Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


*verplichte invoer

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Volgens artikel 3118, lid 5, van de wet moet een verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen krachtens artikel 6, lid 4, van de verordening worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank van de autoriteit die de authentieke akte heeft afgegeven.

Actuele informatie over Litouwse gerechten en hun contactgegevens zijn te vinden in de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken.

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

In paragraaf 1 van resolutie nr. 964 van de regering van de Republiek Litouwen van 28 september 2016 is bepaald dat het gerecht waarbij een verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen is ingediend, de in artikel 14 van de verordening bedoelde informatie verstrekt aan de nationale belastinginspectie van het ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario16-osios g. 14, Vilnius; +370 52668200 e-mail: vmi@vmi.lt). Deze resolutie is in werking getreden op 18 januari 2017.

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De nationale belastinginspectie van het ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen past de methode voor het verkrijgen van rekeninginformatie als bedoeld in artikel 14, lid 5, punt b), van de verordening toe, d.w.z. informatie over bankrekeningen van de schuldenaar bij in Litouwen actieve banken opvragen in het fiscale boekhoudinformatiesysteem.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Volgens artikel 3122, lid 1, kan in het in artikel 21, lid 1, bedoelde geval een afzonderlijk rechtsmiddel worden ingesteld bij het hof van beroep. De artikelen 334 tot en met 339 van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) voorzien in de procedure voor het instellen en onderzoeken van afzonderlijke rechtsmiddelen. Er kan geen beroep in cassatie worden ingesteld tegen beslissingen van het hof van beroep na onderzoek van een afzonderlijk rechtsmiddel.

Actuele informatie over Litouwse gerechten en hun contactgegevens zijn te vinden in de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken.

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

Volgens artikel 3121, lid 3, van de wet draagt de gerechtsdeurwaarder zorg voor de in artikel 4, lid 14, van de verordening bedoelde ontvangst, doorzending en betekening van processtukken.

De lijst van gerechtsdeurwaarders in de Republiek Litouwen is beschikbaar op: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska

Overeenkomstig artikel 3123 van de wet worden in het in artikel 28, lid 3, van de verordening bedoelde geval, wanneer de schuldenaar zijn woonplaats heeft in de Republiek Litouwen en de Republiek Litouwen geen lidstaat van tenuitvoerlegging van de Europese Unie is, de betekening of kennisgeving van de processtukken aan de schuldenaar verricht volgens de procedure van artikel 3 en artikel 33, leden 2 en 4, van deze wet. In dit geval is het bevoegde orgaan voor de ontvangst van verzoeken om betekening of kennisgeving van andere lidstaten de Litouwse kamer van gerechtsdeurwaarders (Lietuvos antstolių rūmai, Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; Tel.: +370 52750067, + 370 52750068; 
e-mail: info@antstoliurumai.lt). De Litouwse kamer van gerechtsdeurwaarders organiseert en coördineert de betekening en doorzending van stukken ten behoeve van de tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarders.

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

Overeenkomstig artikel 3121, lid 3, van de wet moet het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder verricht ook de in artikel 24, lid 4, en artikel 25, leden 1, 2 en 4, van de verordening bedoelde activiteiten.

De lijst van gerechtsdeurwaarders in de Republiek Litouwen is beschikbaar op: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Belangrijkste bepalingen van nationaal recht:

1. Artikel 667 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen bepaalt dat, indien het aandeel van de schuldenaar in de goederen die gemeenschappelijk eigendom zijn van andere personen, niet is vastgesteld, de gerechtsdeurwaarder de inventaris en inbeslagneming van de gemeenschappelijke goederen verricht en de partij die om tenuitvoerlegging verzoekt en, in voorkomend geval, de betrokken partijen voorstelt een zaak aanhangig te maken bij een gerecht om te bepalen welk aandeel de schuldenaar heeft in de goederen die samen met andere personen worden aangehouden. Indien het verzoek niet binnen de door de gerechtsdeurwaarder gestelde termijn wordt ingediend, beëindigt de gerechtsdeurwaarder de terugvordering van die goederen. De tenuitvoerlegging betreffende die goederen op basis van dezelfde executoriale titels kan op zijn vroegst één jaar na de datum waarop de tenuitvoerlegging betreffende de goederen is beëindigd, worden hervat. Het aandeel van de schuldenaar in de gemeenschappelijke goederen wordt vastgesteld in een rechterlijke beslissing. Zodra de rechterlijke beslissing tot vaststelling van het aandeel van de schuldenaar in de gemeenschappelijke goederen definitief is geworden, vindt de terugvordering plaats van het aandeel van de schuldenaar in die goederen. De partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, heeft het recht te eisen dat het aandeel van de schuldenaar op zodanige wijze wordt bepaald dat er kan worden ingevorderd.

