Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Slovenja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Il-qrati nnominati bħala kompetenti biex joħorġu Mandat ta’ Sekwestru meta kreditur ikun kiseb strument awtentiku (l-Artikolu 6(4)) huma l-qrati lokali (okrajna sodišča) (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 279b tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni u l-Garanzija ta’ Talbiet Ċivili (Zakon o izvršbi in zavarovanju); Uradni list RS (UL RS; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja) Nri 3/07 – test ikkonsolidat uffiċjali, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 45/14 — id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 53/14, 58/14 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 54/15, 76/15 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, u 11/18; minn hawn ’il quddiem “ZIZ”).

Il-lista tal-qrati lokali tinsab hawnhekk.

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità nnominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet (l-Artikolu 14) hija l-Aġenzija tar-Repubblika tas-Slovenja għar-Reġistri Legali Pubbliċi u s-Servizzi Relatati (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) (l-Artikolu 279c ZIZ).

Dettalji ta' kuntatt: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

gp@ajpes.si - l-uffiċċju prinċipali
info@ajpes.si - informazzjoni għall-utenti

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Metodi biex tinkiseb informazzjoni dwar kont (l-Artikolu 14(5)):

a) AJPES, li ġiet innominata bħala l-awtorità ta’ informazzjoni, iżżomm ir-Reġistru tal-Kontijiet tat-Tranżazzjonijiet, li huwa bażi ta’ data unika dwar il-kontijiet tat-transazzjonijiet tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi (l-Artikolu 191 ff. tal-Att dwar is-Servizzi ta’ Pagament, is-Servizzi tal-Ħruġ ta’ Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta’ Pagament (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih); UL RS Nos 7/18 u 9/18 – corr.; minn hawn ’il quddiem “ZPlaSSIED”). Dan jagħmel il-proċess biex tinkiseb l-informazzjoni effettiv ħafna, peress li ma hemm ebda bżonn li l-awtorità tal-informazzjoni tistaqsi lill-bank jekk id-debitur għandux kont miegħu (l-Artikolu 14(5)(a)).

Għalkemm skont il-liġi Slovena huwa possibbli li tikseb informazzjoni dwar kont tad-debitur bil-mod stabbilit fl-Artikolu 14(5)(c) (cf. l-Artikolu 31 ZIZ), il-qrati kważi qatt ma jużaw din il-possibbiltà, peress li jistgħu jiksbu l-informazzjoni dwar il-kont bankarju tad-debitur b'konsultazzjoni elettronika tar-reġistru tal-kontijiet ta' tranżazzjoni (l-Artikolu 4 ZIZ; l-Artikolu 13 tal-Att dwar il-Qrati (Zakon o sodiščih); UL RS Nri 94/07 – test ikkonsolidat uffiċjali, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 u 23/17 – ZSSve; minn hawn ’il quddiem “ZS”).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

L-appelli jiġu ppreżentati (l-Artikolu 21):

- fil-qorti li tkun ċaħdet ir-rikors tal-kreditur għal Mandat ta' Sekwestru (qorti lokali jew qorti distrettwali(okrožno sodišče)).

Lista tal-qrati lokali, lista tal-qrati distrettwali.

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-awtorità nnominata bħala kompetenti li tirċievi, tittrażmetti u tinnotifika Mandat ta' Sekwestru u dokumenti oħrajn (l-Artikolu 4(14)) hija:

- skont l-Artikoli 10(2), 23(3), (5) u (6), 25(3), 27(2), 28(3) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 36(5) tar-Regolament (UE) Nru 655/2014, il-Qorti Lokali f’Maribor.

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni tal-Mandat ta' Sekwestru (il-Kapitolu 3) hija:

il-Qorti Lokali f’Maribor, li għandha l-kompetenza territorjali li teżegwixxi Mandat ta’ Sekwestru maħruġ minn qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 279d ZIZ).

