Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen


*verplichte invoer

Artikel 50, lid 1, onder a) — gerechten die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

De gerechten die bevoegd zijn om een bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen indien een schuldeiser een authentieke akte heeft verkregen (artikel 6, lid 4), zijn de lokale rechtbanken (okrajna sodišča) (artikel 279 ter, lid 1, van de Wet inzake tenuitvoerlegging en veiligstelling van civielrechtelijke vorderingen (Zakon o izvršbi in zavarovanju); Uradni list RS (UL RS; Staatsblad van de Republiek Slovenië) nrs. 3/07 – officiële geconsolideerde tekst, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Beslissing van het Constitutioneel Hof, 45/14 – Beslissing Const. Hof, 53/14, 58/14 – Beslissing Const. Hof, 54/15, 76/15 – Beslissing Const. Hof, en 11/18; hierna “ZIZ” genoemd).

Een lijst van de lokale rechtbanken vindt u hier.

Artikel 50, lid 1, onder b) — instantie waarbij rekeninginformatie kan worden opgevraagd

De instantie bij wie rekeninginformatie kan worden verkregen (artikel 14), is het Bureau openbare juridische registers en aanverwante diensten van de Republiek Slovenië (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) (artikel 279 quater ZIZ).

Contactgegevens: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

gp@ajpes.si - hoofdkantoor
info@ajpes.si - informatie voor gebruikers

Artikel 50, lid 1, onder c) — wijze waarop rekeninginformatie kan worden opgevraagd

Methoden voor verkrijging van rekeninginformatie (artikel 14, lid 5):

a) AJPES, de aangewezen informatie-instantie, beheert het register van betaalrekeningen. Dit is een centrale databank voor de betaalrekeningen van natuurlijke en rechtspersonen (artikel 191 e.v. van de Wet inzake betalingsdiensten, diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en betalingssystemen (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih); UL RS nrs. 7/18 en 9/18 – corr.; hierna “ZPlaSSIED” genoemd). Hierdoor kan informatie zeer effectief worden verkregen, omdat de informatie-instantie zich dan niet tot de bank hoeft te wenden met de vraag of de schuldenaar een rekening bij haar aanhoudt (artikel 14, lid 5, onder a)).

Volgens het Sloveense recht kan informatie over een rekening van een schuldenaar worden verkregen op de wijze zoals bedoeld in artikel 14, lid 5, onder c) (cf. artikel 31 ZIZ). Gerechten maken echter nauwelijks van die mogelijkheid gebruik omdat zij voor die informatie het register van betaalrekeningen elektronisch kunnen raadplegen (artikel 4 ZIZ; artikel 13 van de Wet inzake de gerechten (Zakon o sodiščih); UL RS nrs. 94/07 – officiële geconsolideerde tekst, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 en 23/17 – ZSSve; hierna “ZS” genoemd).

Artikel 50, lid 1, onder d) — gerechten waarbij hoger beroep kan worden ingesteld tegen een weigering om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen uit te vaardigen

Hoger beroep wordt ingesteld (artikel 21) bij:

- het gerecht waar het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag wordt afgewezen (lokale rechtbank of districtsrechtbank (okrožno sodišče)).

Lijst van lokale rechtbanken, lijst van districtsrechtbanken.

Artikel 50, lid 1, onder e) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en andere stukken te ontvangen, te verzenden en te betekenen of ter kennis te brengen

De instantie die door een lidstaat is aangewezen als bevoegd voor de ontvangst, doorzending of betekening of kennisgeving van het bevel tot conservatoir beslag of andere documenten (artikel 4, lid 14) is:

- de lokale rechtbank in Maribor op grond van artikel 10, lid 2, artikel 23, leden 3, 5 en 6, artikel 25, lid 3, artikel 27, lid 2, artikel 28, lid 3, en de tweede alinea van artikel 36, lid 5, van Verordening (EU) nr. 655/2014.

Artikel 50, lid 1, onder f) — instanties die bevoegd zijn om het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ten uitvoer te leggen

De instantie die bevoegd is om het bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer te leggen (hoofdstuk 3), is:

de lokale rechtbank in Maribor, die de territoriale bevoegdheid heeft tot uitvoering van een bevel tot conservatoir beslag dat door een rechtbank van een andere lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd (artikel 279 quinquies ZIZ).

Artikel 50, lid 1, onder g) — de mate waarin conservatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden

Hieronder wordt uitgelegd in welke mate beslag kan worden gelegd op gezamenlijke rekeningen en rekeningen van derden (artikel 30).

