Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Awstrija

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) hija kompetenti biex toħroġ Ordnijiet Ewropej ta’ Preservazzjoni tal-Kontijiet, li għalihom sar ir-rikors qabel ma jibdew il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, għal talbiet speċifikati fi strument awtentiku skont it-tifsira tal-Artikolu 6(4) tar-Regolament dwar il-Preservazzjoni tal-Kontijiet Ewropej.

F’każijiet oħra, il-kompetenza hija f’idejn il-qorti li quddiemha għandu jingħata mandat ta’ eżekuzzjoni li fir-rigward tiegħu għandha tinħareġ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, li tkun pendenti fiż-żmien tal-ewwel rikors.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Meta l-proċedimenti għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet ikunu pendenti barra l-Awstrija, l-awtorità kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kont fl-Awstrija hija l-Qorti Distrettwali b’ġuriżdizzjoni għad-distrett fejn id-debitur ikollu r-residenza (Wohnsitz) jew ir-residenza abitwali tiegħu jew tagħha (gewöhnlicher Aufenthalt).

Jekk id-debitur ma jkollux residenza jew residenza abitwali fl-Awstrija, l-awtorità kompetenti tkun il-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna (ara hawn fuq taħt l-Artikolu 50(1)(a)). Id-dettalji ta’ kuntatt għall-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna jistgħu jinsabu hawnhekk:

Jekk il-proċedimenti għall-ħruġ ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet ikunu pendenti quddiem qorti fl-Awstrija, dik il-qorti hija wkoll kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kont.

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-obbligu huwa akkumpanjat minn ordni in personam mill-qorti. L-ordni tal-qorti trid tobbliga lid-debitur jiddikjara l-kontijiet bankarji domestiċi kollha. Din trid tipprojbixxi id-disponiment mid-debitur ta’ fondi miżmuma f’kontijiet bankarji domestiċi koperti mill-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, sal-ammont li għandu jiġi ppreservat taħt l-Ordni. L-ordni tal-qorti trid tagħti struzzjonijiet lid-debitur biex jikkanċella d-debiti diretti u l-ordnijiet permanenti kollha li fuq il-bażi tagħhom jiġu ddebitati l-fondi mill-kont li jrid jiġi ppreservat, inkwantu dawn jippreġudikaw ir-rekuprabilità tal-ammont li għandu jiġi ppreservat mill-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u ma jistax jiġi mħallas minn ammonti li mhumiex soġġetti għall-preservazzjoni.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Id-deċiżjonijiet dwar kwalunkwe kontestazzjoni legali jridu jittieħdu mill-qorti li tkun ħarġet l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Ir-rikorsi għal dawn ir-rimedji jridu jitressqu quddiem dik il-qorti (ara hawn fuq skont l-Artikolu 50(1)(a)).

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10(2): L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni hija l-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 23(3): Jekk l-Awstrija hija biss l-Istat Membru tal-infurzar, il-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna hija l-awtorità kompetenti li lilha għandhom jiġu trażmessi d-dokumenti.

Jekk l-ordni tinħareġ fl-Awstrija, il-kompetenza għat-trażmissjoni hija tal-qorti emittenti. Il-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna hija kompetenti biex toħroġ Ordnijiet Ewropej tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet li jiġu applikati qabel ma jinbdew il-proċedimenti dwar il-mertu jew inkella wara li jiġu konklużi b’sentenza finali iżda qabel ma jibda l-infurzar. F’każijiet oħra, il-kompetenza hija f’idejn il-qorti distrettwali (Bezirksgericht) jew qorti reġjonali (Landesgericht) li quddiemha l-proċedimenti dwar il-mertu jew il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni li fir-rigward tagħhom għandha tinħareġ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, huma pendenti fiż-żmien tal-ewwel rikors.

l-Artikolu 23(5) u (6) u l-Artikolu 27(2): Jekk l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet ġiet maħruġa fl-Awstrija, l-awtorità kompetenti għall-infurzar hija l-qorti emittenti. (Il-qorti emittenti: ara t-tweġiba għall-Artikolu 23(3))

Jekk l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet ma nħarġitx fl-Awstrija, il-kompetenza għall-infurzar hija tal-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 25(3): F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni trid tiġi trażmessa lill-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 28(3): F’dan il-każ, id-dokumenti jridu jiġu trażmessi lill-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 36(5): F’dan il-każ, id-deċiżjoni trid tiġi trażmessa lill-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Jekk l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tinħareġ fl-Awstrija nnifisha, il-qorti emittenti hija responsabbli wkoll għall-infurzar.

Jekk l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet nħareġ fi Stat Membru ieħor, il-kompetenza għall-infurzar hija tal-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Jekk hemm aktar minn detentur ta’ kont wieħed u kull wieħed minnhom għandu d-dritt li juża l-kont individwalment, bħal fil-każ ta’ Oder-Konto (kont konġunt li d-detenturi tiegħu jistgħu jiddisponu minnu b’mod individwali), il-pretensjoni tista’ tibqa’ tiġi ppreservata b’mod effettiv anki jekk l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tkun inħarġet kontra wieħed mid-detenturi tal-kontijiet biss, minħabba li d-debitur huwa intitolat li jħallas id-dejn minn flusu biss.

