Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 1 tal-Artikolu I^ 8 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar ċerti miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, fil-każ ta’ strumenti awtentiċi, rikors għal sekwestru kawtelatorju jrid jiġi ppreżentat lill-qorti li jkollha l-ġurisdizzjoni fil-proċedimenti tal-prim’istanza (l-Artikolu 945(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Id-deċiżjoni dwar ir-rikors, l-eżekuzzjoni tal-miżura u l-annullament jew it-tneħħija tas-sekwestru jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 954 – 959. Dawn id-dispożizzjonijiet (l-Artikolu 971(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għalhekk japplikaw għall-istrumenti awtentiċi.

Skont l-Artikoli 94 u 95 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qrati b’ġurisdizzjoni għall-proċedimenti tal-prim’istanza huma:

 • il-Qrati Distrettwali għal talbiet li jistgħu jiġu espressi f’termini ta’ flus, sa u inkluż RON 200 000 u
 • it-Tribunali.

Il-lista ta’ Qrati Distrettwali hija ppubblikata fuq is-sit tal-Atlas fit-taqsima “Notifika ta’ dokumenti (Serving documents)”.

Il-lista ta’ Tribunali hija ppubblikata fis-sit tal-Atlas fit-taqsima “Sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali - Regolament Brussell I”.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

Skont l-Artikolu 2 tal-Artikolu I^ 8 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar ċerti miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, l-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni Ġudizzjarja (National Union of Judicial Enforcement Officers) (UNEJ) hija l-awtorità kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-metodu huwa dak previst fl-Artikolu 14(5)(b) tar-Regolament.

L-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni Ġudizzjarja għandha aċċess għal sistema tal-IT magħmula disponibbli, skont il-liġi, mingħajr ħlas mill-Ministeru tal-Finanzi Pubbliċi.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 1(2) tal-Artikolu I^ 8 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar ċerti miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, b’applikazzjoni tal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, f’każ ta’ ċaħda li tinħareġ Ordni ta’ Preservazzjoni, id-deċiżjoni li tiċħad ir-rikors għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet tista’ tiġi appellata quddiem il-qorti ogħla mill-qorti li tkun tat id-deċiżjoni.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Skont l-Artikolu 623 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-eżekuzzjoni obbligatorja ta’ kwalunkwe ordni ta’ eżekuzzjoni, bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jikkonċernaw id-dħul dovut lill-baġit ġenerali konsolidat jew lill-baġit tal-Unjoni Ewropea jew tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, titwettaq biss minn uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, anki jekk liġijiet speċifiċi jistipulaw mod ieħor.

Id-deċiżjoni dwar ir-rikors, l-eżekuzzjoni tal-miżura u l-annullament jew it-tneħħija tas-sekwestru jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 954 – 959, li japplikaw b’mod korrispondenti (l-Artikolu 971(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Il-miżura ta’ sekwestru kawtelatorju titwettaq minn uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, skont ir-regoli ta’ dan il-Kodiċi dwar l-eżekuzzjoni, li japplikaw b’mod korrispondenti, mingħajr il-ħtieġa tal-ebda awtorizzazzjoni jew permess għal dan il-għan (l-Artikolu 955(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Skont l-Artikolu 652(1)(b) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi, sentenzi tal-qorti u titoli eżegwibbli oħra jiġu eżegwiti mill-uffiċjal tal-eżekuzzjoni li jservi ż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell, fil-każ ta’ qbid ta’ assi mobbli u eżekuzzjoni diretta kontra proprjetà mobbli, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni li jservi ż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell li tkopri l-post tad-domiċilju jew l-uffiċċju rreġistrat tad-debitur irreġistrat, jew li jservi ż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti tal-appell li tkopri l-post tal-assi; jekk id-domiċilju jew l-uffiċċju rreġistrat tad-debitur ikun jinsab barra mill-pajjiż, kwalunkwe uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jkun kompetenti.

