Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

il-Kroazja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qrati maħtura bħala kompetenti biex jippubblikaw Ordni ta’ Preservazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament, huma l-qrati Kroati li huma kompetenti biex imexxu fuq il-merti ta’ kawża skont l-Att dwar il-Qrati (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 28/13, 33/15, 82/15 u 82/16), l-Att tal-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) (NN Nri 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 u 89/2014; minn issa ‘l quddiem “ZPP”) u regolamenti speċifiċi oħrajn. Fir-Repubblika tal-Kroazja dawn il-qrati huma l-qrati muniċipali (općinski sudovi; sing. općinski sud) u l-qrati kummerċjali (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) meta l-proċedimenti jitwettqu fil-livell tal-ewwel istanza.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar kont jew kontijiet ta’ debitur, kif imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament, hija:

Aġenzija Finanzjarja (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

numru tat-telefown bla ħlas: +385 0 800 0080

indirizz tal-posta elettronika: info@fina.hr

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-informazzjoni tal-kont imsemmija fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament tinkiseb permezz ta’ aċċess mogħti lill-awtorità ta’ informazzjoni għall-informazzjoni rilevanti meta dik l-informazzjoni tinżamm minn awtoritajiet pubbliċi jew amministrazzjonijiet f’reġistri jew mod ieħor (l-Artikolu 14(5)(b) tar-Regolament).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti kompetenti li tiddeċiedi fuq appell skont l-Artikolu 21 tar-Regolament li kreditur ikun ressaq quddiem qorti ġenerali kontra deċiżjoni li tiċħad, kompletament jew parzjalment, l-applikazzjoni tal-kreditur għal Ordni ta’ Preservazzjoni hija l-qorti superjuri li kienet kompetenti biex tiddeċiedi fuq appell kontra deċiżjoni li tiċħad proposta għal garanzija (qorti tal-kontea (županijski sud) jew il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — l-Artikoli 34a u 34c ZPP, flimkien mal-Artikolu 21(1) tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni (Ovršni zakon — OZ)) – link: https://narodne-novine.nn.hr/.

Konsegwentament, jekk l-applikazzjoni għal Ordni ta’ Preservazzjoni tiġi miċħuda, kompletament jew parzjalment, permezz ta’ deċiżjoni ta’ qorti muniċipali, il-kreditur iressaq appell quddiem il-qorti tal-kontea permezz tal-qorti muniċipali, filwaqt li jekk din id-deċiżjoni tiġi adottata permezz ta’ qorti kummerċjali, il-kreditur iressaq appell kontra d-deċiżjoni quddiem il-Qorti Kummerċjali Għolja permezz tal-qorti kummerċjali kkonċernata.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-awtorità maħtura bħala kompetenti biex tirċievi, tittrażmetti u tinnotifika l-Ordni ta’ Preservazzjoni u dokumenti oħra skont l-Artikolu 14(4) tar-Regolament hija:

Il-Qorti Ċivili Muniċipali ta’ Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-awtorità kompetenti biex teżegwixxi l-Ordni ta’ Preservazzjoni skont il-Kapitolu 3 tar-Regolament hija:

Aġenzija Finanzjarja (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

numru tat-telefown bla ħlas: +385 0 800 0080

indirizz tal-posta elettronika: info@fina.hr

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Kont ta’ pagament li huwa ġestit minn fornitur tas-servizzi ta’ pagament f’isem utent wieħed tas-servizzi ta’ pagament jew aktar, u li jintuża biex iwettaq tranżazzjonijiet ta’ pagament, jista’ jiġi kompletament ippriżervat.

Il-fondi miżmuma f’kont ta’ mandatarju ma jistgħux jiġu ppriżervati meta dan ikun ipprojbit bil-liġi.

L-Artikolu 42 tal-Att dwar il-Falliment tal-Konsumaturi (Zakon o stečaju potrošača) (NN Nru 100/15 - Minn issa ’l quddiem “ZSP”) jiddikjara li l-kummissarju dwar il-falliment għandu obbligu li jiftaħ kont kurrenti separat ma’ istituzzjoni finanzjarja għal kull konsumatur individwali li fir-rigward tagħhom ikunu nfetħu proċedimenti ta’ falliment skont inġunzjoni.

