Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Applikazzjoni għal mandat ta' sekwestru fuq il-kontijiet trid issir lill-qorti distrettwali.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L-awtorità tal-informazzjoni hija l-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża.

Swedish Enforcement Authority

Box 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Telefown: +46 771-73 73 00

Tel. għal telefonati minn barra l-pajjiż: +46 8 564 851 50

Faks: +46 8 29 2614

Posta elettronika: kontakt@kronofogden.se

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

Fuq talba mingħand l-awtorità tal-informazzjoni, il-banek huma mitluba jiddikjaraw jekk id-debitur għandux kont bankarju magħhom, jiġifieri l-metodu stabbilit fl-Artikolu 14(5)(a). Dan huwa skont l-Artikolu 4 tal-Att dwar il-preservazzjonijiet tal-kontijiet fl-UE (2016:757).

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Appell kontra deċiżjoni maħruġa minn qorti distrettwali jinstema' mill-qorti tal-appell. Id-deċiżjoni mill-qorti tal-appell jinstema' mill-Qorti Suprema. Madankollu, l-appell irid jitressaq quddiem il-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni li tkun qed tiġi appellata.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

L-awtorità kompetenti hija l-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-awtorità eżekuttiva hija l-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża.

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

L-assi mobbli jistgħu jiġu ssekwestrati jekk l-assi jappartjenu b’mod ċar lid-debitur (il-Kapitolu 4, l-Artikolu 17 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn (1981:774); ara l-Kapitolu 16, l-Artikolu 13). Dan japplika wkoll għall-fondi f’kontijiet konġunti u kontijiet ta’ mandatarju. Fir-rigward ta’ kontijiet bankarji miżmuma b’mod konġunt minn żewġ individwi, it-tnejn li huma jiġu assenjati sjieda ta’ nofs il-kontenut tal-kontijiet jekk ma jiġi ddikjarat xejn għall-kuntrarju. Il-kwistjoni ta’ jekk l-assi jappartjenux għad-debitur titqies każ b’każ abbażi taċ-ċirkustanzi rilevanti.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

Ir-regoli dwar x’jista’ jkun eżenti mill-preservazzjoni huma stabbiliti fil-Kapitolu 5 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn (1981:774). Flus, depożiti bankarji, talbiet u oġġetti oħrajn jistgħu jkunu eżenti jekk dawk l-assi huma meħtieġa biex jappoġġjaw lid-debitur sakemm l-introjtu jkun biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż rilevanti, iżda l-eżenzjoni, għajr għal raġunijiet eċċezzjonali, ma għandhiex tkun għal perjodu ta’ aktar minn xahar. Ir-regoli dwar proprjetà mhux sekwestrata għandhom jiġu applikati mill-awtorità tal-eżekuzzjoni ex officio, jiġifieri d-debitur ma jeħtieġx li jinvokahom b’mod speċifiku.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Skont id-dritt Żvediż, il-banek ma jistgħux jimponu miżata biex jiggarantixxu s-sekwestru jew miżura ta’ sigurtà simili; lanqas ma jistgħu jimponu miżata biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji lill-awtorità tal-informazzjoni.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Ir-regoli dwar il-miżati tal-eżekuzzjoni huma stabbiliti fl-Ordinanza dwar il-miżati tal-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża (1992:1094). Fi proċedimenti tal-eżekuzzjoni, ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ġestjoni jinġabar fil-forma ta’ miżata bażika, miżata ta’ preparazzjoni, miżata tal-bejgħ u miżata speċjali. Il-miżata bażika tammonta għal SEK 600. Meta deċiżjoni dwar is-sekwestru tal-kontijiet maħruġa abbażi tar-Regolament tal-UE dwar is-sekwestru tal-kontijiet bankarji tiġi infurzata, tiġi imposta biss il-miżata bażika ta’ SEK 600.

Fil-każ ta’ ġbir ta’ dejta, miżata ta’ SEK 300 tista’ tiġi imposta mill-awtorità tal-ġbir tad-dejta (l-Awtorità tal-eżekuzzjoni Żvediża).

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Ma hemm l-ebda klassifikazzjoni tad-deċiżjonijiet ta' sekwestru tal-kontijiet Żvediżi.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Il-qorti kompetenti biex teżamina applikazzjoni għal rimedju skont l-Artikolu 33(1) hija l-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni għas-sekwestru tal-kontijiet (skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu tal-Att dwar is-sekwestru tal-kontijiet fl-UE (2016:757)).

