Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

1)    Prasījumi, kuru summa nepārsniedz 15 000 EUR, ir piekritīgi miertiesnesim (juge de paix):

Justice de paix – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg


Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette


Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

(2)    Prasījumi, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, ir piekritīgi apgabaltiesas priekšsēdētājam (Président du tribunal d’arrondissement):

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg


Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kuras kompetencē ir informācijas iegūšana par kontiem, ir Finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg

Tālr.    +352 26251-1

Fakss   +352 26251-2601

E-pasts: direction@cssf.lu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Veids, kādā iegūst informāciju par kontiem, ir noteikts 14. panta 5. punkta a) apakšpunktā, proti:

pienākums visām bankām dalībvalsts teritorijā pēc informācijas iestādes lūguma atklāt, vai parādniekam tajās ir bankas konts.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

— Apgabaltiesas priekšsēdētājam vai viņu aizvietojošam tiesnesim, kurš lietu izskata steidzamības kārtībā (siégeant comme en matière de référé), ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības par miertiesneša lēmumiem:

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg


Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

— Apelācijas tiesai (Cour d’appel), kas lietu izskata steidzamības kārtībā, ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības par apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmumiem:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Kompetentā institūcija ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice).

Tiesu izpildītāju varat meklēt šajā vietnē: Luksemburgas Tiesu izpildītāju asociācija (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Kompetentā institūcija ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice).

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem kopīgu kontu (compte joint) principā var apķīlāt (saisie conservatoire).

Kopīgiem kontiem ir piemērojams princips, kas reglamentē solidāros kreditorus (solidarité active).

Piemēro Jaunā civilprocesa kodeksa (Nouveau Code de Procédure Civile) 693. pantu un Civilkodeksa (Code Civil) 1197. pantu.

Jaunā civilprocesa kodeksa un Civilkodeksa noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē LEGILUX.

Saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem nominālo kontu (compte de mandataire) principā nevar apķīlāt. Šajā jomā nav īpašu noteikumu.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Jaunā civilprocesa kodeksa 717. pantā noteikts, ka:

Neapķīlā šādu mantu:

1) manta, par kuru likumā noteikts, ka tā nav apķīlājama;

2) tiesas piespriestie uzturlīdzekļi (provisions alimentaires);

3) pieejamās summas un manta, par ko testators (testateur) vai dāvinātājs (donateur) ir noteicis, ka tās nav apķīlājamas;

4) uzturlīdzekļu summas un pabalsti (sommes et pensions pour aliments), pat ja testamentā (testament) vai dāvinājuma aktā (acte de donation) nav noteikts, ka tie nav apķīlājami.

Attiecībā uz “1) mantu, par kuru likumā noteikts, ka tā nav apķīlājama”, ir piemērojams grozītā 2018. gada 28. jūlija Likuma par sociālās iekļaušanas ienākumiem (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale) 33. pants un lielhercoga 2016. gada 27. septembra Regula, ar ko nosaka algu, pensiju un renšu cedēšanas un apķīlāšanas likmes (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Šīs summas tiek atbrīvotas no apķīlāšanas bez parādnieka pieprasījuma.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Principā banka no apķīlātās summas var atskaitīt izmaksas, kas tai radušās, izpildot ar apķīlāšanu saistītos juridiskos pienākumus.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Tiesu izpildītāju tarifi ir noteikti grozītajā 1990. gada 4. decembra Likumā par tiesu izpildītāju organizāciju (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) un grozītajā lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulā, ar ko nosaka tiesu izpildītāju tarifus (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Attiecīgie noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē LEGILUX:

— grozītais 1990. gada 4. decembra Likums par tiesu izpildītāju organizāciju:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

— lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regula, ar ko nosaka tiesu izpildītāju tarifus:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidētā versija tika atjaunināta 2021. gada 2. oktobrī. Grozītās lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulas 16. pants tika grozīts ar lielhercoga 2023. gada 21. jūnija Regulu. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija), par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu piemēro vienotu fiksētu maksu 165 EUR apmērā.

Maksas un atlīdzība

Piemēro grozītās lielhercoga 1974. gada 21. marta Regulas par advokātu un juristu maksām un atlīdzību (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats) noteikumus.

Attiecīgie noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē LEGILUX:

lielhercoga 1974. gada 21. marta Regula par advokātu un juristu maksām un atlīdzībuLegilux (public.lu).

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Neattiecas.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

— 33. pants (apelācijas sūdzība pret pašu rīkojumu)

tiesa, kurai ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzību, ir:

— vai nu miertiesnesis, kas izskata lietu steidzamības kārtībā,

— vai apgabaltiesas priekšsēdētājs vai viņu aizvietojošais tiesnesis, kurš lietu izskata steidzamības kārtībā (sk. 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

— 34. pants (apelācijas sūdzība pret rīkojuma izpildi)

— vai nu miertiesnesis, kas izskata lietu steidzamības kārtībā,

— vai apgabaltiesas priekšsēdētājs vai viņu aizvietojošais tiesnesis, kurš lietu izskata steidzamības kārtībā.

