Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym


*pole musi zostać wypełnione

Art. 50 ust. 1 lit. a) – sądy właściwe do wydawania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Sądy rejonowe (maakohtud).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. b) – organ wyznaczony jako właściwy do uzyskiwania informacji o rachunku

Izba Komorników Sądowych i Syndyków Masy Upadłości (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda)

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefon: +372 64 63 773

E-mail: info@kpkoda.ee

Art. 50 ust. 1 lit. c) – metody uzyskiwania informacji o rachunku

Art. 14 ust. 5 lit. a) – obowiązek ujawnienia, na wniosek organu ds. informacji, czy dłużnik posiada rachunek w danym banku, dotyczący wszystkich banków działających na terytorium kraju.

Art. 50 ust. 1 lit. d) – sądy, do których można wnosić odwołanie od odmowy wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Środek odwoławczy skierowany do sądu okręgowego wnosi się do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. e) – organy wyznaczone jako właściwe do otrzymania, przekazania i doręczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym i innych dokumentów

Art. 10 ust. 2 – sąd rejonowy, który wydał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Art. 10 ust. 2 akapit trzeci – komornik sądowy

Art. 23 ust. 3 – komornik sądowy

Art. 23 ust. 5 – komornik sądowy

Art. 23 ust. 6 – komornik sądowy

Art. 25 ust. 3 – komornik sądowy

Art. 27 ust. 2 – komornik sądowy

Art. 28 ust. 3 – komornik sądowy

Art. 36 ust. 5 akapit drugi – komornik sądowy

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. f) – organ właściwy do wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Komornicy sądowi.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. g) – zakres, w jakim rachunki wspólne i powiernicze mogą być zabezpieczone

Zajęcie rachunku stanowiącego wspólną własność małżonków jest dopuszczalne za zgodą małżonka, który nie jest dłużnikiem, lub w przypadku gdy wydano tytuł wykonawczy zobowiązujący obydwoje małżonków do wykonania zobowiązania.

Na podstawie § 626 ust. 3 ustawy o prawie zobowiązań wierzytelności i rzeczy ruchome, które zleceniobiorca nabywa w czasie wykonywania zlecenia, w swoim imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy, oraz wierzytelności i rzeczy ruchome, które zleceniodawca przekazuje zleceniobiorcy w celu wykonania zlecenia, nie są włączone do masy upadłości zleceniobiorcy i nie mogą być zajęte w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec zleceniobiorcy.

Art. 50 ust. 1 lit. h) – zasady mające zastosowanie do kwot zwolnionych z zajęcia

Zajęciu nie podlegają następujące dochody:

 1. państwowe świadczenia rodzinne
 2. świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. świadczenia socjalne w rozumieniu ustawy o zabezpieczeniu społecznym
 4. zasiłki dla bezrobotnych, granty, dodatki na transport i zakwaterowanie oraz dotacje na rozwój przedsiębiorstw typu start-up wypłacone za pośrednictwem Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia na wypadek Bezrobocia
 5. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, z wyjątkiem odszkodowań za utracony dochód i zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową
 6. świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
 7. ustawowe świadczenia alimentacyjne
 8. świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, z wyjątkiem świadczeń z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy
 9. emerytury państwowe w zakresie przewidzianym przez prawo
 10. świadczenia wypłacane z chwilą zwolnienia z zakładu karnego
 11. zasiłki wypłacane ofiarom represji na podstawie ustawy o osobach represjonowanych przez siły okupacyjne (Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Dochód nie podlega zajęciu, jeżeli nie przekracza minimalnego miesięcznego wynagrodzenia lub obliczonej proporcjonalnie kwoty dochodu tygodniowego lub dziennego. Na dzień 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pełny czas pracy wynosiło 584 euro.

Jeżeli zajęcie innych składników majątku dłużnika nie pozwoliło lub prawdopodobnie nie pozwoli na całkowite zaspokojenie roszczenia wierzyciela i gdy zajęcie jest uzasadnione w świetle rodzaju roszczenia i poziomu dochodów, na wniosek wierzyciela można zająć dochody, o których mowa w pkt 5–7.