L-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża hija kompetenti biex teżamina applikazzjoni għal rimedju skont l-Artikolu 34(1) (l-Artikolu 10 tal-Att dwar is-sekwestru tal-kontijiet fl-UE (2016:757)).

Il-qorti kompetenti biex teżamina applikazzjoni għal rimedju skont l-Artikolu 34(2) hija l-qorti distrettwali li, skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu 18 tal-Kodiċi tal-eżekuzzjoni tad-Dejn, teżamina appelli kontra deċiżjonijiet mill-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża (skont it-tieni subparagrafu tat-Taqsima 10 tal-Att dwar il-preservazzjoni tal-kontijiet fl-UE (2016:757)). It-Taqsima 1 tal-Kapitolu 18 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn tirreferi għat-Taqsima 1 tal-Kapitolu 17 tal-Ordinanza tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn (1981:981). Skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu 17 tal-Ordinanza tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn, il-qrati distrettwali kompetenti huma kif jidher hawn taħt. Il-kelma “konvenut” tfisser id-debitur.

Jekk id-debitur mhuwiex abitwalment residenti fl-Iżvezja, il-qorti distrettwali ta’ Nacka hija kompetenti biex teżamina applikazzjoni għal rimedju skont l-Artikolu 34(2).

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Appell kontra deċiżjoni maħruġa minn qorti skont l-Artikolu 33 u l-Artikolu 35(1) u (3) jitressaq quddiem il-qorti tal-appell u quddiem il-Qorti Suprema. L-appell irid jitressaq quddiem il-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni li tkun qed tiġi appellata. L-appell irid jitressaq fi żmien tliet ġimgħat mid-data li fiha tkun inħarġet id-deċiżjoni li tkun qed tiġi appellata. Ir-regoli dwar l-appelli huma stabbiliti fil-Kapitoli 49 u 52 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarji.

Appell kontra deċiżjoni maħruġa mill-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża skont l-Artikolu 34(1) jew l-Artikolu 35(3) u (4) jitressaq quddiem il-qrati distrettwali segwenti. Il-kelma “konvenut” tfisser id-debitur.

Jekk id-debitur mhuwiex abitwalment residenti fl-Iżvezja, il-qorti distrettwali ta’ Nacka hija kompetenti biex teżamina d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża. Madankollu, l-appell irid jitressaq quddiem l-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża. Appell kontra d-deċiżjoni jrid jitressaq fi żmien tliet ġimgħat mid-data li fiha tkun ġiet innotifikata d-deċiżjoni lill-appellant. Ir-regoli dwar l-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża huma stabbiliti fil-Kapitolu 18 tal-Kodiċi tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn (1981:774) u l-Kapitolu 17 tal-Ordinanza tal-Eżekuzzjoni tad-Dejn (1981:981).

Appell kontra deċiżjoni maħruġa minn qorti distrettwali skont l-Artikolu 34(2) titressaq quddiem il-qorti tal-appell. Jekk id-deċiżjoni titressaq quddiem qorti tal-appell, l-appell jitressaq quddiem il-Qorti Suprema. Madankollu, l-appell irid jitressaq quddiem il-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni li tkun qed tiġi appellata. L-appell irid jitressaq fi żmien tliet ġimgħat mid-data tad-deċiżjoni jekk id-deċiżjoni tfisser li l-kwistjoni tkun ġiet solvuta, jekk id-deċiżjoni tkun inħarġet waqt laqgħa jew jekk tkun saret dikjarazzjoni waqt laqgħa dwar jekk id-deċiżjoni hux se tiġi notifikata. Inkella, l-iskadenza għall-appelli tkun tliet ġimgħat mid-data li fiha l-appellant ikun ġie notifikat bid-deċiżjoni. Ir-regoli dwar l-appelli huma stabbiliti fit-Taqsimiet 38-41 tal-Att dwar Materji tal-Qorti (1996:242).

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

Ir-regoli dwar il-miżati tal-eżekuzzjoni huma stabbiliti fl-Ordinanza dwar il-miżati tal-qrati ġenerali (1987:452). Il-miżata għal applikazzjoni għal preservazzjoni tal-kontijiet hija SEK 2 800.

Il-miżata trid titħallas meta l-applikazzjoni titressaq quddiem il-qorti.

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

Ingliż

L-aħħar aġġornament: 03/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.