Skont l-Artikolu 652(2) u (4) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, jekk l-assi mobbli sekwestrabbli jkunu jinsabu fiż-żoni ta’ ġurisdizzjoni ta’ diversi qrati tal-appell, kwalunkwe wieħed mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja assenjat ma’ waħda minn dawk il-qrati jkollu kompetenza ta’ eżekuzzjoni, inkluż fir-rigward tal-assi sekwestrabbli fiż-żoni ta’ ġurisdizzjoni tal-qrati l-oħra tal-appell.

Jekk l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja inizjalment mogħti s-setgħa mill-kreditur isib li ma hemmx assi u dħul sekwestrabbli fil-ġurisdizzjoni territorjali tiegħu, il-kreditur jista’ jitlob lill-qorti tal-eżekuzzjoni biex tkompli l-eżekuzzjoni permezz ta’ uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja ieħor, bid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 653(4) japplikaw skont dan.

Under Article 7(b), (c) and e) of Law No 188/2000 on judicial enforcement officers, the officer: serves judicial and extrajudicial documents; serves procedural documents; carries out precautionary measures ordered by the court.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 623 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe ordni ta’ eżekuzzjoni, bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jikkonċernaw id-dħul dovut lill-baġit ġenerali konsolidat jew lill-baġit tal-Unjoni Ewropea jew tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, titwettaq biss minn uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, anki jekk liġijiet speċifiċi jistipulaw mod ieħor. Id-deċiżjoni dwar ir-rikors, l-eżekuzzjoni tal-miżura u l-annullament jew it-tneħħija tas-sekwestru jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 954 – 959, li japplikaw b’mod korrispondenti (l-Artikolu 971(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Il-miżura ta’ sekwestru kawtelatorju titwettaq mill-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, skont ir-regoli ta’ dan il-Kodiċi dwar l-eżekuzzjoni, li japplikaw b’mod korrispondenti, mingħajr il-ħtieġa tal-ebda awtorizzazzjoni jew permess għal dan il-għan (l-Artikolu 955(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Malli jirċievi r-rikors għall-eżekuzzjoni, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni, billi joħroġ deċiżjoni, jirranġa għar-reġistrazzjoni tar-rikors u għall-ftuħ tal-fajl tal-eżekuzzjoni jew, skont il-każ, joħroġ ċaħda mmotivata li jinbdew il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni. Id-deċiżjoni tiġi nnotifikata immedjatament lill-kreditur. Jekk l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni jiċħad il-ftuħ ta' proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, il-kreditur jista’ jippreżenta kwerela, fi żmien 15-il jum mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni, lill-qorti tal-eżekuzzjoni (l-Artikolu 665 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Skont l-Artikolu 7(e) tal-Liġi Nru 188/2000 dwar l-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jeżegwixxi l-miżuri kawtelatorji ordnati mill-qorti.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Is-sentenzi li jiġu eżegwiti b’mod provviżorju b’depożitu ta’ garanzija ma jiġux eżegwiti qabel ma jiġi ppreżentat id-depożitu tal-garanzija (l-Artikolu 678 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Kull min jinżamm personalment responsabbli għandu jġorr din ir-responsabbiltà bl-assi mobbli jew immobbli kollha tiegħu, preżenti u futuri. Dawn għandhom iservu bħala garanzija konġunta għall-kredituri tiegħu. L-assi mhux sekwestrabbli ma għandhomx iservu bħala tali garanzija. Il-kredituri li t-talbiet tagħhom ikunu qamu b’rabta ma’ ċerta diviżjoni ta’ proprjetà awtorizzata bil-liġi, l-ewwel iridu jitolbu eżekuzzjoni kontra l-assi li jiffurmaw dak il-patrimonju. Jekk dawn ma jkunux suffiċjenti biex jiġu ssodisfati t-talbiet, tista’ tintalab l-eżekuzzjoni wkoll kontra assi oħra tad-debitur. L-assi li jkunu s-suġġett ta’ diviżjoni legalment awtorizzata ta’ proprjetà assenjata għall-eżerċizzju ta’ professjoni jistgħu jiġu mfittxa biss minn kredituri li t-talbiet tagħhom ikunu nħolqu b’rabta mal-professjoni kkonċernata. Dawn il-kredituri ma jkunux jistgħu jfittxu assi oħra tad-debitur. (L-Artikolu 2324 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Jekk huwa jqis li jkun fl-interess tal-eżekuzzjoni, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jitlob lid-debitur, skont il-liġi, biex jipprovdi spjegazzjonijiet bil-miktub dwar id-dħul u l-assi ta’ dan tal-aħħar, inkluża proprjetà komuni miżmuma fi sjieda kondiviża jew konġunta li kontriha tista’ titwettaq l-eżekuzzjoni, u biex jindika fejn tinsab, u jista’ wkoll, bil-għan li jipperswadi lid-debitur jissodisfa l-obbligu b’mod volontarju, jindika l-konsegwenzi f’każ ta’ tkomplija tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni. F’kull każ, id-debitur jiġi infurmat bl-ispiża stmata tal-eżekuzzjoni. (L-Artikolu 627(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Id-debitur huwa obbligat, soġġett għas-sanzjonijiet previsti fl-Artikolu 188(2) li jiddikjara, fuq talba tal-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja, l-assi mobbli u immobbli kollha, inkluża l-proprjetà komuni miżmuma fi sjieda kondiviża jew konġunta, filwaqt li jindika fejn jinsabu, kif ukoll id-dħul preżenti jew regolari kollu. (L-Artikolu 647(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Id-diviżjoni ta’ assi ta’ proprjetà komuni miżmuma fi sjieda kondiviża jew konġunta tista’ tittieħed deċiżjoni wkoll dwarha, fuq talba tal-parti kkonċernata, fil-qafas tal-proċedimenti ta’ oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni. (L-Artikolu 712(4) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Jekk, permezz ta’ oġġezzjoni għall-eżekuzzjoni, il-parti kkonċernata tkun ressqet rikors għad-diviżjoni tal-assi miżmuma bħala proprjetà komuni, il-qorti tiddeċiedi dwar id-diviżjoni tagħhom skont il-liġi. (L-Artikolu 720(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

