Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) is bevoegd om Europese bevelen tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen, als daarom wordt verzocht voordat de tenuitvoerleggingsprocedure wordt ingeleid, voor vorderingen zoals bedoeld in een authentieke akte in de zin van artikel 6, lid 4, van de Verordening betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

In andere gevallen is het gerecht bevoegd waarbij de tenuitvoerleggingsprocedure in verband waarmee een Europees bevel tot conservatoir beslag zal worden uitgevaardigd, ten tijde van het eerste verzoek aanhangig is.

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Wanneer een procedure voor een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen buiten Oostenrijk aanhangig is, is de arrondissementsrechtbank voor het district waar de schuldenaar zijn of haar woonplaats (Wohnsitz) of gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt) heeft, bevoegd om rekeninginformatie in Oostenrijk op te vragen.

Heeft de schuldenaar geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk, dan is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad de bevoegde instantie (zie hierboven onder artikel 50, lid 1, onder a)). De contactgegevens voor de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad zijn hier te vinden:

Als de procedure voor een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen bij een gerecht in Oostenrijk aanhangig is, is dat gerecht ook bevoegd om rekeninginformatie op te vragen.

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De verplichting gaat vergezeld van een bevel in personam van het gerecht. Het gerecht moet de schuldenaar de verplichting opleggen om alle binnenlandse bankrekeningen bekend te maken. Het moet verbieden dat de schuldenaar over tegoeden kan beschikken op rekeningen die onder het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen vallen, tot het bedrag waarop door middel van het bevel beslag moet worden gelegd. Het rechterlijk bevel moet de schuldenaar bovendien opdragen om alle automatische incasso's en periodieke overschrijvingen op basis waarvan tegoeden worden afgeschreven van de rekeningen waarop beslag moet worden gelegd, te beëindigen, voor zover deze de inbaarheid van het bedrag waarop beslag moet worden gelegd door middel van het Europees bevel tot conservatoir beslag, in het gedrang brengen en voor zover hiervoor geen tegoeden kunnen worden gebruikt die niet voor conservatoir beslag vatbaar zijn.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Beslissingen over rechtsmiddelen moeten worden genomen door het gerecht dat het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen heeft uitgevaardigd. Dergelijke rechtsmiddelen moeten bij dat gerecht worden ingesteld (zie artikel 50, lid 1, onder a).

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

Artikel 10, lid 2, derde alinea: de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad.

Artikel 23, lid 3: als Oostenrijk slechts de lidstaat van tenuitvoerlegging is, is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad de bevoegde instantie waaraan de stukken moeten worden toegezonden.

Als het bevel in Oostenrijk wordt uitgevaardigd, is het uitvaardigende gerecht bevoegd voor de verzending. De arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad is bevoegd om Europese bevelen tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen, als daarom wordt verzocht hetzij voordat de bodemprocedure wordt ingesteld, hetzij nadat deze is afgesloten met een onherroepelijke beslissing maar voordat een begin wordt gemaakt met de tenuitvoerlegging. In andere gevallen is de arrondissementsrechtbank (Bezirksgericht) of de regionale rechtbank (Landesgericht) bevoegd waarbij de bodemprocedure of de tenuitvoerleggingsprocedure in verband waarmee een Europees bevel tot conservatoir beslag zal worden uitgevaardigd, ten tijde van het eerste verzoek aanhangig is.

Artikel 23, leden 5 en 6, en artikel 27, lid 2: als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in Oostenrijk is uitgevaardigd, is het uitvaardigende gerecht de bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging. (Uitvaardigende gerecht: zie antwoord artikel 23, lid 3)

Als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen niet in Oostenrijk is uitgevaardigd, is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad bevoegd voor de tenuitvoerlegging.

Artikel 25, lid 3: in dit geval moet de verklaring worden toegezonden aan de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad.

Artikel 28, lid 3: in dit geval moeten de stukken worden toegezonden aan de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad.

Artikel 36, lid 5: in dit geval moet de beslissing worden toegezonden aan de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad.

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

Als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in Oostenrijk zelf wordt uitgevaardigd, is het uitvaardigende gerecht ook verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging.

Als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in een andere lidstaat wordt uitgevaardigd, is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad bevoegd voor de tenuitvoerlegging.

