Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

il-Kroazja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qrati li huma kompetenti biex joħorġu Ordni ta’ Preservazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament, huma l-qrati Kroati li huma kompetenti biex jiddeċiedu dwar il-merti ta’ kawża skont l-Att dwar il-Qrati (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 u 16/23), l-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) (NN Nri 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 u 114/22; minn hawn ’il quddiem iż-“ZPP”) u regolamenti speċifiċi oħra. Fir-Repubblika tal-Kroazja dawk il-qrati huma l-qrati muniċipali (općinski sudovi; sing. općinski sud) u l-qrati kummerċjali (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) fejn il-proċedimenti jsiru fil-livell tal-prim’istanza.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar kont jew kontijiet ta’ debitur, kif imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament, hija:

Aġenzija Finanzjarja (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

numru tat-telefown bla ħlas: +385 0 800 0080

indirizz tal-posta elettronika: info@fina.hr

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-informazzjoni tal-kont imsemmija fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament tinkiseb permezz ta’ aċċess mogħti lill-awtorità ta’ informazzjoni għall-informazzjoni rilevanti meta dik l-informazzjoni tinżamm minn awtoritajiet pubbliċi jew amministrazzjonijiet f’reġistri jew mod ieħor (l-Artikolu 14(5)(b) tar-Regolament).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti kompetenti biex tiddeċiedi appell skont l-Artikolu 21 tar-Regolament li kreditur ikun ippreżenta quddiem qorti tal-prim’istanza kontra deċiżjoni li tiċħad, kompletament jew parzjalment, ir-rikors tal-kreditur għal Ordni ta’ Preservazzjoni hija l-qorti superjuri li kienet kompetenti biex tiddeċiedi appell kontra deċiżjoni li tiċħad proposta għal garanzija (qorti tal-kontea (županijski sud) jew il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — l-Artikoli 34a u 34c ZPP, NN Nri 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 u 114/22 flimkien mal-Artikolu 21(1) tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni (Ovršni zakon — OZ)) – il-ħolqiet:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Konsegwentement, jekk ir-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni jiġi miċħud kompletament jew parzjalment b’deċiżjoni ta’ qorti muniċipali, il-kreditur jippreżenta appell quddiem il-qorti tal-kontea permezz tal-qorti muniċipali, filwaqt li jekk tali deċiżjoni tiġi adottata minn qorti kummerċjali, il-kreditur jippreżenta appell kontra d-deċiżjoni quddiem il-Qorti Kummerċjali Għolja permezz tal-qorti kummerċjali kkonċernata.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-awtorità maħtura bħala kompetenti biex tirċievi, tittrażmetti u tinnotifika l-Ordni ta’ Preservazzjoni u dokumenti oħra skont l-Artikolu 14(4) tar-Regolament hija:

Il-Qorti Ċivili Muniċipali ta’ Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-awtorità kompetenti biex teżegwixxi l-Ordni ta’ Preservazzjoni skont il-Kapitolu 3 tar-Regolament hija:

Aġenzija Finanzjarja (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

numru tat-telefown bla ħlas: +385 0 800 0080

indirizz tal-posta elettronika: info@fina.hr

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Kont ta’ pagament li huwa ġestit minn fornitur tas-servizzi ta’ pagament f’isem utent wieħed tas-servizzi ta’ pagament jew aktar, u li jintuża biex isiru tranżazzjonijiet ta’ pagamenti, jista’ jiġi ppreservat kompletament.

Il-fondi miżmuma f’kont ta’ mandatarju ma jistgħux jiġu ppreservati meta dan ikun ipprojbit bil-liġi.