L-assi mobbli li jkunu s-suġġett ta’ diviżjoni awtorizzata ta’ assi assenjati għall-eżerċizzju ta’ professjoni jistgħu jiġu mfittxa biss minn kredituri li t-talbiet tagħhom ikunu nħolqu b’rabta mal-eżerċizzju tal-professjoni kkonċernata. Jekk l-assi ma jkunux assenjati lil grupp individwali ta’ assi tan-negozju iżda xorta waħda jservu għall-eżerċizzju ta’ okkupazzjoni jew professjoni ta’ debitur li jkun persuna fiżika, dawn jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni biss jekk ma jkunx hemm assi sekwestrabbli oħra, u mbagħad biss għal obbligi ta’ manteniment jew talbiet privileġġati oħra fuq assi mobbli. Jekk id-debitur ikun involut fl-agrikoltura, dawn l-assi tan-negozju ma għandhomx ikunu soġġetti għall-eżekuzzjoni sa fejn ikunu meħtieġa għat-tkomplija tal-attività agrikola: l-inventarji agrikoli, inklużi l-annimali tax-xogħol, l-għalf għal dawk l-annimali u ż-żerriegħa għall-koltivazzjoni, ħlief meta dawn l-assi jkunu mirhuna bħala garanzija jew ikunu s-suġġett ta’ talba privileġġata. (L-Artikolu 728 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

Għall-eżekuzzjoni kontra kontijiet ta’ mandatarju (miżmuma minn terza persuna f’isem id-debitur jew minn debitur f’isem terza persuna), jeżistu ċerti regoli ta’ prinċipju fir-rigward tar-rappreżentanza u n-nomina b’rappreżentanza, kif speċifikat hawn taħt.

