Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Saskaņā ar Likuma 31.18 panta 5. punktu pieteikums, kas paredzēts Regulas 6. panta 4. punktā, lai iegūtu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir jāiesniedz tās iestādes vietējai apriņķa tiesai, kura izdevusi publisko aktu.

Jaunākā informācija par Lietuvas tiesām un to kontaktinformācija ir atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Saskaņā ar Lietuvas valdības 2016. gada 28. septembra Rezolūcijas Nr. 964 1. punktu informāciju, kas minēta Regulas 14. pantā, tiesai, kura izskata pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam, sniedz Finanšu ministrijas pārvaldībā esošā Valsts nodokļu inspekcija (Vasario 16-osios g. 14, Viļņa; tālr.: +370 5 266 8200; e-pasts: vmi@vmi.lt). Šī rezolūcija stājās spēkā 2017. gada 18. janvārī.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas pārvaldībā esošā Valsts nodokļu inspekcija izmanto Regulas 14. panta 5. punkta b) apakšpunktā paredzēto metodi, lai no Nodokļu uzskaites informācijas sistēmas iegūtu konta informāciju, t. i., informāciju par parādnieka kontiem bankās, kas darbojas Lietuvā.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Saskaņā ar Likuma 31.22 panta 1. punktu atsevišķu pārsūdzību apelācijas tiesā var iesniegt Regulas 21. panta 1. punktā minētajā gadījumā. Lietuvas Civilprocesa kodeksa 334.–339. pantā ir noteikta procedūra atsevišķas pārsūdzības iesniegšanai un izskatīšanai. Pārsūdzību kasācijas kārtībā nav iespējams veikt attiecībā uz nolēmumiem, kurus pēc atsevišķas pārsūdzības izskatīšanas pieņēmusi apelācijas tiesa.

Jaunākā informācija par Lietuvas tiesām un to kontaktinformācija ir atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Saskaņā ar Likuma 31.21 panta 3. punktu Regulas 4. panta 14. punktā minēto procesuālo dokumentu saņemšanu, pārsūtīšanu un izsniegšanu veic tiesu izpildītājs.

Saraksts ar tiesu izpildītājiem Lietuvā ir pieejams šādā saitē: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Saskaņā ar Likuma 31.23 pantu Regulas 28. panta 3. punktā aprakstītajā gadījumā, kad parādnieka domicils ir Lietuvā, taču Lietuva nav izpildes dalībvalsts, procesuālie dokumenti ir jāizsniedz parādniekam atbilstoši Regulas 3. pantā un Likuma 3.3 panta 2. un 4. punktā noteiktajai procedūrai. Šādā gadījumā kompetentā iestāde, kas no citām dalībvalstīm pieņem lūgumus attiecībā uz dokumentu izsniegšanu, ir Lietuvas Tiesu izpildītāju padome (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Viļņa; tālr.: +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-pasts: info@antstoliurumai.lt). Lietuvas Tiesu izpildītāju padome organizē un koordinē dokumentu izsniegšanu un to pārsūtīšanu, lai tiesu izpildītāji varētu veikt izpildes uzdevumus.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Saskaņā ar Likuma 31.21 panta 3. punktu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izpilda tiesu izpildītājs. Tiesu izpildītājs veic arī Regulas 24. panta 4. punktā un 25. panta 1., 2. un 4. punktā paredzētās darbības.

Saraksts ar tiesu izpildītājiem Lietuvā ir pieejams šādā saitē: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Galvenie noteikumi saskaņā ar valsts tiesību aktiem

1. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 667. pantu gadījumā, ja attiecībā uz īpašumu, kas parādniekam pieder kopīgi ar citām personām, nav noteikta viņam piederošā daļa, tiesu izpildītājs apķīlā un arestē kopīgo īpašumu un pusei, kas cenšas panākt izpildi, un nepieciešamības gadījumā arī kopējo īpašumtiesību dalībniekiem ierosina iesniegt tiesā lūgumu noteikt parādnieka daļu īpašumā, kas tam pieder kopīgi ar citām personām. Ja tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā šāds lūgums netiek iesniegts, tas izbeidz parādu piedziņu no šā īpašuma. Jaunu mēģinājumu piedzīt parādus no minētā īpašuma saskaņā ar šiem pašiem piemērojamiem aktiem var īstenot ne ātrāk kā vienu gadu pēc dienas, kad tika pārtraukta piedziņa no šā īpašuma. Parādniekam piederošo daļu kopīpašumā nosaka ar tiesas nolēmumu. Kad tiesas nolēmums, ar kuru nosaka parādniekam piederošo daļu kopīpašumā, iegūst res judicata spēku, no parādnieka daļas īpašumā tiek veikta piedziņa. Pusei, kas cenšas panākt izpildi, ir tiesības pieprasīt, lai tiktu noteikta parādnieka daļa un tādējādi būtu iespējams veikt piedziņu no tās.

