Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

(1)    Għal talbiet ta’ inqas minn jew daqs EUR 15 000, il-kummissarju tal-ġustizzja (juge de paix) għandu l-ġuriżdizzjoni:

Justice de paix – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

(2) Għal talbiet ta’ aktar minn EUR 15 000, il-President tal-qorti distrettwali (Président du tribunal d’arrondissement) għandu l-ġuriżdizzjoni:

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet hija l-Kummissjoni Superviżorja għas-Settur Finanzjarju (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg

Tel.    +352 26251 - 1

Faks:   +352 26251 - 2601

Posta elettronika: direction@cssf.lu

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-metodu għall-kisba ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet huwa stabbilit fl-Artikolu 14(5)(a), jiġifieri:

obbligu fuq il-banek kollha fit-territorju tiegħu li jiżvelaw, fuq talba mill-awtorità tal-informazzjoni, jekk id-debitur għandux xi kont magħhom.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

- Il-President tal-qorti distrettwali jew l-imħallef li jissostitwih, li jippresjedi bħal fi proċedimenti b’urġenza (siégeant comme en matière de référé), għandu l-ġuriżdizzjoni li jisma’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-kummissarju tal-ġustizzja:

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

 

- Il-qorti tal-appell (Cour d’appel), li tippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti, għandha l-ġuriżdizzjoni li tisma’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-President tal-qorti distrettwali:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-uffiċjali ġudizzjarji (huissiers de justice) huma l-awtorità kompetenti.

Tista’ tfittex għal uffiċjal ġudizzjarju fuq dan is-sit: L-Assoċjazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji tal-Lussemburgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-uffiċjali ġudizzjarji huma l-awtorità kompetenti.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Kont konġunt (compte joint) jista’, fil-prinċipju, ikun soġġett għal sekwestru kawtelatorju (saisie conservatoire) skont il-liġi tal-Lussemburgu.

Il-kontijiet konġunti joperaw skont il-prinċipju li jirregola l-kredituri in solidum (solidarité active).

Japplikaw l-Artikolu 693 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid (Nouveau Code de Procédure Civile) u l-Artikolu 1197 tal-Kodiċi Ċivili (Code Civil).

Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid u tal-Kodiċi Ċivili huma disponibbli fuq is-sit web LEGILUX .

Kont ta’ mandatarju (compte de mandataire) huwa, fil-prinċipju, ineliġibbli għal qbid kawtelatorju skont il-liġi tal-Lussemburgu. S’issa għad ma hemm l-ebda regola speċifika f’dan l-qasam.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-Artikolu 717 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid jispeċifika li:

Dawn li ġejjin ma humiex eliġibbli għall-qbid:

(1) oġġetti ddikjarati bil-liġi bħala ineliġibbli għall-qbid;

(2) pagamenti ta’ manteniment (provisions alimentaires) mogħtija minn qorti;

(3) somom u oġġetti disponibbli ddikjarati bħala ineliġibbli għall-qbid minn testatur (testateur) jew donatur (donateur);

(4) somom u allowances għall-manteniment (sommes et pensions pour aliments), anke meta testment (testament) jew skrittura ta’ donazzjoni (acte de donation) ma tiddikjarahomx bħala ineliġibbli għall-qbid.

Fir-rigward ta’ “(1) oġġetti ddikjarati mil-liġi bħala ineliġibbli għall-qbid”, japplikaw l-Artikolu 33 tal-Liġi emendata tat-28 ta’ Lulju 2018 dwar l-introjtu għall-inklużjoni soċjali (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale) u r-regolament Gran Dukali tas-27 ta’ Settembru 2016 li jistabbilixxi r-rati għall-assenjazzjoni u s-sekwestru ta’ salarji, pensjonijiet u annwalitajiet (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Dawn l-ammonti jiġu eżentati mingħajr ebda talba mid-debitur.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Fil-prinċipju, bank jista’ jnaqqas mill-ammont sekwestrat il-kostijiet li kellu jġarrab sabiex jissodisfa l-obbligi legali relatati mas-sekwestru kawtelatorju.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Ir-rati tal-uffiċjali ġudizzjarji huma stabbiliti fil-Liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1990 dwar l-organizzazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) u bir-regolament Gran Dukali emendat tal-24 ta’ Jannar 1991 li jistabbilixxi r-rati għall-uffiċjali ġudizzjarji( règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma disponibbli fuq is-sit web LEGILUX:

- Il-Liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1990 dwar l-organizzazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Ir-Regolament Gran Dukali tal-24 ta’ Jannar 1991 li jistabbilixxi r-rati għall-uffiċjali ġudizzjarji:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Il-verżjoni kkonsolidata ġiet aġġornata fit-2 ta’ Ottubru 2021. L-Artikolu 16 tar-regolament Gran Dukali emendat tal-24 ta’ Jannar 1991 ġie emendat permezz tar-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Ġunju 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Rata fissa u unika ta’ EUR 165 hija imposta għan-notifika ta’ dokumenti ekstraġudizzjarji u ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, abbażi tar-Regolament (UE) Nru 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (riformulazzjoni).

Tariffi u remunerazzjoni:

Japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Marzu 1974 dwar it-tariffi u r-remunerazzjoni pagabbli lill-prokuraturi u lill-avukati (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma disponibbli fuq is-sit web LEGILUX:

Ir-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Marzu 1974 dwar it-tariffi u r-remunerazzjoni pagabbli lill-prokuraturi u lill-avukati - Legilux (public.lu)

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Mhux applikabbli.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

- L-Artikolu 33 (appell kontra d-digriet innifsu)

Il-qorti bil-ġuriżdizzjoni li tilqa’ appell hija:

- jew il-kummissarju għall-ġustizzja, li jippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti

- jew il-President tal-qorti distrettwali jew l-imħallef li jissostitwih, li jippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti (ara l-Artikolu 50(1)(a))

- L-Artikolu 34 (appell kontra l-eżekuzzjoni tad-digriet)

- jew il-kummissarju għall-ġustizzja, li jippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti

- jew il-President tal-qorti distrettwali jew l-imħallef li jissostitwih, li jippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti

Japplikaw ir-regoli tal-ġuriżdizzjoni ratione valoris fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid. Dawn jikkorrispondu għar-regoli tal-ġuriżdizzjoni ratione valoris stabbiliti taħt l-intestatura dwar l-Artikolu 50(1)(a), hawn fuq.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

- Il-President tal-qorti distrettwali jew l-imħallef li jissostitwih, li jippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti, għandu l-ġuriżdizzjoni li jisma’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-kummissarju tal-ġustizzja.

- Il-qorti tal-appell, li tippresjedi bħal fi proċedimenti urġenti, għandha l-ġuriżdizzjoni li tisma’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-President tal-qorti distrettwali.

- Limitu ta’ żmien: 15-il jum.

- Bidu tal-limitu ta’ żmien: id-data meta ssir in-notifika.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Fil-Lussemburgu, it-tariffi tal-qorti jissejħu “tariffi u spejjeż” (frais et dépens).

Skont il-ġurisprudenza, l-“ispejjeż” imsemmija fl-Artikolu 238 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid fil-prinċipju jinkludu l-ispejjeż tal-avukati, it-tariffi tal-uffiċjali ġudizzjarji, it-tariffi tal-periti, kwalunkwe benefiċċji mħallsa lix-xhieda, l-ispejjeż tat-traduzzjonijiet, eċċ., iżda mhux it-tariffi tal-avukati. Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid huwa disponibbli fuq is-sit web LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Tariffi tal-uffiċjali ġudizzjarji:

Ir-rati tal-uffiċjali ġudizzjarji huma stabbiliti fil-Liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1990 dwar l-organizzazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji u r-regolament emendat Gran Dukali tal-24 ta’ Jannar 1991 li jistabbilixxi r-rati għall-uffiċjali ġudizzjarji.