L-Artikolu 1295 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistipula li s-setgħa ta’ rappreżentanza tista’ toħroġ mil-liġi, minn att legali jew minn sentenza tal-qorti, skont il-każ.

Skont l-Artikolu 1296 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kuntratt konkluż minn rappreżentant, fil-limiti ta’ prokura, f’isem il-parti rappreżentata jipproduċi effetti direttament bejn il-parti rappreżentata u l-parti kuntrattwali l-oħra.

Skont l-Artikolu 2021 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe ftehim kuntrarju, mandatarju li jkun issodisfa l-mandat ma għandu l-ebda responsabbiltà fil-konfront tan-nominatur fir-rigward tat-twettiq tal-obbligi li jkunu daħlu għalihom il-persuni/entitajiet li magħhom ikun ġie konkluż kuntratt, ħlief jekk l-insolvenza tagħhom kienet jew suppost kellha tkun magħrufa mill-mandatarju fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt ma’ dawk il-persuni/entitajiet.

Skont l-Artikolu 1309(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kuntratt konkluż minn persuna/entità li tkun qiegħda taġixxi bħala rappreżentant iżda li ma jkollhiex prokura jew taqbeż is-setgħat ikkonferiti, ma għandux jipproduċi effetti bejn il-parti rappreżentata u terzi persuni.

Skont l-Artikolu 1311 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, fil-każijiet previsti fl-Artikolu 1309, il-parti li f’isimha jkun ġie konkluż il-kuntratt tista’ tirratifikah billi tosserva l-formalitajiet legali għall-konklużjoni valida tiegħu; it-terza persuna kontraenti tista’, b’notifika, tagħti perjodu ta’ żmien raġonevoli għar-ratifika, u wara l-kuntratt ma jkunx jista’ jiġi ratifikat aktar.

Skont l-Artikolu 1309(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, madankollu, jekk bl-imġiba tiegħu r-rappreżentant ikun ġiegħel lit-terza parti kontraenti temmen b’mod raġonevoli li r-rappreżentant ikollu s-setgħa ta’ rappreżentanza u jkun qiegħed jaġixxi fil-limiti tas-segħat ikkonferiti, ir-rappreżentant ma jkunx jista’ jinvoka aktar fil-konfront tat-terza parti kontraenti n-nuqqas ta’ setgħa ta’ rappreżentanza.

Skont l-Artikolu 1310 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kwalunkwe persuna jew entità li tikkonkludi kuntratt bħala rappreżentant mingħajr ma jkollha s-setgħa biex tagħmel dan, jew meta tagħmel dan taqbeż il-limiti tas-setgħat ikkonferiti, iġġorr ir-responsabbiltà għal kwalunkwe dannu kkawżat lil terza persuna kontraenti li tkun emmnet bona fide li l-konklużjoni tal-kuntratt kienet valida.

Skont l-Artikolu 1297 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kuntratt konkluż minn rappreżentant li jaġixxi fil-limiti tas-setgħat ikkonferiti iżda fejn it-terza persuna kontraenti ma tkunx u ma setgħetx tkun taf li r-rappreżentant kien qiegħed jaġixxi f’tali kapaċità, jorbot biss lir-rappreżentant u lit-terza persuna, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi; madankollu, jekk rappreżentant, meta jidħol f’kuntratt ma’ terza persuna f’isem intrapriża u fil-limiti tas-setgħat ikkonferiti, isostni li jkun is-sid ta’ dik l-intrapriża u t-terza persuna suċċessivament tiskopri l-identità tas-sid reali, f’dak il-każ it-terza persuna tista’ teżerċita wkoll fil-konfront tas-sid reali d-drittijiet miksuba fil-konfront tar-rappreżentant.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Artikolu 729 Restrizzjonijiet fuq l-eżekuzzjoni kontra d-dħul monetarju skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