2. Apķīlājot kontu, vienmēr tiek mēģināts noteikt kontā esošo finanšu līdzekļu īpašnieku. Kontu var apķīlāt, ja kontā esošie finanšu līdzekļi pieder parādniekam.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Galvenie noteikumi saskaņā ar valsts tiesību aktiem

1. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 668. pantu parādu piedziņu nevar veikt no naudas summas, kas nepārsniedz vienu minimālo mēnešalgu Lietuvas valdības[1] noteiktajā apmērā. Turklāt piedziņu nevar veikt no finanšu līdzekļiem, kas saņemti kā ES vai cita starptautiska finansiālā palīdzība vai līdzfinansējums, lai īstenotu atbalstīto projektu, šā projekta īstenošanas un obligātā darbības perioda laikā, kā to nosaka ES tiesību akti vai starptautiski nolīgumi, kurus Lietuva noslēgusi. Šis aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad finanšu līdzekļi tiek piedzīti pēc tādas iestādes pieprasījuma, kas uzrauga atbalstītā projekta īstenošanu, pamatojoties uz to, ka līdzekļi tika izlietoti, pārkāpjot ES tiesību aktus, Lietuvas tiesību aktus, starptautiskus nolīgumus vai nolīgumus, ar kuriem piešķir finanšu līdzekļus.

2. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 738. pantu parādu piedziņu no sociālā nodrošinājuma pabalstiem, kas izmaksāti slimības vai bezdarba gadījumā, var veikt tikai saskaņā ar tiesas lēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai tiesas lēmumu par kompensāciju attiecībā uz kaitējumu veselībai, kas nodarīts sakropļošanas vai cita miesas bojājuma veidā, vai apgādnieka zaudējumu.

3. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 739. pantu parādu piedziņu nevar veikt no naudas summām, kas parādniekam izmaksātas kādā no šiem veidiem: 1) kompensācijas maksājumi par darbinieka instrumentu nolietojumu un cita veida kompensācijas par darbu, kurš tiek veikts apstākļos, kas nav normāli darba apstākļi; 2) summas, kas izmaksātas darbiniekiem, kuri dodas oficiālos darba braucienos, tiek pārcelti, nodarbināti vai norīkoti citā vietā; 3) valsts sociālā nodrošinājuma maternitātes vai paternitātes pabalsti; 4) bērnu pabalsti, kas tiek maksāti saskaņā ar Lietuvas Likumu par bērnu pabalstiem; 5) apbedīšanas pabalsti; 6) pabalsti, kas tiek izmaksāti saskaņā ar Lietuvas Likumu par valsts sociālās palīdzības pabalstiem, vai citi mērķtiecīgi sociālie pabalsti, piemaksas vai maksājumi, kas tiek veikti no valsts vai pašvaldības budžeta, ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī individuāls sociālais atbalsts; 7) atlaišanas pabalsti.


[1] No 2016. gada 1. janvāra minimālā mēnešalga ir 350 EUR.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Bankām nav tiesību iekasēt maksu — izpildes darbības veic tiesu izpildītāji.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Galvenie noteikumi saskaņā ar valsts tiesību aktiem

1. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 609. pantu tiesu izpildītāju izmaksas attiecībā uz izpildi ietver: 1) izpildes procedūru administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas izpildes procedūras pamatdarbību veikšanai; 2) izpildes procedūru papildu administratīvās izmaksas, kas radušās, veicot citas darbības konkrētā izpildes lietā; 3) tiesu izpildītāja samaksu par likumā noteikto izpildes dokumentu izpildi. Izpildes izmaksu apmēru un to aprēķināšanas un izmaksāšanas procedūru nosaka Norādījumi par lēmumu izpildi, kuri tika pieņemti ar tieslietu ministra 2005. gada 27. oktobra Rīkojumu Nr. 1R-352 (turpmāk tekstā “Norādījumi”) (pārskatītā versija ieviesta ar 2011. gada 14. novembra Rīkojumu Nr. 1R-265).

Norādījumu 12.3 punktā ir noteikts, ka attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi ir iekļaujamas Norādījumu 2. tabulas 7. punktā minētās izpildes izmaksas, kā arī papildu izmaksas, kas radušās, veicot atsevišķas darbības izpildes procedūrās.

Norādījumi par lēmumu izpildi.

2. Saskaņā ar 5. punktu procedūrā, kas izveidota civillietās vai komerclietās veiktas tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanas aplikšanai ar nodokli un kas pieņemta ar tieslietu ministra 2016. gada 20. janvāra Rīkojumu Nr. 1R-16 (pārskatītā versija ieviesta ar 2016. gada 9. decembra Rīkojumu Nr. 1R-312), maksa par dokumentu izsniegšanu Lietuvā ir 110 EUR, ja dokumentu izsniegšanu un to pārsūtīšanu, ko īsteno, lai tiesu izpildītāji varētu veikt izpildes uzdevumus, organizē un koordinē Lietuvas Tiesu izpildītāju padome.

