Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


*verplichte invoer

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Kantonrechtbanken.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Kamer van deurwaarders en faillissementscuratoren

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefoon: +372 64 63 773

E-mail: info@kpkoda.ee

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Artikel 14, lid 5, onder a) - alle banken op Ests grondgebied zijn, op verzoek van de informatie-instantie, verplicht bekend te maken of de schuldenaar al dan niet bij hen een rekening aanhoudt.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Hoger beroep wordt ingesteld bij de arrondissementsrechtbank via de kantonrechtbank waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

Artikel 10, lid 2 – de kantonrechtbank die het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen heeft uitgevaardigd.

Artikel 10, lid 2, derde alinea – deurwaarders.

Artikel 23, lid 3 – deurwaarders.

Artikel 23, lid 5 – deurwaarders.

Artikel 23, lid 6 – deurwaarders.

Artikel 25, lid 3 – deurwaarders.

Artikel 27, lid 2 – deurwaarders.

Artikel 28, lid 3 – deurwaarders.

Artikel 36, lid 5, tweede alinea – deurwaarders.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

Deurwaarders.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Een betalingsvordering kan worden ten uitvoer gelegd op een gezamenlijke rekening van echtgenoten wanneer de echtgeno(o)t(e) die niet de schuldenaar is daarmee instemt of wanneer er een executoriale titel is op grond waarvan beide echtgenoten de betrokken verplichting moeten nakomen.

Artikel 626, lid 3, van de wet betreffende het verbintenissenrecht: "vorderingen en roerende goederen die een gevolmachtigde in het kader van de uitvoering van een volmacht in eigen naam maar voor rekening van de volmachtgever verkrijgt, en vorderingen en roerende goederen die de volmachtgever met het oog op de uitvoering van de volmacht overdraagt aan de gevolmachtigde, maken geen deel uit van de failliete boedel van de gevolmachtigde en kunnen in een tenuitvoerleggingsprocedure niet het voorwerp zijn van een claim tegen de gevolmachtigde."

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Er mag geen beslag worden gelegd op de volgende inkomsten:

 1. door de overheid betaalde gezinsbijslagen;
 2. sociale uitkeringen voor personen met een handicap;
 3. sociale uitkeringen in de zin van de wet op de sociale voorzieningen;
 4. werkloosheidsuitkeringen, toelagen, vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en subsidies voor startende ondernemingen die worden betaald via het Ests werkloosheidsverzekerings-fonds;
 5. vergoeding van lichamelijke schade en gezondheidsschade, met uitzondering van de vergoeding voor gederfde inkomsten en de vergoeding van morele schade;
 6. toelagen in verband met arbeidsgeschiktheid;
 7. wettelijke alimentatie-uitkeringen;
 8. uitkeringen uit hoofde van de zorgverzekering in de zin van de zorgverzekeringswet, met uitzondering van uitkeringen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 9. staatspensioenen, in de mate voorgeschreven bij de wet;
 10. steun bij vrijlating uit de gevangenis;
 11. toelage aan slachtoffers van repressie op grond van de wet betreffende slachtoffers van repressie onder bezettingsregimes.

Inkomsten zijn niet vatbaar voor beslag wanneer zij niet hoger zijn dan het minimummaandloon of het overeenkomstige deel van de inkomsten per week of per dag. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het minimummaandloon voor een voltijdse werknemer 584 EUR.

Indien de tenuitvoerlegging van een betalingsvordering op andere vermogensbestanddelen van een schuldenaar niet heeft geleid of naar verwachting niet zal leiden tot de volledige voldoening van een vordering van de eiser en indien beslaglegging gerechtvaardigd is gezien het soort vordering en het niveau van de inkomsten, kunnen op verzoek van de eiser de in de punten 5 tot en met 7 hierboven bedoelde inkomsten in beslag worden genomen.

Indien de tenuitvoerlegging van een betalingsvordering op andere vermogensbestanddelen van een schuldenaar niet heeft geleid of naar verwachting niet zal leiden tot de volledige voldoening van een vordering tot alimentatie voor een kind, kan tot de helft van de in artikel 132, lid 1, van het wetboek van tenuitvoerleggingsprocedures bedoelde inkomsten in beslag worden genomen. Indien het bedrag van de inkomsten van de schuldenaar dat in beslag is genomen ter voldoening van een vordering tot alimentatie voor een kind, lager is dan de helft van het minimumloon, kan tot een derde van de inkomsten van de schuldenaar in beslag worden genomen.

Indien de schuldenaar, conform de wet, een andere persoon ten laste heeft of alimentatie betaalt aan die persoon, wordt het bedrag dat niet voor beslag vatbaar is, per persoon ten laste verhoogd met een derde van het minimummaandloon, tenzij het gaat om vorderingen tot alimentatie voor een kind die het voorwerp zijn van een gedwongen tenuitvoerlegging.

Wat de inkomsten betreft die het niet voor beslag vatbare bedrag te boven gaan, kan tot twee derde van een bedrag overeenstemmend met vijfmaal het minimumloon in beslag worden genomen alsook alle inkomsten die dat bedrag te boven gaan, mits het in beslag genomen bedrag niet hoger is dan twee derde van de totale inkomsten. Deze bepaling is niet van toepassing indien een verzoek tot steun het voorwerp is van een gedwongen tenuitvoerlegging.

Op verzoek van de schuldenaar annuleert een deurwaarder binnen drie werkdagen het beslag op een rekening, in de mate waarin zulks het voor de schuldenaar mogelijk maakt te beschikken over de niet voor beslag vatbare inkomsten.