Jekk il-kunsens tad-detenturi kollha tal-kont huwa meħtieġ biex titwettaq kwalunkwe tranżazzjoni, madankollu, bħal fil-każ ta’ “Und-Konto” (fejn il-partijiet kollha jridu jiffirmaw), il-preservazzjoni hija possibbiltà biss jekk l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tkun inħarġet kontra d-detenturi kollha ta’ kont (eż. meta jkun hemm responsabbiltà konġunta tad-detenturi tal-kontijiet kollha).

Jekk jitressqu proċedimenti għall-ħruġ ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet kontra jinġiebu kontra Treuhandkonto-(fiduċjarju ta’ kont fiduċjarju) bħala debitur, is-settlor tat-trust jista’ iqajjem oġġezzjoni skont l-Artikolu 37 tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (Exekutionsordnung). L-oġġezzjoni tas-settlor jasserixxi li filwaqt li l-kont, inkwantu trust, jappartjeni lid-debitur, ma għandux jiġi meqjus bħala parti mill-assi tat-trustee, u għalhekk mhuwiex part mill-fondi disponibbli biex tiġi ssodisfatta l-pretensjoni tal-kreditur.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Ir-regoli applikabbli għall-protezzjoni kontra s-sekwestru abbażi ta’ talba huma stabbiliti fl-Artikoli 290 et seq. tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni, u dawk dwar il-protezzjoni assoċjata tal-kontijiet fl-Artikolu 292i tal-istess Kodiċi; dawn jinsabu fi http://www.ris.bka.gv.at/. Dawn huma liġi vinkolanti.

Ir-rimunerazzjoni u l-pagamenti tal-pensjoni kurrenti huma soġġetti għall-preservazzjoni sa ċertu punt biss; id-daqs tal-parti tat-talba li ma tistax tiġi ppreservata (“mezzi minimi ta’ sussistenza”) (Existenzminimum)) jiddependi mid-daqs tal-pagamenti u mill-għadd ta’ obbligi ta’ manteniment tad-debitur. Dawn l-ammonti, li jiżdiedu kull sena, huma stabbiliti fit-tabelli ppubblikati fis-sit web tal-Ministeru Federali għall-Ġustizzja (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html)

Ir-regola fl-Artikolu 292i tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni dwar il-“protezzjoni tal-kontijiet” hija maħsuba biex jiġi evitat ir-riskju li wara li l-ammonti disponibbli għas-sekwestru jkunu ġew dedotti, il-mezzi minimi ta’ sussistenza trasferiti fil-kont jerġgħu jiġu sekwestrati. Jekk isiru pagamenti fil-kont tad-debitur li jkunu soġġetti għal sekwestru sa ċertu punt biss, is-sekwestru għandu jiġi sospiż fuq talba, sa fejn il-bilanċ tal-kreditu fil-kont jikkorrispondi għall-parti tal-introjtu li ma tkunx soġġetta għas-sekwestru għall-perjodu ms-sekwestru sad-data tal-pagament li jkun jmiss.

Hemm ukoll ammonti kompletament eżenti mis-sekwestru skont l-Artikolu 290 tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni. Dawn jinkludu l-kategoriji ta’ pagament li ġejjin:

  1. pagamenti ta’ spejjeż meta dawn jikkumpensaw għan-nefqa addizzjonali mġarrba realment fl-eżerċitar tad-doveri professjonali;
  2. benefiċċji u għotjiet pagabbli bil-liġi biex ikopru n-nefqa addizzjonali li tirriżulta minn diżabilità fiżika jew mentali, vulnerabbiltà jew dipendenza fuq il-kura;
  3. ammonti rkuprati u spejjeż imħallsa fir-rigward ta’ drittijiet għal benefiċċji in rem, rimborżi ta’ spejjeż li jirrigwardaw is-sigurtà soċjali statutorja u kumpens għan-nefqa fuq spejjeż għal trattamenti;
  4. benefiċċji tal-familja statutorji.

L-eżenzjoni mis-sekwestru ma tapplikax jekk l-eżekuzzjoni tkun relatata ma’ talba li l-kategorija ta’ pagament inkwistjoni tkun maħsuba li tissodisfa. Id-debitur irid jagħmel talba sabiex jikseb eżenzjoni mill-Ordni ta’ Preservazzjoni.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Il-banek huma intitolati għal ħlas ta’ kostijiet fissi ta’ EUR 25 għall-implimentazzjoni ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, l-istess bħalma huma għall-implimentazzjoni ta’ digriet interim (einstweilige Verfügung), li huwa strument ekwivalenti taħt il-liġi Awstrijaka.