L-Artikolu 42 tal-Att dwar il-Falliment tal-Konsumaturi (Zakon o stečaju potrošača) (NN Nri 100/15, 67/18 u 36/22; minn hawn ’il quddiem iż-“ZSP”) jiddikjara li l-kummissarju għall-falliment għandu obbligu li jiftaħ kont kurrenti separat ma’ istituzzjoni finanzjarja għal kull konsumatur individwali li fir-rigward tiegħu jkunu nfetħu proċedimenti ta’ falliment skont inġunzjoni – il-ħolqiet:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Dan huwa kont kurrenti li l-kummissarju fil-proċedimenti ta’ falliment tal-konsumatur jiftaħ ma’ istituzzjoni finanzjarja f’ismu għan-nom tal-konsumatur ikkonċernat. Il-kummissarju jista’ juża dak il-kont separat biss sabiex jirċievi u jagħmel pagamenti relatati mal-ġestjoni u d-disponiment tal-patrimonju fallut tal-konsumatur li jkun is-suġġett tal-proċedimenti ta’ falliment, u l-kummissarju huwa obbligat li jżomm separat mill-assi tiegħu kwalunkwe pagament li jsir fil-kont relatat mal-ġestjoni u d-disponiment tal-patrimonju tal-falliment.

L-Artikolu 42(4) ZSP jipprevedi li l-fondi fil-kont separat ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni fir-rigward tal-kummissarju, u fil-każ tal-falliment jew il-mewt tal-kummissarju, dawn il-fondi ma jiffurmawx parti mill-patrimonju tal-falliment jew tal-patrimonju tiegħu.

Minħabba li, fil-każ ta’ falliment ta’ konsumatur, il-kummissarju jaġixxi bħala r-rappreżentant tiegħu, dan il-kont jista’ jingħad li huwa kont ta’ mandatarju, li jkun fih kemm il-fondi tal-kummissarju kif ukoll il-fondi ta’ konsumatur wieħed jew aktar li fir-rigward tagħhom ikunu nfetħu proċedimenti ta’ falliment, iżda l-fondi tal-konsumatur irrappreżentat mill-kummissarju ma jistgħux ikunu suġġetti għal eżekuzzjoni jew preservazzjoni ta’ kont jekk il-proċedimenti jkunu jirrigwardaw lill-kummissarju.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-ammonti eżenti mis-sekwestru, kif imsemmi fl-Artikolu 31 tar-Regolament, huma stabbiliti fl-Artikolu 172 OZ (Eżenzjoni mill-eżekuzzjoni) u fl-Artikolu 173 OZ (Limitazzjoni tal-eżekuzzjoni).

Jekk debitur jirċievi remunerazzjoni u allowances kif imsemmi fl-Artikolu 172 OZ li huma eżenti minn eżekuzzjoni, jew ammonti msemmija fl-Artikolu 173 OZ (Limitazzjoni tal-eżekuzzjoni), huwa jkun obbligat li jinforma lill-FINA dwar dan, skont l-Artikolu 212 OZ.

Il-ħolqiet għall-Att dwar l-Eżekuzzjoni (NN Nri 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 u 114/22) huma:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

Skont l-Artikolu 173 OZ, l-ammonti huma esklużi mill-eżekuzzjoni kif ġej:

(1) Jekk is-salarju tad-debitur tal-eżekuzzjoni jkun suġġett għal eżekuzzjoni, l-ammont ugwali għal żewġ terzi mis-salarju nett medju fil-Kroazja għandu jkun eżenti mis-sekwestru. Jekk l-eżekuzzjoni ssir biex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn mard jew tnaqqis jew telf tal-kapaċità għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs is-salarju nett medju fil-Kroazja, ħlief meta l-eżekuzzjoni ssir biex jinġabru bil-forza l-flus dovuti bħala manteniment għat-tfal. F’dawn il-każijiet, l-ammont eżenti mis-sekwestru għandu jkun kwart mis-salarju nett medju għal kull persuna impjegata minn persuni ġuridiċi fil-Kroazja fis-sena preċedenti.