Dan huwa kont kurrenti li l-kummissarju fil-proċedimenti ta’ falliment tal-konsumatur jiftaħ ma’ istituzzjoni finanzjarja fuq ismu f’isem il-konsumatur ikkonċernat. Il-kummissarju jista’ juża dak il-kont separat biss għall-finijiet li jirċievi u jagħmel pagamenti rigward il-ġestjoni u d-disponiment tal-patrimonju fallut tal-konsumatur li jkun is-suġġett tal-proċedimenti ta’ falliment, u l-kummissarju huwa obbligat li jżomm separat mill-assi proprji tiegħu kwalunkwe pagament li jsir fil-kont rigward il-ġestjoni u d-disponiment tal-patrimonju fallut.

L-Artikolu 42(4) ZSP jipprovdi li l-fondi fil-kont separat ma jistgħux jkunu s-suġġett ta’ eżekuzzjoni fir-rigward tal-kummissarju, u fil-każ tal-falliment jew il-mewt tal-kummissarju, dawn il-fondi ma jiffurmawx parti mill-patrimonju fallut jew il-patrimonju tiegħu.

Billi, fil-każ ta’ falliment ta’ konsumatur, il-kummissarju jaġixxi bħala r-rappreżentant tiegħu, jista’ jingħad li dan il-kont huwa kont ta’ mandatarju, li fih kemm il-fondi tal-kumissarju kif ukoll il-fondi ta’ konsumatur wieħed jew aktar li fir-rigward tiegħu/tagħhom ikunu nfetħu proċedimenti ta’ falliment, iżda l-fondi tal-konsumatur rappreżentati mill-kummissarju ma jistgħux jkunu s-suġġett ta’ eżekuzzjoni jew preservazzjoni ta’ kont jekk il-proċedimenti jitmexxew fi-rigward tal-kummissarju.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-ammonti eżenti mis-sekwestru, kif imsemmi fl-Artikolu 31 tar-Regolament, huma stabbiliti fl-Artikolu 172 OZ (Eżenzjoni mill-eżekuzzjoni) u fl-Artikolu 173 OZ (Limitu tal-eżekuzzjoni).

Jekk debitur jirċievi rimunerazzjoni u gratifiki kif imsemmi fl-Artikolu 172 OZ li huma eżenti minn eżekuzzjoni, jew ammonti msemmija fl-Artikolu 173 OZ (Limitu tal-eżekuzzjoni), huwa jkun obbligat li jinforma lill-FINA dwar dan, skont l-Artikolu 212 OZ.

Il-links għall-Att dwar l-Infurzar (NN Nri 112/12, 25/13, 93/14 u 55/16) huma:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

Skont l-Artikolu 173 OZ, l-ammonti huma esklużi mill-infurzar kif ġej:

(1) Jekk is-salarju tad-debitur tal-eżekuzzjoni jkun soġġett għal eżekuzzjoni, l-ammont ugwali għal żewġ terzi mis-salarju nett medju fir-Repubblika tal-Kroazja għandu jkun eżenti mis-sekwestru. Jekk l-eżekuzzjoni titwettaq biex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn saħħa jew kapaċità ridottà jew mitlufa għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs is-salarju nett medju fir-Repubblika tal-Kroazja, ħlief meta l-eżekuzzjoni titwettaq biex jinġabru bil-forza l-flus dovuti bħala manteniment għat-tfal. F’dawn il-każijiet, l-ammont eżenti minn sekwestru għandu jkun kwart mis-salarju nett medju għal kull persuna impjegata minn persuni ġuridiċi fir-Repubblika tal-Kroazja fis-sena preċedenti.