Jeżeli zajęcie innych składników majątku dłużnika nie pozwoliło lub prawdopodobnie nie pozwoli na całkowite spełnienie świadczenia alimentacyjnego na utrzymanie dziecka, można zająć środki do wysokości połowy dochodu określonego w § 132 ust. 1 kodeksu postępowania egzekucyjnego. Jeżeli kwota z dochodu dłużnika zajęta na świadczenie alimentacyjne na utrzymanie dziecka jest niższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia, można zająć środki do wysokości jednej trzeciej dochodu dłużnika.

Jeżeli na podstawie przepisów prawa dłużnik utrzymuje inną osobę lub wypłaca jej świadczenia alimentacyjne, kwota wyłączona spod zajęcia zostaje powiększona o jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą osobę pozostającą na utrzymaniu, chyba że świadczenie alimentacyjne podlega przymusowej egzekucji.

Można zająć do dwóch trzecich kwoty odpowiadającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, jak również cały dochód, który przekracza kwotę odpowiadającą pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia z dochodu przekraczającego kwotę niepodlegającą zajęciu, pod warunkiem że zajęta kwota nie przekracza dwóch trzecich łącznego dochodu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku przymusowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Na wniosek dłużnika komornik sądowy uchyli zajęcie rachunku w terminie trzech dni roboczych, w zakresie, w jakim zagwarantuje to dłużnikowi dochód wyłączony spod zajęcia.

Jeżeli na rachunek dłużnika zostaje przekazana kwota przekraczająca miesięczny dochód, komornik sądowy – na wniosek dłużnika – uchyli zajęcie w terminie trzech dni roboczych, w zakresie, w jakim zagwarantuje to dłużnikowi dochód wyłączony spod zajęcia na każdy miesiąc (płatny z góry). Jeżeli trudno jest określić okres korzystania z dochodu przekazanego na rachunek dłużnika, komornik sądowy przekazuje dłużnikowi dochód wyłączony spod zajęcia za jeden miesiąc.

Art. 50 ust. 1 lit. i) – opłaty, o ile są one pobierane przez banki za wykonanie równoważnych nakazów krajowych lub za udzielanie informacji o rachunku, a jeśli tak – informacje o tym, na której stronie spoczywa obowiązek uiszczenia tych opłat

Nie.

Art. 50 ust. 1 lit. j) – skali opłat lub innego zbioru zasad określających należne opłaty pobierane przez jakikolwiek organ lub inny podmiot zaangażowany w przetwarzanie lub wykonywanie nakazu zabezpieczenia

Zgodnie z § 781 ust. 4 ustawy o komornikach, składając wniosek, o którym mowa w art. 14, wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 20 euro.

Zgodnie z § 38 ust. 6 ustawy o komornikach opłata podstawowa należna komornikowi za wykonanie nakazu zabezpieczenia wynosi 92 euro.

Art. 50 ust. 1 lit. k) – wskazanie, czy równoważnym nakazom krajowym przyznaje się tę samą czy wyższą rangę

Prawo do zaspokojenia roszczeń z zajętych aktywów powstałe w toku wcześniejszego zajęcia ma pierwszeństwo przed prawem powstałym w toku późniejszego zajęcia.

Prawo do zaspokojenia roszczeń z zajętych aktywów z tytułu obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka ma pierwszeństwo przed innym prawami powstałymi w następstwie zajęcia, niezależnie od daty jego dokonania. Prawa do zaspokojenia roszczeń z zajętych aktywów z tytułu obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci są równoważne.

Art. 50 ust. 1 lit. l) – sądy lub organy egzekwowania prawa właściwe w kwestii przyznania środka odwoławczego

Art. 33 ust. 1 – sądy rejonowe

Art. 34 ust. 1 lit. a) – komornik sądowy, który wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął rachunek na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wykaz komorników sądowych można znaleźć na stronie internetowej Izby Komorników Sądowych i Syndyków Masy Upadłości.