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma disponibbli fuq is-sit web LEGILUX:

- Il-Liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1990 dwar l-organizzazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Ir-Regolament Gran Dukali emendat tal-24 ta’ Jannar 1991 li jistabbilixxi r-rati għall-uffiċjali ġudizzjarji:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Il-verżjoni kkonsolidata ġiet aġġornata fit-2 ta’ Ottubru 2021. L-Artikolu 16 tar-regolament Gran Dukali emendat tal-24 ta’ Jannar 1991 ġie emendat permezz tar-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Ġunju 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

L-Artikolu 16 tal-Liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1990 dwar l-organizzazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji jipprovdi l-metodu tar-remunerazzjoni u jiddikjara li d-dettalji relevanti għandhom jiġu ddeterminati mir-regolament Gran Dukali:

Is-servizzi tal-uffiċjali ġudizzjarji għandhom jiġu rremunerati jew b’rata fissa jew inkella fis-siegħa.

Regolament Gran Dukali jistabbilixxi r-rata għas-servizzi u t-tul taż-żmien u r-rata fis-siegħa li trid titħallas.

Il-qorti distrettwali, l-awla ċivili, għandha tiddeċiedi dwar it-tassazzjoni tat-tariffi u l-ispejjeż f’każ ta’ tilwima.

Ir-regolament Gran Dukali tal-24 ta’ Jannar 1991 li jistabbilixxi r-rati għall-uffiċjali ġudizzjarji ġie emendat bosta drabi.

Il-verżjoni kkonsolidata tar-regolament Gran Dukali tista’ tiġi kkonsultata fuq is-sit web LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Il-verżjoni kkonsolidata ġiet aġġornata fit-2 ta’ Ottubru 2021. L-Artikolu 16 tar-regolament Gran Dukali emendat tal-24 ta’ Jannar 1991 ġie emendat permezz tar-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Ġunju 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Il-verżjoni kkonsolidata ġiet aġġornata fit-2 ta’ Ottubru 2021.

Ir-regolament Gran Dukali msemmi hawn fuq jistabbilixxi t-tariffi imposti mill-uffiċjali ġudizzjarji. Dawn jinkludu r-rata bażika (l-Artikoli 2-5), l-ispejjeż tal-ivvjaġġar (l-Artikoli 6 u 7), ħlasijiet oħrajn bħall-imposta tal-ġbir jew l-imposta bil-quddiem (l-Artikoli 8 sa 11), l-ispejjeż attwalment imġarrba (l-Artikoli 12 u 13) u żidiet fir-rati fissi u fis-siegħa (l-Artikolu 15).

L-ispiża medja tan-notifika ta’ dokument hija ta’ EUR 120-180 għal kull destinatarju, inklużi t-taxxi kollha, ħlief jekk in-notifika tkun tinvolvi diffikultajiet serji jew jekk id-dokument ikun kbir ħafna.

Rata fissa u unika ta’ EUR 165 hija imposta għan-notifika ta’ dokumenti ekstraġudizzjarji u ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, abbażi tar-Regolament (UE) Nru 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (riformulazzjoni) (l-Artikolu 16 tar-Regolament Gran Dukali tal-24 ta’ Jannar 1991).

Spejjeż tal-avukati:

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Marzu 1974 dwar it-tariffi u r-remunerazzjoni pagabbli lill-prokuraturi u lill-avukati.

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma disponibbli fuq is-sit web LEGILUX:

Ir-regolament Gran Dukali tal-21 ta’ Marzu 1974 dwar it-tariffi u r-remunerazzjoni pagabbli lill-prokuraturi u lill-avukati - Legilux (public.lu)

Fir-rigward tal-allowances li jridu jitħallsu lill-periti, xhieda, interpreti u speċjalisti:

id-dispożizzjonijiet tar-regolament Gran Dukali dwar tariffi tal-qorti tat-28 ta’ Novembru 2009 (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) huma applikabbli u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web LEGILUX:

- Ir-Regolament Gran Dukali dwar it-tariffi tal-qorti tat-28 ta’ Novembru 2009 - Legilux (public.lu)

Dan ir-regolament ġie emendat bir-Regolament Gran Dukali tat-30 ta’ Diċembru 2011:

Ir-Regolament Gran Dukali tat-30 ta’ Diċembru 2011 li jemenda: (1) ir-Regolament Gran Dukali tat-28 ta’ Novembru 2009 dwar it-tariffi tal-qorti; u (2) ir-Regolament Gran Dukali emendat tat-18 ta’ Settembru 1995 dwar l-għajnuna legali (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) - Legilux (public.lu)

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Il-lingwi aċċettati huma l-Franċiż u l-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 12/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.