(2) Jekk id-debitur tal-eżekuzzjoni jirċievi salarju li jkun aktar baxx mis-salarju nett medju fil-Kroazja, l-ammont ta’ tliet kwarti mis-salarju tad-debitur tal-eżekuzzjoni, iżda mhux aktar minn żewġ terzi tas-salarju nett medju fil-Kroazja, għandu jkun eżentat mis-sekwestru. Jekk l-eżekuzzjoni ssir biex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn mard jew tnaqqis jew telf tal-kapaċità għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs is-salarju nett tad-debitur tal-eżekuzzjoni, ħlief meta l-eżekuzzjoni ssir biex jinġabru bil-forza l-flus dovuti bħala manteniment għat-tfal. F’każijiet bħal dawn, l-ammont eżentat mis-sekwestru għandu jkun ta’ kwart tas-salarju nett tad-debitur tal-eżekuzzjoni.

(3) It-terminu “salarju nett medju” fit-tifsira tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jfisser l-ammont medju mħallas bħala s-salarju nett fix-xahar għal kull persuna impjegata mill-persuni ġuridiċi fil-Kroazja fil-perjodu bejn Jannar u Awwissu tas-sena kurrenti, li għandu jkun determinat mill-Uffiċċju Kroat tal-Istatistika (Državni zavod za statistiku) u ppubblikat fl-NN mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena kurrenti. L-ammont stabbilit b’dan il-mod għandu japplika fis-sena ta’ wara.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll għall-eżekuzzjoni meta kwalunkwe kumpens li jitħallas minflok salarju, kumpens għal ħin tax-xogħol imnaqqas, kumpens għal salarju mnaqqas, pensjoni, paga tas-servizz tal-persunal militari u paga għal persuni fil-forza tar-riżerva waqt li jkunu fis-servizz militari u kwalunkwe introjtu finanzjarju regolari ieħor imħallas lil persunal fiċ-ċivil jew fil-militar ikun suġġett għal sekwestru, bl-eċċezzjoni tal-introjtu msemmi fil-paragrafi 5 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

(5) L-eżekuzzjoni permezz tas-sekwestru tal-introjtu rċevut minn persuni b’diżabilità bħala benefiċċju finanzjarju għal diżabilità fiżika u bħala allowance għall-kura tista’ titwettaq biss biex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn mard jew tnaqqis jew telf tal-kapaċità għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, f’liema każ l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs dan l-introjtu.

(6) L-eżekuzzjoni permezz tas-sekwestru tal-introjtu li jiġi rċevut skont kuntratt ta’ għajnuna sakemm iddum ħajja persuna u kuntratt ta’ vitalizju, kif ukoll introjtu ġej minn kuntratt ta’ assigurazzjoni tal-ħajja tista’ ssir biss fuq dik il-parti tal-introjtu li teċċedi l-ammont prinċipali użat biex jiġi kkalkulat l-ammont għall-manteniment.

(7) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll meta l-eżekuzzjoni titwettaq fuq introjtu li ma jkunx ġej minn salarju, pensjoni jew dħul indipendenti minn attivitajiet kummerċjali u artiġjanali, professjonijiet liberi, agrikultura u forestrija, proprjetà u drittijiet ta’ proprjetà, kapital jew assigurazzjoni (“introjtu ieħor” skont regoli separati) jekk id-debitur tal-eżekuzzjoni jista’ juri biċ-ċar permezz ta’ dokument pubbliku li dan l-introjtu huwa l-uniku introjtu ta’ flus regolari tiegħu.

Is-salarju nett medju fix-xahar imħallas lill-impjegati ta’ persuni ġuridiċi fil-Kroazja fl-2022 kien ta’ HRK 7 653. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Il-FINA u l-banek huma intitolati li jimponu miżata għall-implimentazzjoni tal-Ordnijiet ta’ Preservazzjoni u għall-implimentazzjoni tal-eżekuzzjoni u l-garanzija fir-rigward tal-fondi fil-kontijiet, skont ir-Regoli dwar it-tipi u ammont ta’ miżati għall-prestazzjoni tal-kompiti stabbiliti fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi (NN Nri 105/10, 124/11, 52/12 u 6/13; minn issa ‘l quddiem “ir-Regoli”) – links:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

L-Artikolu 6 tar-Regoli jiddikjara li l-miżata għandha titħallas mid-debitur.