Indien inkomsten betreffende meer dan een maand worden overgemaakt op de rekening van een schuldenaar, annuleert een deurwaarder, op verzoek van de schuldenaar, binnen drie werkdagen het beslag op een rekening, in de mate waarin zulks het voor de schuldenaar mogelijk maakt om voor elke vooruitbetaalde maand te beschikken over de niet voor beslag vatbare inkomsten. Indien de periode voor het gebruik van de op de rekening van de schuldenaar overgemaakte inkomsten niet kan worden bepaald, maakt de deurwaarder de niet voor beslag vatbare inkomsten betreffende één maand over aan de schuldenaar.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Nee.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Overeenkomstig artikel 781, lid 4, van de deurwaarderswet moet er 20 EUR worden betaald bij de indiening van een verzoek op grond van artikel 14.

Overeenkomstig artikel 38, lid 6, van de deurwaarderswet, bedraagt de basisvergoeding die verschuldigd is aan een deurwaarder voor de uitvoering van een bevel tot conservatoir beslag 92 EUR.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Een recht op in beslag genomen vermogensbestanddelen dat is ontstaan in een eerdere beslagprocedure heeft voorrang boven een recht dat is ontstaan in een latere beslagprocedure.

Een recht op in beslag genomen vermogensbestanddelen dat is ontstaan op basis van een vordering tot alimentatie voor een kind heeft voorrang boven andere rechten op in beslag genomen vermogensbestanddelen, ongeacht het tijdstip van inbeslagneming. Rechten op in beslag genomen vermogensbestanddelen die zijn ontstaan op basis van een vordering tot alimentatie voor een kind hebben dezelfde rangorde.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

Artikel 33, lid 1 – kantonrechtbanken.

Artikel 34, lid 1, onder a) — de deurwaarder die de tenuitvoerleggingprocedure heeft ingeleid en die op basis van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen beslag heeft gelegd op de rekening. Een lijst van deurwaarders is te vinden op de website van de kamer van deurwaarders en faillissementscuratoren.

Artikel 34, lid 1, onder b),

i) deurwaarders,

ii) deurwaarders,

iii) deurwaarders,

iv) deurwaarders.

Artikel 34, lid 2 – kantonrechtbanken.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Artikel 33

Hoger beroep wordt ingesteld bij de arrondissementsrechtbank via de kantonrechtbank waarvan de beslissing wordt aangevochten, binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de beslissing is betekend of ter kennis is gebracht.

Artikel 34

- Indien de beslissing is gegeven door een kantonrechtbank wordt het hoger beroep bij de arrondissementsrechtbank ingesteld via de kantonrechtbank waarvan de beslissing wordt aangevochten. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de beslissing is betekend of ter kennis is gebracht.

- Een deelnemer aan een tenuitvoerleggingsprocedure kan bij een deurwaarder een klacht indienen tegen een besluit of een maatregel dat/die de deurwaarder heeft genomen in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel of tegen de weigering om een tenuitvoerleggingsmaatregel te nemen, binnen tien dagen vanaf de dag dat hij kennis neemt of had moeten nemen van het besluit of de maatregel, tenzij in de wet anders is bepaald. Een deelnemer aan een tenuitvoerleggingsprocedure kan tegen een door een deurwaarder genomen besluit over een klacht beroep instellen bij de kantonrechtbank in het rechtsgebied waarvan het kantoor van de deurwaarder is gevestigd, binnen tien dagen vanaf de datum waarop het besluit is betekend of ter kennis is gebracht. Er kan bij een gerecht pas beroep worden ingesteld tegen een besluit of een maatregel van een deurwaarder wanneer er eerst een klacht werd ingediend bij de betrokken deurwaarder. Deelnemers aan een tenuitvoerleggingsprocedure en deurwaarders kunnen hoger beroep instellen tegen een door een kantonrechtbank gegeven beslissing over een door de deurwaarder genomen besluit. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de beslissing is betekend of ter kennis is gebracht.

Artikel 35

- Indien de beslissing is gegeven door een kantonrechtbank wordt het hoger beroep bij de arrondissementsrechtbank ingesteld via de kantonrechtbank waarvan de beslissing wordt aangevochten. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de beslissing is betekend of ter kennis is gebracht (artikel 35, lid 1).

- Een deelnemer aan een tenuitvoerleggingsprocedure kan bij een deurwaarder een klacht indienen tegen een besluit of een maatregel dat/die de deurwaarder heeft genomen in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel of tegen de weigering om een tenuitvoerleggingsmaatregel te nemen, binnen tien dagen vanaf de dag dat hij kennis neemt of had moeten nemen van het besluit of de maatregel, tenzij in de wet anders is bepaald. Een deelnemer aan een tenuitvoerleggingsprocedure kan tegen een door een deurwaarder genomen besluit over een klacht beroep instellen bij de kantonrechtbank in het rechtsgebied waarvan het kantoor van de deurwaarder is gevestigd, binnen tien dagen vanaf de datum waarop het besluit is betekend of ter kennis is gebracht. Er kan bij een gerecht pas beroep worden ingesteld tegen een besluit of een maatregel van een deurwaarder wanneer er eerst een klacht werd ingediend bij de betrokken deurwaarder (artikel 35, leden 3 en 4). Deelnemers aan een tenuitvoerleggingsprocedure en deurwaarders kunnen hoger beroep instellen tegen een door een kantonrechtbank gegeven beslissing over een door de deurwaarder genomen besluit. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen vanaf de datum waarop de beslissing is betekend of ter kennis is gebracht.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

De vergoeding voor de ontvangst of de betwisting van een beslissing bedraagt 50 EUR en moet worden voldaan bij het indienen van het verzoek.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Ests, Engels.

Laatste update: 14/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.