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Kontijiet konġunti u ta’ mandatarju jistgħu jiġu sekwestrati (l-Artikolu 30) kif ġej:

Kont konġunt ta' pagament huwa kont ta' pagament miftuħ minn fornitur ta' servizzi ta' pagament f'isem żewġ persuni fiżiċi jew aktar jew żewġ persuni ġuridiċi jew aktar (l-Artikolu 14(1) tal-Att dwar is-Servizzi u s-Sistemi ta' Pagament (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih; ZPlaSS).

Kull detentur individwali ta' kont konġunt ta' pagament jista' juża l-fondi monetarji kollha f'dak il-kont, sakemm il-ftehim dwar il-ġestjoni tal-kont konġunt ta' pagament ma jistipulax awtorizzazzjonijiet oħrajn għall-użu tal-fondi monetarji f'dak il-kont (l-Artikolu 14(2) ZPlaSS).

Il-fondi monetarji kollha f'kont konġunt ta' pagament jistgħu jintużaw biex iħallsu l-obbligazzjonijiet ta' detentur ta’ kont individwali fil-konfront ta' terzi. Ftehim bejn id-detenturi ta' kont konġunt ta' pagament dwar l-ammont tal-ishma tad-detenturi individwali u dwar l-obbligazzjoni ta' detenturi individwali ma jirrestrinġix id-drittijiet ta' terzi li jkollhom il-pretensjonijiet fi proċedura ta' eżekuzzjoni jew ta' falliment kontra detentur individwali biex jitħallsu mill-fondi monetarji totali fil-kont konġunt ta' pagament (l-Artikolu 14(3) ZPlaSS). Il-fondi monetarji f'kont konġunt ta' pagament jistgħu għalhekk jintużaw biex iħallsu l-obbligazzjonijiet ta' detentur ta’ kont individwali fil-konfront ta' terzi.

Jekk l-eżekuzzjoni tkun ristretta għal assi speċifiċi tad-debitur skont att speċifiku, dawk ir-restrizzjonijiet jitqiesu fir-rigward ta' kull detentur individwali tal-kont konġunt ta' pagament fil-proċedura ta' eżekuzzjoni fil-konfront ta' detentur individwali ta' kont konġunt ta' pagament (l-Artikolu 14(4) ZPlaSS).

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-ammonti eżenti minn qbid u ammonti li l-eżekuzzjoni għalihom hija limitata huma rregolati mir-regoli li ġejjin (l-Artikolu 31):

L-introjtu huwa eżenti mill-eżekuzzjoni meta l-karatteristika komuni tkun li ma jkunx jikkostitwixxi introjtu bażiku bħall-pagi, imma, bħala regola, introjtu li fil-parti l-kbira tal-każijiet ikollu funzjoni ta' miżura soċjali korrettiva. (l-Artikolu 101 tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni u l-Garanzija ta' Pretensjonijiet Ċivili (ZIZ)).

Skont l-Artikolu 102 ZIZ, l-eżekuzzjoni hija limitata fir-rigward tal-introjtu, li ġeneralment ikollu l-forma ta' introjtu bażiku bħall-pagi, jiġifieri introjtu meqjus bħala li ġej minn relazzjoni ta’ impjieg. Ġeneralment ikun permess li jittieħdu sa żewġ terzi ta' introjtu bħal dan, imma d-debitur irid jitħalla ammont ekwivalenti għal 76% tal-paga minima. Kull debitur irid jitħalla bl-istess ammont residwu. Fil-każ ta' ċerti pretensjonijiet privileġġati, l-ammont li jrid jitħalla lid-debitur hu inqas – 50% tal-paga minima. Fiż-żewġ każijiet, l-ammont li jrid jitħalla lid-debitur ikun ogħla jekk id-debitur ikun responsabbli għall-manteniment ta' membri tal-familja.

L-eżenzjonijiet mill-eżekuzzjoni u l-limitazzjonijiet fuqhom iridu jiġu kkunsidrati minn dawk responsabbli għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet (il-bank) mingħajr rikors mid-debitur, sakemm ma jkunx hemm intitolament għal limitu ogħla għal raġunijiet ta’ manteniment. Id-debitur irid juri dan l-intitolament lill-eżekutur billi jipproduċi strument awtentiku (l-Artikolu 102(5) ZIZ).

