Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym


*pole musi zostać wypełnione

Art. 50 ust. 1 lit. a) – sądy właściwe do wydawania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Sądem właściwym do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (First Hall of the Civil Court).

Telefon: +356 2590 2256 E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. b) – organ wyznaczony jako właściwy do uzyskiwania informacji o rachunku

Organem, który został wskazany jako organ właściwy do uzyskiwania informacji o rachunkach, jest Sekretarz (Registrar) ds. Sądów Cywilnych.

Telefon: +356 2590 2346/260 E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. c) – metody uzyskiwania informacji o rachunku

Na podstawie prawa krajowego dostępna jest metoda wskazana w art. 14 ust. 5 lit. c), mianowicie sąd może zobowiązać dłużnika do ujawnienia, w którym banku lub w których bankach na terytorium tego państwa członkowskiego posiada on rachunek lub rachunki, w przypadku gdy został wydany imienny nakaz sądu zakazujący mu wykorzystania, wycofania lub przelania środków przechowywanych na jego rachunku lub rachunkach do wysokości kwoty podlegającej zabezpieczeniu na podstawie nakazu zabezpieczenia.

Art. 50 ust. 1 lit. d) – sądy, do których można wnosić odwołanie od odmowy wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Sądem właściwym do rozpoznania środka odwoławczego od postanowienia o odmowie wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest Wyższa Izba Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal in its Superior Jurisdiction)

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. e) – organy wyznaczone jako właściwe do otrzymania, przekazania i doręczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym i innych dokumentów

Organem, który został wyznaczony jako organ właściwy do otrzymywania, przekazywania i doręczania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz innych dokumentów, jest Biuro Prokuratora Generalnego (Office of the State Advocate).

Telefon: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Adres: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. f) – organ właściwy do wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Organem właściwym do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest Pierwsza Izba Sądu Cywilnego.

Telefon: +356 2590 2256 E-mail courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. g) – zakres, w jakim rachunki wspólne i powiernicze mogą być zabezpieczone

Na podstawie prawa krajowego nie można dokonać zabezpieczenia na rachunku wspólnym lub powierniczym.

Art. 50 ust. 1 lit. h) – zasady mające zastosowanie do kwot zwolnionych z zajęcia

Co do zasady na podstawie art. 381 ust. 1 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty) wymaga się, aby dłużnik złożył szczególny wniosek o wydanie nakazu zajęcia na poniższych aktywach. Są to:

a) uposażenie lub wynagrodzenie (w tym premia, świadczenia, płatności za nadgodziny i inne pobory);

b) zasiłek, emerytura, świadczenie lub pomoc wskazana w ustawie o zabezpieczeniu społecznym lub inne świadczenie należne każdej osoby otrzymującej emeryturę państwową;

c) rządowy grant lub darowizna na działania charytatywne;

d) rozrządzenie spadkowe dokonane wyraźnie w celu zapewnienia utrzymania, jeżeli dłużnik nie ma innych środków utrzymania, a roszczenie to nie jest należne z tego tytułu;

e) kwota należna z tytułu utrzymania, niezależnie od tego, czy została ona zarządzona w orzeczeniu sądu czy też przysługuje na podstawie aktu urzędowego, jeżeli roszczenie to nie jest należne z tytułu utrzymania;

f) środki, które zostały udostępnione dłużnikowi na podstawie umowy kredytu na budowę lub utrzymanie domów, które mają być głównym miejscem zamieszkania dłużnika;

g) pożyczki bankowe na pokrycie deficytu, z wyłączeniem kart kredytowych dzięki którym dłużnik może prowadzić działalność gospodarczą;

h) gwarancje bankowe i akredytywa dokumentowa.

