Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 655/2014

Czym jest europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym umożliwia sądowi jednego z państw członkowskich UE zamrożenie środków na rachunku bankowym dłużnika w innym państwie członkowskim UE. Z możliwości tej można skorzystać jedynie w sprawach o charakterze transgranicznym, przy czym sąd prowadzący postępowanie lub miejsce zamieszkania wierzyciela musi znajdować się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika.

Ułatwia to odzyskiwanie długów w UE.

Postępowanie w sprawie wydawania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym zostało określone w rozporządzeniu (UE) nr 655/2014.

Stanowi ono alternatywę dla postępowań dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 18 stycznia 2017 r.

Korzyści

Postępowanie toczy się szybko i odbywa się bez informowania dłużnika (ex parte).

Takie działanie z zaskoczenia uniemożliwia dłużnikom przeniesienie, ukrycie lub wydanie pieniędzy.

Czy postępowanie to ma zastosowanie do wszystkich państw UE?

Nie. Rozporządzenie nie ma zastosowania do Danii. Oznacza to, że:

  • wierzyciele zamieszkujący w Danii nie mogą wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • nie można uzyskać europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym prowadzonym w Danii.

Jak wystąpić o wydanie nakazu

Właściwe formularze oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wszystkie formularze można wypełnić online.

Pamiętaj: Nie trzeba znać i podawać szczegółowych informacji dotyczących rachunku, który ma być zamrożony (np. jego numeru) - wystarczy podać nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek. Jeżeli nazwa banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, jest nieznana, rozporządzenie przewiduje możliwość zwrócenia się do sądu o jej ustalenie.

Treść wszystkich formularzy dotyczących europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym reguluje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1823.

Przydatna strona

Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej  PDF (738 Kb) pl

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.