(2) Jekk id-debitur tal-eżekuzzjoni jirċievi salarju li jkun aktar baxx mis-salarju nett medju fir-Repubblika tal-Kroazja, l-ammont ta’ żewġ terzi mis-salarju mħallas lid-debitur tal-eżekuzzjoni għandu jkun eżenti mis-sekwestru. Jekk l-eżekuzzjoni titwettaq sabiex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn saħħa jew kapaċità ridottà jew mitlufa għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs is-salarju nett imħallas lid-debitur tal-eżekuzzjoni.

(3) It-terminu “salarju nett medju” fit-tifsira tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun l-ammont medju mħallas bħala s-salarju nett fix-xahar għal kull persuna impjegata mill-persuni ġuridiċi fir-Repubblika tal-Kroazja fil-perjodu bejn Jannar u Awwissu tas-sena attwali, li għandu jkun determinat mill-Uffiċċju Kroat tal-Istatistika (Državni zavod za statistiku) u ppubblikat fl-NN mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena attwali. L-ammont stabbilit b’dan il-mod għandu jkun applikabbli fis-sena ta’ wara.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll meta kwalunkwe kumpens li jitħallas minflok salarju, kumpens għal ħin tax-xogħol imnaqqas, kumpens għal salarju mnaqqas, paga tas-servizz tal-persunal militari u paga għal persuni fir-riżerva filwaqt li jkunu qed iwettqu servizz militari u kull introjtu finanzjarju regolari ieħor imħallas lil persunal fiċ-ċivil jew fil-militar huwa soġġett għal sekwestru, bl-eċċezzjoni tal-introjtu msemmi fil-paragrafi 5 u 6 ta' dan l-Artikolu.

(5) L-eżekuzzjoni permezz tas-sekwestru tal-introjtu riċevut minn persuni b’diżabilità bħala benefiċċju pekunjarju għal diżabilità fiżika u bħala allowance għall-kura tista’ titwettaq biss biex jinġabar kreditu ta’ manteniment statutorju, jew talba għal kumpens għad-dannu kkawżat minn saħħa jew kapaċità ridotta jew mitlufa għax-xogħol jew bħala kumpens għal manteniment mitluf minħabba l-mewt tal-kreditur tal-manteniment, f’liema każ l-ammont għandu jiġi stabbilit bħala nofs dan l-introjtu.

(6) L-eżekuzzjoni permezz tas-sekwestru tal-introjtu riċevut skont kuntratt ta' għajnuna sakemm iddum ħajja persuna u kuntratt ta' vitalizju, kif ukoll introjtu ġej minn kuntratt ta' assigurazzjoni tal-ħajja tista' ssir biss fuq dik il-parti tal-introjtu li teċċedi l-ammont prinċipali użat biex jiġi kkalkulat l-ammont għall-manteniment.

(7) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll meta l-eżekuzzjoni titwettaq fuq introjtu li ma jkunx ġej minn salarju, pensjoni jew dħul indipendenti minn attivitajiet kummerċjali u artiġjanali, professjonijiet liberali, agrikultura u forestrija, proprjetà u drittijiet ta’ proprjetà, kapital jew assigurazzjoni (“introjtu ieħor” skont regoli separati) jekk id-debitur tal-eżekuzzjoni jista’ jipprova permezz ta’ dokument pubbliku li dan l-introjtu huwa l-uniku introjtu ta’ flus regolari tiegħu.

Is-salarju nett medju fix-xahar imħallas lill-impjegati tal-persuni ġuridiċi fir-Repubblika tal-Kroazja fil-perjodu minn Jannar sa Awwissu 2016 kien ta’ HRK 5 664 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Il-FINA u l-banek huma intitolati li jimponu miżata għall-implimentazzjoni tal-Ordnijiet ta’ Preservazzjoni u għall-implimentazzjoni tal-eżekuzzjoni u l-garanzija fir-rigward tal-fondi fil-kontijiet, skont ir-Regoli dwar it-tipi u ammont ta’ miżati għall-prestazzjoni tal-kompiti stabbiliti fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi (NN Nri 105/10, 124/11, 52/12 u 6/13; minn issa ‘l quddiem “ir-Regoli”) – links:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

L-Artikolu 6 tar-Regoli jiddikjara li l-miżata għandha titħallas mid-debitur.

