Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-imħallef tas-sekwestri (juge des saisies/beslagrechter) fil-qorti tal-prim’istanza (tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg, l-Artikolu 1395/2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)).

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L- Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tal-Belġju (Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, l-Artikolu 555/1, §1, is-subparagrafu 1, 25° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019 wara li ttieħdu għadd ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni ulterjuri, jipprevedi kombinazzjoni tal-opzjonijiet (a) u (b) fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament tal-UE.

Għalhekk, fi stadju inizjali wara t-talba ġudizzjarja, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tista’ titlob lill-punt ta’ kuntatt fil-bank ċentrali Belġjan (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België) sabiex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni miksuba hemmhekk, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tista’, jekk ikun meħtieġ, titlob lil bank wieħed jew aktar biex jipprovdu d-data.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Il-Qorti tal-Appell (Cour d’appel/Hof van Beroep, l-Artikolu 602, is-subparagrafu 1, 6° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Uffiċjal ġudizzjarju (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder, l-Artikolu 196 tal-Att tat-18 ta’ Ġunju 2018 li jistabbilixxi diversi dispożizzjonijiet dwar id-dritt ċivili u dispożizzjonijiet li jippromwovu forom alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim).

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 519, §1, 1° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Il-preservazzjoni tal-kontijiet fil-Belġju hija regolata mill-Kodiċi Ġudizzjarju (il-Parti 5, it-Titolu II, il-Kapitolu IV (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). L-ordnijiet ta' preservazzjoni tal-kontijiet jistgħu jinħarġu għal kontijiet konġunti. Jekk il-bank tal-persuna soġġetta għal mandat ta' sekwestru jkun jaf bl-ammonti attribwibbli lid-detenturi individwali ta’ kont konġunt, l-ordni ta' preservazzjoni tal-kontijiet tkun tikkonċerna biss l-ammont dovut mid-debitur soġġett għal ordni ta' sekwestru, fin-nuqqas ta’ dan, l-ammont sħiħ tal-bilanċ ta’ kreditu jiġi indikat fid-dikjarazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-persuna soġġetta għal mandat ta' sekwestru. F’dak il-każ, kwalunkwe detentur ta’ kont li ma jkunx soġġett għas-sekwestru jista’ jagħmel rikors biex is-sekwestru jitneħħa parzjalment jekk ikun jista’ jipprovdi evidenza tas-sehem tiegħu mill-assi.

- Dan ir-rikors jista’ jiġi ppreżentat lill-imħallef tas-sekwestri fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

- Fir-rigward tal-kontijiet fiduċjarji (comptes de qualité/kwaliteitsrekeningen u comptes de tiers/derdenrekeningen), għandha ssir id-distinzjoni li ġejja:

 • Id-debitur huwa d-detentur tal-kont
  • Minkejja l-Artikolu 8/1 tal-Att dwar l-Ipoteki (loi hypothécaire/Hypotheekwet), li jirrikonoxxi b’mod espliċitu li xi kontijiet fiduċjarji li huma obbligatorji skont il-liġi (jiġifieri l-kontijiet miżmuma minn avukati, uffiċjali ġudizzjarji, nutara u aġenti tal-proprjetà) huma separati mill-assi tad-detentur tal-kont, u li din is-separazzjoni jista’ jsir affidament fuqha kontra partijiet terzi, il-korp leġiżlattiv fil-fatt ma pprovdiex li l-fondi miżmuma f’dawk il-kontijiet fiduċjarji jkunu immuni minn sekwestru mill-kredituri privati tad-detentur tal-kont. Għalhekk, fil-prinċipju, bank jista' jingħata struzzjonijiet biex jippreserva dawk il-fondi. Meta bank jingħata struzzjonijiet biex jippreserva l-fondi, huwa jrid jindika n-natura speċifika tal-kont (l-Artikolu 1452 tal-Kodiċi Ġudizzjarju); madankollu, jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet mal-imħallef tas-sekwestri. Id-debitur soġġett għal ordni ta’ sekwestru jista’, għalhekk, jagħmel rikors biex l-ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet titneħħa.
 • Id-debitur huwa l-benefiċjarju tal-kont fiduċjarju
  • Il-benefiċjarju tal-kont fiduċjarju għandu pretensjoni kontra d-detentur tal-kont fir-rigward tal-fondi ġestiti f’ismu. It-talba tista’ tiġi soġġetta għal ordni ta’ sekwestru mill-kredituri tal-benefiċjarju: dan minħabba li kwalunkwe kreditur jista’ jitlob il-preservazzjoni tal-fondi dovuti minn parti terza lid-debitur tal-kreditur (l-Artikolu 1445 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-ordni ta' preservazzjoni tal-kont trid tinħareġ lid-detentur tal-kont (= il-fiduċjarju), u mhux lill-bank. Dan minħabba li f’dan ix-xenarju, il-bank għandu djun biss fil-konfront tad-detentur tal-kont, u mhux fil-konfront tal-benefiċjarju.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-immunità mis-sekwestru ta’ ċerti ammonti hija regolata fil-Belġju mill-Artikoli 1409, 1409bis u 1410 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Dawn id-dispożizzjonijiet jistabbilixxu restrizzjonijiet fuq is-sekwestru ta’ ċerti oġġetti ta’ introjtu u l-immunità minnhom, fosthom: pagi, introjtu ta’ sostituzzjoni, benefiċċji soċjali u manteniment. Taħt ċertu limitu, il-pagi u l-introjtu ta’ sostituzzjoni huma immuni mis-sekwestru.

