Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


*verplichte invoer

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Voor verzoeken om een bevel tot conservatoir beslag is de gewone rechtbank van de persoon tegen wie het verzoek wordt gericht, bevoegd. Indien het niet mogelijk is te bepalen welke algemene rechtbank territoriaal bevoegd is, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) de bevoegde rechtbank.

Procedures voor bevelen tot conservatoir beslag worden geregeld door Wet nr. 54/2017 inzake bevelen tot conservatoir beslag op Europese bankrekeningen en Wijzigingswet nr. 71/1992 van de Slowaakse Nationale Raad inzake gerechtskosten en kosten voor uittreksels uit het strafregister, zoals gewijzigd.

De territoriale bevoegdheid berust bij de gewone rechtbank van de verweerder: voor een natuurlijke persoon is dat de rechtbank van het district waar die persoon permanent woont; voor een rechtspersoon is dat de rechtbank van het district waar die rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft en voor een buitenlandse rechtspersoon is dat de rechtbank van het district waar die rechtspersoon een filiaal heeft. Indien geen bevoegde rechtbank kan worden aangewezen op basis van een permanent adres of adres van statutaire zetel, of het meest recente permanente adres of adres van statutaire zetel, is de bevoegde rechtbank de rechtbank van het district waar de persoon eigendom heeft.

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De informatie-instantie is de districtsrechtbank van Banská Bystrica.

Adres: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De informatie-instantie verkrijgt informatie in de vorm van geautomatiseerde elektronische mededelingen die vanuit een speciaal informatiesysteem worden verzonden.

Als informatie niet langs deze weg kan worden verkregen, of als het systeem defect is, kan de informatie-instantie een informatieverzoek bij banken indienen, bijvoorbeeld met de vraag of de schuldenaar een rekening bij de bank heeft, of een schuldenaar vragen bij welke bank(en) hij een of meer rekeningen heeft. De rechtbank moet een in-personambevel uitvaardigen dat de schuldenaar verbiedt geld op te nemen of over te maken van zijn rekening(en) tot het bedrag waarop het bevel tot conservatoir beslag van toepassing is.

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Krachtens artikel 10 van Wet nr. 54/2017 worden verzoeken om rechtsmiddelen ingediend bij de rechtbank die het bevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

Is het gerecht van herkomst en tenuitvoerlegging een Slowaakse rechtbank, dan is krachtens artikel 10, lid 2, de bevoegde instantie voor toezending van de stukken het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd. De betekening of kennisgeving van stukken valt onder artikel 105 en volgende van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Wanneer een bevel van een Slowaakse rechtbank dat in een andere lidstaat ten uitvoer moet worden gelegd, is ingetrokken, moet de rechtbank handelen overeenkomstig de verordening: zij moet het bevel intrekken aan de hand van een formulier dat zij aan de bevoegde instantie in de lidstaat van tenuitvoerlegging zendt. Wat bevelen tot conservatoir beslag betreft die in een andere EU-lidstaat worden uitgevaardigd, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica bevoegd het formulier tot intrekking van het bevel tot conservatoir beslag in ontvangst te nemen.

Krachtens artikel 23, lid 3, zorgt de rechtbank die een bevel tot conservatoir beslag uitvaardigt dat in een andere lidstaat ten uitvoer wordt gelegd, voor betekening of kennisgeving van het bevel aan de eiser zodat deze kan verzoeken om tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag. Indien een bevel in een andere lidstaat wordt uitgevaardigd, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie voor doorzending.

Krachtens artikel 23, lid 5, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging van bevelen.

Krachtens artikel 23, lid 6, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie voor het in ontvangst nemen van de formulieren, met inbegrip van de formulieren voor banken.

Krachtens artikel 25, lid 3, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging van bevelen. Dit gerecht is tevens bevoegd voor taken in verband met de tenuitvoerlegging van bevelen tot conservatoir beslag die in een andere EU-lidstaat zijn uitgevaardigd.

Krachtens artikel 27, lid 2, is het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer legt, bevoegd.

Krachtens artikel 28, lid 3, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica bevoegd tot het in ontvangst nemen van stukken uit een andere lidstaat voor betekening of kennisgeving in Slowakije. Indien een door een Slowaaks gerecht uitgevaardigd bevel aan een in een andere lidstaat verblijf houdende schuldenaar betekend of ter kennis gebracht moet worden, is het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd, bevoegd tot doorzending van de stukken.

Krachtens artikel 36, lid 5, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie. Zij is bevoegd voor taken in verband met de tenuitvoerlegging van bevelen die in een andere EU-lidstaat zijn uitgevaardigd.

Krachtens artikel 27, lid 2, is het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer legt, bevoegd.

Krachtens de eerste alinea van artikel 28, lid 3, verzorgt het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd, de betekening of kennisgeving van de stukken. Krachtens de tweede alinea is de instantie die bevoegd is tot kennisgeving of betekening van de stukken aan de schuldenaar, het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer heeft gelegd.

Krachtens artikel 36, lid 5, is de districtsrechtbank van Banská Bystrica de bevoegde instantie.

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

Het gerecht dat bevoegd is tot de tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat uitgevaardigd bevel tot conservatoir beslag is de districtsrechtbank van Banská Bystrica. Het gerecht dat bevoegd is tot de tenuitvoerlegging van een in de Slowaakse Republiek uitgevaardigd bevel tot conservatoir beslag is het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd.