2. Telkens wanneer op een rekening conservatoir beslag wordt gelegd, moet worden getracht de identiteit van de eigenaar van de tegoeden op de rekening te achterhalen. Op de rekening kan conservatoir beslag worden gelegd, indien de tegoeden op de rekening toebehoren aan de schuldenaar.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Belangrijkste bepalingen van nationaal recht:

1. Overeenkomstig artikel 668 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen mag geen terugvordering plaatsvinden van bedragen lager dan het door de regering van de Republiek Litouwen vastgestelde maandelijkse minimumloon[1]. Bovendien mag geen terugvordering plaatsvinden van middelen die zijn ontvangen in de vorm van financiële bijstand van de Europese Unie of andere internationale financiële bijstand of medefinanciering voor de uitvoering van een project dat wordt ondersteund tijdens de uitvoeringsperiode en de verplichte exploitatieperiode, zoals bepaald in de wetgeving van de Europese Unie of in door de Republiek Litouwen gesloten internationale overeenkomsten. Dit verbod is niet van toepassing indien de middelen op verzoek van de instelling die toezicht houdt op de uitvoering van het ondersteunde project worden teruggevorderd omdat de middelen zijn uitgegeven in strijd met het EU-recht, het Litouwse recht, internationale contracten of contracten waarbij de middelen worden toegekend.

2. Volgens artikel 738 van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de terugvordering van socialezekerheidsuitkeringen in geval van ziekte of werkloosheid alleen plaatsvinden op grond van een rechterlijke beslissing over de terugvordering van alimentatie of een rechterlijke beslissing over de vergoeding van gezondheidsschade als gevolg van verminking of andere letsels of wegens het verlies van een kostwinner.

3. Volgens artikel 739 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen kan geen terugvordering niet plaatsvinden van bedragen van de schuldenaar in de volgende vorm: 1) afschrijvingsvergoedingen voor gereedschappen van werknemers en andere vergoedingen in geval van werk dat van de normale arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden afwijkt; 2) bedragen betaald aan een werknemer die op dienstreis gaat of wordt overgeplaatst naar, aangeworven op of tewerkgesteld op andere werklocaties; 3) moederschaps- en vaderschapsuitkeringen en ouderschapsuitkeringen van de staat; 4) gezinstoelagen betaald overeenkomstig de wet van de Republiek Litouwen inzake gezinstoelagen; 5) begrafenisvergoeding; 6) uitkeringen betaald overeenkomstig de wet van de Republiek Litouwen op de sociale uitkeringen van de staat en andere gerichte sociale uitkeringen, toelagen en vergoedingen uit de staats- en gemeentelijke middelen voor achtergestelde gezinnen of voor sociale bijstand aan personen; 7) ontslagvergoedingen.


[1] Sinds 1 januari 2016 bedraagt het maandelijkse minimumloon 350 EUR.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Banken mogen geen kosten in rekening brengen, de tenuitvoerleggingsmaatregelen worden door gerechtsdeurwaarders uitgevoerd.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Belangrijkste bepalingen van nationaal recht:

1. Volgens artikel 609 van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering omvatten de door gerechtsdeurwaarders gemaakte tenuitvoerleggingskosten: 1) de voor het beheer van de tenuitvoerleggingsprocedure noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de verplichte handelingen in elke tenuitvoerleggingszaak; 2) de extra kosten voor het beheer van de tenuitvoerleggingsprocedure die voortvloeien uit individuele maatregelen in een specifieke tenuitvoerleggingszaak; 3) de vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder voor de tenuitvoerlegging van de wettelijke executoriale titels. Het bedrag van de tenuitvoerleggingskosten en de wijze van berekening en betaling zijn vastgelegd in de instructies voor de tenuitvoerlegging van beslissingen, goedgekeurd bij beschikking nr. 1R-352 van de minister van Justitie van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2005 (zoals gewijzigd bij beschikking nr. 1R-265 van 14 november 2011).

In punt 123 van de instructies is bepaald dat de tenuitvoerlegging van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen de in punt 7 van tabel 2 van deze instructies bedoelde tenuitvoerleggingskosten omvat, alsmede de extra kosten in verband met de tenuitvoerlegging van de verschillende maatregelen in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure.

Instructies voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

2. Overeenkomstig punt 5 van de procedure voor het in rekening brengen van de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, goedgekeurd bij beschikking nr. 1R-16 van de minister van Justitie van de Republiek Litouwen van 20 januari 2016, zoals gewijzigd bij beschikking nr. 1R-312 van 9 december 2016, bedragen de kosten van betekening of kennisgeving van stukken in de Republiek Litouwen, wanneer de Litouwse kamer van gerechtsdeurwaarders de betekening en doorzending van stukken aan de gerechtsdeurwaarders organiseert en coördineert, 110 EUR.