 1. Tista’ titwettaq eżekuzzjoni kontra pagi jew salarji u dħul regolari ieħor, pensjonijiet mogħtija taħt skemi tas-sigurtà soċjali, u ammonti oħra mħallsa b’mod regolari lid-debitur bħala mezz ta’ sussistenza: a) sa nofs id-dħul nett fix-xahar fil-każ ta’ ammonti dovuti bħala obbligu ta’ manteniment jew allowance tat-tfal; b) sa terz tad-dħul nett fix-xahar fil-każ ta’ kwalunkwe dejn ieħor.
 2. Jekk japplikaw diversi ordnijiet ta’ eżekuzzjoni għall-istess ammonti, l-eżekuzzjoni totali ma tistax taqbeż nofs id-dħul nett fix-xahar tad-debitur, irrispettivament min-natura tat-talbiet, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi.
 3. Fejn il-pagi jew kwalunkwe ammonti oħra mħallsa b’mod regolari lid-debitur bħala mezz ta’ sussistenza jkunu aktar baxxi mill-paga minima mħallsa fl-ekonomija, tista’ titwettaq eżekuzzjoni kontrihom biss fir-rigward tal-ammont li bih jaqbżu nofs dik il-paga minima.
 4. Il-benefiċċji għal inkapaċità temporanja għax-xogħol, il-kumpens mogħti abbażi ta’ kwalunkwe dispożizzjoni legali lill-impjegati għat-terminazzjoni ta’ kuntratt individwali ta’ impjieg, u l-ammonti dovuti lill-persuni qiegħda, skont il-liġi, jistgħu jkunu soġġetti għal eżekuzzjoni biss għall-ammonti dovuti minħabba obbligu ta’ manteniment u kumpens għad-danni kkawżati minn mewt jew korriment personali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi.
 5. L-eżekuzzjoni kontra l-intitolamenti għall-benefiċċji msemmija fil-paragrafu (4) hija permissibbli sa nofs l-ammont tagħhom.
 6. L-ammonti miżmuma skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi (1) - (4) għandhom jiġu rilaxxati jew distribwiti skont l-Artikolu 864 et seq.
 7. L-allowances tal-Istat, il-benefiċċju tat-tfal, l-appoġġ biex wieħed jieħu ħsieb it-tfal morda, l-allowance tal-maternità, il-benefiċċju tal-mewt, l-għotjiet għall-istudju mill-Istat, il-gratifiki għas-sussistenza għal kull jum, u kwalunkwe allowance oħra bi skop speċjali stabbilita bil-liġi, ma jistgħux ikunu s-suġġett ta’ eżekuzzjoni għall-ebda tip ta’ dejn.

Artikolu 970 Suġġetti ta’ ordnijiet ta’ sekwestru skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili

L-ordnijiet ta’ sekwestru jistgħu jitqiegħdu fuq ammonti ta’ flus, titoli jew assi mobbli intanġibbli oħra sekwestrabbli dovuti lid-debitur minn terza parti jew li din tal-aħħar ikollha tagħti lid-debitur fil-ġejjieni fuq il-bażi ta’ relazzjonijiet legali eżistenti, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 953.

L-Artikolu 631(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili

L-eżekuzzjoni tista’ tinbeda kontra kwalunkwe persuna fiżika jew persuna ġuridika skont il-liġi pubblika jew privata, ħlief dawk li, skont il-liġi, igawdu minn immunità mill-eżekuzzjoni.

L-Artikolu 781(2) u (5) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Fil-każ tas-sekwestru ta’ somom ta’ flus f’kontijiet bankarji, kemm il-bilanċ ta’ kreditu ta’ dawk il-kontijiet kif ukoll il-pagamenti futuri fihom jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru, fil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 729, jekk applikabbli.

Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għall-eżekuzzjoni:

 1. ammonti maħsuba għal skopijiet speċjali previsti mil-liġi, u li fuqhom id-debitur ma jkollu l-ebda dritt ta’ disponiment;
 2. ammonti li jirrappreżentaw finanzjament mhux rimborżabbli jew finanzjament minn istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali għal ċerti programmi jew proġetti;
 3. ammonti relatati ma’ intitolamenti futuri għas-salarju, fuq perjodu ta’ tliet xhur mid-data tal-istabbiliment tas-sekwestru. Fejn ikunu tqiegħdu diversi ordnijiet ta’ sekwestru fuq l-istess kont, il-perjodu ta’ tliet xhur li matulu jistgħu jsiru pagamenti relatati ma’ intitolamenti futuri għas-salarju jiġi kkalkulat darba biss, mid-data li fiha jiġi stabbilit l-ewwel sekwestru.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Mhux applikabbli (mhuwiex il-każ).

Fuq il-bażi kemm tar-relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-banek u l-klijenti kif ukoll ta’ leġiżlazzjoni bankarja speċifika, l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ preservazzjoni li jaffettwaw il-kontijiet tal-klijenti hija tranżazzjoni li għaliha l-banek iżommu tariffa tas-sekwestru (kemm għall-miżuri kawtelatorji kif ukoll għall-miżuri ta’ eżekuzzjoni kontra l-kontijiet tal-klijenti). It-tariffa tiġi stabbilita meta jiġi stabbilit is-sekwestru, iżda fil-każ ta’ tranżazzjonijiet ta’ preservazzjoni tal-kontijiet (is-suġġett tar-Regolament) it-tariffa fil-prattika ma tinġabarx mill-klijent.

Ir-raġuni għal dan hija li l-ġbir proprju tat-tariffa jseħħ meta l-ammonti ta’ flus jiġu rilaxxati lill-qrati/awtoritajiet tat-taxxa, jiġifieri fiż-żmien tat-trasferiment tal-ammonti maqbuda. Madankollu, l-għan tar-Regolament huwa li jiġi ppreservat l-ammont u mhux li jsir il-pagament tiegħu. L-għan tar-Regolament mhuwiex sekwestru eżegwibbli.

B’riżultat ta’ dan, fil-każ ta’ miżuri kawtelatorji (bħal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet) fejn fir-realtà ma jseħħ l-ebda “pass finali” (ta’ rilaxx), iżda biss l-operazzjoni ta’ preservazzjoni mwettqa mill-bank wara li jirċievi d-dokumentazzjoni minn korp li jkun ordna li tittieħed il-miżura inkwistjoni, it-tariffa, fil-prattika, ma tinġabarx mill-klijent.

Mhux applikabbli.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Għan-notifika tal-atti proċedurali, l-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jżommu tariffi minimi ta’ RON 20 u tariffi massimi ta’ RON 400 (ara l-punt 1 tal-Anness I tal-Ordni Nru 2550/C/14.11.2006 tal-Ministru tal-Ġustizzja li tapprova t-tariffi minimi u massimi għas-servizzi pprovduti mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja).

Għan-notifika tal-ordnijiet ta’ preservazzjoni, l-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jżommu tariffi minimi ta’ RON 100 u tariffi massimi ta’ RON 1 200 għal debituri li jkunu persuni fiżiċi u RON 2 200 għal debituri li jkunu entitajiet ġuridiċi (ara l-punt 10 tal-Anness I tal-Ordni Nru 2550/C/14.11.2006 tal-Ministru tal-Ġustizzja li tapprova t-tariffi minimi u massimi għas-servizzi pprovduti mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja).

It-tariffi mitluba mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja huma ppubblikati fuq is-sit web tal-Unjoni tal-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni Ġudizzjarja fit-taqsima “Qafas Leġiżlattiv”, Ordnijiet, Ordni Nru 2550 tal-14 ta’ Novembru 2006 li tapprova t-tariffi minimi u massimi għas-servizzi pprovduti mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja.

