Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Latvja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti distrettwali jew tal-belt (rajona (pilsētas) tiesa) li t-talba li trid tiġi ggarantita trid tiġi ppreżentata quddiemha, jew il-qorti distrettwali jew tal-belt jew il-qorti reġjonali (apgabaltiesa) li l-kawża taqa’ taħt il-ġuriżdizzjoni tagħha għall-fini tat-twettiq ta’ proċedimenti dwar is-sustanza tagħha.

Meta każ li fih il-konvenut ikun konsumatur jaqa’ skont is-sustanza tiegħu fil-ġuriżdizzjoni ta’ qorti barranija, talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tiġi ppreżentata lill-qorti distrettwali jew tal-belt li tikkorrispondi għall-post tar-residenza ddikjarat (deklarētā dzīvesvieta) jew għall-post tar-residenza (dzīvesvieta) tal-konvenut (tal-konsumatur).

Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 6(4) tar-Regolament, l-attur jista’ jippreżenta talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet lil kwalunkwe qorti distrettwali jew tal-belt li tinsab fiż-żona taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qorti reġjonali li n-nutar iċċertifikat li jkun fassal l-att notarili kkonċernat ikun marbut magħha (il-Kapitolu 3 u l-Artikolu 64423 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili (Civilprocesa likums)).

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-qorti distrettwali jew tal-belt jew il-qorti reġjonali li t-talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tkun ġiet ippreżentat lilha, jew il-qorti distrettwali jew tal-belt jekk it-talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tkun ġiet ippreżentata lil qorti barranija.

Il-lista tal-qrati distrettwali u tal-belt hija disponibbli hawnhekk:

Lura għall-paġna ewlenija

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Biex tikseb informazzjoni dwar il-kont, il-qorti tibgħat talba lill-istituzzjoni ta’ kreditu permezz tal-posta elettronika, iffirmata bl-użu ta’ firma elettronika sikura, u titlob informazzjoni dwar il-fondi tal-konvenut (il-kontijiet) fl-istituzzjoni ta’ kreditu. L-istituzzjoni ta’ kreditu tibgħat tweġiba (informazzjoni) lill-qorti mingħajr dewmien, sa mhux aktar tard mit-tielet jum wara li tasal it-talba tal-qorti, bil-posta elettronika, iffirmata permezz ta’ firma elettronika sikura, rigward il-fondi tal-konvenut (kontijiet) fl-istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata (l-Artikolu 64425 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Appell (ilment anċillari (blakus sūdzība)) kontra deċiżjoni tal-qorti li tiċħad, kompletament jew parzjalment, talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun adottat id-deċiżjoni, u jkun indirizzat lil:

(1) fil-każ ta’ deċiżjoni minn qorti distrettwali jew tal-belt – il-qorti reġjonali korrispondenti;

(2) fil-każ ta’ deċiżjoni minn qorti reġjonali – il-Qorti Suprema (Augstākā tiesa).

(l-Artikoli 443 u 64430 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

L-indirizzi tal-qrati reġjonali u l-indirizz tal-Qorti Suprema jinsabu hawnhekk:

Lura għall-paġna ewlenija

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 10(2), 23(3), (5) u (6), 25(3), 27(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28(3), u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(5) tar-Regolament – uffiċjal ġudizzjarju awtorizzat responsabbli għall-eżekuzzjoni fil-każ ikkonċernat, imressaq skont Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet (l-Artikoli 549, 64432 u 64433 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Fil-każ imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament – il-qorti li ż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħha tkopri l-post tar-residenza ddikjarat, il-post tar-residenza, il-post (atrašanās vieta) jew l-indirizz irreġistrat (juridiskā adrese) tal-konvenut (l-Artikolu 64433 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Uffiċjal ġudizzjarju awtorizzat (zvērināts tiesu izpildītājs) (l-Artikoli 549(2) u (23) u 64432 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Informazzjoni dwar il-bailiffs awtorizzati

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Mhux applikabbli.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-ammont tal-flus tad-debitur (tal-persuna fiżika) eżentat mis-sekwestru huwa ugwali għall-paga minima fix-xahar (skont il-paragrafu 3 tal-Anness 1 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili, l-ammont eżentat mis-sekwestru huwa, għad-debitur u għal kull wieħed mill-membri tal-familja jew dipendenti tiegħu, daqs il-paga minima fix-xahar, filwaqt li – f’każijiet fejn il-manteniment jiġi rkuprat għall-appoġġ tat-tfal jew għall-amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija għall-Manteniment – l-ammont eżentat mis-sekwestru huwa, għad-debitur u għal kull wieħed mill-membri tal-familja jew dipendenti tiegħu, 50 % tal-paga minima fix-xahar).

Uffiċjal ġudizzjarju awtorizzat jordna lill-istituzzjoni ta’ kreditu biex tissekwestra l-fondi (kontijiet) tad-debitur fl-ammont iddikjarat fit-titolu eżekuttiv, filwaqt li tqis il-limitu relatat mad-debitur stabbilit fil-paragrafu 3, l-Anness 1 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Il-paga minima ta’ kull xahar hija stabbilita mir-Regolament tal-Kabinett Nru 656 tal-24 ta’ Novembru 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-banek mhumiex intitolati jimponu tariffi jew rimunerazzjoni direttament fuq il-kreditur jew id-debitur għan-nefqa mġarrba fl-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew għall-għoti ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

In-nefqa tal-eżekuzzjoni tal-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet taqa’ taħt tliet intestaturi f’konformità mad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali dwar in-nefqa għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-qorti: It-tariffi tal-Istat, ir-rimunerazzjoni professjonali tal-uffiċjal ġudizzjarju, u n-nefqa meħtieġa għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ eżekuzzjoni.