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Als er meerdere rekeninghouders zijn en elk van hen afzonderlijk gemachtigd is over de rekening te beschikken, zoals in het geval van een gezamenlijke "en/of-rekening" (een "Oder-Konto"), kan het bevel daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd, ook als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen tegen slechts een van de rekeninghouders is uitgevaardigd, omdat de schuldenaar individueel gemachtigd is de schuld te voldoen.

Als voor elke transactie de goedkeuring van alle rekeninghouders nodig is, zoals het geval is bij een gezamenlijke "en/en-rekening" (een "Und-Konto"), is conservatoir beslag alleen mogelijk als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen tegen alle rekeninghouders is uitgevaardigd (bv. wanneer alle rekeninghouders gezamenlijk aansprakelijk zijn).

Als tegen de trustee van een trustrekening (Treuhandkonto) als schuldenaar een procedure voor de uitvaardiging van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen wordt ingesteld, kan de oprichter van de trust bezwaar maken op grond van artikel 37 van de wet op de tenuitvoerlegging (Exekutionsordnung). In het bezwaar verklaart de oprichter dat de rekening, als zijnde een trust, weliswaar in eigendom is van de schuldenaar, maar niet als onderdeel van het vermogen van de trustee mag worden beschouwd en derhalve geen deel uitmaakt van de tegoeden die beschikbaar zijn om de vordering van de schuldeiser te voldoen.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De bepalingen ter bescherming tegen beslag in het geval van een vordering, zijn neergelegd in de artikelen 290 e.v. van de Tenuitvoerleggingswet en de bepalingen inzake de daarmee verband houdende bescherming van rekeningen in artikel 292i van die wet. deze kunnen op http://www.ris.bka.gv.at/ worden geraadpleegd. Deze zijn bindend recht.

Doorlopend loon en pensioenuitkeringen zijn slechts beperkt vatbaar voor beslag. De omvang van het niet voor beslag vatbare gedeelte van de vordering (“minimale bestaansmiddelen” (Existenzminimum)), is afhankelijk van de omvang van de betalingen en het aantal onderhoudsverplichtingen van de schuldenaar. Deze bedragen, die jaarlijks worden verhoogd, staan vermeld in tabellen die worden gepubliceerd op de website van het federale ministerie van Justitie (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html)

De bepaling inzake de bescherming van rekeningen (“Kontenschutz”) in artikel 292i van de Tenuitvoerleggingswet is bedoeld ter vermijding van het risico dat na aftrek van de bedragen die voor beslag vatbaar zijn, alsnog beslag kan worden gelegd op de minimale bestaansmiddelen die op de rekening worden bijgeschreven. Als er op de rekening van de schuldenaar bedragen worden bijgeschreven die beperkt vatbaar zijn voor beslag, moet het beslag voor zover het kredietsaldo op de rekening overeenkomt met het niet voor beslag vatbare gedeelte van de inkomsten, worden opgeschort gedurende de periode van het beslag tot de volgende betalingsdatum.

Sommige bedragen zijn op grond van artikel 290 van de Tenuitvoerleggingswet in het geheel niet vatbaar voor beslag. Het betreft onder meer de volgende betalingen:

  1. onkostenvergoedingen voor zover daarmee aanvullende kosten worden vergoed die daadwerkelijk tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit zijn gemaakt;
  2. wettelijke toelagen en uitkeringen voor aanvullende uitgaven vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen, hulpbehoevendheid of afhankelijkheid van zorg;
  3. terugbetaalde bedragen en kostenvergoedingen in verband met rechten op verstrekkingen, terugbetalingen van kosten op grond van wettelijke sociale zekerheid en vergoedingen voor uitgaven aan behandelingskosten;
  4. wettelijke kinderbijslag.

De niet-vatbaarheid voor beslag is niet van toepassing als de betreffende betaling juist bestemd is ter vergoeding van de vordering waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft. Om een bedrag niet voor beslag vatbaar te laten verklaren moet de schuldenaar een verzoek indienen.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Voor de uitvoering van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen mogen banken een vergoeding van gemaakte kosten in rekening brengen van 25 euro, net als voor de uitvoering van een voorlopige maatregel (einstweilige Verfügung), een gelijkwaardig instrument volgens Oostenrijks recht.