Een gezamenlijke betaalrekening is een betaalrekening die een betalingsdienstaanbieder ten behoeve van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen heeft geopend (artikel 14, lid 1, van de Wet inzake betaaldiensten en -systemen (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih; ZPlaSS).

Elke afzonderlijke houder van een gezamenlijke betaalrekening kan beschikken over alle tegoeden op die rekening, tenzij in de overeenkomst inzake het beheer van de gezamenlijke betaalrekening andere machtigingen zijn vastgelegd met betrekking tot het beschikken over de tegoeden (artikel 14, lid 2 ZPlaSS).

De totale tegoeden op een gezamenlijke betaalrekening kunnen worden gebruikt om de schulden van een afzonderlijke rekeninghouder jegens derden terug te betalen. Een overeenkomst tussen de houders van een gezamenlijke betaalrekening over het bedrag van de aan elke houder toebehorende aandelen en over de schuld van afzonderlijke houders beperkt niet de rechten van derden om in een tenuitvoerleggings- of faillissementsprocedure van een afzonderlijke houder terugbetaling te vorderen uit de totale tegoeden op de gezamenlijke betaalrekening (artikel 14, lid 3 ZPlaSS). De tegoeden op een gezamenlijke betaalrekening kunnen dus worden gebruikt om de schulden van een afzonderlijke rekeninghouder jegens derden terug te betalen.

Indien de tenuitvoerlegging op grond van een specifieke wet beperkt is tot welbepaalde activa van de schuldenaar, worden beperkingen van die aard in de tenuitvoerleggingsprocedure jegens een afzonderlijke houder van een gezamenlijke betaalrekening in aanmerking genomen met betrekking tot elke afzonderlijke houder van de gezamenlijke betaalrekening (artikel 14, lid 4 ZPlaSS).

Artikel 50, lid 1, onder h) — regels die van toepassing zijn op bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Voor bedragen die niet of beperkt voor beslag vatbaar zijn, gelden de volgende regels (artikel 31):

Inkomen is niet vatbaar voor beslag wanneer het als algemeen kenmerk geen basisinkomen, zoals loon, betreft, maar lager aanvullend inkomen dat in de meeste gevallen dient als corrigerende maatregel op sociaal gebied (artikel 101 van de Wet inzake tenuitvoerlegging en veiligstelling van civielrechtelijke vorderingen (ZIZ)).

Op grond van artikel 102 ZIZ is inkomen beperkt vatbaar voor beslag. Bij inkomen gaat het doorgaans om basisinkomen, zoals loon, dat wil zeggen inkomen uit dienstbetrekking. In het algemeen is het toegestaan beslag te leggen op twee derde van dit inkomen, maar voor de schuldenaar moet een bedrag overblijven gelijk aan 76 % van het minimumloon. Elke schuldenaar heeft recht op hetzelfde restbedrag. Bij bepaalde bevoorrechte schuldvorderingen is het bedrag dat voor de schuldenaar moet overblijven lager: 50 % van het minimumloon. In beide gevallen is het bedrag dat de schuldenaar mag houden hoger indien hij of zij gezinsleden onderhoudt.

Degene die verantwoordelijk is voor de executie van de beslissing tot tenuitvoerlegging (de bank) moet rekening houden met vrijstellingen van en beperkingen op het beslag. De schuldenaar hoeft hiertoe geen verzoek in te dienen. Indien er echter om onderhoudsredenen een recht bestaat op een hogere limiet, moet de schuldenaar bij de bank het bestaan van een dergelijk recht aantonen door overlegging van een authentieke akte (artikel 102, lid 5 ZIZ).

De exacte lijst van vrijstellingen van of beperkingen op beslag is opgenomen in artikelen 101, 102 en 103 ZIZ.

Artikel 50, lid 1, onder i) — de vergoeding die banken in rekening mogen brengen voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het verstrekken van rekeninginformatie en welke partij gehouden is deze vergoeding te voldoen

Berekende vergoedingen (artikel 43): Een bank mag overeenkomstig haar commercieel beleid en de respectieve tarieven voor diensten een vergoeding in rekening brengen voor handelingen op basis van gelijkwaardige nationale bevelen (ontvangst van het bevel en overmaking van tegoeden).

Aanbieders van betalingsdiensten moeten op hun websites volledige en correcte informatie verstrekken over de tarieven die zij in rekening brengen voor handelingen ter uitvoering van een tenuitvoerleggingsbeslissing of bevel tot zekerheidsstelling (artikel 190 ZPlaSSIED).

