Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ġermanja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti b’kompetenza territorjali biex toħroġ Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet f’każijiet fejn il-kreditur ikun diġà kiseb strument awtentiku hija l-qorti li fid-distrett tagħha tfassal l-istrument.

Il-kompetenza ratione materiae ssegwi d-dispożizzjonijiet ġenerali tal-liġi Ġermaniża dwar l-organizzazzjoni tal-qrati u l-kodiċi tal-proċedura ġudizzjarja applikabbli. Il-qorti b’ġuriżdizzjoni f’każ partikolari tinstab bl-użu tal-għodda ta’ tiftix fil-bidu ta’ dan is-sit web.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità maħtura bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 hija l-Bundesamt für Justiz (l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja).

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja huma kif ġej:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Il-Ġermanja
Tel.: +49-228 99 410-40
Email: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Biex jikseb informazzjoni dwar il-kontijiet skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja jista’ jitlob lill-Bundeszentralamt für Steuern (l-Uffiċċju Federali Ċentrali tat-Taxxa) biex jaċċessa d-data li ġejja fl-istituzzjonijiet ta’ kreditu:

  • in-numru tal-kont;
  • id-data li fiha nfetaħ u ngħalaq il-kont;
  • l-isem u d-data tat-twelid tad-detentur tal-kont; u
  • l-ismijiet tal-utenti awtorizzati.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Appell kontra rifjut li tinħareġ Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet jista’ jitressaq quddiem il-qorti li tkun ċaħdet ir-rikors jew, jekk il-qorti li tkun ċaħdet ir-rikors tkun qorti tal-prim’istanza, quddiem qorti superjuri.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Il-qrati lokali (Amtsrete) imsemmija fl-Artikolu 50(1)(a) huma kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu u jinnotifikaw l-Ordni u dokumenti oħra.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti lokali kompetenti għall-eżekuzzjoni skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili hija kompetenti biex teżegwixxi Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Madankollu, jekk l-Ordni tkun inħarġet minn qorti Ġermaniża, dik il-qorti tkun kompetenti biex teżegwixxi l-Ordni.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Fir-rigward tal-preservazzjoni ta’ fondi miżmuma f’kontijiet konġunti, japplika dan li ġej:

  • Jekk, skont ir-rekords tal-bank li miegħu jinżamm il-kont, l-utenti awtorizzati jitħallew jiddisponu mill-bilanċi ta’ kreditu tal-kont b’mod konġunt biss (“Und-Konten”), l-ordni tas-sekwestru għandha tiġi indirizzata lid-detenturi kollha tal-kont.
  • Jekk id-debitur jitħalla jiddisponi mill-bilanċ ta’ kreditu tal-kont waħdu (“Oder-Konto”), il-fondi fil-kont huma soġġetti għal preservazzjoni bħal fondi miżmuma f’kont individwali tad-debitur.

Il-bilanċi ta’ kreditu f’kontijiet ta’ mandatarju li d-debitur jista’ jiddisponi minnhom f’isem parti terza huma soġġetti għal sekwestru kontra d-debitur skont id-dritt nazzjonali Ġermaniż. F’każijiet bħal dawn, l-Ordni tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet trid tkun diretta kontra t-trustee (id-debitur).

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Il-protezzjoni mis-sekwestru fil-kontijiet tal-ħlas tingħata permezz ta’ kont eżentat mis-sekwestru (Pfändungsschutzkonto) (l-Artikolu 850k tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). L-effetti tal-kont eżentat mis-sekwestru huma rregolati mill-Artikoli 899 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

L-ammonti msemmija fl-Artikolu 850c(1) u (2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jinsabu fl-Avviż dwar il-limiti eżentati mis-sekwestru (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). L-ammonti huma aġġustati fl-1 ta’ Lulju ta’ kull sena. Ir-regoli jistgħu jiġu aċċessati jew ikkonsultati fis-sit web http://www.gesetze-im-internet.de/.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Skont id-dritt Ġermaniż, il-banek ma jistgħux jimponu tariffi għall-implimentazzjoni tal-ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

It-tariffi imposti mill-qrati involuti fl-ipproċessar jew fl-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 655/2014 huma stabbiliti fil-Liġi dwar l-ispejjeż tal-qorti (Gerichtskostengesetz) u fil-Liġi dwar l-ispejjeż tal-qorti fi kwistjonijiet tal-familja (Gesetzüber Gerichtskosten in Familiensachen). Il-liġijiet imsemmija hawn fuq jistgħu jiġu aċċessati u kkonsultati mingħajr ħlas fuq http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf u http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Għal sommarju tat-tariffi imposti skont il-liġijiet imsemmija hawn fuq, nirreferuk għat-tweġiba tagħna għall-Artikolu 50(1)(n).