Ir-Regoli jistabbilixxu l-miżata għall-prestazzjoni tal-kompiti speċifikati fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi (NN Nri 91/10 u 112/12).

Ir-Regoli jistabbilixxu żewġ tipi ta’ miżati:

1. għall-eżekuzzjoni fir-rigward tal-fondi tad-debitur tal-eżekuzzjoni, u

2. għall-konsultazzjoni u d-dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet.

Il-miżati għall-eżekuzzjoni fi-rigward tal-fondi tad-debitur tal-eżekuzzjoni jaqgħu f’erba’ gruppi:

  • l-eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni
  • il-kalkolu tal-imgħax
  • l-eżekuzzjoni ta’ strument tal-eżekuzzjoni
  • id-dispożizzjoni tad-dejta, il-kopji u ċ-ċertifikati mir-Reġistru tal-ordni tal-istrumenti ta’ eżekuzzjoni.

Il-miżata għall-eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni u l-miżata għall-kalkolu tal-imgħax huma imposti mill-FINA għar-riċeviment ta’ strumenti ta’ eżekuzzjoni (is-somma ta’ talbiet li d-debitur ikollu jħallas lill-kreditur skont id-deċiżjoni tal-qorti) u għad-dħul tagħhom fir-Reġistru. Hemm miżata imposta wkoll biex jiġi vverifikat jekk strument ta’ eżekuzzjoni jkunx fih id-dejta meħtieġa għall-eżekuzzjoni, u għall-ikkalkular tal-imgħax. Dawn iż-żewġ miżati, flimkien mal-miżata għall-eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni, huma pagabbli bis-sħiħ mid-debitur.

Id-dħul mill-miżata għall-eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni huwa maqsum bejn il-FINA (55 %) u l-banek (45 %). Id-dħul huwa distribwit lill-banek skont l-għadd totali ta’ kontijiet miżmuma mid-debitur f’bank partikulari fil-jum li fih tiġi imposta l-miżata, skont id-dejta fir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet.

Il-miżata għad-dispożizzjoni tad-dejta, ta’ kopji u ċertifikati mir-Reġistru tal-ordni ta’ strumenti ta’ eżekuzzjoni titħallas mill-applikant bil-quddiem abbażi ta’ talba għall-ħlas. Il-persuna li tippreżenta applikazzjoni lill-FINA trid tipprovdi evidenza ta’ ħlas, imbagħad dik il-persuna tirċievi id-dejta u l-kopji rikjesti, u tinħareġ riċevuta għas-servizz ipprovdut.

Il-FINA timponi miżati għall-konsultazzjoni u d-dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet billi timponi miżata għall-konsultazzjoni tad-dejta bl-użu ta’ sit web jew servizz onlajn, jew miżata għad-dispożizzjoni (jew it-tniżżil) tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet f’forma elettronika jew stampata.

Il-FINA tadotta lista tal-prezzijiet, l-ammonti tal-miżati, abbażi ta’ deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali tagħha, u l-Ministeru tal-Finanzi japprova l-lista tal-prezzijiet proposta. Il-lista tal-prezzijiet hija ppubblikata fuq is-sit web uffiċjali tal-FINA. Il-VAT huwa impost fuq il-miżati kollha fil-lista tal-prezzijiet.

Link għal silta mil-lista tal-prezzijiet tal-FINA - miżati għall-prestazzjoni tal-kompiti speċifikati fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Għall-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni, il-FINA u l-banek jimponu l-miżati stabbiliti fl-Artikolu 43 tar-Regolament abbażi tar-Regoli. Il-FINA timponi miżata għad-dispożizzjoni tad-dejta, tal-kopji u ċ-ċertifikati mir-Reġistru jew id-dejta dwar il-kont. L-ammonti tal-miżati huma stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regoli.