Il-lista eżatta ta' eżenzjonijiet mill-qbid jew ta' limitazzjonijiet fuq l-ammonti tinsab fl-Artikoli 101, 102 u 103 ZIZ.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Tariffi (l-Artikolu 43): il-banek jistgħu, skont il-politika kummerċjali tagħhom u r-rati rispettivi ta' rimunerazzjoni għas-servizzi, jitolbu ħlas biex jieħdu azzjoni fuq il-bażi ta' mandati nazzjonali ekwivalenti (biex jirċievu l-mandat u jittrasferixxu l-fondi).

Il-fornituri tas-servizzi ta’ ħlas iridu jippubblikaw fis-siti web tagħhom informazzjoni sħiħa u preċiża dwar it-tariffi li jimponu biex jieħdu azzjoni abbażi ta’ deċiżjoni ta’ eżekuzzjoni jew mandat kawtelatorju (l-Artikolu 190 ZPlaSSIED).

L-informazzjoni dwar il-kontijiet tiġi pprovduta mill-AJPES. L-informazzjoni fir-reġistru jew fil-kontijiet tat-tranżazzjoni ta’ persuni ġuridiċi u persuni fiżiċi involuti f'negozju hija disponibbli bla ħlas mis-sit tal-AJPES (l-Artikolu 194 ZPlaSSIED). Għall-forniment ta’ informazzjoni mir-reġistru tal-kontijiet ta’ tranżazzjoni li jikkonċernaw il-kont ta’ persuna fiżika, l-AJPES jimponi tariffa fuq min jagħmel it-talba skont rata stabbilita bi qbil mal-Ministru responsabbli għall-finanzi (l-Artikolu 195 ZPlaSSIED). Ir-rata ta’ kumpens għall-ispejjeż tal-forniment tal-informazzjoni dwar il-kontijiet ta' tranżazzjoni ta' persuni fiżiċi mir-reġistru tal-kontijiet ta' tranżazzjoni (UL RS Nru 49/10) hija ppubblikata fis-sit tal-AJPES. B'konformità ma’ dik ir-rata, l-ammont ta’ kumpens għall-ispejjeż jiddependi mit-talba għal informazzjoni dwar il-kont mibgħuta (ir-rata hija iktar baxxa għat-trasferiment elettroniku tad-data milli għat-trasferiment ta' data abbażi ta' talba bil-miktub) u l-għadd ta' unitajiet ta' data trażmessi.

It-tariffa għall-implimentazzjoni ta' mandati nazzjonali ekwivalenti titħallas mid-debitur filwaqt li t-tariffa biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kont titħallas minn min jagħmel it-talba (ġeneralment il-kreditur).

Il-qorti taċċessa l-informazzjoni dwar il-kontijiet bla ħlas billi tikkonsulta r-reġistru miżmum mill-AJPES jew billi titlob lill-organizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-pagamenti (il-bank) tiżvela jekk id-debitur fetaħx kont magħha (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 4 ZIZ, l-Artikolu 13 ZIZ).

L-AJPES jipprovdi aċċess elettroniku dirett għall-informazzjoni fir-reġistru tal-kontijiet ta' tranżazzjoni lill-qrati, lill-awtorità tat-taxxa u lill-awtoritajiet responsabbli mill-eżekuzzjoni.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

L-iskala tat-tariffi jew sett ieħor ta' regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Mandat ta’ Sekwestru (l-Artikolu 44):

