finanšu līdzekļus labklājībai un palīdzībai, ko izveidojis uzņēmējs, tostarp bez darbinieku iemaksām, ja tie attiecas uz maksājumiem, ko veic uzņēmēja kreditori vai darbinieki.

  Pastāv arī nosacījums, ka parādnieka vārdā kreditējot uz bankas vai pasta kontu maksājamās summas algu un citu maksājumu veidā saistībā ar nodarbinātību vai darbu, tostarp par atlaišanu un pensijām, un pabalstus, kas uzskatāmi par pensijām, vai citus pensionēšanās pabalstus, tās var apķīlāt tādā apmērā, kas trīskārt pārsniedz sociālo pabalstu; ja konta kreditēšana notiek apķīlāšanas dienā vai pēc tās, summas var apķīlāt, ievērojot ierobežojumus, kas minēti 3., 4., 5. un 7. punktā un īpašajos likuma noteikumos.

  Tas, vai prasījums ir atbrīvots no apķīlāšanas, ir jāpierāda parādniekam.

  50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

  Parasti apķīlāšanas rīkojumam pakļauto aktīvu pārvaldniekam, t. i., bankas konta gadījumā — bankai, ir tiesības pieprasīt kompensāciju par aktīvu glabāšanu un iesaldēšanu; kompensāciju nosaka saskaņā ar spēkā esošajām vai parasti piemērojamajām likmēm kopā ar kompensāciju par dokumentu izmaksām, kas ir svarīgas aktīvu iesaldēšanai. Šīs izmaksas ietver izmaksas, kuras radušās saistībā ar paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, kas minēts regulas 25. pantā.

  Par maksājumu (iepriekšēju) atbildīgā puse ir pieteikuma iesniedzējs. Par maksājumu atbildīgā puse ir jānosaka tiesai.

  Informācijas sniegšana par kontiem saskaņā ar 14. pantu nedod pamatu bankām iekasēt nodevas. Bankām ir ar likumu noteikta prasība atjaunināt arhīvus, kas Itālijā tiek pārbaudīti, lai iegūtu informāciju par bankas kontiem saskaņā ar regulas 14. pantu.

  50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

  Neņemot vērā tiesas nodevas, kas maksājamas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 42. pantu, Itālijā pieteikta apķīlāšanas rīkojuma apstrāde un izpilde ietver samaksu par tiesvedības kopiju izveidi un nodevas, kas maksājamas tiesas ierēdņiem par dokumentu izsniegšanu.

  Samaksu par kopijām nosaka, pamatojoties uz 2012. gada 30. maija Prezidenta dekrēta Nr. 115 7. pielikumā “Konsolidēti juridiskie nosacījumi un noteikumi par juridiskajām izmaksām” iekļauto tabulu.

  Attiecībā uz nodevām par dokumentu izsniegšanu ir jānošķir tas, vai tiesas ierēdnis izsniedz dokumentus tieši saņēmējam vai nosūta tos pa pastu. Pirmajā gadījumā tiesas ierēdnim saskaņā ar iepriekš minēto konsolidēto nosacījumu 27. pantu ir jāizmaksā atlīdzība par ceļu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar to 35. pantu, un ņemot vērā kritērijus, kas katru gadu tiek atjaunināti ar Tieslietu ministrijas dekrētu. Otrajā gadījumā atlīdzības vietā ir jāatmaksā piegādes izmaksas. Abos gadījumos, t. i. personīga saņēmēja informēšana un paziņojums pa pastu, ir jāmaksā arī konsolidēto nosacījumu 27. pantā minētā nodeva, kas aprēķināta saskaņā ar 34. pantu. Ja paziņojums ir steidzams, saskaņā ar konsolidēto nosacījumu 36. pantu tiek palielināta gan nodeva, gan atlīdzība.

  Sk. Prezidenta dekrēta Nr. 115/2014 iepriekš minētos pantus un 7. pielikumus šajā saitē.

  50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

  Valsts rīkojumiem nav piešķirta prioritātes kārtība.

  50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  Tiesa, kura lemj viena tiesneša sastāvā.

  50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

  Pārsūdzība parastajā tiesā ir atļauta attiecībā uz spriedumu saskaņā ar regulas 33., 34. un 35. pantu. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc tiesas rīkojuma izdošanas vai paziņošanas par tā izsniegšanu, ja tas noticis ātrāk.

  50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

  A. Tiesas nodevas par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu atšķiras atkarībā no prasījuma apmēra un tiesvedības instances, kurā apķīlāšanas rīkojums ir pieprasīts:

  a) par prasījumiem līdz EUR 1 100 izmaksas ir šādas: EUR 21,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 32,25, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 43, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  b) par prasījumiem no EUR 1 100 līdz EUR 5 200 izmaksas ir šādas: EUR 49, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 73,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 98, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  c) par prasījumiem no EUR 5 200 līdz EUR 26 000 izmaksas ir šādas: EUR 118,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 177,75, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 237, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  d) par prasījumiem no EUR 26 000 līdz EUR 52 000 izmaksas ir šādas: EUR 259, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 388,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 518, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  e) par prasījumiem no EUR 52 000 līdz EUR 260 000 izmaksas ir šādas: EUR 379,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 569,25, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 759, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  f) par prasījumiem no EUR 260 000 līdz EUR 520 000 izmaksas ir šādas: EUR 607, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 910,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 1 214, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  g) par prasījumiem virs EUR 520 000 izmaksas ir šādas: EUR 843, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 1 264,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 1 686, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

  h) par prasījumiem nenoteiktā apmērā izmaksas ir šādas: EUR 259, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 388,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 518, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē. Taču lietās ar ekskluzīvu miertiesneša jurisdikciju saskaņā ar Civilprocesa likuma 7. pantu izmaksas ir šādas: EUR 118,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 177,75, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 237, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē.

  Papildus iepriekš minētajām izmaksām, ja rīkojumu pieprasa pirms tiesvedības uzsākšanas pēc lietas būtības, par katru procedūru iepriekš tiek maksāts vienots avansa maksājums EUR 27 apmērā par paziņošanas izmaksām.

  B. Tiesas nodevas par apķīlāšanas rīkojuma pārsūdzību visos gadījumos ir EUR 147.

  Papildus šīm izmaksām, ja rīkojumu pieprasa pirms galvenās tiesvedības uzsākšanas, par katru procedūru iepriekš tiek maksāts vienots avansa maksājums EUR 27 apmērā par paziņošanas izmaksām.

  Izmaksas ir jāsedz tiesvedības sākumā, kad tiek iesniegta pārsūdzība.

  50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

  Tiek pieņemti tikai tulkojumi itāļu valodā.

  Lapa atjaunināta: 08/01/2024

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.