Piemēro Jaunajā civilprocesa kodeksā ietvertos noteikumus par jurisdikciju ratione valoris. Tie atbilst noteikumiem par jurisdikciju ratione valoris, kas izklāstīti iepriekš iedaļā par 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

— Apgabaltiesas priekšsēdētājam vai viņu aizvietojošam tiesnesim, kurš lietu izskata steidzamības kārtībā, ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības par miertiesneša lēmumiem.

— Apelācijas tiesai, kas lietu izskata steidzamības kārtībā, ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības par apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmumiem.

— Termiņš: 15 dienas.

— Termiņa sākums: datums, kurā veikta izsniegšana.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Luksemburgā tiesas nodevas sauc par “maksām un izdevumiem” (frais et dépens).

Saskaņā ar tiesu praksi Jaunā civilprocesa kodeksa 238. pantā minētie “izdevumi” principā ietver advokātu izdevumus, tiesu izpildītāju maksas, ekspertu maksas, lieciniekiem izmaksātās naudas summas, tulkošanas izdevumus u. c., bet ne advokātu honorārus. Jaunais civilprocesa kodekss ir pieejams tīmekļa vietnē LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Tiesu izpildītāju maksas

Tiesu izpildītāju maksas ir noteiktas grozītajā 1990. gada 4. decembra Likumā par tiesu izpildītāju organizāciju un grozītajā lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulā, ar ko nosaka tiesu izpildītāju tarifus.

Attiecīgie noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē LEGILUX:

— grozītais 1990. gada 4. decembra Likums par tiesu izpildītāju organizāciju:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

— grozītā lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regula, ar ko nosaka tiesu izpildītāju tarifus:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidētā versija tika atjaunināta 2021. gada 2. oktobrī. Grozītās lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulas 16. pants tika grozīts ar lielhercoga 2023. gada 21. jūnija Regulu: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Grozītā 1990. gada 4. decembra Likuma par tiesu izpildītāju organizāciju 16. pantā ir paredzēta atlīdzības kārtība un noteikts, ka sīki izstrādāti noteikumi ir jānosaka ar‑lielhercoga regulu:

Par tiesu izpildītāju pakalpojumiem maksā pēc fiksēta vai stundas tarifa.

Lielhercoga regulā nosaka pakalpojumu tarifu, apmaksājamo laiku un stundas tarifu.

Strīda gadījumā par maksu un izdevumu iekasēšanu lemj apgabaltiesas civillietu palāta.

Lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regula, ar ko nosaka tiesu izpildītāju tarifus, ir grozīta vairākas reizes.

Lielhercoga regulas konsolidētā versija ir pieejama tīmekļa vietnē LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidētā versija tika atjaunināta 2021. gada 2. oktobrī. Grozītās lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulas 16. pants tika grozīts ar lielhercoga 2023. gada 21. jūnija Regulu. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Konsolidētā versija tika atjaunināta 2021. gada 2. oktobrī.

Iepriekš minētajā lielhercoga regulā ir noteikta tiesu izpildītāju iekasētā maksa. Tā ietver pamatlikmi (2.–5. pants), ceļa izdevumus (6. un 7. pants), citas nodevas, piemēram, iekasēšanas maksu vai avansa maksu (8.–11. pants), faktiskos izdevumus (12. un 13. pants) un fiksētā un stundas tarifa pieaugumu (15. pants).

Vidējās dokumenta izsniegšanas izmaksas vienam adresātam ir 120–180 EUR, ieskaitot visus nodokļus, izņemot gadījumus, kad izsniegšana ir īpaši sarežģīta vai dokuments ir ļoti liels.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija), par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu piemēro vienotu fiksētu maksu 165 EUR apmērā (lielhercoga 1991. gada 24. janvāra Regulas 16. pants).

Advokātu izdevumi

Piemēro grozītās lielhercoga 1974. gada 21. marta Regulas par advokātu un juristu maksām un atlīdzību noteikumus.

Attiecīgie noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē LEGILUX:

lielhercoga 1974. gada 21. marta Regula par advokātu un juristu maksām un atlīdzībuLegilux (public.lu).

Attiecībā uz ekspertiem, lieciniekiem, tulkiem un speciālistiem maksājamajām summām:

ir piemērojami lielhercoga 2009. gada 28. novembra Regulas par tiesas nodevām (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) noteikumi, ar kuriem var iepazīties tīmekļa vietnē LEGILUX:

lielhercoga 2009. gada 28. novembra Regula par tiesas nodevāmLegilux (public.lu)

Šī regula tika grozīta ar lielhercoga 2011. gada 30. decembra regulu:

lielhercoga 2011. gada 30. decembra Regula, ar ko groza: 1) lielhercoga 2009. gada 28. novembra Regulu par tiesas nodevām,un 2) grozīto lielhercoga 1995. gada 18. septembra Regulu par juridisko palīdzību (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) — Legilux (public.lu)

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Pieņemtās valodas ir franču un vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 12/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.