Bil-għan li jgħin lill-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni u, fejn ikun xieraq, lill-individwi soġġetti għal mandat ta’ sekwestru jiddeterminaw jekk l-ammonti f’kont jistgħux jiġu sekwestrati, l-Artikolu 1411bis §3 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprevedi obbligu - infurzat mil-liġi kriminali - biex l-impjegaturi u l-aġenziji tal-pagamenti jindikaw kodiċi speċifiku meta jagħmlu l-pagamenti. Il-kodiċi jvarja skont it-tip ta’ introjtu protett imħallas fil-kont.

Dan ir-rekwiżit biex jiġi indikat kodiċi huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ debitur li jipprova bil-mezzi legali kollha li l-ammonti kreditati fil-kont kurrenti tiegħu huma immuni mis-sekwestru (l-Artikolu 1411bis §2, is-subparagrafu 1 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Barra minn hekk, l-Artikolu 1411bis §2, is-subparagrafu 2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprevedi suppożizzjoni konfutabbli li l-ammonti mħallsa mill-impjegatur tad-debitur fil-kont kurrenti tiegħu huma parzjalment immuni mis-sekwestru. Il-preżunzjoni tapplika esklussivament għat-tranżazzjonijiet bejn id-debitur u l-kredituri tiegħu.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Skont l-Artikolu 1454 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, l-ispejjeż tad-dikjarazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn persuna soġġetta għal mandat ta’ sekwestru jitħallsu mid-debitur. Ma hemm ebda provvediment għall-irkupru ta’ spejjeż oħra li jagħmel il-bank b’rabta mal-eżekuzzjoni jew it-tneħħija (parzjali) ta’ ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet.

Skont l-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019, ordni ffirmata mir-Re għandha tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet u tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir. Meta jkun xieraq, parti minn dawn l-ispejjeż għandha titħallas mill-bank li pprovda l-informazzjoni fuq talba tal-awtorità maħtura mill-Belġju (ara l-Artikolu 50(I)(b) hawn fuq), sakemm ikun ġie konkluż ftehim bil-miktub dwar l-arranġamenti ta’ kumpens mal-banek jew rappreżentant tagħhom, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43(3) tar-Regolament (ara l-Artikolu 3, 2° tal-Ordni Rjali (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) tat-22 ta’ April 2019 li tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 555/1, §2, is-subparagrafu 6 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Attwalment, ma ġie konkluż l-ebda ftehim dwar l-arranġamenti ta’ kumpens mal-banek.

Dawn it-tariffi se japplikaw għat-talbiet għall-informazzjoni domestiċi skont l-Artikoli 1447/1 u 1447/2 il-ġodda tal-Kodiċi Ġudizzjarju (li probabbilment ser jidħlu fis-seħħ matul l-2020) u għat-talbiet għall-informazzjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Fir-rigward tal-eżekuzzjoni minn uffiċjal ġudizzjarju, ir-rati huma stabbiliti mill-Ordni Rjali tat-30 ta’ Novembru 1976 li tistabbilixxi r-rati għall-miżuri meħuda mill-uffiċjali ġudizzjarji f’kawżi ċivili u kummerċjali u r-rati għal ċerti benefiċċji.

Rigward l-għoti ta’ informazzjoni, skont l-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019, ordni ffirmata mir-Re għandha tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet u tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir. L-Ordni Rjali tat-22 ta’ April 2019 li tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 555/1, §2, is-subparagrafu 6 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) daħlet fis-seħħ b’effett retroattiv mill-1 ta’ Jannar 2019.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Skont il-liġi Belġjana, il-preservazzjoni ta’ kont ma tagħtix status preferenzjali lil dejn. Skont l-Artikoli 17 u 19, 1° tal-Att dwar l-Ipoteki, dawk l-ispejjeż legali biss imġarrba b’riżultat dirett tal-preservazzjoni tal-kont jirċievu status preferenzjali.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Kontra ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet: l-imħallef tas-sekwestri fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395/2, 2° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Kontra l-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet: l-imħallef tas-sekwestri (juge des saisies/beslagrechter) fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395/2, 2° tal-Kodiċi Legali).