L-ammonti tal-miżati indikati fl-Artikolu 3 tar-Regoli ġew stabbiliti kif ġej:

Nru tas-Ser.

Deskrizzjoni tas-servizz

Bażi għall-kalkolu

Ammont f’HRK

Eżekuzzjoni fir-rigward tal-fondi

1.

Eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni

strument ta’ eżekuzzjoni

65.00

2.

Kalkolu tal-imgħax

kapital

7.00

3.

Eeżekuzzjoni ta’ strument tal-eżekuzzjoni

3.1.

Rkupru ta’ darba tal-ammont sħiħ mill-fondi ddepożitati f’bank uniku

strument ta’ eżekuzzjoni

17.00

3.2.

Rkupru ta’ darba tal-ammont sħiħ mill-fondi ddepożitati f’diversi banek

strument ta’ eżekuzzjoni

39.00

3.3.

Eżekuzzjoni fil-każ ta’ preservazzjoni ta’ kont u projbizzjoni fuq l-aċċes għall-fondi

strument ta’ eżekuzzjoni

110.00

4.

Dispożizzjoni tad-dejta, ta’ kopji u ċertifikati mir-Reġistru.

4.1.

– stampata

paġna

43.00

4.2.

– f’forma ta’ fajl

sillaba

0.20

min. 21.00

Taxxa fuq il-valur miżjud hija imposta skont il-punt 4 ta’ dan il-paragrafu.

L-ammonti tal-miżati indikati fl-Artikolu 7 tar-Regoli ġew stabbiliti kif ġej:

Nru tas-Ser.

Deskrizzjoni tas-servizz

Bażi għall-kalkolu

Ammont f’HRK

Konsultazzjoni u dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet

1.

Konsultazzjoni tad-dejta permezz tas-sit web tal-Aġenzija u tas-servizzi onlajn

1.1.

– konsultazzjoni

inkjesta

0.80

1.2.

– konsultazzjoni tas-subtaqsimiet

sillaba

0.20

2.

Konsultazzjoni tad-dejta permezz tas-sit web tal-Aġenzija

2.1.

– sottoskrizzjoni ta’ kull sitt xhur

utent

298.37

2.2.

– sottoskrizzjoni annwali

utent

498.37

3.

Tniżżil

3.1.

– mis-sit web tal-Aġenzija

sillaba

0.10

3.2.

– permezz tas-servizzi onlajn tal-Aġenzija

sillaba

0.10

3,3

– permezz ta’ servizz ibbażat fuq CDs

sillaba

0.10

4.

Konsultazzjoni tad-dejta

4.1.

– stampata

kull paġna ġdida

19.51

4.2.

– f’forma ta’ fajl

sillaba

0.20

min. 19.51

Taxxa fuq il-valur miżjud hija imposta fuq il-miżati skont dan il-paragrafu.

L-Artikolu 5(1) ta’ dawn ir-Regoli jiddikjara li l-miżati għall-eżekuzzjoni għandhom jinqasmu bejn il-FINA u l-banek li l-FINA, fi proċedura skont strument tal-eżekuzzjoni, tkun ordnat li jwettqu l-irkupru tal-ammonti dovuti, bil-FINA tirċievi 55% minn kull miżata, u l-banek jirċievu 45%.

Fi proċedimenti biex tinkiseb Ordni ta’ Preservazzjoni jew rimedju kontra Ordni ta’ Preservazzjoni, għandha titħallas miżata tal-qorti bbażata fuq il-valur tal-applikazzjoni, skont l-Att dwar il-Miżati tal-Qorti (NN, Nri 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 u 110/15; Minn issa ‘l quddiem “ZSP”) — ara n-notifika marbuta mal-Artikolu 50(1)(n) tar-Regolament.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

L-elenkar skont l-Artikolu 21 tar-Regolament huwa regolat mill-Artikolu 78 OZ, li jipprovdi li, meta diversi kredituri jġibu talbiet monetarji kontra l-istess debitur u għall-istess oġġett ta’ eżekuzzjoni, dawk it-talbiet jitħallsu fl-ordni li fih il-kredituri jkunu akkwistaw id-dritt ta’ eżekuzzjoni minn dak l-oġġett, sakemm il-liġi ma tipprovdix mod ieħor.

