Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pieteikumi par kontu apķīlāšanas rīkojumu ir piekritīgi vispārējai tiesai pēc tās personas dzīvesvietas, pret kuru tiek iesniegts pieteikums par kontu apķīlāšanas rīkojumu. Ja vispārējo teritoriālo piekritību attiecībā uz personu nevar noteikt, kompetentā tiesa ir Banskas Bistricas rajona tiesa (Okresný súd Banská Bystrica).

Procedūru kontu apķīlāšanas rīkojumiem reglamentē Likums Nr. 54/2017 par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un grozošais Slovākijas Valsts padomes akts Nr. 71/1992 par tiesu nodevām un nodevām par izrakstiem no Sodu reģistra, ar grozījumiem.

Teritoriālā piekritība ir atbildētāja vispārējai tiesai. Proti, fizisku personu gadījumā tā ir tiesa, kuras piekritības tvērumā persona pastāvīgi dzīvo; juridisku personu gadījumā tā ir tiesa, kuras piekritības tvērumā atrodas personas juridiskā adrese; ārvalstu juridisku personu gadījumā tā ir tiesa, kuras piekritības tvērumā atrodas to filiāle. Ja piekritīgo tiesu nevar noteikt, pamatojoties uz pastāvīgās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, vai pēdējo zināmo pastāvīgās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, piekritība ir tiesai, kuras piekritības tvērumā atrodas personai piederošs īpašums.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Informācijas iestāde ir Banskas Bistricas rajona tiesa.

Adrese: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informācijas iestāde iegūst informāciju no īpašas informācijas sistēmas, izmantojot automātisku elektronisko saziņu.

Ja informāciju šādi nevar iegūt, piemēram, tā iemesla dēļ, ka sistēma nedarbojas, informācijas iestāde var iesniegt bankām informācijas pieprasījumu par to, vai parādniekam ir konts šajā bankā, vai arī pieprasīt, lai parādnieks sniedz informāciju par to, kurā bankā vai bankās viņam ir konts; nosakot šo pienākumu, tiesai arī jāizdod in personam rīkojums, ar kuru aizliedz parādniekam no viņa konta vai kontiem izņemt līdzekļus vai tos pārskaitīt tādā apmērā, kāds noteikt kontu apķīlāšanas rīkojumā.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Saskaņā ar Likuma Nr. 54/2017 10. punktu pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedz tiesā, kura izdevusi rīkojumu.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Atbilstīgi 10. panta 2. punktam, ja nolēmuma izcelsmes un izpildes tiesa ir Slovākijas tiesa, par dokumentu nodošanu kompetentā iestāde ir tiesa, kura ir izdevusi kontu apķīlāšanas rīkojumu. Dokumentu izsniegšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 105. iedaļa un turpmākās iedaļas. Ja kāda Slovākijas tiesa ir atcēlusi rīkojumu, un tas bija jāizpilda citā dalībvalstī, tiesai ir jārīkojas saskaņā ar regulu; tai ir jāatceļ rīkojums, izmantojot veidlapu, kuru tā nosūta izpildes dalībvalsts kompetentajai iestādei. Attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu izdotiem kontu apķīlāšanas rīkojumiem Banskas Bistricas rajona tiesa ir kompetenta saņemt kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanas veidlapu.

Atbilstīgi 23. panta 3. punktam tiesa kas izdevusi kontu apķīlāšanas rīkojumu, kurš ir jāizpilda citā dalībvalstī, izsniedz to prasītajam tādā veidā, ka prasītājs var iesniegt pieteikumu par kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi. Ja rīkojums ir izdots citā dalībvalstī, tā nodošana ir Banskas Bistricas rajona tiesas kompetencē.

Atbilstīgi uz 23. panta 5. punktam, rīkojumu izpilde ir Banskas Bistricas rajona tiesas kompetencē.

Atbilstīgi 23. panta 6. punktam veidlapu pieņemšana, tai skaitā no bankām, ir Banskas Bistricas rajona tiesas kompetencē.

Atbilstīgi 25. panta 3. punktam rīkojuma izpilde ir Banskas Bistricas rajona tiesas kompetencē, kura ir tiesīga veikt uzdevumus saistībā ar kontu apķīlāšanas rīkojumu izpildi citā ES dalībvalstī.

Atbilstīgi 27. panta 2. punktam kompetenta ir tiesa, kura izpilda kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Atbilstīgi 28. panta 3. punktam Banskas Bistricas rajona tiesa ir kompetenta no citas dalībvalsts saņemt dokumentus to izsniegšanai Slovākijā. Ja Slovākijas tiesas izdots rīkojums ir jāizsniedz citā dalībvalstī rezidējošam parādniekam, tiesa, kura izdod orderi, ir arī kompetenta nodot dokumentus.

Atbilstīgi 36. panta 5. punktam Banskas Bistricas rajona tiesa ir kompetenta veikt uzdevumus saistībā ar to kontu apķīlāšanas rīkojumu izpildi, kuri izdoti citā ES dalībvalstī.

Atbilstīgi 27. panta 2. punktam kompetenta ir tiesa, kura izpilda kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Atbilstīgi 28. panta 3. punkta pirmajai daļai dokumentu izsniegšana jāveic tiesai, kas izdevusi kontu apķīlāšanas rīkojumu. Saskaņā ar otro daļu dokumentu izsniegšana parādniekam ir tās tiesas kompetencē, kas izpilda kontu apķīlāšanas rīkojumu.

