Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pieteikumu par konta aresta rīkojumu iesniedz rajona tiesā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde ir informēšanas iestāde.

Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde

Box 1050

SE-172/72 Sundbyberg

Tālrunis +46 771737300

Tālrunis zvaniem no ārvalstīm +46 856485150

Fakss +46 8292614

E pasts: kontakt@kronofogden.se

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Ja informēšanas iestāde to pieprasa, banku pienākums ir ziņot, vai parādniekam šajā bankā ir bankas konts, t. i., 14. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Tas atbilst Akta par kontu aresta orderiem ES (2016:757) 4. pantam.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona tiesas nolēmuma pārsūdzību izskata apelācijas tiesa. Apelācijas tiesas nolēmumu izskata Augstākā tiesa. Tomēr pārsūdzība ir jāiesniedz tajā tiesā, kura pieņēma pārsūdzamo nolēmumu.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Kompetentā iestāde ir Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Izpildes iestāde ir Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Kustamais īpašums var tikt arestēts, ja tas nepārprotami pieder parādniekam (Parādu piedziņas kodeksa (1981:774) 4. nodaļas 17. pants, skat. 16. nodaļas 13. pantu). Tas attiecas arī uz līdzekļiem kopīgos kontos un nominālajos kontos. Attiecībā uz bankas kontiem, kas kopīgi pieder divām personām, parasti uzskata, ka katrai no šīm personām pieder puse no kontā esošajiem līdzekļiem, ja nav noteikts citādi. Jautājumu par to, vai aktīvi pieder parādniekam, izvērtē katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā attiecīgos lietas apstākļus.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Noteikumi par īpašumu, uz ko neattiecas arests, ir formulēti Parādu piedziņas kodeksa (1981:774) 5. nodaļā. Šāds īpašums var būt skaidra nauda, banku depozīti, citas prasības un preces, ja šie aktīvi ir vajadzīgi parādnieka uzturēšanai, līdz viņa ienākumi ir pietiekami, lai segtu attiecīgos izdevumus, bet atbrīvojumu no aresta nevar izmantot vairāk par vienu mēnesi, izņemot ārkārtas iemeslu dēļ. Izpildes nodrošināšanas iestāde ex officio piemēro noteikumus par saglabājamo īpašumu, t. i., parādniekam uz tiem nav īpaši jāatsaucas.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem bankas nedrīkst pieprasīt maksu par aresta vai cita tam līdzīga drošības līdzekļa piemērošanas garantēšanu, tāpat tās nedrīkst pieprasīt maksu par informācijas par bankas kontu sniegšanu informēšanas iestādei.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Noteikumi par izpildes maksu ir formulēti Rīkojumā par Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādes piemērojamo maksu (1992:1094). Izpildes procesa gaitā apstrādes izmaksas kompensē kā pamata maksu, sagatavošanas maksu, pārdošanas maksu un īpašo maksu. Pamata maksas summa ir SEK 600. Kad tiek izpildīts nolēmums par aresta orderi, kas pieņemts saskaņā ar ES regulu par banku kontu arestiem, jāmaksā tikai pamata maksa SEK 600.

Ja notiek datu vākšana, datu vākšanas iestāde (Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde) var pieprasīt maksu SEK 300 apmērā.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Nepastāv Zviedrijas nolēmumu par aresta orderiem klasifikācija.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesa, kuras kompetencē saskaņā ar 33. panta 1. punktu ir pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli izskatīšana, ir tiesa, kas lēmusi par aresta orderi (saskaņā ar Akta par kontu aresta orderiem ES (2016:757) 9. panta pirmo daļu).

Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādes kompetencē ir izskatīt pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 34. panta 1. punktu (Akta par kontu aresta orderiem ES (2016:757) 10. pants).

Tiesa, kuras kompetencē saskaņā ar 34. panta 2. punktu ir pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli izskatīšana, ir rajona tiesa, kas atbilstīgi Parādu piedziņas kodeksa 18. nodaļas 1. pantam izskata apelācijas sūdzības par Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādes lēmumiem (saskaņā ar Akta par kontu aresta orderiem ES (2016:757) 10. panta otro apakšpunktu). Parādu piedziņas kodeksa 18. nodaļas 1. pants attiecas uz Parādu piedziņas izpildes rīkojuma (1981:981) 17. nodaļas 1. pantu. Saskaņā ar Parādu piedziņas rīkojuma 17. nodaļas 1. pantu tālāk ir minētas kompetentās rajonu tiesas. Ar vārdu „atbildētājs” tiek apzīmēts parādnieks.

Ja parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas Zviedrijā, Nacka rajona tiesa ir kompetenta izskatīt pieteikumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem atbilstīgi 34. panta 2. punktam.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzību par tiesas nolēmumu, kas pieņemts atbilstīgi 33. pantam un 35. panta 1. un 3. punktam, iesniedz apelācijas tiesai un Augstākajai tiesai. Pārsūdzību iesniedz tajā tiesā, kura pieņēma pārsūdzamo nolēmumu. Pārsūdzība jāiesniedz trīs nedēļu laikā no datuma, kad pieņemts pārsūdzamais nolēmums. Pārsūdzības noteikumi ir iekļauti Tiesu procesa kodeksa 49. un 52. nodaļā.

Pārsūdzība par lēmumu, ko Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestāde pieņēmusi atbilstīgi 34. panta 1. punktam un 35. panta 3. un 4. punktam, iesniedz tālāk minētajām rajona tiesām. Ar vārdu „atbildētājs” tiek apzīmēts parādnieks.

Ja parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas Zviedrijā, Nacka rajona tiesa ir kompetenta izvērtēt Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādes lēmumu. Tomēr pārsūdzība ir jāiesniedz Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādē. Lēmuma pārsūdzība jāiesniedz trīs nedēļu laikā no datuma, kad lēmums paziņots pārsūdzības iesniedzējam. Noteikumi par Zviedrijas izpildes nodrošināšanas iestādes lēmumu pārsūdzību ir iekļauti Parādu piedziņas kodeksa (1981:774) 18. nodaļā un Parādu piedziņas rīkojuma (1981:981). 17. nodaļā.

Atbilstīgi 34. panta 2. punktam rajona tiesas nolēmuma pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesai. Ja nolēmumu ir pieņēmusi apelācijas tiesa, pārsūdzību iesniedz Augstākajai tiesai. Tomēr pārsūdzība ir jāiesniedz tajā tiesā, kura pieņēmusi pārsūdzamo nolēmumu. Pārsūdzība jāiesniedz trīs nedēļu laikā pēc nolēmuma datuma, ja ar nolēmumu lieta ir atrisināta, ja nolēmums pieņemts sēdē vai ja sēdē ir norādīts, kad nolēmums tiks paziņots. Pretējā gadījumā pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir trīs nedēļas no datuma, kad pārsūdzības iesniedzējs ir informēts par nolēmumu. Pārsūdzības noteikumi ir iekļauti Akta par tiesām (1996:242) 38.–41. pantā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Noteikumus par tiesu nodevām nosaka Rīkojums par vispārējām tiesu nodevām (1987:452). Maksa par konta aresta ordera pieteikumu ir SEK 2800.

Nodeva ir jāsamaksā, iesniedzot pieteikumu tiesā.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Angļu valoda

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.