Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Estonja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Qrati tal-kontej.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefown: +372 64 63 773

Posta elettronika: info@kpkoda.ee

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Artikolu 14(5)(a) – obbligu fuq il-banek kollha fit-territorju tagħha li jiddivulgaw, fuq talba mingħand l-awtorità tal-informazzjoni, jekk id-debitur għandux kont magħhom.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

L-appelli lill-qrati distrettwali jsiru permezz tal-qorti tal-kontea li s-sentenza tagħha tiġi kkontestata fl-appell.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-Artikolu 10(2) – il-qorti tal-kontea li tkun ħarġet l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

L-Artikolu 10(2), it-tielet subparagrafu – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 23(3) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 23(5) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 23(6) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 25(3) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 27(2) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 28(3) – uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 36(5), it-tieni subparagrafu – uffiċjali ġudizzjarji

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Uffiċjali ġudizzjarji.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Talba għal ħlas f’kont li jkun il-proprjetà konġunta ta’ konjuġi hija permessa bil-kunsens tal-persuna miżżewġa li ma tkunx id-debitur jew jekk ikun hemm strument ta’ infurzar li jkun jeħtieġ li ż-żewġ konjuġi jwettqu l-obbligu.

L-Artikolu 626(3) tal-Att dwar il-Liġi tal-Obbligi jiddikjara: “talbiet u beni mobbli li takkwista persuna li tkun irċeviet mandat meta twettaq mandat f’isimha stess iżda għall-persuna li ħarġet il-mandat, u talbiet u beni mobbli li l-persuna li toħroġ il-mandat tittrasferixxi lill-persuna li tirċievi l-mandat għall-eżekuzzjoni tal-mandat ma jiġux inklużi fil-patrimonju fallut tal-persuna li tirċievi l-mandat u ma jistgħux ikunu soġġetti għal talba kontra l-persuna li tirċievi l-mandat fi proċedura ta’ infurzar.”

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Ma tistax isir talba għal pagament fuq l-introjtu li ġej:

 1. benefiċċji tal-familja mill-Istat;
 2. benefiċċji soċjali għal persuni b’diżabbiltà;
 3. benefiċċji soċjali fit-tifsira tal-Att dwar il-Benefiċċji Soċjali;
 4. gratifiki tal-qgħad, għotjiet, benefiċċji tat-trasport u tal-akkomodazzjoni u sussidji tal-bidu ta’ negozju mħallsa permezz tal-Fond Estonjan tal-Assigurazzjoni tal-Qgħad;
 5. kumpens imħallas minħabba l-ikkawżar ta’ offiżi fuq il-persuna jew diżordni tas-saħħa, ħlief kumpens għal introjtu mitluf u kumpens għal ħsara mhux finanzjarja;
 6. pensjoni għall-kapaċità għax-xogħol;
 7. pensjoni tal-manteniment statutorja;
 8. benefiċċji finanzjarji tal-assigurazzjoni medika fit-tifsira tal-Att dwar l-Assigurazzjoni Medika, ħlief benefiċċji għal inkapaċità temporanja għax-xogħol;
 9. pensjonijiet Statali sal-limitu pprovdut bil-liġi;
 10. appoġġ mal-ħelsien mill-ħabs.
 11. gratifika tal-persuna ripressa mħallsa abbażi tal-Att tal-Persuni Ripressi minn Awtoritajiet Okkupanti.

L-introjtu mhuwiex sekwestrat jekk ma jaqbiżx il-paga minima fix-xahar jew il-proporzjon korrispondenti tal-introjtu għal ġimgħa jew jum. Mill-1 ta’ Jannar 2020, il-paga minima fix-xahar għal persuna li taħdem full-time kienet ta’ €584.

Jekk talba għal ħlas fuq assi oħrajn ta’ debitur ma tkunx wasslet jew mhix mistennija li twassal għal sodisfazzjoni kompleta ta’ talba ta’ rikorrent, u jekk ikun ġustifikat sekwestru fid-dawl tat-tip ta’ talba u l-livell tal-introjtu, tista’ ssir talba għal ħlas fuq l-introjtu msemmi fil-punti 5-7 ta’ hawn fuq b’rikors mir-rikorrent.