Informatie over de rekening wordt door AJPES verstrekt. De informatie in het register van betaalrekeningen van rechtspersonen en natuurlijke personen die bedrijfsactiviteiten ontplooien, is openbaar en gratis toegankelijk op de website van AJPES (artikel 194 ZPlaSSIED). Voor de verstrekking van informatie uit het register over de betaalrekening van natuurlijke personen brengt AJPES een vergoeding in rekening op basis van door de minister van Financiën goedgekeurde tarieven (artikel 195 ZPlaSSIED). Deze tarieven (UL RS nr. 49/10) staan vermeld op de website van AJPES. De hoogte van de vergoeding hangt af van de wijze waarop het informatieverzoek wordt ingediend (bij elektronische gegevensverstrekking zijn de tarieven lager dan bij gegevensverstrekking op papier) en van de hoeveelheid verzonden gegevenseenheden.

De kosten voor de tenuitvoerlegging van gelijkwaardige nationale bevelen komen ten laste van de schuldenaar. De vergoeding voor de verstrekking van rekeninginformatie wordt betaald door de aanvrager van de informatie (doorgaans de schuldeiser).

Het gerecht raadpleegt gratis het door AJPES bijgehouden register voor informatie over betaalrekeningen of vraagt de betalingstransactieorganisatie (de bank) of de schuldenaar er een rekening heeft geopend (artikel 4, lid 1 ZIZ, artikel 13 ZS).

AJPES verleent de gerechten, de belastingdienst en andere met de tenuitvoerlegging belaste instanties rechtstreeks elektronische toegang tot informatie in het register van betaalrekeningen.

Artikel 50, lid 1, onder j) – het tarief van of de regeling betreffende de vergoedingen die worden berekend door de instanties of andere entiteiten welke bij de verwerking of de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag zijn betrokken

De schaal van tarieven of andere regels op basis waarvan vergoedingen in rekening worden gebracht door een instantie of een andere entiteit die betrokken is bij de procedure inzake een bevel tot conservatoir beslag of de tenuitvoerlegging daarvan (artikel 44):

Er zijn gerechtskosten verschuldigd bij indiening van een verzoek tot veiligstelling van een vordering middels een bevel tot conservatoir beslag (artikel 29 ter in samenhang met artikelen 239 en 279 bis ZIZ). Voor een verzoek om een bevel tot conservatoir beslag wordt een tarief van 30 EUR aangerekend (tariefnr. 4012 van de Wet inzake gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah – ZST-1; UL RS nrs. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Beslissing Const. Hof, 19/15 – Beslissing Const. Hof, 30/16, 10/17 – ZPP-E en 11/18 – ZIZ-L; hierna “ZST-1” genoemd), of 24 EUR (tariefnrs. 4041 en 4012 ZST-1) indien het verzoek elektronisch wordt ingediend;

Wanneer een Sloveens gerecht het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd, de bank in Slovenië is gevestigd en het gerecht tevens de bank heeft gelast de maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 260, lid 1, punt 4, of artikel 271, lid 1, punt 4 ZIZ (artikel 279 sexies), valt ook het wijzen van die beslissing onder de gerechtskosten, omdat het gerecht de beslissing geeft in het kader van de procedure tot uitvaardiging van een bevel tot conservatoir beslag (d.w.z. de procedure voor het nemen van een beslissing over een verzoek om veiligstelling van een vordering).

Wanneer een buitenlandse rechtbank het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd en een Sloveens gerecht het bevel voor de tenuitvoerlegging ontvangt omdat de bank in Slovenië is gevestigd, wordt de beslissing op grond waarvan het gerecht de bank gelast de maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 260, lid 1, punt 4, of artikel 271, lid 1, punt 4 ZIZ (artikel 279 sexies) gegeven in het kader van de procedure die wordt ingesteld op basis van de ontvangst van het bevel tot conservatoir beslag. Op basis van artikel 24 van de verordening worden in dit geval geen gerechtskosten betaald, omdat de beslissing niet als een beslissing betreffende een voorlopige maatregel of een inleidende maatregel kan worden beschouwd, en de procedure waarin de beslissing is gegeven niet als de procedure tot veiligstelling van een vordering kan worden aangemerkt; zij vormt juist de basis voor de beslissing die voorziet in de instructies van het gerecht aan de bank over de wijze waarop een in het buitenland uitgevaardigd bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer wordt gelegd.

Artikel 50, lid 1, onder k) — in voorkomend geval de rangorde van gelijkwaardige nationale bevelen

Rangorde van gelijkwaardige bevelen tot conservatoir beslag krachtens het nationale recht (artikel 32):

Wanneer een aantal schuldeisers geldvorderingen instelt jegens dezelfde schuldenaar en met betrekking tot hetzelfde voorwerp van beslag, moeten de vorderingen worden voldaan in de volgorde waarin de schuldeisers het recht op terugbetaling met betrekking tot dat voorwerp hebben verworven, tenzij het recht anders bepaalt (artikel 12 ZIZ).