It-tariffi imposti mill-aġenti tal-eżekuzzjoni involuti fl-ipproċessar jew fl-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 655/2014 huma stabbiliti fil-Liġi dwar l-aġenti tal-eżekuzzjoni (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Il-liġi msemmija hawn fuq tista’ tiġi aċċessata u kkonsultata mingħajr ħlas fuq http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Jiġu imposti tariffi għan-notifika ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet maħruġa fil-Ġermanja lill-bank jekk aġent tal-eżekuzzjoni jkollu jinnotifikaha fil-Ġermanja. Jekk l-aġent tal-eżekuzzjoni jinnotifika Ordni ta’ Preservazzjoni personalment, titħallas tariffa ta’ EUR 11 skont il-Punt 100 tal-iskeda tal-ispejjeż fil-Liġi dwar l-ispejjeż tal-aġenti tal-eżekuzzjoni (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), kif ukoll l-ispejjeż tal-ivvjaġġar abbażi tad-distanza vvjaġġata mill-aġent tal-eżekuzzjoni: EUR 3.25 sa 10 km, EUR 6.50 għal bejn 10 km u 20 km, EUR 9.75 għal bejn 20 km u 30 km, EUR 13 għal bejn 30 km u 40 km u EUR 16.25 għal aktar minn 40 km (il-Punt 711 KV GvKostG). Jekk l-aġent tal-eżekuzzjoni jinnotifika l-Ordni b’mezzi oħra, titħallas tariffa ta’ EUR 3.30 (il-Punt 101 KV GvKostG). L-ispejjeż postali jitħallsu kollha għan-notifika bi prova tan-notifika (skont il-Punt 701 KV GvKostG). Tiġi imposta somma sħiħa li tkopri kwalunkwe spiża oħra fi flus fl-ammont ta’ 20 % tat-tariffi imposti għal kull Ordni, iżda li ma tkunx inqas minn EUR 3.00 u mhux aktar minn EUR 10.00 (skont il-Punt 716 KV GvKostG).

Dan japplika f’każijiet fejn il-qorti li tkun ħarġet l-Ordni ta’ Preservazzjoni fil-Ġermanja titlob lis-servizzi ta’ aġent tal-eżekuzzjoni sabiex jinnotifika l-Ordni lid-debitur bl-instigazzjoni tal-kreditur.

L-ebda tariffa ma tiġi imposta għall-attivitajiet tal-awtorità tal-informazzjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, mingħajr preġudizzju għat-tweġiba rigward l-Artikolu 50(1)(n) li tispeċifika ż-żieda fit-tariffi tal-qorti imposti fi proċeduri għall-kisba ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Il-klassifikazzjoni tas-sekwestri tal-kontijiet abbażi ta’ deċiżjonijiet skont id-dritt nazzjonali li huma ekwivalenti għad-deċiżjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 655/2014 hija ddeterminata mid-data li fiha jiġu nnotifikati lill-bank, bl-ordnijiet ta’ sekwestru bl-aktar data antika jieħdu preċedenza fuq dawk aktar riċenti.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-qorti li tkun ħarġet l-Ordni ta’ Preservazzjoni hija kompetenti fir-rigward tar-rimedji skont l-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014.

Fil-każ tar-rimedji tad-debitur skont l-Artikolu 34(1) jew (2) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, il-qorti kompetenti biex teżegwixxi l-ordni hija l-qorti lokali kompetenti skont it-termini tad-dispożizzjonijiet ġenerali.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

L-appell kontra deċiżjonijiet dwar ir-rimedji legali previsti fl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 jista’ jitressaq quddiem il-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni dwar rimedju jew, jekk dik il-qorti tkun qorti tal-prim’istanza, quddiem qorti superjuri.

