Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Cypr

Autor treści:
Cypr

Art. 50 ust. 1 lit. a) – sądy właściwe do wydawania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Sądami właściwymi do wydawania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym są sądy rejonowe (eparchiaká dikastíria).

Sąd Rejonowy w Nikozji

Sąd Rejonowy w Limassol

 • Adres: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypr
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Faks: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sąd Rejonowy w Larnace

Sąd Rejonowy w Pafos

 • Adres: Odos Neophytou/Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypr
 • Tel.: +357 26802601
 • Faks: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sąd Rejonowy w Famaguście

 • Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypr
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Faks: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Art. 50 ust. 1 lit. b) – organ wyznaczony jako właściwy do uzyskiwania informacji o rachunku

Organem, który został wyznaczony jako organ właściwy do uzyskiwania informacji o rachunkach, jest Bank Centralny.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy:

Kentriki Trapeza (Bank Centralny)

Leoforos Tzon Kennetu 80

1076 Nicosia

Cypr

lub P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tel.: +357 22714100

Faks: +357 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Art. 50 ust. 1 lit. c) – metody uzyskiwania informacji o rachunku

Banki i instytucje kredytowe przekazują informacje do organu ds. informacji określonego w art. 6 ust. 2A ustaw o Banku Centralnym Cypru z lat 2002-2017, czyli do Centralnego Banku Cypru (art. 14 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 655/2014).

Art. 50 ust. 1 lit. d) – sądy, do których można wnosić odwołanie od odmowy wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Środek zaskarżenia od orzeczenia sądu rejonowego można skierować do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy

Art. 50 ust. 1 lit. e) – organy wyznaczone jako właściwe do otrzymania, przekazania i doręczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym i innych dokumentów

Organem właściwym do przeprowadzenia powyższych czynności jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Art. 50 ust. 1 lit. f) – organ właściwy do wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Organem właściwym na potrzeby wykonania nakazu na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 655/2014 jest komornik sądowy (dikastikós epidótis).

Art. 50 ust. 1 lit. g) – zakres, w jakim rachunki wspólne i powiernicze mogą być zabezpieczone

Nie istnieją przepisy krajowe regulujące kwestię zabezpieczeń na rachunkach wspólnych i powierniczych w sprawach cywilnych i handlowych. Strona, która zamierza ustanowić zabezpieczenie na takim rachunku, składa odpowiedni wniosek do sądu, który, w ramach swoich ogólnych kompetencji, wydaje nakaz zabezpieczenia całej kwoty lub jej części na rachunku lub odmawia wydania takiego nakazu, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy.

Art. 50 ust. 1 lit. h) – zasady mające zastosowanie do kwot zwolnionych z zajęcia

Nie istnieją przepisy szczególne regulujące kwestię kwot zwolnionych z zajęcia w sprawach cywilnych i handlowych, z wyjątkiem kwot zajętych w postępowaniu karnym, które są zwolnione z zajęcia na potrzeby zabezpieczenia oraz zajęcia na potrzeby egzekucji podatkowej na podstawie art. 9 ust. B ustaw o poborze podatków z 1962 r. i 2014 r. oraz paragrafu 13 załącznika X do ustaw o podatku od wartości dodanej z lat 2000–2014.

Art. 50 ust. 1 lit. i) – opłaty, o ile są one pobierane przez banki za wykonanie równoważnych nakazów krajowych lub za udzielanie informacji o rachunku, a jeśli tak – informacje o tym, na której stronie spoczywa obowiązek uiszczenia tych opłat

W prawie krajowym nie istnieją przepisy szczególne zabraniające naliczania takich opłat przez banki i pobierania ich od posiadaczy rachunków.

Art. 50 ust. 1 lit. j) – skali opłat lub innego zbioru zasad określających należne opłaty pobierane przez jakikolwiek organ lub inny podmiot zaangażowany w przetwarzanie lub wykonywanie nakazu zabezpieczenia

Brak opłat.

Art. 50 ust. 1 lit. k) – wskazanie, czy równoważnym nakazom krajowym przyznaje się tę samą czy wyższą rangę

Brak przepisów.

Art. 50 ust. 1 lit. l) – sądy lub organy egzekwowania prawa właściwe w kwestii przyznania środka odwoławczego

Sądy rejonowe, tak jak w przypadku art. 50 ust. 1 lit. a).

Art. 50 ust. 1 lit. m) – sądy, do których należy wnosić odwołanie, i termin na złożenie takiego odwołania, jeśli istnieje

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Środek odwoławczy od orzeczenia wydanego przez sąd rejonowy można wnieść do Sądu Najwyższego (art. 21) w terminie 42 dni, jak stanowi art. 35 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego. Orzeczenie w sprawie środków tymczasowych należy zaskarżyć w terminie 14 dni od daty wydania tego orzeczenia.

Art. 50 ust. 1 lit. n) – opłaty sądowe

Szczegółowy wykaz kosztów jest dostępny na stronach 19-30 dokumentu, który można znaleźć pod Link otworzy się w nowym oknienastępującym linkiem.

Art. 50 ust. 1 lit. o) – języki akceptowane do celów tłumaczenia dokumentów

Dokumenty mogą być przetłumaczone na język grecki lub angielski.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.