Atbilstīgi 36. panta 5. punktam kompetentā iestāde ir Banskas Bistricas rajona tiesa.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Citā dalībvalstī izdota kontu apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir Banskas Bistricas rajona tiesas kompetencē. Slovākijā izdota kontu apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir tās tiesas kompetencē, kura ir izdevusi minēto kontu apķīlāšanas rīkojumu.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Informācijas iestādei ir tiesības pieprasīt tikai to informāciju, kas kalpo parādnieka bankas un kontu identificēšanai, nevis to trešo personu kontu identificēšanai, kuri tiek turēti parādnieka vārdā. Informācijas iestādei šādu informāciju par trešajām personām nesniedz, un tā nevar ne pilnībā, ne daļēji bloķēt to kontus. Informācijas iestāde var iegūt informāciju tikai par kontiem, kurus trešās personas tur kopīgi ar parādnieku.

Kompetentā iestāde tās personas, pret kuru tiek iesniegts pieteikums par kontu apķīlāšanas, visu kontu apķīlāšanai ir:

a) Slovākijas Republikā izdota un izpildāma rīkojuma gadījumā – tiesa, kas rīkojumu izdevusi;

b) citā dalībvalstī izdota un Slovākijas Republikā izpildāma rīkojuma gadījumā – Banskas Bistricas rajona tiesa.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Turpmāk minētos līdzekļus nedrīkst bloķēt:

  1. tādu personu kontus, kuru īpašumu nedrīkst apķīlāt;
  2. kontus, kurus nedrīkst apķīlāt;
  3. kontus, kuriem nevar piemērot apķīlāšanu.

Prasības, kuru gadījumā nevar piemērot apķīlāšanu, ir definētas Likuma Nr. 233/1995 104. iedaļā.

Turpmāk minētajos gadījumos nepiemēro apķīlāšanu, debetējot kontu:

  1. kontā esošo līdzekļu apmērs nepārsniedz 99,58 EUR. Parādniekam nav jāsniedz informācija par līdzekļiem, kuru apmērs nepārsniedz minēto summu;
  2. līdzekļi, kurus parādnieks skaidri deklarējis kā atliktus līdzekļus darbinieku algu izmaksai par laikposmu, kas ir vistuvāk datumam, kurā bankai tika iesniegts rīkojums par apķīlāšanu ar piedziņu. Šajā gadījumā parādniekam ir jāsniedz skaidrs apliecinājums;
  3. ja parādnieka alga vai citi ienākumi tiek ieskaitīti bankas kontā, minētos līdzekļus neapķīlā, debetējot kontu, tādā apmērā, kas ar likumu noteikts kā summa, ko nedrīkst ieturēt no mēneša algas vai citiem ienākumiem; šis noteikums ir spēkā no brīža, kad banka ir tikusi informēta. Parādniekam ir jāpaziņo bankai minētā summa.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Līdz brīdim, kad sāks darboties īpašā brīvas lietošanas informācijas sistēma, bankas ir tiesīgas saskaņā ar Banku nodevu cenrādi iekasēt nodevu 20-30 EUR apmērā par klientu apkalpošanu, ieskaitot konta informācijas sniegšanu. Bankām ir tiesības panākt, ka tām radušās izmaksas sedz persona, pret kuru izdots kontu apķīlāšanas rīkojums.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Slovākijā kontu apķīlāšanas rīkojumu apstrādē un izpildē ir iesaistītas tikai tiesas un bankas. Bankas nodevas atbilstīgi Banku nodevu cenrādim Tiesu nodevas reglamentē Likums Nr. 71/1992.

Tiesu nodeva par pieteikumu par steidzama pasākuma izpildi citā dalībvalstī ir 16,50 EUR.

Tiesu nodeva par pieteikumu par citā ES dalībvalstī izpildāmu steidzamu pasākumu ir 33 EUR.

Tiesu nodeva par pieteikumu par Slovākijā pilnībā vai daļēji izpildāmu steidzamu pasākumu ir attiecīgi 33 EUR vai 49,50 EUR.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Slovākijā nav atsevišķas tiesu iestādes, kas nodarbojas ar kontu apķīlāšanu. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas iesniegti attiecībā uz vienu un to pašu bankas kontu, prioritāti nosaka pēc datuma, kurā bankai iesniegts kontu apķīlāšanas rīkojums. Ja vienā un tajā pašā dienā tiek iesniegti vairāki kontu apķīlāšanas rīkojumi, tie ir līdzvērtīgi. Ja parādnieka kontā nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu visu kontu apķīlāšanas rīkojumos noteikto summu apķīlāšanu, līdzekļi tiek apķīlāti proporcionāli. Kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildei nav apturoša efekta uz izpildi, un tā nepiešķir preferenciālas tiesības uz apķīlāto līdzekļu nodrošināšanu.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu noteikšana ir tās tiesas kompetencē, kura izdevusi rīkojumu vai to izpilda.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzību iesniedz pirmās instances tiesai, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts. Pārsūdzību izskatīšanai kompetentā tiesa ir otrās instances tiesa (apgabaltiesa). Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir 15 dienas no dienas, kad izsniegts pirmās instances tiesas nolēmums. Tas pats termiņš ir piemērojams, ja pārsūdzību iesniedz tieši otrās instances tiesai.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesu nodevas reglamentē Likums Nr. 71/1992. Ar kontu apķīlāšanas rīkojumu izpildi saistītās nodevas ir šādas: pieteikums par rīkojumu steidzama pasākuma veikšanai: 33 EUR vai EUR 49,50 EUR; pieteikums par anulēšanu vai labojumu: 33 EUR; tādas informācijas pieprasījums, kas ir rīkojuma pieteikuma daļa: 3 EUR; pieteikums par steidzama pasākuma izpildi citā dalībvalstī: 16,50 EUR.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Atzītās valodas 49. panta 2. punkta nolūkiem ir slovāku, čehu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 26/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.