Een gerecht brengt een door een rechtbank van een andere EU-lidstaat uitgevaardigd bevel tot conservatoir beslag ten uitvoer door een beslissing te geven waarin wordt bevolen de maatregel te nemen als bedoeld in artikel 271, lid 1, punt 4 ZIZ, dat wil zeggen een voorlopige maatregel (artikel 279 sexies, lid 3 ZIZ). De voorlopige maatregel voorziet in een bevel aan de betalingstransactieorganisatie om de schuldenaar of eenieder die in opdracht van de schuldenaar handelt, te weigeren de geldsom te betalen van diens rekening waarvoor het gerecht een voorlopige maatregel heeft uitgevaardigd (artikel 271, lid 1, punt 4 ZIZ). Met een dergelijke door een Sloveens gerecht uitgevaardigde voorlopige maatregel op basis van een Europees bevel tot conservatoir beslag afkomstig van een andere lidstaat, wordt geen recht van retentie verkregen op het zekergestelde goed (artikel 271, lid 2 ZIZ). Voorlopige maatregelen worden door het gerecht uitgevaardigd wanneer het nog geen oordeel over de zaak ten gronde heeft geveld. Indien de schuldeiser bij een verzoek om een bevel tot conservatoir beslag een bestaande gerechtelijke uitspraak, gerechtelijke schikking of authentieke akte bijvoegt, wordt een tenuitvoerleggingsmaatregel als bedoeld in artikel 260, lid 1, punt 4 ZIZ bevolen. Dat wil zeggen dat er een beslissing wordt gegeven houdende een inleidende maatregel op grond waarvan beslag wordt gelegd op het saldo op de rekening van de schuldenaar bij de betalingstransactieorganisatie (artikel 279 sexies, lid 3, en artikel 260, lid 1, punt 4 ZIZ). Bij de beslaglegging verkrijgt de schuldeiser een retentierecht op het geld van de schuldenaar op diens bankrekeningen (artikel 107, lid 3, in samenhang met artikel 138, lid 5 en artikel 239 ZIZ).

Artikel 50, lid 1, onder l) — gerechten of tenuitvoerleggingsinstanties die bevoegd zijn met betrekking tot een rechtsmiddel

Het gerecht dat of, voor zover van toepassing, de tenuitvoerleggingsinstantie die bevoegd is met betrekking tot een rechtsmiddel (artikel 33, lid 1, artikel 34, lid 1 of 2):

- een rechtsmiddel (bezwaar) krachtens artikel 33, lid 1, wordt ingediend bij het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd. Dat gerecht is een lokale rechtbank of districtsrechtbank, die zich over het rechtsmiddel uitspreekt (artikel 54 in samenhang met artikel 239 ZIZ);

- een rechtsmiddel krachtens artikel 34, lid 1, wordt ingediend bij de lokale rechtbank in Maribor, die het bevel tot zekerheidsstelling heeft uitgevaardigd (middels een inleidende of voorlopige maatregel) op basis van een bevel tot conservatoir beslag afkomstig van een andere lidstaat, en het bevel heeft betekend of ter kennis gebracht aan de betalingstransactieorganisatie. De rechtbank spreekt zich uit over het rechtsmiddel (artikel 279 septies ZIZ);

- een rechtsmiddel krachtens artikel 34, lid 2, van de verordening (uitzonderingsbepaling uit hoofde van de openbare orde) wordt ingediend bij de lokale rechtbank in Maribor.

Artikel 50, lid 1, onder m) — gerechten waarbij een hoger beroep moet worden ingesteld en, in voorkomend geval, de termijn voor het instellen van een hoger beroep

De gerechten waar beroep moet worden ingesteld, de termijn waarbinnen een dergelijk hoger beroep op grond van het nationale recht moet worden ingesteld, en het feit dat die beroepstermijn doet ingaan (artikel 37):

Tegen de beslissing inzake het bezwaar kan beroep worden ingesteld (artikel 9, lid 1, in samenhang met artikel 239 ZIZ). Het beroep wordt ingesteld bij het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd (lokale of districtsrechtbank), of bij de lokale rechtbank die voor de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag verantwoordelijk is krachtens artikel 23 van de verordening.

Het beroep moet worden ingesteld binnen acht dagen vanaf de door het gerecht van eerste aanleg gewezen beslissing inzake het bezwaar (artikel 9, lid 3 ZIZ).