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

De informatie-instantie heeft het recht om alleen die informatie op te vragen die volstaat om de bank en rekeningen van de schuldenaar te identificeren. Informatie over rekeningen van derden die namens de schuldenaar worden aangehouden, mag niet worden opgevraagd. De informatie-instantie verwerft geen informatie van dergelijke aard met betrekking tot derden en mag hun rekeningen niet gedeeltelijk of geheel blokkeren. De informatie-instantie mag alleen informatie inwinnen over rekeningen die gezamenlijk met een schuldenaar worden aangehouden.

De instantie die bevoegd is om beslag te leggen op gezamenlijke rekeningen van een persoon tegen wie een verzoek hiertoe werd gericht, is:

a) het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd als het gaat om een bevel dat in de Slowaakse Republiek is uitgevaardigd en ten uitvoer moet worden gelegd;

b) de districtsrechtbank van Banská Bystrica als het gaat om een bevel dat in een andere lidstaat is uitgevaardigd en in de Slowaakse Republiek ten uitvoer moet worden gelegd.

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

De volgende tegoeden mogen niet worden geblokkeerd:

a) tegoeden op rekeningen die toebehoren aan personen waarvan de eigendommen niet in beslag mogen worden genomen;

b) rekeningen waarop geen beslag mag worden gelegd;

c) rekeningen waarop geen beslag rust.

Vorderingen waarop beslag niet van toepassing is, worden behandeld in artikel 104 van Wet nr. 233/1995.

Niet in aanmerking voor rekeningbeslag komen:

a) rekeningtegoeden tot 99,58 EUR. De schuldenaar is niet verplicht informatie te verstrekken over tegoeden tot maximaal dit bedrag;

b) tegoeden waarover de schuldenaar uitdrukkelijk heeft verklaard dat ze opzij zijn gezet voor de betaling van personeelssalarissen over de betalingsperiode die het dichtst ligt bij de datum waarop het bevel om met de beslaglegging te beginnen aan de bank betekend of ter kennis gebracht werd. In dit geval moet de schuldenaar een uitdrukkelijke verklaring opstellen;

c) bij storting van het salaris of andere inkomsten van de schuldenaar op een bankrekening kan geen beslag worden gelegd op het deel van de tegoeden dat bij wet niet op het maandsalaris of andere inkomsten mag worden ingehouden; dit geldt vanaf het moment waarop de bank hiervan in kennis is gesteld. De schuldenaar moet dat bedrag meedelen aan de bank.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Totdat het kosteloze speciale informatiesysteem operationeel is, mogen banken als vergoeding voor geleverde diensten aan klanten, waaronder de verstrekking van rekeninginformatie, krachtens de “Tarieven bankkosten” tussen 20 en 30 EUR in rekening brengen. Banken hebben het recht om kosten in rekening te brengen bij een persoon tegen wie een beslagbevel ten uitvoer is gelegd.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

In Slowakije zijn alleen gerechten en banken betrokken bij de procedure voor en tenuitvoerlegging van een bevel tot conservatoir beslag. Banken mogen kosten in rekening brengen krachtens de “Tarieven bankkosten”. De gerechtskosten vallen onder Wet nr. 71/1992.

De gerechtskosten voor een verzoek om tenuitvoerlegging van een dringende maatregel in een andere lidstaat bedragen 16,50 EUR.

De gerechtskosten voor een verzoek om tenuitvoerlegging van een dringende maatregel in een andere lidstaat bedragen 33 EUR.

De gerechtskosten voor een verzoek om een dringende maatregel die in Slowakije geheel of gedeeltelijk ten uitvoer moet worden gelegd, bedragen 49,50 EUR.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Slowakije kent geen afzonderlijke juridische instantie voor rekeningbeslag. Indien voor een en dezelfde bankrekening meerdere Europese bevelen tot conservatoir beslag aan de bank betekend of ter kennis gebracht zijn, wordt geprioriteerd op volgorde van binnenkomst. Indien op één dag meerdere bevelen tot conservatoir beslag binnenkomen, wordt aan deze bevelen gelijke prioriteit toegekend. Indien de tegoeden op de rekening van de schuldenaar ontoereikend zijn om alle in de beslagbevelen vastgestelde bedragen te dekken, vindt het beslag op de tegoeden naar evenredigheid plaats. De tenuitvoerlegging van een bevel tot conservatoir beslag heeft geen opschortend effect met betrekking tot de beslaglegging en voorziet niet in een voorkeursrecht tot veiligstelling van de tegoeden waarop beslag is gelegd.

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

De rechtbank die het bevel heeft uitgevaardigd of ten uitvoer heeft gelegd, is bevoegd met betrekking tot rechtsmiddelen.

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

Beroep wordt ingesteld bij het gerecht van eerste aanleg dat de beslissing heeft gewezen waartegen in beroep wordt gegaan. De bevoegdheid om zaken in hoger beroep te behandelen berust bij het gerecht van tweede aanleg, de regionale rechtbank. De termijn voor instelling van beroep is 15 dagen vanaf de datum waarop de uitspraak van het gerecht van eerste aanleg is betekend. Dezelfde termijn geldt indien het beroep direct bij het gerecht van tweede aanleg wordt ingesteld.

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

De gerechtskosten vallen onder Wet nr. 71/1992. In verband met de tenuitvoerlegging van een bevel tot conservatoir beslag gelden de volgende tarieven: verzoek om tenuitvoerlegging van een dringende maatregel: 33 EUR of 49,50 EUR; verzoek om intrekking of wijziging: 33 EUR; verzoek om informatie als onderdeel van een verzoek om een bevel: 3 EUR; verzoek om tenuitvoerlegging van een dringende maatregel in een andere lidstaat: 16,50 EUR.

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Voor de toepassing van artikel 49, lid 2, zijn het Slowaaks, Tsjechisch en Engels de aanvaarde talen.

Laatste update: 26/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.