Op verzoek van de bank zal het gerecht de schuldeiser opdragen de kosten aan de bank te vergoeden.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Voor de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag of de verstrekking van rekeninginformatie worden geen afzonderlijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

De Oostenrijkse wet op de tenuitvoerlegging kent in beginsel de volgende instrumenten om vorderingen zeker te stellen: tenuitvoerlegging voor zekerstelling (Exekution zur Sicherstellung) en voorlopige maatregelen (einstweilige Verfügungen).

Tenuitvoerlegging voor zekerstelling (artikelen 370 e.v. van de wet op de tenuitvoerlegging) dient om de vordering van een schuldeiser zeker te stellen, voordat de vordering kracht van gewijsde verkrijgt en vervolgens ten uitvoer wordt gelegd. In tegenstelling tot een voorlopige maatregel is voor een tenuitvoerlegging voor zekerstelling een titel vereist die evenwel nog niet uitvoerbaar is. Een tenuitvoerlegging voor zekerstelling is alleen toegestaan voor het voldoen van een geldvordering. Een van de vormen van tenuitvoerlegging voor zekerstelling die in artikel 374, lid 1, van de wet op de tenuitvoerlegging is opgenomen, is het beslag op inschulden (Pfändung von Forderungen), waarbij de schuldeiser het pandrecht (Pfandrecht) verkrijgt.

In het kader van tenuitvoerlegging voor zekerstelling verkrijgt de schuldeiser een pandrecht. Volgens artikel 32 van de EU-Verordening betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, heeft het bevel tot conservatoir beslag in voorkomend geval dezelfde rangorde als een gelijkwaardig nationaal bevel in de lidstaat van tenuitvoerlegging. Om in lijn te blijven met de Oostenrijkse instrumenten, is in het Oostenrijkse recht bepaald dat door het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen een pandrecht wordt gevestigd, als de schuldeiser al een beslissing, een gerechtelijke schikking of een authentieke akte heeft verkregen. De bank en de schuldenaar moeten op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een pandrecht is gevestigd. Zo wordt de afstemming met de tenuitvoerlegging voor zekerstelling gewaarborgd.

In het geval van voorlopige maatregelen om geldvorderingen veilig te stellen (artikelen 378 e.v. van de wet op de tenuitvoerlegging) wordt er geen pandrecht gevestigd en evenmin een bepaalde rangorde toegekend. Voor het verkrijgen van een voorlopige maatregel heeft de schuldeiser geen titel nodig.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

Beslissingen over rechtsmiddelen moeten worden genomen door het gerecht dat het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen heeft uitgevaardigd. Dergelijke rechtsmiddelen moeten bij dat gerecht worden ingesteld (zie artikel 50, lid 1, onder a).

Artikel 34, leden 1 en 2: als het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in een andere lidstaat wordt uitgevaardigd, is de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad bevoegd met betrekking tot rechtsmiddelen. Dergelijke rechtsmiddelen moeten bij dat gerecht worden ingesteld.

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Het beroep dat open staat tegen een op grond van artikel 33, 34 of 35 van de verordening gegeven beslissing, wordt Rekurs genoemd. Een dergelijk beroep moet binnen 14 dagen worden ingesteld bij het gerecht dat de betwiste bevel heeft uitgevaardigd, en moet worden gericht aan de regionale of hogere regionale rechtbank binnen het rechtsgebied waaronder de betreffende arrondissementsrechtbank of regionale rechtbank valt. Een beroep moet worden ondertekend door een advocaat.

De beroepstermijn gaat in op de datum van betekening van de betwiste beslissing.

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

Er worden alleen kosten voor de uitvaardiging van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in rekening gebracht als het verzoek om het bevel buiten het kader van een civiele procedure wordt ingediend. Daarnaast wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor beroep tegen een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. De bepalingen inzake gerechtskosten zijn te vinden in de wet op de gerechtskosten (Gerichtsgebührengesetz) onder tariefpost 1, opmerking 2, tariefpost 2, opmerking 1a en tariefpost 3, opmerking 1a. De hoogte van de gerechtskosten is afhankelijk van het bedrag van de vordering en is de helft van het vaste bedrag in civiele procedures. De wettelijke bepalingen en tabellen kunnen op http://www.ris.bka.gv.at/ worden geraadpleegd.

De betreffende gerechtskosten zijn vaste bedragen.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Geen

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.