Ir-Regoli jistabbilixxu l-miżata għall-prestazzjoni tal-kompiti speċifikati fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi (NN Nri 91/10 u 112/12).

Ir-Regoli jistabbilixxu żewġ tipi ta’ miżati:

1. għall-eżekuzzjoni fir-rigward tal-fondi tad-debitur tal-eżekuzzjoni, u

2. għall-konsultazzjoni u d-dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet.

Il-miżati għall-eżekuzzjoni fi-rigward tal-fondi tad-debitur tal-eżekuzzjoni jaqgħu f’erba’ gruppi:

  • l-eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni
  • il-kalkolu tal-imgħax
  • l-eżekuzzjoni ta’ strument tal-eżekuzzjoni
  • id-dispożizzjoni tad-dejta, il-kopji u ċ-ċertifikati mir-Reġistru tal-ordni tal-istrumenti ta’ eżekuzzjoni.

Il-miżata għall-eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni u l-miżata għall-kalkolu tal-imgħax huma imposti mill-FINA għar-riċeviment ta’ strumenti ta’ eżekuzzjoni (is-somma ta’ talbiet li d-debitur ikollu jħallas lill-kreditur skont id-deċiżjoni tal-qorti) u għad-dħul tagħhom fir-Reġistru. Hemm miżata imposta wkoll biex jiġi vverifikat jekk strument ta’ eżekuzzjoni jkunx fih id-dejta meħtieġa għall-eżekuzzjoni, u għall-ikkalkular tal-imgħax. Dawn iż-żewġ miżati, flimkien mal-miżata għall-eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni, huma pagabbli bis-sħiħ mid-debitur.

Id-dħul mill-miżata għall-eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni huwa maqsum bejn il-FINA (55 %) u l-banek (45 %). Id-dħul huwa distribwit lill-banek skont l-għadd totali ta’ kontijiet miżmuma mid-debitur f’bank partikulari fil-jum li fih tiġi imposta l-miżata, skont id-dejta fir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet.

Il-miżata għad-dispożizzjoni tad-dejta, ta’ kopji u ċertifikati mir-Reġistru tal-ordni ta’ strumenti ta’ eżekuzzjoni titħallas mill-applikant bil-quddiem abbażi ta’ talba għall-ħlas. Il-persuna li tippreżenta applikazzjoni lill-FINA trid tipprovdi evidenza ta’ ħlas, imbagħad dik il-persuna tirċievi id-dejta u l-kopji rikjesti, u tinħareġ riċevuta għas-servizz ipprovdut.

Il-FINA timponi miżati għall-konsultazzjoni u d-dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet billi timponi miżata għall-konsultazzjoni tad-dejta bl-użu ta’ sit web jew servizz onlajn, jew miżata għad-dispożizzjoni (jew it-tniżżil) tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet f’forma elettronika jew stampata.

Il-FINA tadotta lista tal-prezzijiet, l-ammonti tal-miżati, abbażi ta’ deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali tagħha, u l-Ministeru tal-Finanzi japprova l-lista tal-prezzijiet proposta. Il-lista tal-prezzijiet hija ppubblikata fuq is-sit web uffiċjali tal-FINA. Il-VAT huwa impost fuq il-miżati kollha fil-lista tal-prezzijiet.

Link għal silta mil-lista tal-prezzijiet tal-FINA - miżati għall-prestazzjoni tal-kompiti speċifikati fl-Implimentazzjoni tal-Eżekuzzjoni fir-rigward tal-Att dwar il-Fondi.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Għall-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni, il-FINA u l-banek jimponu l-miżati stabbiliti fl-Artikolu 43 tar-Regolament abbażi tar-Regoli. Il-FINA timponi miżata għad-dispożizzjoni tad-dejta, tal-kopji u ċ-ċertifikati mir-Reġistru jew id-dejta dwar il-kont. L-ammonti tal-miżati huma stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regoli.

