Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: it-Taljan diġà ġew tradotti.
  Swipe to change

  Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

  Italja

  Il-kontenut ipprovdut minn
  Italja

  SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

  L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

  Italja

  Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


  *input mandatarju

  Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Il-qorti tad-distrett li fih tfassal l-att awtentiku, ippresedut minn imħallef wieħed.

  Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

  Il-president tal-qorti tad-distrett li fih jinsab id-domiċilju jew il-post tar-residenza tad-debitur, jew l-uffiċċju rreġistrat tad-debitur fil-każ ta’ persuna ġuridika. Jekk id-debitur ma għandu l-ebda residenza, domiċilju jew post tar-residenza fl-Italja jew, jekk persuna ġuridika, mhuwiex stabbilit fl-Italja, l-awtorità kompetenti tkun il-president tal-qorti ta’ Ruma.

  Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Id-dritt Taljan jipprevedi li l-awtorità tal-informazzjoni jista’ jkollha aċċess għal informazzjoni miżmuma f’arkivji pubbliċi sabiex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji.

  Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Il-qorti ffurmata minn diversi membri fejn jippresjedi l-imħallef li jkun ħareġ l-ordni ta’ preservazzjoni.

  Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Ir-riċevuta, it-trażmissjoni u n-notifika jew il-komunikazzjoni ta’ dokumenti hija r-responsabbiltà ta’:

  (a) l-uffiċjal tal-qorti fiċ-ċirkustanzi deskritti fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament;

  (b) ir-reġistru tal-qorti li jkun ħareġ l-ordni ta’ preservazzjoni fiċ-ċirkustanzi koperti mill-Artikoli 10(2), 23(3) u (6), 25(3) u 36(5) tar-Regolament;

  (c) ir-reġistru tal-qorti responsabbli għall-infurzar fil-każ ipprevedut fl-Artikolu 27(2) tar-Regolament;

  (d) ir-reġistru tal-qorti tal-post fejn id-debitur ikun iddomiċiljat fiċ-ċirkustanzi ppreveduti fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament.

  Jekk l-ordni ta’ preservazzjoni jkun inħareġ minn Stat Membru ieħor fiċ-ċirkustanzi msemmija fl-Artikoli 10(2), 23(3), 23(6) jew 25(3), il-qorti kompetenti tkun il-qorti ordinarja responsabbli għall-infurzar tal-ordni ta’ preservazzjoni (ara l-Artikolu 50(f)).

  Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Il-qorti ordinarja tal-post tar-residenza tal-parti terza (l-Artikolu 678 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) li taġixxi skont ir-regoli dwar l-esproprjazzjoni minn partijiet terzi.

  Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

  Il-kontijiet konġunti u l-kontijiet ta’ mandatarju b’aktar minn detentur wieħed tal-kont jistgħu jkunu soġġetti għal ordni ta’ preservazzjoni biss skont is-sehem tad-debitur. L-ishma tad-detenturi tal-kontijiet huma preżunti li huma ugwali, sakemm ma jkunx hemm prova għall-kuntrarju.

  Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

  Eżenti minn sekwestru, skont id-dispożizzjonijiet konġunti tal-Artikoli 545 u 671 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, hemm:

  (a) il-pagamenti ta’ manteniment, sakemm ma jkunux għal skopijiet ta’ manteniment, iżda bl-awtorizzazzjoni tal-qorti jew imħallef maħtur minnhom biss u għal sehem biss li għandu jiġi determinat b’ordni mill-qorti;

  (b) gratifiki karitattivi jew ta’ sussistenza lil persuni kklassifikati bħala foqra u pagamenti għal maternità, mard jew spejjeż tal-funerali dovuti minn fondi tal-assigurazzjoni, korpi tas-sigurtà soċjali u istituzzjonijiet karitattivi;

  (c) l-ammonti dovuti minn persuni privati permezz ta’ pagi, salarji jew pagamenti oħrajn relatati mar-relazzjonijiet tax-xogħol, inkluż dawk dovuti għal sensji, jistgħu jiġu sekwestrati għall-pagamenti ta’ manteniment sal-limitu awtorizzat mill-president tal-qorti jew minn imħallef maħtur minnu; sa massimu ta’ wieħed minn ħamsa minn dawn is-somom jista’ jiġi sekwestrat; sekwestri simultanji minħabba taħlita tar-raġunijiet imsemmija qabel ma jistgħux jammontaw għal aktar minn nofs dawn is-somom;

  (d) annwalità, jekk tiġi kostitwita bla ħlas, meta jkun hemm dispożizzjoni li din ma għandhiex tiġi soġġetta għal sekwestru lil hinn mil-limitu tal-ħtiġijiet essenzjali tal-kreditur;