Trid titħallas tariffa tal-qorti mal-preżentazzjoni ta’ rikors biex tiġi żgurata pretensjoni permezz ta’ Mandat ta’ Sekwestru (l-Artikolu 29b flimkien mal-Artikoli 239 u 279a ZIZ). Rikors għal Mandat ta’ Sekwestru ġġorr magħha tariffa tal-qorti ta’ EUR 30 (it-tariffa Nru 4012 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Zakon o sodnih taksah – ZST-1; UL RS Nri 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 19/15 – id-Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 30/16, 10/17 – ZPP-E u 11/18 – ZIZ-L; minn hawn ’il quddiem ZST-1), jew EUR 24 (Nri tat-tarriffa 4041 u 4012 ZST-1) jekk ir-rikors jiġi ppreżentat f’forma elettronika;

Meta l-Mandat ta’ Sekwestru jkun inħareġ minn qorti Slovena, il-bank ikun jinsab is-Slovenja u l-qorti tkun ħarġet ukoll deċiżjoni li tordna lill-bank jieħu l-azzjoni stabbilita fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 260 jew fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 271 ZIZ (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 279e), it-tariffa tal-qorti tkopri wkoll il-ħruġ ta’ dik id-deċiżjoni, kif fil-fatt tinħareġ mill-qorti fil-proċedura għall-ħruġ ta’ Mandat ta’ Sekwestru (jiġifieri l-proċedura biex tittieħed deċiżjoni dwar rikors biex tiġi ggarantita pretensjoni).

Meta l-Mandat ta’ Sekwestru jkun inħareġ minn qorti barranija u tirċevih qorti Slovena għall-eżekuzzjoni minħabba li l-bank ikun fis-Slovenja, id-deċiżjoni li biha l-qorti tordna lill-bank jieħu l-azzjoni stabbilita fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 260 jew fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 271 ZIZ (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 279e) tinħareġ fil-proċedura mnedija abbażi tar-riċeviment tal-Mandat ta’ Eżekuzzjoni. Fuq il-bażi tal-Artikolu 24 tar-Regolament, it-tariffa tal-qorti ma titħallasx f’dan il-każ, peress li d-deċiżjoni ma tistax titqies bħala deċiżjoni dwar miżura kawtelatorja jew miżura preliminari, u l-proċedura li dik id-deċiżjoni tinħareġ biha ma tistax titqies li tkun il-proċedura biex tiġi ggarantita pretensjoni; minflok, hija tiġġenera d-deċiżjoni li biha l-qorti tagħti struzzjonijiet lill-bank dwar kif għandu jiġi eżegwit il-Mandat ta’ Sekwestru maħruġa f’pajjiż ieħor.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Klassifikazzjoni ta' mandati nazzjonali ekwivalenti skont il-liġi nazzjonali (l-Artikolu 32):

Meta għadd ta' kredituri jkollhom pretensjonijiet monetarji kontra l-istess debitur u dwar l-istess suġġett tal-eżekuzzjoni, il-pretensjonijiet jridu jitħallsu skont l-ordni ta' meta l-kredituri kisbu d-dritt li jitħallsu lura fir-rigward tas-suġġett, ħlief fejn il-liġi tistipula mod ieħor (l-Artikolu 12 ZIZ).

Il-mod li bih mandat ta’ sekwestru maħruġ minn qorti ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jiġi eżegwit huwa billi l-qorti tagħti deċiżjoni li tordna li tittieħed l-azzjoni msemmija fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 271 ZIZ, jiġifieri billi toħroġ miżura kawtelatorja (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 279e ZIZ). Il-qrati jieħdu deċiżjoni dwar miżura kawtelatorja, u jordnaw lill-organizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-pagamenti tirrifjuta li tħallas lid-debitur, jew lil kull persuna li taġixxi f'isem id-debitur, l-ammont ta' flus fil-kont tad-debitur li jkun kopert mill-miżura kawtelatorja (il-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 271 ZIZ). Dawn il-miżuri kawtelatorji maħruġa minn qorti Slovena fuq il-bażi ta' Mandat ta' Sekwestru Ewropew ta' Stat Membru ieħor ma jagħtux rahan fuq il-garanzija (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 271 ZIZ). Dawn jinħarġu mill-qorti jekk tkun għadha ma tatx sentenza fuq il-merti tal-każ. Jekk il-kreditur jehmeż sentenza, soluzzjoni bil-qorti jew strument awtentiku eżistenti mar-rikors għal mandat ta’ sekwestru, tiġi ordnata il-miżura ta’ eżekuzzjoni stabbilita fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 260 ZIZ, jiġifieri tingħata deċiżjoni dwar miżura preliminari li tordna s-sekwestru tal-ammont ta’ flus fil-kont tad-debitur fl-organizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-pagamenti (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 279e l-punt 4 tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 260 ZIZ). Is-sekwestru jagħti rahan lil kreditur fuq l-assi monetarji tad-debitur fil-kontijiet tal-bank (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 107 flimkien mal-ħames paragrafu tal-Artikolu 138 u l-Artikolu 239 ZIZ).