L-ammonti tal-miżati indikati fl-Artikolu 3 tar-Regoli ġew stabbiliti kif ġej:

Nru tas-Ser.

Deskrizzjoni tas-servizz

Bażi għall-kalkolu

Ammont f’HRK

Eżekuzzjoni fir-rigward tal-fondi

1.

Eżami tal-possibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ strument ta’ eżekuzzjoni

strument ta’ eżekuzzjoni

65.00

2.

Kalkolu tal-imgħax

kapital

7.00

3.

Eeżekuzzjoni ta’ strument tal-eżekuzzjoni

3.1.

Rkupru ta’ darba tal-ammont sħiħ mill-fondi ddepożitati f’bank uniku

strument ta’ eżekuzzjoni

17.00

3.2.

Rkupru ta’ darba tal-ammont sħiħ mill-fondi ddepożitati f’diversi banek

strument ta’ eżekuzzjoni

39.00

3.3.

Eżekuzzjoni fil-każ ta’ preservazzjoni ta’ kont u projbizzjoni fuq l-aċċes għall-fondi

strument ta’ eżekuzzjoni

110.00

4.

Dispożizzjoni tad-dejta, ta’ kopji u ċertifikati mir-Reġistru.

4.1.

– stampata

paġna

43.00

4.2.

– f’forma ta’ fajl

sillaba

0.20

min. 21.00

Taxxa fuq il-valur miżjud hija imposta skont il-punt 4 ta’ dan il-paragrafu.

L-ammonti tal-miżati indikati fl-Artikolu 7 tar-Regoli ġew stabbiliti kif ġej:

Nru tas-Ser.

Deskrizzjoni tas-servizz

Bażi għall-kalkolu

Ammont f’HRK

Konsultazzjoni u dispożizzjoni tad-dejta mir-Reġistru Uniku tal-Kontijiet

1.

Konsultazzjoni tad-dejta permezz tas-sit web tal-Aġenzija u tas-servizzi onlajn

1.1.

– konsultazzjoni

inkjesta

0.80

1.2.

– konsultazzjoni tas-subtaqsimiet

sillaba

0.20

2.

Konsultazzjoni tad-dejta permezz tas-sit web tal-Aġenzija

2.1.

– sottoskrizzjoni ta’ kull sitt xhur

utent

298.37

2.2.

– sottoskrizzjoni annwali

utent

498.37

3.

Tniżżil

3.1.

– mis-sit web tal-Aġenzija

sillaba

0.10

3.2.

– permezz tas-servizzi onlajn tal-Aġenzija

sillaba

0.10

3,3

– permezz ta’ servizz ibbażat fuq CDs

sillaba

0.10

4.

Konsultazzjoni tad-dejta

4.1.

– stampata

kull paġna ġdida

19.51

4.2.

– f’forma ta’ fajl

sillaba

0.20

min. 19.51

Taxxa fuq il-valur miżjud hija imposta fuq il-miżati skont dan il-paragrafu.

L-Artikolu 5(1) ta’ dawn ir-Regoli jiddikjara li l-miżati għall-eżekuzzjoni għandhom jinqasmu bejn il-FINA u l-banek li l-FINA, fi proċedura skont strument tal-eżekuzzjoni, tkun ordnat li jwettqu l-irkupru tal-ammonti dovuti, bil-FINA tirċievi 55% minn kull miżata, u l-banek jirċievu 45%.

Fi proċedimenti biex tinkiseb Ordni ta’ Preservazzjoni jew rimedju kontra Ordni ta’ Preservazzjoni, għandha titħallas miżata tal-qorti bbażata fuq il-valur tal-applikazzjoni, skont l-Att dwar il-Miżati tal-Qorti (NN, Nri 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 u 110/15; Minn issa ‘l quddiem “ZSP”) — ara n-notifika marbuta mal-Artikolu 50(1)(n) tar-Regolament.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

L-elenkar skont l-Artikolu 21 tar-Regolament huwa regolat mill-Artikolu 78 OZ, li jipprovdi li, meta diversi kredituri jġibu talbiet monetarji kontra l-istess debitur u għall-istess oġġett ta’ eżekuzzjoni, dawk it-talbiet jitħallsu fl-ordni li fih il-kredituri jkunu akkwistaw id-dritt ta’ eżekuzzjoni minn dak l-oġġett, sakemm il-liġi ma tipprovdix mod ieħor.

