Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Litwanja

Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet


*input mandatarju

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 3118(5) tal-Liġi, għandu jiġi ppreżentat rikors skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament biex tinkiseb Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet lill-qorti distrettwali lokali tal-awtorità li ħarġet l-istrument awtentiku.

Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tinsab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew dwar Kwistjonijiet Ċivili.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

Skont il-punt 1 tar-Riżoluzzjoni tal-Gvern Litwan Nru 964 tat-28 ta’ Settembru 2016, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament tingħata lill-qorti li tkun qed tikkunsidra r-rikors għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet mill-Ispettorat tat-Taxxa tal-Istat fil-Ministeru għall-Finanzi (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; Tel.: +370 5 266 8200; Email: vmi@vmi.lt). Din ir-Riżoluzzjoni tidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Jannar 2017.

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Ispettorat tat-Taxxa tal-Istat fil-Ministeru għall-Finanzi se juża l-metodu biex jikseb informazzjoni dwar il-kontijiet previst fl-Artikolu 14(5)(b) tar-Regolament, jiġifieri jikseb informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji miżmuma mid-debitur f’banek li joperaw fil-Litwanja mis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Kontabbiltà tat-Taxxa.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 3122(1), fil-każ imsemmi fl-Artikolu 21(1) jista’ jiġi ppreżentat appell separat fil-qorti tal-appell. L-Artikoli 334–339 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan jistabbilixxu l-proċedura għall-preżentazzjoni u l-eżaminazzjoni ta’ appell separat. Ma hemm l-ebda dritt ta’ appell fil-kassazzjoni kontra sentenzi mogħtija mill-qorti tal-appell wara eżaminazzjoni tal-appell separat.

Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tinsab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew dwar Kwistjonijiet Ċivili.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Skont l-Artikolu 3121(3) tal-Liġi, l-irċevuta, it-trażmissjoni u n-notifika tad-dokumenti proċedurali msemmija fl-Artikolu 4(14) tar-Regolament jitwettqu minn bailiff.

Il-lista ta’ bailiffs fil-Litwanja tinsab fil-link li ġej: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Skont l-Artikolu 3123 tal-Liġi, fil-każ deskritt fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament fejn id-debitur ikun domiċiljat fil-Litwanja u l-Litwanja ma tkunx l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, id-dokumenti proċedurali għandhom jiġu nnotifikati lid-debitur skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 33(2) u (4) tal-Liġi. F’dan il-każ, l-istituzzjoni kompetenti biex tirċievi t-talbiet minn Stati Membri oħra għan-notifika ta’ dokumenti hija l-Kamra Litwana tal-Bailiffs (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; Tel. + 370 5 275 0067, + 370 5 275 0068; Email info@antstoliurumai.lt). Il-Kamra Litwana tal-Bailiffs torganizza u tikkoordina n-notifika tad-dokumenti u t-trażmissjoni tagħhom għall-eżekuzzjoni mill-bailiffs.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 3121(3) tal-Liġi, l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tiġi eżegwita mill-bailiff. Il-bailiff iwettaq ukoll l-attivitajiet stabbiliti fl-Artikolu 24(4) u l-Artikolu 25(1), (2) u (4).

Il-lista ta’ bailiffs fil-Litwanja tinsab fil-link li ġej: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Ir-regoli ewlenin skont id-dritt nazzjonali:

1. Skont l-Artikolu 667 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, jekk is-sehem tal-proprjetà tad-debitur li hija proprjetà komuni ma’ persuni oħra ma jkunx ġie stabbilit, bailiff għandu jissekwestra l-proprjetà komuni u jissuġġerixxi lill-parti li titlob l-eżekuzzjoni, u fejn meħtieġ ukoll lill-persuni f’sjieda komuni, li titressaq petizzjoni quddiem qorti biex jiġi stabbilit is-sehem tad-debitur tal-proprjetà miżmuma f’sjieda komuni ma’ persuni oħra. Jekk din il-petizzjoni ma tiġix ippreżentata sal-iskadenza stabbilita mill-bailiff, il-bailiff għandu jtemm l-irkupru minn din il-proprjetà. Tentattiv ġdid ta’ rkupru minn din il-proprjetà permezz tal-istess strumenti eżegwibbli jista’ jsir mhux aktar kmieni minn sena wara l-jum li fih l-irkupru minn din il-proprjetà jkun intemm. Is-sehem tad-debitur f’sjieda komuni għandu jiġi ddeterminat permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti. Wara li d-deċiżjoni tal-qorti li tistabbilixxi s-sehem tad-debitur fil-proprjetà komuni ssir res judicata, l-irkupru għandu jsir mis-sehem tad-debitur tal-proprjetà. Parti li titlob l-eżekuzzjoni għandha dritt titlob li s-sehem tad-debitur jiġi stabbilit sabiex ikun possibbli li jsir irkupru minnu.

2. Kull darba li jiġi ppreservat kont, isir tentattiv biex jiġi identifikat is-sid tal-fondi fil-kont. Il-kont jista’ jiġi ppreservat jekk il-fondi fil-kont jappartjenu lid-debitur.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Ir-regoli ewlenin skont id-dritt nazzjonali:

1. Skont l-Artikolu 668 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, l-irkupru ma jistax isir minn ammont ta’ flus li ma jaqbiżx il-paga minima għal xahar kif stabbilit mill-Gvern Litwan[1]. Barra minn hekk, l-irkupru ma jistax isir minn fondi riċevuti fil-forma ta’ għajnuna finanzjarja tal-UE jew għajnuna finanzjarja internazzjonali oħra jew kofinanzjament għall-implimentazzjoni ta’ proġett appoġġat matul l-implimentazzjoni tal-proġett u l-perjodu obbligatorju tal-operat tal-proġett, kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-UE jew fil-ftehimiet internazzjonali li tkun daħlet għalihom il-Litwanja. Din il-projbizzjoni ma tapplikax jekk il-fondi jiġu rkuprati fuq talba tal-istituzzjoni li timmonitorja l-implimentazzjoni tal-proġett appoġġat minħabba li l-fondi jkunu ntefqu bi ksur tad-dritt tal-UE, tad-dritt Litwan, tal-ftehimiet internazzjonali jew tal-ftehimiet li jagħtu l-fondi.

2. Skont l-Artikolu 738 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, l-irkupru mill-benefiċċji tas-sigurtà soċjali għal mard jew qgħad jista’ jsir biss f’konformità ma’ deċiżjoni tal-qorti dwar l-irkupru ta’ pagamenti ta’ manteniment jew deċiżjoni tal-qorti dwar il-kumpens għal dannu għas-saħħa permezz ta’ mutilazzjoni jew korriment ieħor, jew għat-telf ta’ persuna li taqla’ l-għajxien.

3. Skont l-Artikolu 739 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, l-irkupru ma jistax isir minn ammonti li jappartjenu lid-debitur fil-forma ta’: (1) pagamenti kumpensatorji għat-tkagħbir bl-użu tal-għodod tal-ħaddiem u forom oħra ta’ kumpens għal devjazzjonijiet mill-kundizzjonijiet tax-xogħol normali; (2) somom imħallsa lil ħaddiem li jivvjaġġa fuq xogħol uffiċjali, jew ittrasferit, impjegat jew issekondat f’post ieħor; (3) benefiċċji tas-sigurtà soċjali tal-maternità jew tal-paternità tal-Istat; (4) benefiċċji tat-tfal imħallsa skont il-Liġi Litwana dwar il-Benefiċċji tat-Tfal; (5) allowance tal-funeral; (6) benefiċċji mħallsa skont il-Liġi Litwana dwar il-Benefiċċji tal-Assistenza Soċjali tal-Istat, u benefiċċji soċjali mmirati oħra, allowances jew pagamenti minn baġits tal-Istat jew muniċipali għal familji b’introjtu baxx u appoġġ soċjali għall-individwi; (7) benefiċċji tar-ridondanza.