Beschrijving van de procedure voor het in rekening brengen van de betekening en kennisgeving van uit het buitenland ontvangen gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Belangrijkste bepalingen van nationaal recht:

1. Volgens artikel 626, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen wordt de terugvordering van goederen niet opgeschort indien de goederen in beslag zijn genomen of indien de eigendomsrechten op de goederen tijdelijk zijn beperkt om de concurrente of achtergestelde vorderingen van schuldeisers veilig te stellen. In dat geval vindt de terugvordering van de in beslag genomen goederen of tegoeden plaats volgens de procedure die is vastgesteld in de instructies voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

2. Volgens artikel 754 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen bestaat er geen specifieke rangorde voor de invordering van vorderingen van hypothecaire kredietverstrekkers en houders van zekerheden op in pand gegeven goederen. Er wordt enerzijds voorrang gegeven aan het honoreren van verzoeken tot terugvordering van alimentatie en aan vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van verminking of andere schade, en, anderzijds, aan de schade die voortvloeit uit het verlies van een kostwinner. Op de tweede plaats komt de voldoening van de uit een arbeidsverhouding voortvloeiende vorderingen van werknemers. De voldoening van alle andere vorderingen komt op de derde plaats. Indien het ingevorderde bedrag niet toereikend is om alle preferente vorderingen volledig te voldoen, worden de vorderingen voldaan in verhouding tot het bedrag dat aan elke partij die om invordering verzoekt, verschuldigd is.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

Overeenkomstig artikel 3122 van de wet worden de in artikel 33 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen, die van toepassing zijn in de lidstaat van herkomst van de Europese Unie, ingesteld bij het gerecht dat het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen heeft uitgevaardigd.

De in artikel 34 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen, met uitzondering van lid 1, punt a), van dit artikel, die van toepassing zijn in de lidstaat van tenuitvoerlegging van de Europese Unie, worden ingesteld bij de districtsrechtbank van de plaats waar zich het kantoor bevindt van de gerechtsdeurwaarder die het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer legt of heeft gelegd.

Het in artikel 34, lid 1, punt a), van de verordening bedoelde rechtsmiddel dat van toepassing is in de lidstaat van tenuitvoerlegging van de Europese Unie, wordt gericht aan de gerechtsdeurwaarder die het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer legt of heeft gelegd.

Actuele informatie over Litouwse gerechten en hun contactgegevens zijn te vinden in de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken. De lijst van gerechtsdeurwaarders in de Republiek Litouwen is beschikbaar op: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Volgens artikel 3122 van de wet kan een afzonderlijk rechtsmiddel worden ingesteld tegen een gerecht dat uitspraak doet over de in de artikelen 33 en 35 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen die van toepassing zijn in de lidstaat van herkomst, en over de in de artikelen 34 en 35 van de verordening bedoelde rechtsmiddelen (met uitzondering van artikel 34, lid 1, punt a), en artikel 35, lid 3) die van toepassing zijn in de lidstaat van tenuitvoerlegging. Volgens artikel 335, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen moeten de afzonderlijke rechtsmiddelen binnen zeven dagen vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven, bij het hof van beroep worden ingesteld via het gerecht waarvan de beslissing wordt aangevochten. Indien de bestreden rechterlijke beslissing via een schriftelijke procedure is gegeven, kan binnen zeven dagen vanaf de dag waarop het afschrift van de beslissing is betekend, een afzonderlijk rechtsmiddel worden ingesteld. Er kan geen beroep in cassatie worden ingesteld tegen beslissingen van het hof van beroep na onderzoek van het afzonderlijke rechtsmiddel.

Tegen de maatregelen van de gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de in artikel 34, lid 1, punt a), en artikel 35, lid 3, bedoelde rechtsmiddelen die van toepassing zijn in de lidstaat van tenuitvoerlegging, kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij de districtsrechtbank van de plaats waar zich het kantoor van de gerechtsdeurwaarder bevindt. De regels van artikel 593, leden 1 tot en met 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen en onderzoeken van dit rechtsmiddel. Er is geen termijn voor het instellen van een rechtsmiddel. Tegen de beslissing van de rechter die uitspraak doet over de maatregelen van de gerechtsdeurwaarder, kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.

Actuele informatie over Litouwse gerechten en hun contactgegevens zijn te vinden in de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken.

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

Volgens artikel 3119 van de wet zijn gerechtskosten verschuldigd wanneer bij het gerecht een verzoek wordt ingediend tot verkrijging van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen of de rechtsmiddelen waarin hoofdstuk 4 van de verordening voorziet. De gerechtskosten zijn de kosten voor een verzoek om voorlopige maatregelen of voor een afzonderlijk rechtsmiddel tegen een beslissing inzake voorlopige maatregelen, indien van toepassing.

De huidige Litouwse wetgeving voorziet niet in de betaling van gerechtskosten voor een verzoek om voorlopige maatregelen. Overeenkomstig artikel 80, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen is een bedrag van 28 EUR aan gerechtskosten verschuldigd voor het instellen van afzonderlijke rechtsmiddelen tegen beslissingen inzake voorlopige maatregelen.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

De voor de vertaling van stukken aanvaarde taal is het Litouws.

Laatste update: 11/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.