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-qrati jew, fejn applikabbli, l-awtorità tal-eżekuzzjoni, kompetenti biex tagħti rimedju (l-Artikolu 33(1), Artikolu 34(1) jew (2)):

- rikors għal rimedju (kontestazzjoni) skont l-Artikolu 33(1) jiġi ppreżentat fil-qorti li tkun ħarġet il-Mandat ta' Sekwestru. Dik il-qorti tkun qorti lokali jew qorti distrettwali. Hija tiddeċiedi dwar ir-rikors għal rimedju (l-Artikolu 54 flimkien mal-Artikolu 239 ZIZ);

- rikors għal rimedju skont l-Artikolu 34(1) jiġi ppreżentat fil-Qorti Lokali f’Maribor, li tkun ħarġet il-mandat kawtelatorju (permezz ta' miżura preliminari jew kawtelatorja) fuq il-bażi ta' Mandat ta' Sekwestru ta' Stat Membru ieħor u tkun innotifikatu lill-organizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet tal-pagamenti. Hija tagħti deċiżjoni dwar ir-rimedju (l-Artikolu 279f ZIZ);

- rikors għal rimedju skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament (eċċezzjoni tal-politika pubblika) jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti Lokali f’Maribor.

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-qrati li appell irid jiġi ppreżentat lilhom, il-perjodu taż-żmien biex jiġi ppreżentat dak l-appell skont il-liġi nazzjonali u l-avveniment li jimmarka l-bidu ta' dak il-perjodu (l-Artikolu 37):

Appell jista' jiġi ppreżentat kontra d-deċiżjoni dwar il-kontestazzjoni (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9 flimkien mal-Artikolu 239 ZIZ). L-appell jiġi ppreżentat fil-qorti li tkun ħarġet il-Mandat ta' Sekwestru (il-qorti lokali jew distrettwali) jew fil-qorti lokali responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-Mandat ta' Sekwestru skont l-Artikolu 23 tar-Regolament.

L-appell irid jiġi ppreżentat fi żmien tmint ijiem mid-deċiżjoni mogħtija mill-qorti tal-ewwel istanza dwar il-kontestazzjoni (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 9 ZIZ).

L-appell jiġi deċiż minn qorti superjuri.

Id-dettalji ta'kuntatt tal-qrati superjuri:

1 Il-Qorti Superjuri ta’ Celje
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

tel.: (03) 427 51 00
faks: (03) 427 52 70
e-mail: urad.visce@sodisce.si

2 Il-Qorti Superjuri ta' Koper
Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 668 30 00
faks: (05) 639 52 45
e-mail: urad.viskp@sodisce.si

3 Il-Qorti Superjuri ta' Ljubljana
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
faks: (01) 366 40 70
e-mail: urad.vislj@sodisce.si

4 Il-Qorti Superjuri ta’ Maribor
Sodna ulica 14
2000 Maribor

tel.: (02) 234 71 00
faks: (02) 234 73 18
e-mail: urad.vismb@sodisce.si

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Indikazzjoni tat-tariffi tal-qorti (l-Artikolu 42):

It-tariffi tal-qorti fi proċedimenti għall-ksib ta' Mandat ta' Sekwestru jew rimedju kontra Mandat ta' dan it-tip huma l-istess daqs dawk għall-ksib ta' mandat nazzjonali ekwivalenti jew rimedju kontra mandat nazzjonali ta' dan it-tip.