L-ordni tal-prijorità tal-interessi ta’ garanzija ta’ diversi kredituri huwa determinat abbażi tad-data tar-riċevuta tal-Ordni ta’ Eżekuzzjoni (l-Artikolu 180 OZ) – link:  https://narodne-novine.nn.hr/

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-korp kompetenti li jiddeċiedi dwar applikazzjoni mingħand debitur għal revoka jew modifika ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 33 tar-Regolament, huwa l-qorti Kroata li ħarġet l-Ordni ta’ Preservazzjoni.

Il-korp kompetenti li jiddeċiedi dwar applikazzjoni mingħand debitur biex tiġi limitata jew tintemm eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja, kif imsemmi fl-Artikolu 34(1) u (2) tar-Regolament, huwa:

Il-Qorti Ċivili Muniċipali ta’ Zagreb

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-qorti b’kompetenza biex tiddeċiedi dwar appell kontra deċiżjoni tal-qorti ġenerali, kif imsemmi fl-Artikolu 37 tar-Regolament, flimkien mal-Artikoli 33, 34 u 35 tar-Regolament, hija l-qorti suprema li kienet kompetenti biex tiddeċiedi dwar l-appell kontra d-deċiżjoni dwar il-garanzija (il-qrati tal-kontej jew il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja — l-Artikoli 34a u 34c tal-Att tal-Proċedura Ċivili (ZPP), flimkien mal-Artikolu 21(1) OZ).

Għandu jitressaq appell fi żmien tmint ijiem mid-data tas-servizz tad-deċiżjoni (l-Artikolu 11 OZ) u għandu jiġi ppreżentat permezz tal-qorti li tkun adottat id-deċiżjoni (l-Artikolu 357 ZPP).

L-Artikolu 2(1)(9) OZ jiddikjara li l-espressjoni “deċiżjoni dwar il-garanzija” tfisser deċiżjoni li tippermetti, kompletament jew parzjalment, proposta għal garanzija jew ordni ta’ garanzija ex officio.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Fi proċedimenti biex jinkiseb Ordni jew rimedju kontra Ordni, kif imsemmi fl-Artikolu 42 tar-Regolament, il-miżati tal-qorti huma pagabbli abbażi tal-valur tal-applikazzjoni, kif ġej:

  • fuq applikazzjoni għal Ordni ta’ Preservazzjoni bħala proposta għal garanzija
  • fuq deċiżjoni dwar applikazzjoni għal Ordni ta’ Preservazzjoni bħala deċiżjoni dwar garanzija
  • fuq sottomissjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 364b(2) sa (5) OZ bħala appelli kontra deċiżjoni dwar il-garanzija.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, l-obbligu li titħallas miżata tiġġarrab meta tiġi preżentata proposta għal eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni jew appell, kif stabbilit fl-Artikoli 4 ZSP.

Il-miżati tal-qorti jistgħu jiġu kkalkulati għal kull operazzjoni individwali, skont il-valur tas-suġġett tat-tilwima, skont it-tabella segwenti:

Aktar minn

Sa HRK

HRK

0,00

3 000.00

100.00

3 00.,00

6 000.00

200.00

6 000.00

9 000.00

300.00

9 000.00

12 000.00

400.00

12 000.00

15 000.00

500.00

Għal aktar minn HRK 15 000.00 għandha titħallas miżata ta’ HRK 500.00, flimkien ma’1% tal-ammont għal aktar minn HRK 15 000.00, sa massimu ta’ HRK 5 000.00.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.