Art. 34 ust. 1 lit. b)

i) komornik sądowy

ii) komornik sądowy

iii) komornik sądowy

iv) komornik sądowy

Art. 34 ust. 2 – sądy rejonowe

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. m) – sądy, do których należy wnosić odwołanie, i termin na złożenie takiego odwołania, jeśli istnieje

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiduńskiniemieckigreckiangielskifrancuskichorwackiwłoskiłotewskilitewskiwęgierskimaltańskiniderlandzkiportugalskirumuńskisłowackisłoweńskifińskiszwedzki

Art. 33

Środek odwoławczy skierowany do sądu okręgowego należy wnieść do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie 15 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 34

- Jeżeli orzeczenie zostało wydane przez sąd rejonowy, środek odwoławczy do sądu okręgowego należy wnieść za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie. Środek odwoławczy należy wnieść w terminie 15 dniu od dnia doręczenia orzeczenia.

- Uczestnik postępowania egzekucyjnego może wnieść skargę na postanowienie wydane przez komornika sądowego bądź czynności dokonane przez komornika sądowego w toku wykonywania tytułu wykonawczego lub na zaniechanie czynności komorniczej w terminie dziesięciu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o postanowieniu lub czynności, chyba że prawo stanowi inaczej. Uczestnik postępowania może wnieść skargę na postanowienie komornika dotyczące skargi złożonej uprzednio komornikowi sądowemu – do sądu rejonowego w okręgu, w którym mieści się kancelaria komornicza w terminie dziesięciu dniu od dnia, w którym postanowienie zostało doręczone. Skargi na czynności komornicze lub postanowienie wydane przez komornika sądowego nie można wnieść do sądu bez uprzedniego złożenia skargi komornikowi sądowemu. Uczestnicy postępowania oraz komornicy sądowi mogą wnieść środek odwoławczy od orzeczenia sądu rejonowego dotyczącego postanowienia wydanego przez komornika sądowego. Środek odwoławczy należy wnieść w terminie 15 dniu od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 35

- Jeżeli orzeczenie zostało wydane przez sąd rejonowy, środek odwoławczy do sądu okręgowego należy wnieść za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie. Środek odwoławczy należy wnieść w terminie 15 dni od dnia doręczenia orzeczenia (art. 35 ust. 1).

- Uczestnik postępowania egzekucyjnego może wnieść skargę na postanowienie wydane przez komornika sądowego bądź czynności dokonane przez komornika sądowego w toku wykonywania tytułu wykonawczego lub na zaniechanie czynności komorniczej w terminie dziesięciu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o postanowieniu lub czynności, chyba że prawo stanowi inaczej. Uczestnik postępowania może wnieść skargę na postanowienie komornika dotyczące skargi złożonej uprzednio komornikowi sądowemu – do sądu rejonowego w okręgu, w którym mieści się kancelaria komornicza w terminie dziesięciu dniu od dnia, w którym postanowienie zostało doręczone. Skargi na czynności komornicze lub postanowienie wydane przez komornika sądowego nie można wnieść do sądu bez uprzedniego złożenia skargi komornikowi sądowemu (art. 35 ust. 3 i 4). Uczestnicy postępowania oraz komornicy sądowi mogą wnieść środek odwoławczy od orzeczenia sądu rejonowego dotyczącego postanowienia wydanego przez komornika sądowego. Środek odwoławczy należy wnieść w terminie 15 dniu od dnia doręczenia orzeczenia.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 50 ust. 1 lit. n) – opłaty sądowe

Opłata państwowa od wniosku o wydanie bądź uchylenie europejskiego nakazu zabezpieczenia wynosi 50 euro. Należy ją uiścić w momencie wniesienia wniosku.

Art. 50 ust. 1 lit. o) – języki akceptowane do celów tłumaczenia dokumentów

Język estoński, język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 14/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.