L-appell għandu jitressaq fi żmien xahar.

It-terminu għall-preżentata ta’ appell jibda jiddekorri mid-data li l-persuna kkonċernata tiġi notifikata bid-deċiżjoni li għandha tiġi appellata.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Fil-proċeduri skont l-Artikolu 5(a) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014:

L-ammont tat-tariffa jiġi ddeterminat kull darba abbażi tal-ammont inkwistjoni u r-rata tat-tariffa rilevanti bl-użu tal-metodu ta’ kalkolu stabbilit fl-Artikolu 34 tal-Liġi dwar l-ispejjeż tal-qorti (GKG) u/jew l-Artikolu 28 tal-Liġi dwar l-ispejjeż tal-qorti fi kwistjonijiet tal-familja (FamGKG).

(a) Għall-proċedura għall-kisba ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea skont l-Artikolu 5(a) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, f’konformità mal-Punt 1410 tal-lista tat-tariffi fil-Liġi dwar it-tariffi tal-qorti (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG), fil-prinċipju tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 1.5. F’ċerti każijiet li fihom l-ammont ta’ xogħol ta’ pproċessar għall-qorti jkun anqas, tiġi applikata rata tat-tariffa mnaqqsa ta’ 1.0 (il-Punt 1411 KV GKG). Jekk tinħareġ ordni skont it-tielet sentenza tal-Artikoli 91a jew 269(3) ZPO, normalment tiġi applikata rata tat-tariffa ogħla ta’ 3.0 (il-Punt 1412 KV GKG).

It-tariffa għall-proċedura tkopri wkoll ir-rikorsi mid-debitur għal rimedji fis-sens tal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 fid-dawl tar-revoka jew tal-immodifikar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea. Għal notifika bi prova tan-notifika, ittra rreġistrata b’konferma tal-wasla jew ipproċessar mill-persunal ġudizzjarju, titħallas tariffa b’rata fissa ta’ EUR 3.50 għal kull notifika jekk l-istess livell ta’ ġuriżdizzjoni jinvolvi aktar minn 10 każijiet ta’ notifika jew in-notifika tiġi instigata mill-kreditur (il-Punt 9002 KV GvKostG).

Fil-proċedura ta’ appell, tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 1.5 (il-Punt 1430 KV GKG). Meta l-proċedura kollha tintemm bl-irtirar tal-appell, ir-rata tat-tariffa titnaqqas għal 1.0 (il-Punt 1431 KV GKG).

Il-valur tat-talba jiġi ddeterminat kull darba skont id-diskrezzjoni tal-qorti (l-Artikolu 53 tal-GKG flimkien mal-Artikolu 3 ZPO).

It-tariffa tapplika hekk kif ir-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea jew talba titressaq quddiem il-qorti (l-Artikolu 6 GKG).

(b) Meta fil-prim’istanza, qorti lokali tagħti deċiżjoni bħala qorti tal-familja, ġeneralment tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 1.5, f’konformità mal-Punt 1420 tal-lista tat-tariffi fil-Liġi dwar it-tariffi tal-qorti fi kwistjonijiet tal-familja (KV FamGKG). Meta l-proċedura kollha tintemm mingħajr sentenza finali, ir-rata tat-tariffa titnaqqas għal 0.5 (il-Punt 1421 KV GKG).

It-tariffa għall-proċedura tkopri wkoll ir-rikorsi mid-debitur għal rimedji fis-sens tal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 fid-dawl tar-revoka jew tal-immodifikar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea. Għal notifika bi prova tan-notifika, ittra rreġistrata b’konferma tal-wasla jew ipproċessar minn uffiċjal tal-qorti, titħallas tariffa ta’ EUR 3.50 għal kull notifika jekk l-istess livell ta’ ġuriżdizzjoni jinvolvi aktar minn 10 każijiet ta’ notifika jew in-notifika tiġi instigata mill-kreditur (il-Punt 2002 KV FamGKG).

Fil-proċedura ta’ appell, tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 2.0 (il-Punt 1422 KV GKG). Meta l-proċedura kollha tintemm bl-irtirar tal-appell qabel ma l-qorti tirċievi d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet ta’ appell, ir-rata tat-tariffa titnaqqas għal 0.5 (il-Punt 1423 KV FamGKG). F’każijiet oħra fejn il-proċedura tintemm mingħajr sentenza, ir-rata tat-tariffa tkun 1.0 (il-Punt 1424 KV FamGKG).

