Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

It-talbiet għal ordni ta’ preservazzjoni huma koperti mill-ġuriżdizzjoni tal-qorti ġenerali tal-persuna li t-talba għal ordni ta’ preservazzjoni tkun qed issir kontriha. Jekk il-ġuriżdizzjoni territorjali ġenerali applikabbli għal persuna ma tistax tiġi ddeterminata, il-qorti b’ġuriżdizzjoni tkun il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Il-proċedimenti li jirrigwardaw l-Ordni tal-Preservazzjoni huma rregolati mill-Att Nru 54/2017 dwar l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u li jemenda l-Att tal-Kunsill Nazzjonali Slovakk Nru 71/1992 dwar it-tariffi tal-qorti u t-tariffi għall-estratti mir-reġistru kriminali, kif emendat.

Il-kompetenza territorjali tkun tal-qorti ġenerali tal-konvenut: għall-persuni fiżiċi din tkun il-qorti li fil-ġuriżdizzjoni tagħha l-persuna tkun residenti b’mod permanenti, għall-persuni ġuridiċi tkun il-qorti li fil-ġuriżdizzjoni tagħha l-persuna jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha, u għall-persuni ġuridiċi barranin tkun il-qorti li l-fergħa tagħhom tkun tinsab fil-ġuriżdizzjoni tagħha. Jekk qorti kompetenti ma tkunx tista’ tiġi ddeżinjata fuq il-bażi ta’ indirizz permanenti jew indirizz ta’ uffiċċju rreġistrat, jew l-aktar indirizz permanenti jew ta’ uffiċċju rreġistrat reċenti, il-kompetenza tkun tal-qorti li l-persuna jkollha proprjetà fil-ġuriżdizzjoni tagħha.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità tal-informazzjoni hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica.

Indirizz: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità tal-informazzjoni tikseb informazzjoni permezz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi awtomatizzati minn sistema ta’ informazzjoni speċjali.

Jekk l-informazzjoni ma tkunx tista’ tinkiseb b’dan il-mod, pereżempju jekk is-sistema ma taħdimx sew, l-awtorità tal-informazzjoni tista’ tippreżenta talba lill-banek għall-informazzjoni dwar jekk debitur ikollux kont magħhom, jew titlob lid-debitur jipprovdi informazzjoni dwar ma’ liema bank jew banek ikollu kont jew kontijiet; meta timponi dan l-obbligu, il-qorti trid toħroġ ukoll ordni in personam li tipprojbixxi lid-debitur milli jiġbed jew jittrasferixxi fondi miżmuma fil-kont jew kontijiet tiegħu, sal-ammont kopert mill-ordni ta’ preservazzjoni.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Skont l-Artikolu 10 tal-Att Nru 54/2017, ir-rikorsi għal rimedji jiġu ppreżentati fil-qorti li tkun ħarġet l-ordni.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Skont l-Artikolu 10(2), jekk il-qorti tal-oriġini u l-eżekuzzjoni tkun qorti Slovakka, l-awtorità kompetenti għat-trażmissjoni tad-dokumenti tkun il-qorti li tkun ħarġet l-ordni ta’ preservazzjoni. In-notifika tad-dokumenti hija rregolata mill-Artikolu 105 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Jekk ordni tkun ġiet revokata minn qorti Slovakka u tkun trid tiġi eżegwita fi Stat Membru ieħor, il-qorti trid taġixxi skont ir-Regolament; hija trid tirrevoka l-ordni permezz ta’ formola li tibgħat lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni. Għall-ordnijiet ta’ preservazzjoni maħruġa fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica hija kompetenti biex tirċievi l-formola ta’ revoka tal-ordni ta’ preservazzjoni.

Skont l-Artikolu 23(3), il-qorti li tkun ħarġet ordni ta’ preservazzjoni li trid tiġi eżegwita fi Stat Membru ieħor tinnotifika lill-pretendent biha b’tali mod li l-pretendent ikun jista’ jitlob l-eżekuzzjoni tal-ordni ta’ preservazzjoni. Jekk ordni tinħareġ fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għat-trażmissjoni tkun il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica.

