Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pirmās instances tiesas (Juzgados de Primera Instancia).

Lai konstatētu teritoriālo jurisdikciju, piemēro Civilprocesa likuma (Ley de Enjuiciamiento Civil) 545. panta 3. punktā minētos kritērijus attiecībā uz piespiedu izpildi uz ārpustiesvedības rīkojuma pamata.

Tas nozīmē, ka parasti lieta ir piekritīga pirmās instances tiesai apdzīvotajā vietā, kas izraudzīta saskaņā ar Civilprocesa likuma 50. un 51. pantu. Puse, kas vēršas pirmās instances tiesā, lai panāktu piespiedu izpildi, savu pieteikumu var iesniegt arī rīkojumā minētajā saistību izpildes vietā vai jebkurā vietā, kur atrodas tās personas apķīlājama manta, pret kuru tiek vērsta piespiedu izpilde. Normas par tieši formulētu vai noklusētu jurisdikcijas izvēli šeit nav piemērojamas. Ja pieteikums par piespiedu izpildi ir vērsts pret vairākām personām, lieta ir piekritīga tiesai, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz jebkuru no šīm personām (pēc tās puses izvēles, kas vēlas panākt piespiedu izpildi).

Ja izpildraksts (rīkojums) attiecas uz konkrētu ar hipotēku vai ķīlu apgrūtinātu mantu, lietas piekritību nosaka saskaņā ar Civilprocesa likuma 684. pantu.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Tieslietu ministrijas (Ministerio de Justicia) Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības apakšģenerāldirektorāts (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional)

Kontaktinformācija:

sgcji@mjusticia.es

Tālrunis: +34 91 390 4411

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informācijas iestādes piekļuve attiecīgajai informācijai, ja šī informācija tiek turēta publiskā iestādē vai pārvaldes iestādē (reģistros vai citā veidā).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pārsūdzība iesniedzama tiesā, kas atteikusi rīkojuma izsniegšanu. Ja lēmumu pieņēmusi pirmās instances tiesa vai komerctiesa (Juzgado de lo Mercantil), pārsūdzību izskata apgabaltiesa (Audiencia Provincial). Ja lēmumu pieņēmusi otrās instances tiesa, tā pati tiesa izskata arī pārsūdzību.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Tiesa, kurai saskaņā ar 50. panta f) punktu ir piekritīga rīkojuma izpilde

28. panta 3. punkta vajadzībām lieta ir piekritīga pirmās instances tiesai parādnieka domicila vietā.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pirmās instances tiesa apdzīvotajā vietā, kur atrodas bankas konts, bet, ja konti tiek turēti vairākās vietās, tad pirmās instances tiesa, kurai lieta piekritīga jebkurā no šīm vietām.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apķīlāšanas rīkojumu var izdot attiecībā uz kopīgiem kontiem, kuriem parādnieks ir viens no kopturētājiem, un kontiem, kuriem parādnieks ir nominālais turētājs – kādas trešās personas uzdevumā. Tomēr apķīlāšanas rīkojumu nevar izdot attiecībā pret kontiem, kurus parādnieka uzdevumā nomināli tur trešā persona.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Noteikumi attiecībā uz algām un pensijām ir izklāstīti Civilprocesa likuma 607. pantā.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ja publiskā iestāde civillietas vai komerclietas procesā ir iesaistīta tāda iemesla dēļ, kas nav saistīts ar tās pilnvaru īstenošanu, tad naudas līdzekļi, kurus tā noguldījusi bankas kontos, ir atbrīvoti no apķīlāšanas, ja vien šie naudas līdzekļi ir arī faktiski piešķirti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai vai plašas sabiedrības vajadzībām.

Šo naudas summu atbrīvošanai no apķīlāšanas nav nepieciešams nekāds parādnieka pieteikums.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Šajā saistībā nav paredzēts ieturēt nekādas maksas

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Nekādas maksas netiek ieturētas.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Rīkojumu rangs ir atkarīgs no to hronoloģiskās secības, ņemot vērā brīdi, kad rīkojumu saņem banka.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesa, kas izsniegusi vai izpildījusi rīkojumu

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Rīkojumu var pārsūdzēt tiesā, kas pieņēmusi lēmumu.

Ja lēmumu ir pieņēmusi pirmās instances tiesa vai komerctiesa, pārsūdzības termiņš ir 20 dienas, un pārsūdzību izskata apgabaltiesa. Ja lēmumu pieņēmusi cita tiesa, pārsūdzības termiņš ir 5 dienas, un to izskata tā pati tiesa.

Pārsūdzības iesniegšanas termiņu skaita no lēmuma paziņošanas dienas.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesas nodevas nav jāmaksā, izņemot pārsūdzības gadījumu, kad ir nepieciešams drošības noguldījums, kā paredzēts Tiesu iestāžu likuma (Ley Orgánica del Poder Judicial) 15. papildnoteikumā.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

neattiecas

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.