De beroepszaak wordt behandeld in een hogere rechtbank.

Contactgegevens van de hogere rechtbanken:

1 Hogere rechtbank Celje
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 52 70
e-mail: urad.visce@sodisce.si

2 Hogere rechtbank Koper
Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 668 30 00
fax.: (05) 639 52 45
e-mail: urad.viskp@sodisce.si

3 Hogere rechtbank Ljubljana
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 40 70
e-mail: urad.vislj@sodisce.si

4 Hogere rechtbank Maribor
Sodna ulica 14
2000 Maribor

tel.: (02) 234 71 00
fax.: (02) 234 73 18
e-mail: urad.vismb@sodisce.si

Artikel 50, lid 1, onder n) — gerechtskosten

Vermelding van gerechtskosten (artikel 42):

De gerechtskosten in de procedure tot het verkrijgen van een bevel tot conservatoir beslag of in de procedure voor een rechtsmiddel tegen het bevel zijn gelijk aan de kosten voor het verkrijgen van een gelijkwaardig nationaal bevel of van een rechtsmiddel tegen een gelijkwaardig nationaal bevel.

De betaling van gerechtskosten valt onder artikel 29 ter ZIZ. De gerechtskosten moeten worden betaald bij indiening van het verzoek om tenuitvoerlegging of bij de aantekening van bezwaar of instelling van beroep dan wel uiterlijk binnen acht dagen na betekening of kennisgeving van de opdracht tot betaling van de gerechtskosten.

Indien de gerechtskosten automatisch kunnen worden berekend, wordt bij elektronische indiening van het verzoek een betalingsopdracht gegeven, waarbij de verzoeker wordt verzocht de kosten te betalen door overmaking van het bedrag op een bepaalde rekening onder vermelding van het op de betalingsopdracht vermelde referentienummer. De opdracht tot betaling van de gerechtskosten wordt geacht ter kennis te zijn gebracht wanneer de verzoeker zelf of zijn/haar vertegenwoordiger het verzoek elektronisch indient.

Indien de gerechtskosten niet op tijd zijn betaald, wordt het verzoek geacht te zijn ingetrokken.

In de betalingsopdracht moet het gerecht de betrokken partij waarschuwen welke gevolgen niet‑betaling van de gerechtskosten met zich brengt.

Het bedrag van de gerechtskosten is vastgesteld in de Wet inzake gerechtskosten (ZST-1) (UL RS nrs. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Beslissing Const. Hof, 19/15 – Beslissing Const. Hof, en 30/16); De in rekening gebrachte gerechtskosten zijn gelijk aan die in procedures met betrekking tot een gelijkwaardig nationaal bevel (het bevel tot zekerheidsstelling).

De volgende vaste bedragen worden in rekening gebracht:


Indien een verzoek op papier wordt ingediend

Indien een verzoek elektronisch wordt ingediend

Procedure voor een verzoek om een bevel tot conservatoir beslag

30 EUR (tariefnr. 4012 ZST-1)

24 EUR (tariefnrs. 4041 en 4012 ZST-1)

Bezwaarprocedure

30 EUR (tariefnr. 4022 ZST-1)

24 EUR (tariefnrs. 4041 en 4022 ZST-1)

Beroepsprocedure

33 EUR (tariefnr. 4033 ZST-1)

26,4 EUR (tariefnrs. 4041 en 4033 ZST-1)

Artikel 50, lid 1, onder o) — de talen aanvaard voor de vertaling van stukken

Talen die voor de vertaling van stukken worden aanvaard (artikel 49, lid 2):

De officiële talen zijn het Sloveens en de twee nationale minderheidstalen die officieel worden gebruikt door de gerechten van de gebieden waar de desbetreffende minderheden wonen (artikelen 6 en 104 ZPP). De nationale minderheidstalen zijn het Italiaans en het Hongaars. De lokale rechtbank van Piran en de lokale rechtbank en districtsrechtbank van Koper gebruiken het Italiaans. De lokale rechtbank van Lendava gebruikt het Hongaars.

De etnisch gemengde gebieden zijn omschreven in de wet inzake de oprichting van gemeenten en de grenzen van gemeenten (UL RS nrs. 108/06 - officiële geconsolideerde tekst en 9/11; hierna “ZUODNO” genoemd. Volgens artikel 5 ZUODNO zijn de etnisch gemengde gemeenten overeenkomstig deze wet de gemeenten die als zodanig zijn omschreven in de huidige gemeentelijke verordeningen van Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola en Piran.

Laatste update: 31/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.