Skont l-Artikolu 23(5), l-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni tal-ordnijiet hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica.

Skont l-Artikolu 23(6), l-awtorità kompetenti biex tirċievi l-formoli, inklużi l-formoli għall-banek, hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica.

Skont l-Artikolu 25(3), l-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni ta’ ordni hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica, li għandha l-kompetenza għall-kompiti assoċjati mal-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ preservazzjoni maħruġa fi Stat Membru tal-UE ieħor.

Skont l-Artikolu 27(2), il-qorti kompetenti hija l-qorti li qed teżegwixxi ordni ta’ preservazzjoni.

Skont l-Artikolu 28(3), il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica hija kompetenti biex tirċievi dokumenti minn Stat Membru ieħor biex jiġu nnotifikati fis-Slovakkja. Jekk ordni maħruġa minn qorti Slovakka trid tiġi nnotifikata lil debitur residenti fi Stat Membru ieħor, il-qorti kompetenti li tittrażmetti d-dokumenti tkun dik li ħarġet l-ordni.

Skont l-Artikolu 36(5), l-awtorità kompetenti hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica, li għandha l-kompetenza għall-kompiti assoċjati mal-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ preservazzjoni maħruġa fi Stat Membru tal-UE ieħor.

Skont l-Artikolu 27(2), il-qorti kompetenti hija l-qorti li qed teżegwixxi ordni ta’ preservazzjoni.

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3), id-dokumenti jiġu nnotifikati mill-qorti li ħarġet l-ordni ta’ preservazzjoni. Skont it-tieni subparagrafu, l-awtorità kompetenti għan-notifika ta’ dokumenti lid-debitur hija l-qorti li eżegwiet l-ordni ta’ preservazzjoni.

Skont l-Artikolu 36(5), l-awtorità kompetenti hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qorti kompetenti biex teżegwixxi ordni ta’ preservazzjoni maħruġa fi Stat Membru ieħor hija l-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica. Il-qorti kompetenti għall-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni maħruġa fir-Repubblika Slovakka hija l-qorti li tkun ħarġet dik l-ordni ta’ preservazzjoni.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

L-awtorità tal-informazzjoni għandha d-dritt titlob biss dik l-informazzjoni li tkun meħtieġa biex tidentifika l-bank u l-kontijiet tad-debitur, u mhux il-kontijiet ta’ terzi miżmuma f’isem id-debitur. L-awtorità tal-informazzjoni ma tingħatax informazzjoni bħal din dwar terzi u ma tistax timblokka l-kontijiet tagħhom, la kompletament u lanqas parzjalment. L-awtorità tal-informazzjoni tista’ tikseb biss informazzjoni dwar kontijiet miżmuma b’mod konġunt ma’ debitur.

L-awtorità kompetenti għall-preservazzjoni tal-kontijiet konġunti ta’ persuna li ssir talba kontriha hija:

(a) il-qorti li ħarġet l-ordni, għal ordni maħruġa fir-Repubblika Slovakka u li trid tiġi eżegwita hemmhekk;

(b) Il-Qorti Distrettwali ta’ Banská Bystrica, għal ordni maħruġa fi Stat Membru ieħor u li trid tiġi eżegwita fir-Repubblika Slovakka.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Il-fondi li ġejjin ma jistgħux jiġu mblukkati:

  1. kontijiet li jappartjenu għal persuni li l-proprjetà tagħhom ma tistax tiġi ssekwestrata;
  2. kontijiet li ma jistgħux jiġu ssekwestrati;
  3. kontijiet li mhumiex soġġetti għal sekwestru.

Il-pretensjonijiet li mhumiex soġġetti għal qbid huma ddefiniti fl-Artikolu 104 tal-Att Nru 233/1995.