[1] Mill-1 ta’ Jannar 2016, il-paga minima fix-xahar hija EUR 350.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Il-banek mhumiex intitolati li jimponu tariffi – l-azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni jitwettqu mill-bailiffs.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Ir-regoli ewlenin skont id-dritt nazzjonali:

1. Skont l-Artikolu 609 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, l-ispejjeż ta’ eżekuzzjoni mġarrba mill-bailiffs jikkonsistu: (1) fl-ispejjeż amministrattivi assoċjati ma’ proċedimenti ta’ eżekuzzjoni li huma meħtieġa biex jitwettqu l-attivitajiet essenzjali għal kwalunkwe proċediment ta’ eżekuzzjoni; (2) fl-ispejjeż amministrattivi addizzjonali assoċjati ma’ proċedimenti ta’ eżekuzzjoni mġarrba fit-twettiq ta’ attivitajiet oħra f’każ speċifiku ta’ eżekuzzjoni; (3) fit-tariffa tal-bailiff għall-eżekuzzjoni ta’ dokumenti statutorji ta’ eżekuzzjoni. L-ammont tal-ispejjeż tal-eżekuzzjoni u l-proċedura għall-kalkolu u l-pagamenti tagħhom huma stabbiliti fl-Istruzzjonijiet dwar l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet adottati bl-Ordni Nru 1R-352 tal-Ministru għall-Ġustizzja tas-27 ta’ Ottubru 2005 (minn hawn ’il quddiem “l-Istruzzjonijiet”) (verżjoni introdotta bl-Ordni Nru 1R-265 tal-14 ta’ Novembru 2011).

Il-Punt 123 tal-Istruzzjonijiet jistipula li l-eżekuzzjoni tal-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet għandha tinkludi l-ispejjeż tal-eżekuzzjoni msemmija fil-punt 7 tat-tabella 2 tal-Istruzzjonijiet, kif ukoll l-ispejjeż addizzjonali mġarrba fit-twettiq tal-azzjonijiet individwali fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

Struzzjonijiet dwar l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet.

2. Skont il-punt 5 tal-proċedura għat-tassazzjoni tan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali adottata permezz tad-Digriet Nru 1R-16 tal-Ministru għall-Ġustizzja tal-20 ta’ Jannar 2016 (verżjoni introdotta permezz tad-Digriet Nru 1R-312 tad-9 ta’ Diċembru 2016), it-tariffa għan-notifika ta’ dokumenti fil-Litwanja hija EUR 110 jekk in-notifika tad-dokumenti u t-trażmissjoni tagħhom għall-eżekuzzjoni mill-bailiffs tkun organizzata u kkoordinata mill-Kamra Litwana tal-Bailiffs.

Deskrizzjoni tal-proċedura għan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji riċevuti minn barra l-pajjiż f’materji ċivili jew kummerċjali u għat-tassazzjoni ta’ din in-notifika.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Ir-regoli ewlenin skont id-dritt nazzjonali:

1. Skont l-Artikolu 626(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, l-irkupru mill-proprjetà ma jiġix sospiż jekk il-proprjetà tkun issekwestrata jew id-drittijiet tas-sjieda tal-proprjetà jkunu temporanjament ristretti biex jiggarantixxu l-pretensjonijiet tal-kredituri ta’ prijorità ugwali jew ogħla. F’dan il-każ, l-irkupru mill-proprjetà jew mill-fondi ssekwestrati jsir skont il-proċedura stabbilita fl-Istruzzjonijiet dwar l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet.

2. Skont l-Artikolu 754 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, ma hemm l-ebda prijorità speċifika għas-sodisfazzjon tal-pretensjonijiet tal-fornituri tas-self u tad-detenturi ta’ pleġġ mill-proprjetà bi pleġġ. L-ewwel prijorità tingħata għas-sodisfazzjon tal-pretensjonijiet għall-irkupru ta’ manteniment u talbiet għal kumpens għal danni li jirriżultaw minn mutilazzjoni jew korriment ieħor u għal danni li jirriżultaw mit-telf ta’ persuna li taqla’ l-għajxien. It-tieni prijorità tingħata lis-sodisfazzjon tal-pretensjonijiet tal-impjegati li jirriżultaw minn relazzjonijiet ta’ impjieg. Is-sodisfazzjon tal-pretensjonijiet l-oħra kollha jieħu t-tielet prijorità. Jekk l-ammont irkuprat ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa b’mod sħiħ il-pretensjonijiet kollha ta’ prijorità partikolari, il-pretensjonijiet jiġu ssodisfati proporzjonalment għall-ammont dovut lil kull parti li tkun qed titlob l-irkupru.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Skont l-Artikolu 3122 tal-Liġi, rikors għar-rimedji legali msemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament li japplikaw fl-Istat Membru tal-oriġini għandu jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun ħarġet l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet.

