Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym


*pole musi zostać wypełnione

Art. 50 ust. 1 lit. a) – sądy właściwe do wydawania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Zgodnie z art. 3118 ust. 5 ustawy przewidziany w art. 6 ust. 4 rozporządzenia wniosek o uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla organu, który wydał dokument urzędowy.

Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych.

Art. 50 ust. 1 lit. b) – organ wyznaczony jako właściwy do uzyskiwania informacji o rachunku

Zgodnie z pkt 1 uchwały rządu litewskiego nr 964 z dnia 28 września 2016 r. informacje, o których mowa w art. 14 rozporządzenia, przekazuje się sądowi rozpoznającemu wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym przez Państwową Inspekcję Podatkową podlegającą Ministerstwu Finansów (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel.:+370 5 266 8200; e-mail: vmi@vmi.lt). Uchwała ta weszła w życie 18 stycznia 2017 r.

Art. 50 ust. 1 lit. c) – metody uzyskiwania informacji o rachunku

Państwowa Inspekcja Podatkowa podlegająca Ministerstwu Finansów korzysta z metody uzyskiwania informacji o rachunku przewidzianej w art. 14 ust. 5 lit. b) rozporządzenia, tj. uzyskuje z systemu informacyjnego rachunkowości podatkowej informacje o rachunkach bankowych posiadanych przez dłużnika w bankach działających na Litwie.

Art. 50 ust. 1 lit. d) – sądy, do których można wnosić odwołanie od odmowy wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Zgodnie z art. 3122 ust. 1 w przypadku określonym w art. 21 ust. 1 można wnieść odrębne odwołanie do sądu apelacyjnego. W art. 334–339 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego określono procedurę wnoszenia i rozpoznawania odrębnego odwołania. Od orzeczeń wydanych przez sąd apelacyjny po rozpoznaniu odrębnego odwołania nie przysługuje skarga kasacyjna.

Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych.

Art. 50 ust. 1 lit. e) – organy wyznaczone jako właściwe do otrzymania, przekazania i doręczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym i innych dokumentów

Zgodnie z art. 3121 ust. 3 ustawy do otrzymywania, przekazywania i doręczania pism sądowych, o których mowa w art. 4 pkt 14 rozporządzenia, właściwy jest komornik.

Wykaz komorników na Litwie można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Zgodnie z art. 3123 ustawy w przypadku opisanym w art. 28 ust. 3 rozporządzenia, gdy dłużnik ma miejsce zamieszkania na Litwie, a Litwa nie jest państwem członkowskim wykonania, pisma sądowe należy doręczyć dłużnikowi zgodnie z procedurą określoną w art. 3 i art. 33 ust. 2 i 4 ustawy. W tym przypadku instytucją właściwą do przyjmowania wniosków z innych państw członkowskich o doręczenie pism jest Litewska Izba Komornicza (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-mail info@antstoliurumai.lt). Litewska Izba Komornicza organizuje i koordynuje doręczanie pism i ich przekazywanie komornikom w celu ich wykonania.

Art. 50 ust. 1 lit. f) – organ właściwy do wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Zgodnie z art. 3121 ust. 3 ustawy europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym wykonuje komornik. Komornik wykonuje również czynności, o których mowa w art. 24 ust. 4 oraz w art. 25 ust. 1, 2 i 4.

Wykaz komorników na Litwie można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Art. 50 ust. 1 lit. g) – zakres, w jakim rachunki wspólne i powiernicze mogą być zabezpieczone

Główne zasady wynikające z prawa krajowego:

1. Zgodnie z art. 667 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego jeżeli nie ustalono udziału dłużnika w majątku objętym współwłasnością, komornik dokonuje spisu inwentarza i zajęcia majątku wspólnego oraz sugeruje stronie dochodzącej egzekucji, a w razie potrzeby także pozostałym współwłaścicielom, wytoczenie przed sąd powództwa o ustalenie udziału dłużnika w majątku objętym współwłasnością. Jeżeli powództwo to nie zostanie wytoczone w terminie wyznaczonym przez komornika, komornik odstąpi od egzekucji z tego majątku. Ponowna próba przeprowadzenia egzekucji z przedmiotowego majątku na podstawie tych samych tytułów wykonawczych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia odstąpienia przez komornika od egzekucji z tego majątku. Udział dłużnika we współwłasności ustala się w drodze orzeczenia sądu. Gdy orzeczenie sądu ustalające udział dłużnika w majątku objętym współwłasnością uzyska przymiot powagi rzeczy osądzonej, egzekucję przeprowadza się z udziału dłużnika w tym majątku. Strona dochodząca egzekucji ma prawo żądać ustalenia udziału dłużnika w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie egzekucji z tego udziału.

2. W przypadku zabezpieczenia rachunku podejmuje się próbę ustalenia właściciela środków przechowywanych na tym rachunku. Rachunek może zostać zabezpieczony, jeżeli środki na nim przechowywane należą do dłużnika.