  (e) l-ammonti pagabbli minn assiguratur lid-detentur ta’ polza jew benefiċjarju ta’ assigurazzjoni, soġġetti, fir-rigward tal-primjums imħallsa, għad-dispożizzjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-atti li huma ta’ detriment għall-kredituri u għall-kollazzjoni, għall-imputazzjoni u għat-tnaqqis tar-rigali;

  (f) l-ammonti dovuti għall-pensjonijiet, għall-allokazzjonijiet li jservu bħala pensjonijiet jew benefiċċji oħra ta’ rtirar, bl-istipulazzjoni li minn dawn l-ammonti ma jistax jiġi sekwestrat aktar minn ammont li jikkorrispondi għall-ammont massimu tal-allokazzjoni soċjali fix-xahar, b’żieda ta’ nofs, u li s-sehem li jaqbeż dak l-ammont jista’ jiġi sekwestrat fil-limiti stipulati fil-punti (c) u (d);

  (g) fondi speċjali għall-benessri u l-assistenza stabbiliti mill-imprenditur, inkluż mingħajr kontribuzzjonijiet mingħand l-impjegati, meta dawn ikunu jikkonċernaw pagamenti mħallsa mill-kredituri jew mill-ħaddiema tal-imprenditur.

  Hemm ukoll dispożizzjonijiet li ammonti dovuti permezz ta’ pagi, salarji u pagamenti oħrajn relatati ma’ mpjiegi jew xogħol, inkluż dawk għal sensji u għal pensjonijiet, u gratifiki li jservu ta’ pensjonijiet jew benefiċċji oħrajn ta’ rtirar, jistgħu, meta jiġu kkreditati lil kont bankarju jew postali f’isem id-debitur, ikunu soġġetti għal sekwestru għal ammont li jaqbeż bi tliet darbiet il-benefiċċju soċjali, meta l-akkreditar tal-kont iseħħ qabel is-sekwestru; meta l-akkreditar iseħħ fid-data tas-sekwestru jew warajha, dawn l-ammonti jistgħu jiġu soġġetti għal sekwestru fil-limiti stabbiliti fil-paragrafi (3), (4), (5) u (7) u fid-dispożizzjonijiet speċjali tal-Liġi.

  Hija r-responsabbiltà tad-debitur li juri li t-talba hija eżenti minn preservazzjoni.

  Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

  Bħala regola ġenerali, id-depożitarju tal-assi soġġetti għal ordni ta’ preservazzjoni, jiġifieri bank fil-każ ta’ kont bankarju, huwa awtorizzat li jitlob għal kumpens għall-kustodja u l-konservazzjoni tal-assi; il-kumpens huwa stabbilit skont ir-rati fis-seħħ jew dawk normalment applikati, flimkien mar-rimborż tal-ispejjeż dokumentati li huma essenzjali għall-konservazzjoni tal-assi. Dawn l-ispejjeż jinkludu l-ispejjeż imġarrba minħabba n-notifika tad-dikjarazzjoni imsemmija fl-Artikolu 25 tar-Regolament.

  Il-parti responsabbli għall-pagament (provviżorju) hija l-applikant. Il-qorti trid tidentifika l-parti responsabbli fl-aħħar mill-aħħar għall-pagament.

  L-għoti ta’ informazzjoni dwar kontijiet skont l-Artikolu 14 ma jiġġustifikax l-imposta ta’ miżati mill-banek. Il-banek huma mitluba bil-liġi li jaġġornaw l-arkivji li, fl-Italja, huma kkonsultati biex tinkiseb l-informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji skont l-Artikolu 14 tar-Regolament.

  Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

  Mingħajr preġudizzju għall-miżati tal-qorti dovuti skont l-Artikolu 42 ta-Regolament (UE) Nru 655/2014, l-ipproċessar u l-infurzar ta’ ordni ta’ preservazzjoni jinkludu l-pagament tal-imposti għall-estrazzjoni ta’ kopji ta’ proċedimenti ġudizzjarji u ta’ miżati pagabbli lil uffiċċjali tal-qorti għan-notifika ta’ dokumenti.

  L-imposti għal kopji huma stabbiliti abbażi tat-tabella fl-Anness 7 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115 tat-30 ta’ Mejju 2012 - “Dispożizzjonijiet ġuridiċi u regolamenti konsolidati rigward l-ispejjeż legali”.