It-tariffi huma mitluba għas-servizzi pprovduti mill-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja fir-Rumanija.

Għat-taxxi tal-boll ġudizzjarji, ara l-informazzjoni pprovduta f’(n).

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Skont il-liġi ordinarja, ma teżisti l-ebda klassifikazzjoni bejn is-sekwestri kawtelatorji, iżda bejn it-talbiet li tintalab il-preservazzjoni tagħhom, skont it-tip tagħhom.

Artikolu 865 Klassifikazzjoni ġenerali tal-preferenza skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili

(1) Fejn l-eżekuzzjoni tkun inbdiet minn diversi kredituri jew fejn, qabel ir-rilaxx jew id-distribuzzjoni tal-ammont li jirriżulta mill-eżekuzzjoni, kredituri oħra jkunu ppreżentaw ukoll it-titoli eżegwibbli tagħhom, l-uffiċjal tal-eżekuzzjoni ġudizzjarja jipproċedi bid-distribuzzjoni skont l-ordni ta’ preferenza li ġejja, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi:

 1. talbiet li jirrappreżentaw spejjeż legali, għal miżuri ta’ preservazzjoni jew eżekuzzjoni, għall-konservazzjoni ta’ assi li l-prezz tagħhom ikun qed jiġi distribwit, kwalunkwe spiża oħra mġarrba fl-interess komuni tal-kredituri, kif ukoll talbiet li jinqalgħu kontra d-debitur fir-rigward tan-nefqa mġarrba fit-twettiq tal-kundizzjonijiet jew tal-formalitajiet previsti mil-liġi għall-akkwiżizzjoni tat-titolu għall-assi mogħti u d-dħul tiegħu fir-reġistru pubbliku;
 2. l-ispejjeż tal-funeral tad-debitur, skont iċ-ċirkustanzi partikolari;
 3. talbiet li jirrappreżentaw salarji u djun ekwivalenti oħra, pensjonijiet, ammonti dovuti lil persuni qiegħda, skont il-liġi, appoġġ għall-manteniment u l-ħarsien tat-tfal, maternità, inkapaċità temporanja għax-xogħol, prevenzjoni tal-mard, irkupru jew tisħiħ tas-saħħa, benefiċċju tal-mewt, mogħtija taħt skemi tas-sigurtà soċjali, kif ukoll talbiet li jirrappreżentaw l-obbligu ta’ ħlas tad-danni għall-mewt, id-dannu għall-integrità fiżika jew għas-saħħa;
 4. talbiet li jirriżultaw mill-obbligu legali li jiġi pprovdut il-manteniment, l-allowances tat-tfal jew l-obbligu li jitħallsu ammonti regolari oħra maħsuba bħala mezz ta’ sussistenza;
 5. talbiet ta’ taxxa li jirriżultaw minn taxxi, tariffi, kontribuzzjonijiet u ammonti oħra stabbiliti bil-liġi, dovuti lill-baġit tal-Istat, il-baġit tal-iskemi tas-sigurtà soċjali tal-Istat, il-baġits lokali jew il-baġits ta’ fondi speċjali;
 6. talbiet li jirriżultaw minn self mogħti mill-Istat:
 7. kumpens mitlub għat-tiswija ta’ ħsara kkawżata fuq proprjetà pubblika minn atti illegali;
 8. talbiet li jirriżultaw minn self tal-banek, konsenji ta’ prodotti, forniment ta’ servizzi jew mit-twettiq ta’ xogħlijiet, kif ukoll minn kirjiet jew lokazzjonijiet;
 9. talbiet fil-forma ta’ multi pagabbli lill-baġit tal-Istat jew lill-baġits lokali;
 10. talbiet oħra.

(2) Id-dispożizzjonijiet rigward is-surroga legali jibqgħu applikabbli għall-benefiċċju ta’ kwalunkwe parti li tħallas xi waħda mit-talbiet imsemmija fil-paragrafu (1).