Jekk talba għal ħlas fuq assi oħrajn ta’ debitur ma tkunx wasslet jew mhix mistennija li twassal għal sodisfazzjoni kompleta ta’ talba għal manteniment ta’ minorenni, jista’ jiġi sekwestrat sa massimu ta’ nofs l-introjtu speċifikat fl-Artikolu 132(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura ta’ Eżekuzzjoni. Jekk l-ammont sekwestrat mill-introjtu tad-debitur biex tiġi ssodisfata talba għal manteniment għal minorenni jkun inqas minn nofs il-paga minima, jista’ jiġi sekwestrat sa massimu ta’ terz mill-introjtu tad-debitur.

Jekk, skont il-liġi, debitur imantni persuna oħra jew iħallas manteniment lil dik il-persuna, l-ammont li mhuwiex soġġett għal sekwestru jiżdied b’terz mill-paga minima fix-xahar għal kull persuna dipendenti sakemm it-talba għal manteniment għal minorenni ma tkunx soġġetta għal eżekuzzjoni obbligatorja.

Jista’ jiġi sekwestrat sa massimu ta’ żewġ terzi ta’ ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima, u l-introjtu kollu li jaqbeż ammont ekwivalenti għal ħames darbiet il-paga minima jista’ jiġi sekwestrat mill-proporzjon tal-introjtu li jaqbeż l-ammont mhux soġġett għal sekwestru, diment li l-ammont soġġett għal sekwestru ma jaqbiżx żewġ terzi mill-introjtu totali. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk talba għal manteniment tkun soġġetta għal eżekuzzjoni obbligatorja.

Abbażi ta’ applikazzjoni ppreżentata mid-debitur, uffiċjal ġudizzjarju jannulla s-sekwestru ta’ kont fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol sal-limitu li jiggarantixxi lid-debitur l-introjtu mhux soġġett għal sekwestru.

Jekk l-introjtu ta’ aktar minn xahar jiġi trasferit f’kont ta’ debitur, l-uffiċjal ġudizzjarju, abbażi ta’ applikazzjoni ppreżentata mid-debitur, jannulla s-sekwestru tal-kont fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol sal-limitu li jiggarantixxi lid-debitur l-introjtu mhux soġġett għal sekwestru għal kull xahar imħallas bil-quddiem. Jekk il-perjodu għall-użu tal-introjtu trasferit fil-kont tad-debitur ma jistax jiġi determinat, l-uffiċjal ġudizzjarju jittrasferixxi l-introjtu mhux sekwestrabbli għal xahar.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Le.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Skont l-Artikolu 781(4) tal-Att dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji, il-persuna li tagħmel it-talba trid tħallas € 20 meta tiġi ppreżentata talba prevista fl-Artikolu 14.

Skont l-Artikolu 38(6) tal-Att dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji, il-miżata bażika li titħallas lill-Uffiċjal Ġudizzjarju għall-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni hija ta’ €92.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Dritt għall-garanzija fuq assi sekwestrati li jkunu ġew sekwestrati matul sekwestru preċedenti jieħu preċedenza fuq dritt maħluq matul sekwestru aktar tard.

Dritt għall-garanzija fuq assi sekwestrati li jkunu ġew sekwestrati abbażi ta’ talba għal manteniment ta’ minorenni jieħu preċedenza fuq drittijiet oħra għall-garanzija fuq assi sekwestrati irrispettivament miż-żmien tas-sekwestru. Drittijiet għall-garanzija fuq assi sekwestrati li jkunu ġew sekwestrati abbażi ta’ talba għal manteniment ta’ minorenni huma ta’ importanza ugwali.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

L-Artikolu 33(1) – qrati tal-kontej

L-Artikolu 34(1)(a) - l-uffiċjal ġudizzjarju li jkun nieda proċedimenti ta’ infurzar u ssekwestra l-kont abbażi ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Hemm lista ta’ uffiċjali ġudizzjarji fuq is-sit web tal-Kamra tal-Uffiċjali Ġudizzjarji u tar-Riċeventi f’Falliment.