Apraksts par procedūru civillietās vai komerclietās no ārvalstīm saņemto tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanai un šā pakalpojuma aplikšanai ar nodokli.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Galvenie noteikumi saskaņā ar valsts tiesību aktiem

1. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 626. panta 3. punktu parādu piedziņa no īpašuma netiek atlikta, ja īpašums ir arestēts vai īpašumtiesības uz šo īpašumu ir uz laiku ierobežotas, lai nodrošinātu kreditoru prasījumu vienlīdzīgu vai augstāku prioritāro kārtību. Šādā gadījumā piedziņa no arestētā īpašuma vai finanšu līdzekļiem tiek veikta atbilstoši procedūrai, kas noteikta Norādījumos par lēmumu izpildi.

2. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 754. pantu hipotēku sniedzēju un ķīlas turētāju prasījumu apmierināšanai attiecībā uz ieķīlāto īpašumu nav paredzēta konkrēta prioritārā kārtība. Pirmā prioritāte tiek dota prasījumu apmierināšanai saistībā ar uzturlīdzekļu piedziņu un prasījumu apmierināšanai saistībā ar kompensāciju attiecībā uz kaitējumu, kas nodarīts sakropļošanas vai cita miesas bojājuma veidā, vai kaitējumu, kas radies, zaudējot apgādnieku. Otrā prioritāte tiek dota darba ņēmēju prasījumu apmierināšanai saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām. Visu pārējo prasījumu apmierināšanai tiek dota trešā prioritāte. Ja piedzītā summa nav pietiekama, lai pilnībā apmierinātu visus noteiktās prioritātes prasījumus, prasījumi tiek apmierināti proporcionāli summai, kuru parādnieks ir parādā katrai pusei, kas cenšas panākt piedziņu.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Saskaņā ar Likuma 31.22 pantu pieteikumu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti Regulas 33. pantā un kas piemērojami izcelsmes dalībvalstī, iesniedz tiesai, kura izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Pieteikumu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti Regulas 34. pantā (izņemot 34. panta 1. punkta a) apakšpunktu) un kas piemērojami izpildes dalībvalstī, iesniedz tiesu izpildītāja biroja, kurš izpilda vai ir izpildījis Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, vietējai apriņķa tiesai.

Pieteikumu tiesiskās aizsardzības līdzeklim, kas minēts Regulas 34. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas piemērojams izpildes dalībvalstī, iesniedz tiesu izpildītājam, kurš izpilda vai ir izpildījis Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Jaunākā informācija par Lietuvas tiesām un to kontaktinformācija ir atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās. Saraksts ar tiesu izpildītājiem Lietuvā ir pieejams šādā saitē: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Saskaņā ar Likuma 31.22 pantu ir iespējams iesniegt atsevišķu pārsūdzību par tiesas nolēmumu attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti Regulas 33. un 35. pantā un kas piemērojami izcelsmes dalībvalstī, un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti Regulas 34. un 35. pantā (izņemot 34. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 35. panta 3. punktu) un kas piemērojami izpildes dalībvalstī. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 335. panta 1. punktu atsevišķas pārsūdzības iesniedz apelācijas tiesai ar tās tiesas starpniecību, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts, septiņu dienu laikā no dienas, kad tika pieņemts nolēmums. Ja pārsūdzētais tiesas nolēmums tika pieņemts, izmantojot rakstisku procedūru, atsevišķu pārsūdzību var iesniegt septiņu dienu laikā no dienas, kad tika izsniegta nolēmuma kopija. Pārsūdzību kasācijas kārtībā nav iespējams veikt attiecībā uz nolēmumiem, kurus pēc atsevišķas pārsūdzības izskatīšanas pieņēmusi apelācijas tiesa.

Pārsūdzību par tiesu izpildītāja darbībām saistībā ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 34. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 35. panta 3. punktā un kas piemērojami izpildes dalībvalstī, var iesniegt tiesu izpildītāja biroja vietējai apriņķa tiesai. Šādas pārsūdzības iesniegšanai un izskatīšanai mutatis mutandis ir piemērojami noteikumi, kas paredzēti Lietuvas Civilprocesa kodeksa 593. panta 1.–4. punktā. Pārsūdzības iesniegšanai nav noteikts termiņš, un nav paredzētas pārsūdzības tiesības attiecībā uz tiesas nolēmumu par tiesu izpildītāja darbībām.

Jaunākā informācija par Lietuvas tiesām un to kontaktinformācija ir atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Saskaņā ar Likuma 31.19 pantu, iesniedzot tiesai pieteikumu, lai iegūtu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vai Regulas 4. nodaļā noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ir maksājama tiesas nodeva. Nodevas apmērs ir tāds pats kā tiesas nodevai, kas maksājama par pieteikumu pagaidu noregulējumam vai nolēmuma par pagaidu noregulējumu atsevišķu pārsūdzību.

Pašlaik spēkā esošie Lietuvas tiesību akti neparedz konkrētu tiesas nodevu, kas maksājama par pieteikumu pagaidu noregulējumam. Saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksa 80. panta 2. punktu attiecībā uz nolēmuma par pagaidu noregulējumu atsevišķu pārsūdzību ir maksājama tiesas nodeva 28 EUR apmērā.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumiem, ir lietuviešu valoda.

Lapa atjaunināta: 10/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.