  Rigward il-miżati pagabbli għan-notifika tad-dokumenti, għandha ssir distinzjoni skont jekk id-dokumenti jiġux notifikati mill-uffiċjal tal-qorti direttament lir-riċevitur jew jekk jiġux notifikati bil-posta. Fl-ewwel każ, irid jitħallas indennizz tal-ivvjaġġar lill-uffiċjal tal-qorti skont l-Artikolu 27 tad-dispożizzjonijiet konsolidati imsemmija hawn fuq, ikkalkulati skont l-Artikolu 35 tagħhom u li jqisu l-parametri aġġornati kull sena skont digriet mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Fit-tieni każ, minflok indennizz, irid isir rimborż tal-ispejjeż tal-konsenja. Fiż-żewġ każijiet - jiġifieri n-notifika personali tar-riċevitur u n-notifika postali - hija dovuta wkoll miżata prevista fl-Artikolu 27 tad-dispożizzjonijiet konsolidati, u kkalkulati abbażi tal-Artikolu 34. Meta n-notifika tkun urġenti, kemm il-miżata kif ukoll l-indennizz jogħlew skont l-Artikolu 36 tad-dispożizzjonijiet konsolidati.

  Ara l-Artikoli msemmija hawn fuq u l-Anness 7 tad-Digriet Presidenzjali Nru 115/2014 b’dan il-link.

  Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

  Ma hemm l-ebda klassifika tal-ordnijiet nazzjonali.

  Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  Il-qorti ppreseduta minn imħallef wieħed.

  Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

  Appell quddiem il-qorti ordinarja, ffurmata minn diversi membri , jiġi awtorizzat kontra sentenza skont l-Artikoli 33, 34 u 35 tar-Regolament. It-terminu perentorju huwa ħmistax-il jum u jibda mal-ħruġ tal-ordni tal-qorti, jew il-komunikazzjoni jew in-notifika tiegħu, jekk qabel.

  Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

  Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

  (A) Il-miżati tal-qorti biex tinkiseb ordni ta’ preservazzjoni jvarjaw skont il-valur tat-talba u l-istanza tal-proċedimenti tal-qorti skont meta tkun intalbet l-ordni ta’ preservazzjoni:

  (a) għal talbiet sa massimu ta’ EUR 1 100 l-ispejjeż huma dawn: EUR 21.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 32.25 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 43 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (b) għal talbiet bejn EUR 1 100 u EUR 5 200 l-ispejjeż huma dawn: EUR 49 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 73.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 98 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (c) għal talbiet bejn EUR 5 200 u EUR 26 000 l-ispejjeż huma dawn: EUR 118.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 177.75 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 237 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (d) għal talbiet bejn EUR 26 000 u EUR 52 000 l-ispejjeż huma dawn: EUR 259 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 388.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 518 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (e) għal talbiet bejn EUR 52 000 u EUR 260 000 l-ispejjeż huma dawn: EUR 379.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 569.25 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 759 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (f) għal talbiet bejn EUR 260 000 u EUR 520 000 l-ispejjeż huma dawn: EUR 607 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 910.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 1 214 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (g) għal talbiet ta’ aktar minn EUR 520 000 l-ispejjeż huma dawn: EUR 843 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 1 264.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 1 686 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni;

  (h) għal talbiet ta’ valur indeterminat l-ispejjeż huma dawn: EUR 259 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 388.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 518 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni; Madankollu, għal każijiet fil-ġuriżdizzjoni esklużiva tal-kummissarju tal-ġustizzja   skont l-Artikolu 7 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-ispejjeż huma: EUR 118.50 jekk il-proċedimenti tal-qorti jkunu tal-ewwel istanza; EUR 177.75 jekk il-proċedimenti tal-qorti jmorru għal appell; EUR 237 fil-każ ta’ appell fil-kassazzjoni.

  Apparti l-ispejjeż imsemmija hawn fuq, jekk l-ordni tintalab qabel il-bidu tal-proċedimenti tal-qorti abbażi tal-merti tal-każ, miżata b’rata fissa mħallsa minn qabel ta’ EUR 27 għall-ispejjeż tan-notifika tkun pagabbli għal kull proċedura.

  (B) Il-miżati tal-qorti għal appell kontra ordni ta’ preservazzjoni huma ta’ EUR 147 għall-każijiet kollha.

  Apparti dawn l-ispejjeż, jekk l-ordni tintalab qabel il-bidu tal-proċedimenti ewlenin tal-qorti, miżata b’rata fissa mħallsa minn qabel ta’ EUR 27 għall-ispejjeż tan-notifika tkun pagabbli għal kull proċedura.

  L-ispejjeż għandhom jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti, meta jitressaq l-appell.

  Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

  Jiġu aċċettati biss traduzzjonijiet fil-lingwa Taljana.

  L-aħħar aġġornament: 08/01/2024

  Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.