Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het Ierse recht kent geen authentieke akten en bijgevolg is deze bepaling niet van toepassing in Ierland.

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Ierland:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOIA@justice.ie

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

In Ierland is artikel 14, lid 5, onder a), van toepassing, d.w.z. dat alle banken in Ierland, op verzoek van de informatie-instantie, moeten bekendmaken of de schuldenaar bij hen een rekening aanhoudt.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

In Ierland geldt het volgende:

  • wanneer het District Court (districtsrechtbank) bevoegd is voor het uitvaardigen van een bevel tot conservatoir beslag, bij de Judge van het Circuit Court (arrondissementsrechtbank) binnen het Circuit waarvan het bevel tot conservatoir beslag is uitgevaardigd;
  • wanneer het Circuit Court bevoegd is, bij het High Court (hoger gerecht);
  • wanneer het High Court bevoegd is, bij het Court of Appeal (hof van beroep) (er zij evenwel op gewezen dat het Supreme Court (hooggerechtshof) krachtens de Ierse grondwet bevoegd is voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het High Court, indien het ervan overtuigd is dat er zich uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan die een rechtstreeks beroep rechtvaardigen. Het Supreme Court zal daarvan pas overtuigd zijn wanneer de betrokken beslissing een aangelegenheid van algemeen openbaar belang betreft en/of wanneer de belangen van de rechtspleging dit vereisen).

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Ierland:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Ierland:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

De mate waarin er krachtens Iers recht conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden, hangt af van de omstandigheden van het betrokken geval. Wat gezamenlijke rekeningen betreft, is de algemene regel dat een zogenoemde Mareva injunction (bevel tot conservatoir beslag) die alleen tegen een verweerder is uitgevaardigd, niet mag beletten dat een mederekeninghouder geld afhaalt van de betrokken bankrekening, tenzij dit in het bevel uitdrukkelijk werd verboden.

Wat rekeningen van derden betreft: wanneer een derde namens een verweerder tegoeden aanhoudt op een rekening van derden, kan een tegen de verweerder uitgevaardigde Mareva injunction gevolgen hebben voor die tegoeden, omdat de verweerder de equitable eigenaar of de uiteindelijke begunstigde van die tegoeden is.

Een mederekeninghouder of een derde rekeninghouder van wie de rekening aan een dergelijke injunction is onderworpen, kan bij het bevoegde gerecht een verzoek indienen tot wijziging van de voorwaarden van de injunction.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

In het geval van gelijkwaardige nationale procedures bepaalt het gerecht van geval tot geval en rekening houdend met de omstandigheden van de betrokken partij, over welk bedrag de schuldenaar mag beschikken. Het desbetreffende verzoek wordt ingediend door de schuldenaar en er zijn geen regels over het bedrag dat ter beschikking mag worden gesteld.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

In het geval van gelijkwaardige nationale procedures brengen banken geen kosten in rekening voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke bevelen. Wanneer het nodig zou zijn rekeninginformatie op te vragen, is er geen regel die banken verbiedt voor het verstrekken van dergelijke informatie een vergoeding in rekening te brengen. Als algemeen beginsel geldt dat de schuldeiser de door de bank gemaakte kosten zou moeten betalen, hoewel deze kosten uiteindelijk ten laste zouden kunnen worden gelegd van de schuldenaar.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Het is niet de bedoeling dat de informatie-instanties of andere entiteiten administratiekosten in rekening brengen. Voor de persoonlijke betekening of kennisgeving van stukken wordt er echter een vergoeding aangerekend van ongeveer 100 tot 200 EUR, afhankelijk van de complexiteit van de te verrichten betekening of kennisgeving.

Opmerking: de persoonlijke betekening of kennisgeving van stukken zal in dit geval worden verricht door een particuliere onderneming en er is daarvoor geen tarief vastgesteld.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Er bestaat naar Iers recht geen rangorde tussen gelijkwaardige procedures, zoals de Mareva injunctions, aangezien de schuldeiser geen eigendomsbelang verwerft met betrekking tot het betrokken activum.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

In Ierland geldt het onderstaande.

Wat artikel 33, lid 1, betreft, is het gerecht dat bevoegd is met betrekking tot een rechtsmiddel, het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd, d.w.z. afhankelijk van het geval een District Court, een Circuit Court of het High Court*.

Wat artikel 34, leden 1 en 2, betreft, is het volgende gerecht bevoegd met betrekking tot een rechtsmiddel:

  • wanneer het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen is uitgevaardigd door een Iers gerecht, het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd;
  • wanneer het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in een andere lidstaat is uitgevaardigd, het High Court*.

*The High Court,

Four Courts

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

In Ierland kan hoger beroep tegen een op grond van artikel 33, 34 of 35 gegeven beslissing op de volgende wijze worden ingesteld:

  • indien de beslissing is gegeven door het District Court kan er binnen veertien dagen na de datum waarop de bestreden beslissing is gegeven, hoger beroep worden ingesteld bij de Judge van het Circuit Court binnen het Circuit waarvan het bevel tot conservatoir beslag is uitgevaardigd (uitsluitend artikel 35.1 en 35.3). http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • indien de beslissing is gegeven door het Circuit Court kan er binnen tien dagen na de datum waarop de bestreden beslissing of het bestreden bevel in het openbaar is gegeven, hoger beroep worden ingesteld bij het High Court (uitsluitend artikel 35.1 en 35.3). http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • wanneer de beslissing is gegeven door het High Court, kan er binnen 28 dagen na de vankrachtwording van het bevel hoger beroep worden ingesteld bij het Court of Appeal (er zij evenwel op gewezen dat het Supreme Court krachtens de Ierse grondwet bevoegd is voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het High Court, indien het ervan overtuigd is dat er zich uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan die een rechtstreeks beroep rechtvaardigen. Het Supreme Court zal daarvan pas overtuigd zijn wanneer de betrokken beslissing een aangelegenheid van algemeen openbaar belang betreft en/of wanneer de belangen van de rechtspleging dit vereisen). http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen de gerechtskosten in een procedure ter verkrijging van een bevel tot conservatoir beslag of in het kader van een rechtsmiddel tegen een bevel ongeveer 80 tot 200 EUR bedragen. Informatie daarover is te vinden op:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Geen (alleen Iers en Engels worden aanvaard door Ierland).

Laatste update: 15/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.