Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums


*jāaizpilda obligāti

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kas norādīta kā kompetenta izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir Civiltiesas pirmā palāta.

Tālrunis: +356 2590 2256; E-pasts courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu, ir sekretārs, civiltiesas un tribunāli.

Tālrunis: +356 2590 2346/260; E-pasts: courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pieejama 14. panta 5. punkta c) apakšpunktā norādītā metode, proti, iespēja, ka tiesas var uzlikt parādniekam pienākumu atklāt, kurā bankā vai bankās tās teritorijā viņš tur vienu vai vairākus kontus, ja tādu pienākumu papildina ar tiesas in personam rīkojumu, kas parādniekam aizliedz izņemt vai pārskaitīt finanšu līdzekļus, kuri tiek turēti viņa kontā vai kontos, līdz summai, kas jāapķīlā ar Apķīlāšanas rīkojumu.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kurai var iesniegt pārsūdzību par atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir Apelācijas tiesa tās augstākajā jurisdikcijā.

Tālrunis: +356 2590 2256/283

E-pasts: courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Iestāde, kas ir norādīta kā kompetenta saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus, ir Valsts advokāta birojs.

Tālrunis: +356 22265000; E-pasts: info@stateadvocate.mt

Adrese: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Iestāde, kas ir kompetenta izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir Civiltiesas pirmā palāta.

Tālrunis: +356 2590 2256; E-pasts courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem kopīgus un nominālus kontus nevar apķīlāt.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Saskaņā ar Organizācijas un civilprocesa kodeksa 381. panta 1. punktu (Maltas likumu 12. nodaļa) parasti ir nepieciešams īpašs parādnieka pieprasījums, lai tiktu izsniegts mantas apķīlāšanas rīkojums par kādu no šiem:

a) jebkuru algu vai atalgojumu (tostarp piemaksu, pabalstu, virsstundu un citiem atalgojumiem);

b) jebkuru labumu, pensiju, pabalstu vai palīdzību, kas minēta Sociālā nodrošinājuma likumā, vai citu pabalstu jebkurai personai, kas saņem valdības pensiju;

c) jebkuru labdarības naudu vai ziedojumu, ko veic valdība;

d) jebkuru novēlējumu, kas tieši paredzēts uzturēšanas nolūkiem, ja parādniekam nav citu iztikas līdzekļu, un parāds nav radies par uzturlīdzekļiem;

e) jebkuru summu, kas jāmaksā par uzturēšanu, neatkarīgi no tā, vai tā ir piešķirta officio judicis, vai ar publisku aktu, ja parāds nav radies par uzturlīdzekļiem;

f) naudas līdzekļiem, kas parādniekam darīti pieejami kā aizdevums ēku celtniecībai, būvēšanai vai uzturēšanai, kas paredzētas kā parādnieka galvenā dzīvesvieta;

g) patēriņa kredīta banku pakalpojumiem, izņemot kredītkartes, ar kuru palīdzību tiek īstenotas parādnieka vadītas komerciālas darbības;

h) bankas garantijām un akreditīviem.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem bankas nav tiesīgas iekasēt maksu. Ir jāmaksā maksa par naudas līdzekļu noguldīšanu tiesā, taču šī maksa tiek iekasēta no ikviena, kurš lūdz noguldīt tiesā naudas līdzekļus, kas pieder parādniekam, un no personas, kas faktiski nogulda naudas līdzekļus. Šo summu atskaita no kopējās tiesā noguldītās naudas summas, kas jāmaksā kreditoram.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Saskaņā ar Organizācijas un civilprocesa kodeksu (Maltas likumu 12. nodaļa) maksa par mantas apķīlāšanas rīkojuma apstrādi ir 50 EUR. Attiecībā uz izpildi maksa ir 7 EUR par katru izsniegto paziņojumu un 0,35 EUR par katru eksemplāru, ja nepieciešams.

Maksa ir jāapmaksā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Tie ir maksājumi, kas jāmaksā tiesai par attiecīgā akta iesniegšanu un apstrādi. Jāatzīmē, ka šie maksājumi neietver izmaksas par advokātu un prokuroru.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Mantas apķīlāšanas rīkojumi tiek sakārtoti tādā secībā, kādā tie tika iesniegti. Kad bankas ir informētas par mantas apķīlāšanas rīkojumu, tās nogulda konkrētajā rīkojumā norādīto summu (ja nauda ir pieejama) tiesā, pirms tiek ieskaitītas nākamās summas, kas norādītas mantas apķīlāšanas rīkojumos, par kuriem tām paziņots vēlākā posmā. Attiecībā uz jebkādu iespējamo tiesā noguldītās summas izņemšanu, kreditoru konkurences gadījumā, pirms naudas izņemšanas tiesā ir jāizskata tiesvedība par konkurenci pēc pašu kreditoru pieprasījuma. Tas ir saskaņā ar Organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas likumu 12. nodaļa) 416. pantu un turpmākajime pantiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Izpildes tiesa, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir Civiltiesas pirmā palāta.

Tālrunis: ex +356 2590 2256

E-pasts: courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Attiecībā uz saglabāšanas rīkojumiem, kas seko izpildāmam aktam, tiesa, kurā ir jāiesniedz pārsūdzība, ir Apelācijas tiesa tās augstākajā jurisdikcijā. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir sešas dienas no dienas, kad dekrēts tiek nolasīts atklātā tiesā, saskaņā ar Organizācijas un civilprocesa kodeksa 281. panta 4. punktu (Maltas likumu 12. nodaļa).

Sīkāka informācija par Apelācijas tiesu:

Tālrunis: +356 2590 2256/283

E-pasts: courts.csa@courtservices.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

a) Nodeva par mantas apķīlāšanas rīkojuma izdošanu: 50 EUR + 7 EUR par katru paziņojumu + 0,35 EUR par katru kopiju, ja nepieciešams.

b) Pieteikums saskaņā ar Organizācijas un civilprocesa kodeksa 836. pantu pret rīkojuma izsniegšanu: 40 EUR + 7,20 EUR par katru paziņojumu.

c) Pretrīkojumu: 20 EUR + 7 EUR par katru paziņojumu + 0,35 EUR par katru kopiju, ja nepieciešams.

Attiecībā uz pieteikumiem par aizsardzības līdzekli pēc Saglabāšanas rīkojuma izdošanas maksa ir 20 EUR par pieteikumu un 7,20 EUR par katru paziņojumu.

Maksa ir jāapmaksā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Tie ir maksājumi, kas jāmaksā tiesai par attiecīgā akta iesniegšanu. Jāatzīmē, ka šie maksājumi neietver izmaksas par advokātu un prokuroru.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Malta pieņem tikai maltiešu un angļu valodu.

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.