(3) Fejn it-talbiet ikunu fl-istess kategorija ta’ preferenza, sakemm il-liġi ma tistipulax mod ieħor, l-ammont miksub jinqasam bejn l-attur b’mod proporzjonali għal kull talba.

Artikolu 866 Dikjarazzjoni tat-talbiet tal-Istat

 1. Fi żmien 15-il jum mill-bidu tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, skont il-liġi, kwalunkwe kreditur jista’ jitlob lill-Istat jew lill-korpi amministrattivi lokali jiddikjaraw kwalunkwe talba privileġġata li jista’ jkollhom. Rikjesta bħal din tiġi rreġistrata fir-reġistri pubbliċi biss jekk tingħata prova li tkun saret notifika lill-awtoritajiet lokali tat-taxxa.
 2. Fi żmien 30 jum min-notifika, l-Istat jew il-korp amministrattiv lokali kkonċernat irid jiddikjara u jirreġistra l-ammont tat-talba tiegħu.
 3. In-nuqqas ta’ konformità mal-obbligu msemmi fil-paragrafu (1) jirriżulta fit-telf tal-preferenza fuq il-kredituri li jkunu talbu d-dikjarazzjoni.

Artikolu 867 Klassifikazzjoni tat-talbiet garantiti

Jekk ikun hemm kredituri li jkollhom drittijiet ta’ rahan, drittijiet ipotekarji jew drittijiet ta’ preferenza preservati oħra fir-rigward tal-assi mibjugħ, skont il-kundizzjonijiet previsti mil-liġi, meta l-ammont li jirriżulta mill-bejgħ tal-assi jiġi distribwit, it-talbiet tagħhom jitħallsu qabel dawk imsemmija fl-Artikolu 865(1)(c).

Artikolu 868 Klassifikazzjoni tat-talbiet anċillari

L-imgħax u l-penali jew talbiet oħra anċillari għat-talba prinċipali jsegwu l-klassifikazzjoni ta’ din tal-aħħar.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Skont l-Artikolu 1(3) u (4) tal-Artikolu I^ 8 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar ċerti miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, ir-rimedju previst fl-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014 jaqa’ fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-qorti ogħla mill-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni li tilqa’ r-rikors għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet.

Ir-rimedji kontra l-eżekuzzjoni tal-ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet previsti fl-Artikolu 34 tar-Regolament Nru 655/2014 jaqgħu fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Under Article 1(5) of Article I^8 of Government Emergency Order No 119/2006 on certain measures necessary to implement certain Community Regulations from the date of Romania’s accession to the European Union, approved as amended by Law No 191/2007, as amended, the appeals provided for in Article 37 of Regulation (EU) No 655/2014 fall within the jurisdiction of the court above the court referred to in paragraphs (3) or (4) of this Article, i.e. of the court above the court referred to in Article 35 of the same Regulation; appeals must be filed within 30 days of delivery of the judgment, except where the law provides otherwise.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Skont l-Artikolu 11(1)(b) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 dwar it-taxxi tal-boll ġudizzjarji, kif emendata, it-tariffi imposti għad-diversi rikorsi huma kif ġej:

 • għal rikorsi relatati ma’ miżuri kawtelatorji - RON 100;
 • għal rikorsi li jikkonċernaw l-impożizzjoni ta’ miżuri kawtelatorji fir-rigward ta’ bastimenti jew inġenji tal-ajru – RON 1 000;
 • għal rikorsi għal Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet, ifformulati skont ir-Regolament (UE) Nru 655/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jistabbixxi proċedura ta’ Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f’materji ċivili u kummerċjali - RON 100.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Ir-Rumanija ma taċċetta l-ebda lingwa għajr ir-Rumen (l-Artikolu 128(1) tal-Kostituzzjoni u l-Artikolu 14(1) tal-Liġi Nru 304/2004 dwar l-organizzazzjoni ġudizzjarja, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata).

L-aħħar aġġornament: 16/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.