Mar-rikors mill-bank, il-qorti tordna lill-kreditur biex jirrifondi l-kostijiet lill-bank.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Ma hemm ebda tariffi separati għall-ipproċessar jew l-infurzar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni jew l-għoti ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

L-istrumenti għall-garanzija tal-pretensjonijiet previsti fil-liġi tal-infurzar Awstrijaka huma bażikament infurzar għas-sigurtà (Exekution zur Sicherstellung) u digrieti interim (einsweige Verfügungen).

L-infurzar għas-sigurtà (l-Artikoli 370 et seq. iservi biex jissalvagwardja pretensjoni tal-kreditur qabel ma l-pretensjoni ssir res judicata u tiġi wara infurzata. Għal infurzar għas-sigurtà - għall-kuntrarju ta’ digriet interim - irid ikun hemm dokument li jagħti titolu iżda li għadu mhux eżegwibbli. L-infurzar għas-sigurtà huwa permess biss biex tiġi ssodisfata talba pekunjarja. Waħda mill-forom ta’ infurzar għas-sigurtà elenkata fl-Artikolu 374(1) tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni huwa l-qbid ta’ riċevibbli (Pfändung von Forderungen), fejn il-kreditur jirċievi dritt ta’ rahan (Pfandrecht).

Fl-infurzar għas-sigurtà l-kreditur jikseb rahan. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament dwar il-Preservazzjoni tal-Kontijiet tal-UE, l-Ordni ta’ Preservazzjoni għandha l-istess klassifikazzjoni, jekk ikun il-każ, bħal ordni nazzjonali ekwivalenti fl-Istat Membru ta’ Infurzar. Għalhekk, sabiex jinżamm il-paralleliżmu mal-istrumenti Awstrijaċi, il-liġi Awstrijaka tipprovdi li l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet toħloq rahan jekk il-kreditur ikun diġà kiseb sentenza, soluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku. Il-fatt li rahan ikun fis-seħħ għandu jrid jiġi nnotifikat lill-bank u lid-debitur. Dan jiżgura konsistenza mal-infurzar għas-sigurtà.

Fil-każ ta’ digrieti interim biex jiġu żgurati pretensjonijiet pekunjarji (l-Artikoli 378 et seq. tal-Kodiċi tal-Infurzar), ma jinkiseb ebda dritt ta’ rahan jew klassifikazzjoni speċifika. Il-parti f’riskju m’għandhiex bżonn dokument li jikkonferixxi titolu sabiex tikseb digriet interim.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Id-deċiżjonijiet dwar kwalunkwe kontestazzjoni legali jridu jittieħdu mill-qorti li tkun ħarġet l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Ir-rikorsi għal dawn ir-rimedji jridu jitressqu quddiem dik il-qorti (ara hawn fuq skont l-Artikolu 50(1)(a)).

Artikolu 34(1) u (2): Jekk l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet nħareġ fi Stat Membru ieħor, il-kompetenza għar-rimedju legali hija tal-Qorti Distrettwali tal-Belt Interna ta’ Vjenna. Ir-rikorsi għal dawn ir-rimedji jridu jitressqu quddiem dik il-qorti.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-forma ta’ appell disponibbli kontra deċiżjonijiet skont l-Artikoli 33, 34 jew 35 tar-Regolament hija magħrufa bħala Rekurs. It-tali appelli jridu jiġu ppreżentati fi żmien 14-il jum mill-qorti li tkun ħarġet l-ordni kkontestata u jridu jiġu indirizzati lill-Qorti Reġjonali jew lill-Qorti Għolja Reġjonali tal-ġuriżdizzjoni li jaqgħu taħtha l-Qorti Distrettwali jew Reġjonali kkonċernata. L-appelli jridu jiġu ffirmati minn avukat.

L-iskadenza tal-appell tibda mid-data tan-notifika tal-verżjoni bil-miktub tad-deċiżjoni kkontestata.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Huma pagabbli tariffi għall-ħruġ ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet biss jekk it-talba għall-ordni ssir f’kuntest differenti minn proċess f’qorti ċivili. Barra minn hekk, għandha titħallas tariffa b’rata fissa għal appelli minn Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Id-dispożizzjonijiet dwar it-tariffi jinsabu fl-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Gerichtsgebührengesetz) taħt il-Punt tat-Tariffa 1, in-Nota 2, il-Punt tat-Tariffa 2, in-Nota 1a u l-Punt tat-Tariffa 3, in-Nota 1a. L-ammont ta’ tariffi li għandu jitħallas jiddependi fuq l-ammont tat-talba u huwa nofs ir-rata fissa fil-proċedimenti tal-qorti ċivili. Id-dispożizzjonijiet legali u t-tabelli jinsabu f’http://www.ris.bka.gv.at/.

It-tariffi tal-qorti inkwistjoni huma rati fissi.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Ebda

L-aħħar aġġornament: 14/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.