F’konformità mal-Artikolu 34(6) tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili, it-tariffa tal-Istat għas-sottomissjoni ta’ titolu eżekuttiv jew dokument ta’ eżekuzzjoni għall-eżekuzzjoni hija ta’ EUR 3.

Ir-rati għar-rimunerazzjoni ta’ uffiċjali ġudizzjarji awtorizzati huma stabbiliti fir-Regolament tal-Kabinett Nru 451 tas-26 ta’ Ġunju 2012 dwar ir-rati ta’ rimunerazzjoni għal uffiċjali ġudizzjarji awtorizzati (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

Skont is-subparagrafu 7.3 ta’ dan ir-Regolament, ir-rimunerazzjoni għall-garanzija ta’ pretensjoni permezz ta’ sekwestru ta’ fondi minn istituzzjonijiet ta’ kreditu jew terzi jew għas-sostituzzjoni tal-mezzi għall-garanzija ta’ pretensjoni hija ta’ EUR 86.

L-ammont ta’ nefqa meħtieġ għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ eżekuzzjoni huwa stabbilit fir-Regolament tal-Kabinett Nru 9 tas-7 ta’ Jannar 2014 dwar in-nefqa għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Din in-nefqa tinkludi, pereżempju, spejjeż relatati ma’ servizzi postali, kunsinna ta’ dokumenti, ir-riċeviment ta’ informazzjoni, u servizzi minn banek u istituzzjonijiet oħrajn. L-ammont korrispondenti ta’ din in-nefqa huwa għalhekk stabbilit kif xieraq għal kull każ individwali ta’ eżekuzzjoni.

It-tariffi għal talba mill-attur għal informazzjoni dwar il-fondi (kontijiet) miżmuma mill-konvenut ma’ istituzzjoni ta’ kreditu huma stabbiliti fil-paragrafu 25 tar-Regolament tal-Kabinett Nru 20 tal-11 ta’ Jannar 2022 dwar il-proċedura għall-kalkolu tan-nefqa relatata mal-eżami ta’ kawża (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”). Ir-Regolament jipprevedi li l-ispejjeż assoċjati mal-ksib ta’ informazzjoni dwar il-fondi tal-konvenut (kontijiet) ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu jikkonsistu fl-ispejjeż tat-tfassil tat-talba u t-trażmissjoni tagħha lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu jew, meta jkun xieraq, lil awtorità ta’ informazzjoni barranija. Mill-ispejjeż assoċjati ma’ kull talba għal informazzjoni dwar il-fondi (kontijiet) miżmuma mill-konvenut ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fil-pajjiż ikkonċernat, ikun kopert total ta’ EUR 15.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Ma tingħata l-ebda klassifikazzjoni lil ordnijiet nazzjonali ekwivalenti.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Meta l-Latvja tkun l-Istat Membru ta’ oriġini, il-korp kompetenti jkun il-qorti distrettwali jew tal-belt jew il-qorti reġjonali li tkun ħarġet l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, jew il-qorti distrettwali jew tal-belt jew il-qorti reġjonali li l-kawża taqa’ taħt il-ġuriżdizzjoni tagħha għall-fini tat-twettiq ta’ proċedimenti dwar is-sustanza tagħha (l-Artikolu 64434 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili);

Meta l-Latvja tkun l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, il-korp kompetenti jkun il-qorti distrettwali jew tal-belt li fiż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħha tkun qed tiġi eżegwita l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet (l-Artikolu 64435 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Appell (ilment anċillari) kontra deċiżjoni tal-qorti skont l-Artikoli 33, 34 u 35 tar-Regolament jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun adottat id-deċiżjoni, u jkun indirizzat lil:

(1) fil-każ ta’ deċiżjoni minn qorti distrettwali jew tal-belt – il-qorti reġjonali korrispondenti;

(2) fil-każ ta’ deċiżjoni minn qorti reġjonali – il-Qorti Suprema.

(l-Artikoli 443, 64434 u 64435 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Ilment anċillari jista’ jitressaq fi żmien 10 ijiem mill-jum meta tingħata d-deċiżjoni. L-iskadenza sa meta jrid jiġi ppreżentat ilment anċillari rigward deċiżjoni adottata permezz ta’ proċedura bil-miktub tingħadd mill-jum ta’ meta tkun inħarġet id-deċiżjoni. Parti f’kawża li tkun intbagħtitilha deċiżjoni tal-qorti skont l-Artikolu 562 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili (jiġifieri persuna li ma tkunx tinsab fil-Latvja jew il-post ta’ residenza tagħha ma jkunx fil-Latvja) tista’ tippreżenta lment anċillari fi żmien 15-il jum mid-data meta tkun inħarġet it-traskrizzjoni tad-deċiżjoni (l-Artikolu 442 tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Il-lista tal-qrati tinsab hawnhekk:

Lura għall-paġna ewlenija

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Għal talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, it-tariffa tal-Istat pagabbli hija ugwali għal 0.5 % tal-ammont tat-talba, iżda mhux inqas minn EUR 70 (l-Artikolu 34(1)(71)tal-Liġi dwar il-proċedura ċivili).

Talba għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet trid tkun akkumpanjata minn dokument li jiċċertifika l-ħlas tat-tariffa tal-Istat f’konformità mal-proċedura u fl-ammont stabbilit fil-Liġi dwar il-proċedura ċivili.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Fil-Latvja, jiġu aċċettati d-dokumenti bil-Latvjan biss.

L-aħħar aġġornament: 23/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.