Il-valur tat-talba jiġi ddeterminat f’kull każ fuq bażi ekwa (l-Artikolu 42(1) FamGKG).

It-tariffa tapplika hekk kif tittieħed deċiżjoni mingħajr kundizzjonijiet dwar l-ispejjeż jew il-proċedura tiġi terminata b’mod ieħor (l-Artikolu 11 FamGKG).

(c) Meta qorti tax-xogħol (Arbeitsgericht) tittieħed deċiżjoni fil-prim’istanza, ġeneralment tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 0.4 (il-Punt 8310 KV GKG). Jekk tinħareġ ordni skont it-tielet sentenza tal-Artikoli 91a jew 269(3) ZPO, fil-prinċipju r-rata tat-tariffa tiżdied għal 2.0 (il-Punt 8311 KV GKG).

It-tariffa għall-proċedura tkopri wkoll ir-rikorsi mid-debitur għal rimedji fis-sens tal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 fid-dawl tar-revoka jew tal-immodifikar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea. Għal notifika bi prova tan-notifika, ittra rreġistrata b’konferma tal-wasla jew ipproċessar minn uffiċjal tal-qorti, titħallas tariffa ta’ EUR 3.50 għal kull notifika jekk l-istess livell ta’ ġuriżdizzjoni jinvolvi aktar minn 10 każijiet ta’ notifika jew in-notifika tiġi instigata mill-kreditur (il-Punt 9002 KV GKG).

Fi proċedura ta’ appell, tiġi applikata rata tat-tariffa ta’ 1.2 (il-Punt 8330 KV GKG). Meta l-proċedura kollha tintemm bl-irtirar tal-appell, ir-rata tat-tariffa titnaqqas għal 0.8 (il-Punt 8331 KV GKG).

Il-valur tat-talba jiġi ddeterminat kull darba skont id-diskrezzjoni tal-qorti (l-Artikolu 53 tal-GKG flimkien mal-Artikolu 3 ZPO).

It-tariffa tapplika hekk kif tittieħed deċiżjoni mingħajr kundizzjonijiet dwar l-ispejjeż jew il-proċedura tiġi terminata b’mod ieħor (l-Artikolu 9 GKG).

Fil-proċedura skont l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 u fil-proċeduri kollha li jikkonċernaw rikorsi biex tiġi limitata jew terminata l-eżekuzzjoni ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni:

Titħallas tariffa ta’ EUR 22 fi proċedura għall-kisba ta’ Ordni ta’ Preservazzjoni fis-sens tal-Artikolu 5(b) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 (il-Punt 2111 KV GKG). Jekk, tul il-proċedura, isir rikors biex tinkiseb informazzjoni dwar il-kontijiet, it-tariffa tiżdied għal EUR 37 (il-Punt 2112 KV GKG).

It-tariffa għall-proċedura tkopri wkoll ir-rikorsi mid-debitur għal rimedji fis-sens tal-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 fid-dawl tar-revoka jew tal-immodifikar tal-Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea.

Titħallas tariffa ta’ EUR 33 għal rikorsi biex tiġi terminata jew limitata l-eżekuzzjoni (il-Punt 2119 KV GKG).

Titħallas tariffa ta’ EUR 33 għal appelli li jiġu rrifjutati jew miċħuda (il-Punt 2121 KV GKG). Jekk l-appell jiġi rrifjutat jew miċħud parzjalment biss, il-qorti tista’, fuq bażi ekwa, tnaqqas it-tariffa bin-nofs jew tiddeċiedi li ma timponix it-tariffa.

It-tariffa tapplika hekk kif il-qorti tirċievi r-rikors għal Ordni ta’ Preservazzjoni Ewropea, jew għat-terminazzjoni jew għal-limitazzjoni tal-eżekuzzjoni, jew talba (l-Artikolu 6 GKG).

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

L-ebda lingwa oħra għajr il-Ġermaniż ma hija permessa għal dokumenti indirizzati lil qorti jew awtorità kompetenti f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 655/2014.

L-aħħar aġġornament: 29/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.