Art. 50 ust. 1 lit. h) – zasady mające zastosowanie do kwot zwolnionych z zajęcia

Główne zasady wynikające z prawa krajowego:

1. Zgodnie z art. 668 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego wyłączona spod egzekucji jest kwota pieniężna nieprzekraczająca minimalnego wynagrodzenia za jeden miesiąc, ustalonego przez rząd litewski [1]. Ponadto spod egzekucji wyłączone są środki otrzymane w formie unijnej lub innej międzynarodowej pomocy finansowej lub współfinansowania na realizację wspieranego projektu w okresie realizacji projektu i obowiązkowego okresu funkcjonowania projektu, jak określono w przepisach UE lub umowach międzynarodowych zawartych przez Litwę. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w których środki podlegają egzekucji na wniosek instytucji monitorującej realizację wspieranego projektu ze względu na fakt, że środki te wydano z naruszeniem prawa Unii, prawa litewskiego, umów międzynarodowych lub umów, na podstawie których je przyznano.

2. Zgodnie z art. 738 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego egzekucja ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub bezrobocia może nastąpić wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu dotyczącego egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub orzeczenia sądu dotyczącego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wskutek okaleczenia lub innego uszkodzenia ciała bądź za utratę żywiciela rodziny.

3. Zgodnie z art. 739 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego wyłączone spod egzekucji są kwoty pieniężne należące do dłużnika z tytułu: 1) odszkodowania za zużycie narzędzi pracy należących do pracownika oraz w formie innej rekompensaty za pracę w warunkach odbiegających od normalnych warunków pracy; 2) środków wypłacanych pracownikowi z tytułu podróży służbowej, przeniesienia, rekrutacji lub oddelegowania do innego miejsca; 3) świadczeń z tytułu macierzyństwa lub świadczeń dla ojca z państwowego zabezpieczenia społecznego; 4) świadczeń na dziecko wypłacanych na podstawie litewskiej ustawy o świadczeniach na dziecko; 5) zasiłku pogrzebowego; 6) świadczeń wypłacanych na podstawie litewskiej ustawy o państwowych świadczeniach z pomocy społecznej oraz innych celowych świadczeń społecznych, zasiłków lub płatności z budżetu państwa lub budżetu gminy dla rodzin o niskich dochodach oraz wsparcia socjalnego dla osób fizycznych; 7) odprawy.


[1] Od 1 stycznia 2016 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie wynosi 350 euro.

Art. 50 ust. 1 lit. i) – opłaty, o ile są one pobierane przez banki za wykonanie równoważnych nakazów krajowych lub za udzielanie informacji o rachunku, a jeśli tak – informacje o tym, na której stronie spoczywa obowiązek uiszczenia tych opłat

Banki nie mają prawa pobierać opłat – czynności egzekucyjne wykonują komornicy.

Art. 50 ust. 1 lit. j) – skali opłat lub innego zbioru zasad określających należne opłaty pobierane przez jakikolwiek organ lub inny podmiot zaangażowany w przetwarzanie lub wykonywanie nakazu zabezpieczenia

Główne zasady wynikające z prawa krajowego:

1. Zgodnie z art. 609 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego na koszty egzekucyjne ponoszone przez komorników składają się: 1) koszty administracyjne związane z postępowaniem egzekucyjnym, które są niezbędne do wykonywania czynności istotnych z punktu widzenia każdego postępowania egzekucyjnego; 2) dodatkowe koszty administracyjne związane z postępowaniem egzekucyjnym poniesione w związku z wykonywaniem innych czynności w konkretnej sprawie egzekucyjnej; 3) opłata komornicza za egzekucję przewidzianych w przepisach tytułów wykonawczych. Wysokość kosztów egzekucyjnych oraz tryb ich obliczania i uiszczania określają wytyczne w sprawie wykonywania orzeczeń przyjęte zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 1R-352 z dnia 27 października 2005 r. (zwane dalej „wytycznymi”) (wersja wprowadzona zarządzeniem nr 1R-265 z dnia 14 listopada 2011 r.).

Pkt 123 wytycznych stanowi, że egzekucja europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym obejmuje koszty egzekucji, o których mowa w pkt 7 tabeli 2 wytycznych, a także dodatkowe koszty poniesione w związku z wykonywaniem poszczególnych czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wytyczne w sprawie wykonywania orzeczeń.

2. Zgodnie z pkt 5 procedury pobierania opłat z tytułu doręczenia pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub gospodarczych, przyjętej zarządzeniem nr 1R-16 Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. (wersja wprowadzona zarządzeniem nr 1R-312 z dnia 9 grudnia 2016 r.), opłata za doręczenie pism na Litwie wynosi 110 euro, jeżeli procedurę doręczania pism oraz ich przekazywania do wykonania przez komorników zorganizowała i koordynowała Litewska Izba Komornicza.