Rikors għar-rimedji legali msemmija fl-Artikolu 34 tar-Regolament (ħlief għall-Artikolu 34(1)(a)) li japplikaw fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-qorti distrettwali lokali tal-uffiċċju tal-bailiff li jkun qed jeżegwixxi jew li jkun eżegwixxa l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet.

Rikors għar-rimedju legali msemmi fl-Artikolu 34(1)(a) tar-Regolament li japplika fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-bailiff li jkun qed jeżegwixxi jew li jkun eżegwixxa l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet.

Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tinsab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew dwar Kwistjonijiet Ċivili. Il-lista ta’ bailiffs fil-Litwanja tinsab fil-link li ġej: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Skont l-Artikolu 3122 tal-Liġi, jista’ jiġi ppreżentat appell separat kontra deċiżjoni tal-qorti dwar ir-rimedji legali msemmija fl-Artikoli 33 u 35 tar-Regolament li japplikaw fl-Istat Membru tal-oriġini u r-rimedji legali msemmija fl-Artikolu 34 u 35 tar-Regolament (ħlief għall-Artikolu 34(1)(a) u l-Artikolu 35(3)) li japplikaw fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni. Skont l-Artikolu 335(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, iridu jiġu ppreżentati appelli separati fil-qorti tal-appell permezz tal-qorti li d-deċiżjoni tagħha tkun qed tiġi appellata fi żmien sebat ijiem mill-jum li fih tkun ingħatat id-deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni tal-qorti li tkun qed tiġi appellata tkun ingħatat permezz ta’ proċedura bil-miktub, jista’ jiġi ppreżentat appell separat fi żmien sebat ijiem mill-jum li fih tkun ġiet innotifikata l-kopja tad-deċiżjoni. Ma hemm l-ebda dritt ta’ appell fil-kassazzjoni kontra sentenzi mogħtija mill-qorti tal-appell wara eżaminazzjoni tal-appell separat.

Appell kontra l-azzjonijiet tal-bailiff dwar ir-rimedji legali msemmija fl-Artikolu 34(1)(a) u l-Artikolu 35(3) li japplikaw fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jista’ jiġi ppreżentat fil-qorti distrettwali lokali tal-uffiċċju tal-bailiff. Ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 593(1) sa (4) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan japplikaw mutatis mutandis għall-preżentazzjoni u l-eżaminazzjoni ta’ dan l-appell. Ma hemm l-ebda skadenza għas-sottomissjoni ta’ appell u ma hemm l-ebda dritt ta’ appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti dwar l-azzjonijiet tal-bailiff.

Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tinsab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew dwar Kwistjonijiet Ċivili.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Skont l-Artikolu 3119 tal-Liġi, tariffa tal-qorti hija pagabbli meta jsir rikors lill-qorti biex tinkiseb Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet jew ir-rimedji legali stabbiliti fil-Kapitolu 4 tar-Regolament. It-tariffa tikkorrispondi għat-tariffa tal-qorti għal rikors għal miżuri provviżorji jew għal appell separat kontra deċiżjoni dwar miżuri provviżorji, jekk ikun hemm.

Il-liġi Litwana attwali ma tispeċifikax tariffa tal-qorti pagabbli għal rikorsi għal miżuri provviżorji. Skont l-Artikolu 80(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Litwan, għandha titħallas tariffa tal-qorti ta’ EUR 28 għal appell separat kontra deċiżjoni dwar miżuri provviżorji.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti hija l-Litwan.

L-aħħar aġġornament: 11/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.