Dawn li ġejjin mhumiex soġġetti għal sekwestru b’addebitazzjoni fil-kont:

  1. fondi ta’ kontijiet ta’ sa EUR 99.58. Id-debitur mhux meħtieġ jipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe fond sa dan l-ammont;
  2. fondi espressament iddikjarati mid-debitur bħala merfugħa għall-ħlas tas-salarji tal-persunal għall-eqreb perjodu ta’ ħlas għad-data ta’ meta ġie nnotifikat il-bank bl-ordni jibda l-mandat ta’ sekwestru. F’dan il-każ, id-debitur għandu jagħmel dikjarazzjoni espressa;
  3. meta s-salarju tad-debitur jew introjtu ieħor jitħallas f’kont bankarju, is-sekwestru b’addebitament tal-kont ma japplikax għal dawn il-fondi sal-ammont li bil-liġi ma tistax tinżamm mis-salarju ta’ kull xahar jew minn introjtu ieħor; dan japplika mill-mument li l-bank jiġi nnotifikat. Id-debitur għandu jinnotifika lill-bank b’dak l-ammont.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Sakemm titnieda s-sistema ta’ informazzjoni speċjali bla ħlas, il-banek huma intitolati jitolbu ħlas ta’ EUR 20-30 għall-ġestjoni tal-klijenti, inkluża l-informazzjoni dwar il-kont, skont it-Tariffi Bankarji. Il-banek għandhom id-dritt jirkupraw l-ispejjeż mingħand il-persuna li ordni ta’ preservazzjoni tkun qed saret kontriha.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Fis-Slovakkja, il-qrati u l-banek biss huma involuti fl-ipproċessar u l-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni. Il-banek jitolbu l-ħlas skont it-Tariffi Bankarji. Id-drittijiet tal-qorti huma rregolati mill-Att Nru 71/1992.

It-tariffa tal-qorti għal talba għall-eżekuzzjoni ta’ miżura urġenti fi Stat Membru ieħor hija ta’ EUR 16.50.

It-tariffa tal-qorti għal talba għall-eżekuzzjoni ta’ miżura urġenti fi Stat Membru ieħor hija ta’ EUR 33.

It-tariffa tal-qorti għal talba għal miżura urġenti li trid tiġi eżegwita fis-Slovakkja, kompletament jew parzjalment, hija ta’ EUR 49.50.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Fis-Slovakkja ma hemm l-ebda istituzzjoni legali separata tal-preservazzjoni tal-kontijiet. L-ordni ta’ prijorità għal ordnijiet Ewropej li jikkonċernaw l-istess kont bankarju ssegwi d-dati ta’ meta l-bank jiġi nnotifikat bl-ordnijiet ta’ preservazzjoni. Jekk fl-istess jum ikun hemm aktar minn ordni ta’ preservazzjoni waħda, dawn ikollhom l-istess prijorità. Jekk ma jkunx hemm fondi biżżejjed fil-kont tad-debitur għall-preservazzjoni tal-ammonti kollha stabbiliti fl-ordnijiet, il-fondi jiġu ppreservati b’mod proporzjonat. L-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni ma għandhiex effett sospensiv fuq l-eżekuzzjoni, u ma tinvolvix dritt preferenzjali biex jiġu żgurati l-fondi preservati.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-qorti kompetenti għar-rimedji hija l-qorti li tkun ħarġet jew eżegwiet l-ordni.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

L-appelli jitressqu quddiem il-qorti tal-ewwel istanza li l-appell ikun sar kontra d-deċiżjoni tagħha. Il-qorti kompetenti biex tisma’ l-appelli hija l-qorti tat-tieni istanza (il-qorti reġjonali). L-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-appell hija ta’ 15-il jum mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti tal-ewwel istanza. L-istess skadenza tapplika jekk l-appell jiġi ppreżentat direttament lill-qorti tat-tieni istanza.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Id-drittijiet tal-qorti huma rregolati mill-Att Nru 71/1992. It-tariffi assoċjati mal-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni huma kif ġej: talba għall-ordni ta’ miżura urġenti: EUR 33 jew EUR 49.50; talba għal tħassir jew emenda: EUR 33; talba għal informazzjoni li tifforma parti minn talba għal ordni: EUR 3; talba għall-eżekuzzjoni ta’ miżura urġenti fi Stat Membru ieħor: EUR 16.50.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Għall-finijiet tal-Artikolu 49(2) il-lingwi aċċettati huma s-Slovakk, iċ-Ċek u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 26/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.