Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurā ceļama nodrošināmā prasība, vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības.

Ja lieta, kurā atbildētājs ir patērētājs, pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai pēc atbildētāja (patērētāja) deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvietas.

Regulas 6.panta 4.punktā minētajā gadījumā prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu var iesniegt pēc savas izvēles jebkurai rajona (pilsētas) tiesai, kas atrodas tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras pastāv zvērināts notārs, kas taisījis attiecīgo notariālo aktu (Civilprocesa likuma 3.nodaļa un 644.23 pants).

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kurā iesniegts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu. Gadījumā, ja pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniegts ārvalsts tiesā - rajona (pilsētas) tiesa.

Rajonu un pilsētu tiesu saraksts pieejams šeit.

Uz sākumlapu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lai iegūtu informāciju par kontu, tiesa elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta kredītiestādēm lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē. Kredītiestāde, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no tiesas lūguma saņemšanas dienas, elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta tiesai atbildi (informāciju) par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) attiecīgajā kredītiestādē (Civilprocesa likuma 644.25 pants).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.30 pants).

Apgabaltiesu un Augstākās tiesas adreses pieejamas šeit.

Uz sākumlapu

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Regulas 10.panta 2.punktā, 23.panta 3., 5., 6. punktā, 25.panta 3.punktā, 27.panta 2.punktā, 28.panta 3.punktā otrajā daļā, 36.panta 5.punkta otrajā daļā minētajā gadījumā – zvērināts tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta, kas ievesta pēc Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (Civilprocesa likuma 549., 644.32 un 644.33 pants).

Regulas 28.panta 3.punkta pirmajā daļā minētajā gadījumā – tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese (Civilprocesa likuma 644.33 pants).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Zvērināts tiesu izpildītājs (Civilprocesa likuma 549.panta 2. un 2.3 daļa, 644.32 pants).

Informācija par zvērinātu tiesu izpildītājiem.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Nav attiecināms.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

No apķīlāšanas atbrīvota parādnieka (fiziskas personas) nauda minimālās mēneša darba algas apmērā (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts - nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu, bet uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā — nauda 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu).

Zvērināts tiesu izpildītājs dod kredītiestādei rīkojumu apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus (kontus) izpildu dokumentā norādītās summas apmērā, ievērojot Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku.

Minimālās mēnešalgas apmēru nosaka Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem bankām nav tiesību no kreditora vai parādnieka tieši prasīt samaksu vai atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, īstenojot līdzvērtīgus valsts rīkojumus vai sniedzot informāciju par kontu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildes izdevumus atbilstoši nacionālajos tiesību aktos noteiktajiem tiesas nolēmumu izpildes izdevumiem veido trīs pozīcijas: valsts nodeva, tiesu izpildītāja amata atlīdzība un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.

Valsts nodeva saskaņā ar Civilprocesa likuma 34. panta sesto daļu, iesniedzot izpildu rakstu vai izpildu dokumentu izpildei, ir 3 euro.

Zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses ir noteiktas Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.

Saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktu amata atlīdzība par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām vai par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu ir 86 euro.

Izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmērs noteikts Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”.

Šādos izdevumos ietilpst, piemēram, ar pasta pakalpojumiem, dokumentu piegādāšanu, informācijas saņemšanu, banku un citu iestāžu pakalpojumiem saistītie izdevumi. Attiecīgi to apmērs noteicams atbilstoši katrai konkrētai izpildu lietai.

Maksu par prasītāja lūgumu iegūt informāciju par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē nosaka Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība” 25.punkts, paredzot, ka izdevumus, kas saistīti ar ziņu iegūšanu par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, veido izmaksas par lūguma sagatavošanu un nosūtīšanu kredītiestādēm vai attiecīgā gadījumā ārvalsts informācijas iestādei. Šos izdevumus sedz 15 euro apmērā par katru lūgumu ziņu iegūšanai par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādēs attiecīgajā valstī.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Līdzvērtīgiem valsts rīkojumiem nav piešķirta prioritātes kārtība.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Ja Latvija ir izcelsmes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības (Civilprocesa likuma 644.34 pants);

Ja Latvija ir izpildes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (Civilprocesa 644.35 pants).

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu saskaņā ar Regulas 33., 34. vai 35.pantu iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.34 un 644.35 pants)

Blakus sūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Termiņš, līdz kuram iesniedzama blakus sūdzība par lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts. Lietas dalībnieks, kuram tiesas lēmums nosūtīts saskaņā Civilprocesa likuma ar likuma 56.2 pantu (t.i. persona, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā), blakus sūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas (Civilprocesa likuma 442.pants).

Tiesu saraksts pieejams šeit -

Uz sākumlapu

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Par pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam maksājama valsts nodeva - 0,5 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 70 euro (Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 71.punkts).

Iesniedzot tiesā pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Latvijas Republika dokumentus pieņem tikai latviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 23/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.