L-Artikolu 34(1)(b)

i) uffiċjali ġudizzjarji

ii) uffiċjali ġudizzjarji

iii) uffiċjai ġudizzjarji

iv) uffiċjali ġudizzjarji

L-Artikolu 34(2) – qrati tal-kontej

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

L-Artikolu 33

L-appelli għall-qrati distrettwali jitressqu permezz tal-qorti tal-kontea li s-sentenza tagħha tkun ġiet ikkontestata fl-appell fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tkun inqatgħet is-sentenza.

L-Artikolu 34

- Jekk is-sentenza tkun inqatgħet minn qorti tal-kontea, l-appelli lill-qrati distrettwali jiġu rreġistrati permezz tal-qorti tal-kontea li s-sentenza tagħha tiġi kkontestata fl-appell. L-appelli jitressqu fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tinqata’ s-sentenza.

- Parteċipanti fi proċedimenti ta’ infurzar jistgħu jressqu lment quddiem uffiċjal ġudizzjarju rigward deċiżjoni li tkun inqatgħet mill-uffiċjal ġudizzjarju jew azzjoni li tkun ittieħdet minnu hu u jeżegwixxi strument ta’ infurzar jew jirrifjuta li jwettaq azzjoni ta’ infurzar, fi żmien għaxart ijiem mid-data li fiha l-ilmentatur ikun sar konxju jew kellu jsir konxju mid-deċiżjoni jew azzjoni, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. Parteċipant fi proċediment jista’ jressaq appell kontra deċiżjoni li tkun ittieħdet minn uffiċjal ġudizzjarju rigward ilment quddiem il-qorti tal-kontea tal-ġurisdizzjoni li fiha jkun jinsab l-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju mid-data li fiha d-deċiżjoni tkun ittieħdet. Appell kontra deċiżjoni li tkun ittieħdet jew azzjoni li tkun ittieħdet minn uffiċjal ġudizzjarju ma jistax jitressaq mingħajr ma l-qorti l-ewwel tressaq ilment quddiem l-uffiċjal ġudizzjarju. Il-parteċipanti fi proċedimenti u l-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jressqu appell kontra sentenza tal-qorti tal-kontea rigward deċiżjoni li ttieħdet mill-uffiċjal ġudizzjajru. L-appelli jitressqu fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tinqata’ s-sentenza.

L-Artikolu 35

- Jekk is-sentenza tkun inqatgħet minn qorti tal-kontea, l-appelli lill-qrati distrettwali jiġu rreġistrati permezz tal-qorti tal-kontea li s-sentenza tagħha tiġi kkontestata fl-appell. L-appelli jitressqu fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tinqata’ s-sentenza (l-Artikolu 35(1)).

- Parteċipanti fi proċedimenti ta’ infurzar jistgħu jressqu lment quddiem uffiċjal ġudizzjarju rigward deċiżjoni li tkun inqatgħet mill-uffiċjal ġudizzjarju jew azzjoni li tkun ittieħdet minnu hu u jeżegwixxi strument ta’ infurzar jew jirrifjuta li jwettaq azzjoni ta’ infurzar, fi żmien għaxart ijiem mid-data li fiha l-ilmentatur ikun sar konxju jew kellu jsir konxju mid-deċiżjoni jew azzjoni, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. Parteċipant fi proċediment jista’ jressaq appell kontra deċiżjoni li tkun ittieħdet minn uffiċjal ġudizzjarju rigward ilment quddiem il-qorti tal-kontea tal-ġurisdizzjoni li fiha jkun jinsab l-uffiċċju tal-uffiċjal ġudizzjarju mid-data li fiha d-deċiżjoni tkun ittieħdet. Appell kontra deċiżjoni li tkun ittieħdet jew azzjoni li tkun ittieħdet minn uffiċjal ġudizzjarju ma jistax jitressaq mingħajr ma l-qorti l-ewwel tressaq ilment quddiem l-uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 35(3)-(4)). Il-parteċipanti fi proċedimenti u l-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jressqu appell kontra sentenza tal-qorti tal-kontea rigward deċiżjoni li ttieħdet mill-uffiċjal ġudizzjajru. L-appelli jitressqu fi żmien 15-il jum mid-data li fiha tinqata’ s-sentenza.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Il-miżata tal-Istat kemm biex tirċievi kif ukoll biex tikkontesta sentenza hija ta’ €50, u din għandha titħallas meta titressaq l-applikazzjoni.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

L-Estonjan, l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 14/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.