Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Het gerecht dat bevoegd is om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen, is de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank (First Hall of the Civil Court).

Tel.: +356 2590 2256; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd, is de griffier van de burgerlijke rechtbanken.

Tel.: +356 2590 2346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Het nationale recht voorziet in de in artikel 14, lid 5, onder c), bedoelde methode, namelijk de mogelijkheid dat de gerechten de schuldenaar de verplichting opleggen bekend te maken bij welke bank(en) op het grondgebied van de lidstaat hij een of meer rekeningen aanhoudt, en hem daarbij via een bevel in personam te verbieden tegoeden op die rekening(en) te gebruiken, op te nemen of over te dragen tot het bedrag waarop beslag moet worden gelegd uit hoofde van het bevel tot conservatoir beslag.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Het gerecht waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen, is het hof van beroep als hogere rechter.

Tel.: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

De instantie die bevoegd is om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen, is het Office of the State Advocate.

Tel.: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Adres: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

De instantie die bevoegd is om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen, is de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank (First Hall of the Civil Court).

Tel.: +356 2590 2256; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Krachtens het nationale recht kan er geen beslag worden gelegd op gezamenlijke rekeningen of rekeningen van derden.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Overeenkomstig artikel 381, lid 1, van de Code of Organisation and Civil Procedure (Hoofdstuk 12 van de wetten van Malta) is in het algemeen een specifiek verzoek vereist voor het uitvaardigen van een beslagleggingsbevel met betrekking tot de volgende elementen:

a) alle salarissen of lonen (inclusief bonussen, uitkeringen, toeslagen voor overuren en andere bezoldigingen);

b) alle uitkeringen, pensioenen, toelagen of bijstand vermeld in de wet betreffende de sociale zekerheid of andere toelagen van personen die een overheidspensioen ontvangen;

c) alle liefdadigheidsgiften of schenkingen door de regering;

d) alle legaten die uitdrukkelijk zijn gedaan met het oog op onderhoud, indien de schuldenaar geen andere bestaansmiddelen heeft en de schuld op zich niet verschuldigd is in het kader van onderhoud;

e) alle bedragen verschuldigd voor onderhoud, hetzij officio judicis toegekend of middels een authentieke akte indien de schuld op zich niet verschuldigd is in het kader van onderhoud;

f) geldsommen die ter beschikking van de schuldenaar werden gesteld middels een leningsakte voor de bouw, de constructie en het onderhoud van huizen bestemd als hoofdverblijfplaats voor de schuldenaar;

g) kredietfaciliteiten, met uitzondering van creditcards die worden gebruikt voor transacties voor de uitoefening van de commerciële activiteiten van de schuldenaar;

h) bankgaranties en kredietbrieven.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Volgens het nationale recht mogen banken geen vergoeding aanrekenen. Er is een wettelijke vergoeding voor het deponeren van geldsommen bij het gerecht, maar deze wettelijke vergoeding wordt aangerekend aan iedereen die wordt gevraagd om geldsommen die toebehoren aan de schuldenaar te deponeren bij het gerecht en aan de persoon die de geldsommen daadwerkelijk deponeert. Dit bedrag wordt afgetrokken van de bij het gerecht gedeponeerde totale geldsom, die door de schuldeiser moet worden betaald.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

Krachtens de Code of Organisation and Civil Procedure (Hoofdstuk 12 van de wetten van Malta) bedraagt de vergoeding voor de verwerking van beslagleggingsbevelen 50 EUR. Voor de tenuitvoerlegging bedraagt de vergoeding 7 EUR voor elke kennisgeving en, indien nodig, 0,35 EUR voor elk afschrift.

De vergoedingen moeten worden betaald bij het indienen van het verzoek.

Dit zijn de vergoedingen die moeten worden betaald aan het gerecht voor het instellen en verwerken van de betrokken handeling. Deze vergoedingen omvatten geen kosten voor advocaten.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

De rangorde van de beslagleggingsbevelen is afhankelijk van de volgorde waarin ze werden ingediend. Zodra de banken in kennis worden gesteld van het beslagleggingsbevel, deponeren zij het in het betrokken bevel vermelde bedrag (voor zover het geld beschikbaar is) bij het gerecht, en gaan zij daarna over tot het deponeren van bedragen die zijn vermeld in andere beslagleggingsbevelen, die hen later ter kennis werden gebracht. Met betrekking tot de eventuele opvraging door de schuldeiser van bij het gerecht gedeponeerde geldsommen, moet er, ingeval er meerdere schuldeisers zijn, op verzoek van de schuldeisers zelf een competitieprocedure voor het gerecht worden gevoerd vooraleer de geldsommen kunnen worden opgevraagd. Dit is geregeld in artikel 416 e.v. van de Code of Organisation and Civil Procedure (Hoofdstuk 12 van de wetten van Malta).

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

De tenuitvoerleggingsinstantie die bevoegd is met betrekking tot een rechtsmiddel is de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank (First Hall of the Civil Court).

Tel.: +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Voor bevelen tot conservatoir beslag volgend op een uitvoerbare titel moet hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep als hogere rechter. De termijn voor het instellen van hoger beroep bedraagt zes dagen vanaf de datum van voorlezing van de beslissing in een openbare zitting, overeenkomstig artikel 281, lid 4, van de Code of Organisation and Civil Procedure (Hoofdstuk 12 van de wetten van Malta).

Gegevens van het hof van beroep:

Tel.: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

a) De vergoeding voor het uitvaardigen van een beslagleggingsbevel: 50 EUR + 7 EUR per kennisgeving +, indien nodig, 0,35 EUR per afschrift.

b) Verzoek krachtens artikel 836 van de Code of Organisation and Civil Procedure voor het uitvaardigen van een tegenbevel: 40 EUR + 7,20 EUR per kennisgeving.

c) Tegenbevel: 20 EUR + 7 EUR per kennisgeving +, indien nodig, 0,35 EUR per afschrift.

Voor verzoeken betreffende rechtsmiddelen na de uitvaardiging van een beslagleggingsbevel bedraagt de vergoeding 20 EUR voor het verzoek en 7,20 EUR per kennisgeving.

De vergoedingen moeten worden betaald bij het indienen van het verzoek.

Dit zijn de vergoedingen die moeten worden betaald aan het gerecht voor het instellen van de betrokken handeling. Deze vergoedingen omvatten geen kosten voor advocaten.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Malta aanvaardt alleen het Maltees en het Engels.

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.