Opis procedury doręczania pism sądowych i pozasądowych otrzymywanych z zagranicy w sprawach cywilnych lub gospodarczych oraz opodatkowania tej usługi.

Art. 50 ust. 1 lit. k) – wskazanie, czy równoważnym nakazom krajowym przyznaje się tę samą czy wyższą rangę

Główne zasady wynikające z prawa krajowego:

1. Zgodnie z art. 626 ust. 3 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego nie wstrzymuje się egzekucji ze składnika majątku, jeżeli został on zajęty lub jeżeli prawa własności do niego zostały tymczasowo ograniczone w celu zabezpieczenia roszczeń wierzycieli o równym lub wyższym stopniu uprzywilejowania. W tym przypadku egzekucja z zajętego składnika majątku lub z zajętych środków finansowych odbywa się w trybie określonym w wytycznych w sprawie wykonywania orzeczeń.

2. W art. 754 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego nie przewidziano szczególnego pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń przez wierzyciela hipotecznego ani zastawnika z tytułu zastawionych składników majątku. W pierwszej kolejności zaspokajane są roszczenia o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz roszczenia o odszkodowanie z tytułu okaleczenia lub innego uszkodzenia ciała oraz z tytułu utraty żywiciela rodziny. W drugiej kolejności zaspokajane są roszczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy. W trzeciej kolejności zaspokajane są wszelkie pozostałe roszczenia. Jeżeli odzyskane kwoty nie są wystarczające do pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń o danym stopniu uprzywilejowania, roszczenia są zaspokajane proporcjonalnie do kwoty należnej każdej ze stron dochodzących egzekucji.

Art. 50 ust. 1 lit. l) – sądy lub organy egzekwowania prawa właściwe w kwestii przyznania środka odwoławczego

Zgodnie z art. 3122 ustawy wniosek o środki odwoławcze, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, które to środki mają zastosowanie w państwie członkowskim pochodzenia, należy złożyć w sądzie, który wydał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Wniosek o środki odwoławcze, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (z wyjątkiem art. 34 ust. 1 lit. a)), które to środki mają zastosowanie w państwie członkowskim wykonania, należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby komornika, który wykonuje lub wykonał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Wniosek o środek odwoławczy, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, który to środek ma zastosowanie w państwie członkowskim wykonania, należy złożyć do komornika, który wykonuje lub wykonał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych. Wykaz komorników na Litwie można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Art. 50 ust. 1 lit. m) – sądy, do których należy wnosić odwołanie, i termin na złożenie takiego odwołania, jeśli istnieje

Zgodnie z art. 3122 ustawy od orzeczenia sądu dotyczącego środków odwoławczych, o których mowa w art. 33 i 35 rozporządzenia i które mają zastosowanie w państwie członkowskim pochodzenia, oraz środków odwoławczych, o których mowa w art. 34 i 35 rozporządzenia (z wyjątkiem art. 34 ust. 1 lit. a) i art. 35 ust. 3) i które mają zastosowanie w państwie członkowskim wykonania, przysługuje odrębne odwołanie. Zgodnie z art. 335 ust. 1 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego odrębne odwołanie należy wnieść do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie siedmiu dni od dnia wydania tego orzeczenia. Jeżeli zaskarżone orzeczenie wydano w trybie pisemnym, można wnieść odrębne odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu tego orzeczenia. Od orzeczeń wydanych przez sąd apelacyjny po rozpoznaniu odrębnego odwołania nie przysługuje skarga kasacyjna.

Skargę na czynności komornika dotyczące środków odwoławczych, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) i art. 35 ust. 3 i które mają zastosowanie w państwie członkowskim wykonania, można wnieść do sądu rejonowego właściwego dla siedziby komornika. Przepisy ustanowione w art. 593 ust. 1–4 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego mają zastosowanie odpowiednio do wnoszenia i rozpoznawania tej skargi. Nie przewidziano terminu na wniesienie skargi na czynności komornika ani możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu w przedmiocie tych czynności.

Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych.

Art. 50 ust. 1 lit. n) – opłaty sądowe

Zgodnie z art. 3119 ustawy opłatę sądową wnosi się w przypadku złożenia wniosku do sądu o uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub o środki odwoławcze określone w rozdziale 4 rozporządzenia. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty sądowej należnej za złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych lub ewentualnego odrębnego odwołania od orzeczenia w przedmiocie środków tymczasowych.

W obecnie obowiązujących przepisach litewskich nie określono opłaty sądowej należnej za złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Zgodnie z art. 80 ust. 2 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego za wniesienie odrębnego odwołania od orzeczenia w przedmiocie środków tymczasowych należy uiścić opłatę sądową w wysokości 28 euro.

Art. 50 ust. 1 lit. o) – języki akceptowane do celów tłumaczenia dokumentów

Językiem akceptowanym do celów tłumaczenia dokumentów jest język litewski.

Ostatnia aktualizacja: 11/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.