L-ordni tal-prijorità tal-interessi ta’ garanzija ta’ diversi kredituri huwa determinat abbażi tad-data tar-riċevuta tal-Ordni ta’ Eżekuzzjoni (l-Artikolu 180 OZ) – link:  https://narodne-novine.nn.hr/

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-korp kompetenti li jiddeċiedi dwar applikazzjoni mingħand debitur għal revoka jew modifika ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 33 tar-Regolament, huwa l-qorti Kroata li ħarġet l-Ordni ta’ Preservazzjoni.

Il-korp kompetenti li jiddeċiedi dwar applikazzjoni mingħand debitur biex tiġi limitata jew tintemm eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni fir-Repubblika tal-Kroazja, kif imsemmi fl-Artikolu 34(1) u (2) tar-Regolament, huwa:

Il-Qorti Ċivili Muniċipali ta’ Zagreb

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-qorti b’kompetenza biex tiddeċiedi dwar appell kontra deċiżjoni tal-qorti ġenerali, kif imsemmi fl-Artikolu 37 tar-Regolament, flimkien mal-Artikoli 33, 34 u 35 tar-Regolament, hija l-qorti suprema li kienet kompetenti biex tiddeċiedi dwar l-appell kontra d-deċiżjoni dwar il-garanzija (il-qrati tal-kontej jew il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja — l-Artikoli 34a u 34c tal-Att tal-Proċedura Ċivili (ZPP), flimkien mal-Artikolu 21(1) OZ).

Għandu jitressaq appell fi żmien tmint ijiem mid-data tas-servizz tad-deċiżjoni (l-Artikolu 11 OZ) u għandu jiġi ppreżentat permezz tal-qorti li tkun adottat id-deċiżjoni (l-Artikolu 357 ZPP).

L-Artikolu 2(1)(9) OZ jiddikjara li l-espressjoni “deċiżjoni dwar il-garanzija” tfisser deċiżjoni li tippermetti, kompletament jew parzjalment, proposta għal garanzija jew ordni ta’ garanzija ex officio.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Fi proċedimenti biex jinkiseb Ordni jew rimedju kontra Ordni, kif imsemmi fl-Artikolu 42 tar-Regolament, il-miżati tal-qorti huma pagabbli abbażi tal-valur tal-applikazzjoni, kif ġej:

  • fuq applikazzjoni għal Ordni ta’ Preservazzjoni bħala proposta għal garanzija
  • fuq deċiżjoni dwar applikazzjoni għal Ordni ta’ Preservazzjoni bħala deċiżjoni dwar garanzija
  • fuq sottomissjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 364b(2) sa (5) OZ bħala appelli kontra deċiżjoni dwar il-garanzija.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, l-obbligu li titħallas miżata tiġġarrab meta tiġi preżentata proposta għal eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni jew appell, kif stabbilit fl-Artikoli 4 ZSP.

Il-miżati tal-qorti jistgħu jiġu kkalkulati għal kull operazzjoni individwali, skont il-valur tas-suġġett tat-tilwima, skont it-tabella segwenti:

Aktar minn

Sa HRK

HRK

0,00

3 000.00

100.00

3 00.,00

6 000.00

200.00

6 000.00

9 000.00

300.00

9 000.00

12 000.00

400.00

12 000.00

15 000.00

500.00

Għal aktar minn HRK 15 000.00 għandha titħallas miżata ta’ HRK 500.00, flimkien ma’1% tal-ammont għal aktar minn HRK 15 000.00, sa massimu ta’ HRK 5 000.00.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 30/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.