Il-ħlas tat-tariffi tal-qorti huma rregolati mill-Artikolu 29b ZIZ. It-tariffi tal-qorti jridu jitħallsu mal-preżentazzjoni tar-rikors għall-eżekuzzjoni, il-kontestazzjoni jew l-appell jew mhux aktar tard minn tmint ijiem wara n-notifika tal-ordni għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti.

Jekk it-tariffi tal-qorti jistgħu jiġu kkalkulati awtomatikament, ordni ta' ħlas tinħareġ ladarba r-rikors jiġi ppreżentat elettronikament, u r-rikorrent jintalab iħallas it-tariffi bi trasferiment lejn kont partikolari u jikkwota n-numru ta' referenza indikat fl-ordni ta' ħlas. L-ordni ta' ħlas tat-tariffi tal-qorti jitqies li ġie nnotifikat meta jew ir-rikorrent stess jew ir-rappreżentant tiegħu jippreżenta r-rikors elettronikament.

Jekk it-tariffi tal-qorti ma jitħallsux fil-ħin, ir-rikors jitqies li ġie rtirat.

Fl-ordni ta' ħlas, il-qorti trid tavża lill-parti kkonċernata bil-konsegwenzi f'każ ta' nuqqas ta' ħlas tat-tariffi tal-qorti.

L-ammont tat-tariffi tal-qorti huwa stabbilit mill-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (ZST-1) (UL RS Nri 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 19/15 – id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali u 30/16). It-tariffi tal-qorti huma l-istess bħal fil-proċeduri relatati ma' mandat nazzjonali ekwivalenti, li huwa l-mandat kawtelatorju.

Jintalbu l-ammonti fissi li ġejjin għal dawn it-tariffi:


Jekk rikors jiġi ppreżentat fuq karta

Jekk rikors jiġi ppreżentat f'forma elettronika

Proċedura li tikkonċerna rikors għal Mandat ta' Sekwestru

EUR 30 (tariffa Nru 4012 ZST-1)

EUR 24 (tariffa Nru 4041 u 4012 ZST-1)

Proċedura li tikkonċerna kontestazzjoni

EUR 30 (tariffa Nru 4022 ZST-1)

EUR 24 (tariffa Nru 4041 u 4022 ZST-1)

Proċedura li tikkonċerna appell

EUR 33 (tariffa Nru 4033 ZST-1)

EUR 26.4 (tariffa Nru 4041 u 4033 ZST-1)

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti (l-Artikolu 49(2)):

Il-lingwi uffiċjali huma s-Sloven u ż-żewġ lingwi nazzjonali minoritarji, li jintużaw uffiċjalment fil-qrati f’postijiet fejn jgħixu dawn il-minoritajiet nazzjonali (l-Artikoli 6 u 104 ZPP). Il-lingwi minoritarji nazzjonali huma t-Taljan u l-Ungeriż. Il-Qorti Lokali ta' Piran, il-Qorti Lokali ta' Koper u l-Qorti Distrettwali ta' Koper joperaw bit-Taljan, filwaqt li l-Qorti Lokali ta' Lendava topera bl-Ungeriż.

Il-muniċipalitajiet b'taħlita ta' ċittadinanzi huma koperti mill-Att dwar it-Twaqqif tal-Muniċipalitajiet u l-Konfini Muniċipali (UL RS, Nru 108/06 - verżjoni uffiċjali kkonsolidata u 9/11; minn hawn ’il quddiem ZUODNO), Skont l-Artikolu 5 ZUODNO: "Il-muniċipalitajiet b'taħlita ta' ċittadinanzi għandhom, b'konformità ma' dan l-Att, jiġu identifikati bħala tali mill-istatuses kurrenti tal-muniċipalitajiet ta' Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola u Piran."

L-aħħar aġġornament: 31/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.