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-Qorti tal-Appell (Cour d’appel/Hof van Beroep, l-Artikolu 602, l-ewwel paragrafu, 7° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Skont l-Artikolu 1051 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, fil-prinċipji l-appelli jistgħu jiġu ppreżentati fi żmien xahar mid-data tal-għoti jew tan-notifika tas-sentenza.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

L-ispejjeż tal-proċeduri ta’ qorti ċivili huma regolati mill-Artikoli 1017-1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

L-ispejjeż legali jvarjaw minn kawża għall-oħra u jistgħu jiġu determinati b’referenza għaċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża.

L-Artikolu 1017 jistabbilixxi, bħala regola ġenerali, li anki meta ma jsir l-ebda rikors, is-sentenza finali tordna lill-parti telliefa tkopri l-ispejjeż, sakemm leġiżlazzjoni speċifika ma tipprevedix arranġamenti oħra u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim milħuq bejn il-partijiet u li jiġi inkorporat fis-sentenza. Madankollu, kwalunkwe spiża mhux meħtieġa, inkluża t-tariffa proċedurali msemmija fl-Artikolu 1022, titħallas mill-parti li tkun iġġeneratha, anki meta ma jsir l-ebda rikors.

L-Artikolu 1018 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jistabbilixxi l-ispejjeż ikkonċernati:

 • 1° Diversi tariffi tal-qorti u tar-reġistrazzjoni u t-taxxa tal-boll imħallsa qabel ma tħassar il-Kodiċi dwar it-Taxxa tal-Boll; it-tariffi tal-qorti jinkludu t-tariffi ta’ elenkar, it-tariffi tat-tfassil u t-tariffi tal-kopji (l-Artikolu 268 et seq. tal-Kodiċi tat-Tariffi tar-Reġistrazzjoni, tal-Ipoteki u tal-Qorti (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten)).
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa ta’ elenkar (droit de mise au rôle/rolrecht) li tvarja minn EUR 100 sa EUR 500 (imħallef tas-sekwestri) jew minn EUR 210 sa EUR 800 (Qorti tal-Appell), skont il-valur tar-rikors (l-Artikolu 269/1 tal-Kodiċi). Din it-tariffa trid titħallas meta jiġi elenkat il-każ.
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa tat-tfassil (droit de rédaction/opstelrecht) ta’ EUR 35 fuq id-dokumenti tar-reġistratur tal-qorti jew id-dokumenti ppreżentati lilu mingħajr intervent ġudizzjarju (l-Artikolu 270/1 tal-Kodiċi).
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa tal-kopji (droit d’expédition/expeditierecht) li tvarja bejn EUR 0.85 u EUR 3 kull paġna fuq kopji jew siltiet maħruġa minn reġistru tal-qorti (l-Artikoli 271 u 272 tal-Kodiċi).

Huma imposti tariffi tar-reġistrazzjoni (3% tal-kapital) fuq deċiżjonijiet li jikkonċernaw somma prinċipali ta’ aktar minn EUR 12 500 (esklużi l-ispejjeż legali).

 • 2° L-ispiża tad-dokumenti ġudizzjarji u l-emolumenti u s-salarji relatati.
 • 3° L-ispiża biex tingħata kopja ta’ sentenza: bejn EUR 0.85 u EUR 3 kull paġna.
 • 4° L-ispejjeż ta’ kwalunkwe miżura ta’ inkjesta, b’mod partikolari t-tariffi tax-xhieda u tal-esperti.
 • 5° L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza għall-imħallfin, għar-reġistraturi u għall-partijiet li jkunu meħtieġa li jivvjaġġaw b’ordni tal-qorti, u l-ispejjeż tad-dokumenti li jitħejjew biss għall-proċedimenti.
 • 6° It-tariffa proċedurali msemmija fl-Artikolu 1022; fil-prinċipju, din titħallas mill-parti telliefa u tirrappreżenta kumpens għat-tariffi u l-ispejjeż tal-avukat li tkun ġarrbet il-parti rebbieħa. L-ammont ta’ din it-tariffa proċedurali jiġi kkalkulat skont il-valur tat-talba. L-Ordni Rjali tas-26 ta’ Ottubru 2007 jistabbilixxi ammont bażiku, ammont minimu u ammont massimu. L-imħallef jista’ jnaqqas jew iżid l-ammont bażiku soġġett għall-ammonti massimi u minimi. Dawn l-ammonti huma marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur.
 • 7° It-tariffi, l-emolumenti u l-ispejjeż ta’ medjatur maħtur skont l-Artikolu 1734.
 • 8° Il-kontribuzzjoni msemmija fl-Artikolu 4 §2 tal-Att tad-19 ta’ Marzu 2017 li jistabbilixxi fond baġitarju għall-assistenza legali tat-tieni linja (aide juridique de deuxième ligne/juridische tweedelijnsbijstand).

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

L-ebda lingwa addizzjonali.

L-aħħar aġġornament: 01/08/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.