Art. 50 ust. 1 lit. i) – opłaty, o ile są one pobierane przez banki za wykonanie równoważnych nakazów krajowych lub za udzielanie informacji o rachunku, a jeśli tak – informacje o tym, na której stronie spoczywa obowiązek uiszczenia tych opłat

Na podstawie prawa bankowego banki nie są uprawnione do pobierania opłat. Pobiera się opłatę z tytułu złożenia środków finansowych w sądzie, przy czym opłata ta jest pobierana od każdej osoby, która chciałaby zdeponować w sądzie środki należące do dłużnika i do osoby, która faktycznie wpłaca te pieniądze. Kwota ta jest odejmowana od łącznej kwoty środków złożonych w sądzie, które mają zostać wypłacone wierzycielowi.

Art. 50 ust. 1 lit. j) – skali opłat lub innego zbioru zasad określających należne opłaty pobierane przez jakikolwiek organ lub inny podmiot zaangażowany w przetwarzanie lub wykonywanie nakazu zabezpieczenia

Na podstawie kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty) opłata z tytułu wydania nakazu zajęcia wynosi 50 euro. Jeżeli chodzi o wykonanie, opłata wynosi 7 euro za jednorazowe wydanie zawiadomienia oraz 0,35 euro za każdy jego odpis, gdy zachodzi taka konieczność.

Opłaty należy uiścić przy składaniu wniosku.

Opłaty te należy wpłacić na rzecz sądu z tytułu obsługi kancelaryjnej wniosku oraz jego rozpatrzenia. Należy zauważyć, że opłaty te nie obejmują kosztów należnych prawnikom i prokuratorom.

Art. 50 ust. 1 lit. k) – wskazanie, czy równoważnym nakazom krajowym przyznaje się tę samą czy wyższą rangę

Kolejność wykonania nakazów zajęcia jest ustalana według kolejności składania nakazów. Z chwilą, z którą banki zostaną powiadomione o wydaniu nakazu zajęcia, deponują w sądzie środki (jeżeli są one dostępne) wskazane w określonym nakazie, przed ewentualnym złożeniem kwot wskazanych w kolejnych nakazach zajęcia, o których banki te zostaną powiadomione na późniejszym etapie. Jeżeli chodzi o możliwość pobrania przez wierzyciela kwoty złożonej w sądzie, w razie większej liczby roszczeń – zanim środki zostaną wypłacone – należy przeprowadzić postępowanie dotyczące kolejności zaspokojenia wierzytelności. Takie rozwiązanie obowiązuje na podstawie art. 416 i nast. kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty).

Art. 50 ust. 1 lit. l) – sądy lub organy egzekwowania prawa właściwe w kwestii przyznania środka odwoławczego

Sądem właściwym do rozpoznania środka zaskarżenia jest Pierwsza Izba Sądu Cywilnego.

Telefon: zewn. +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. m) – sądy, do których należy wnosić odwołanie, i termin na złożenie takiego odwołania, jeśli istnieje

Sądem, do którego należy wnosić środki zaskarżenia od nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym wydanych po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu, jest Wyższa Izba Sądu Apelacyjnego. Termin na wniesienie tych środków zaskarżenia wynosi sześć dni od dnia, w którym wyrok został ogłoszony na rozprawie, zgodnie z art. 281 ust. 4 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty).

Dane kontaktowe Sądu Apelacyjnego:

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Art. 50 ust. 1 lit. n) – opłaty sądowe

a) Opłata za wydanie nakazu zajęcia: 50 euro + 7 euro za każde zawiadomienie o wydaniu nakazu + 0,35 euro za każdy odpis, gdy zachodzi taka konieczność.

b) Wniosek, zgodny z art. 836 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego, o wydanie nakazu uchylenia zabezpieczenia: 40 euro + 7,20 euro za każde zawiadomienie.

c) Nakaz uchylenia zabezpieczenia 20 euro + 7 euro za każde zawiadomienie o wydaniu nakazu + 0,35 euro za każdy odpis, gdy zachodzi taka konieczność.

W przypadku środków zaskarżenia od europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym pobiera się opłatę w wysokości 20 euro za rozpatrzenie środka zaskarżenia i 7,20 euro za każde zawiadomienie.

Opłaty należy uiścić przy składaniu wniosku.

Są to opłaty sądowe za złożenie pisma procesowego. Należy zauważyć, że opłaty te nie obejmują kosztów należnych prawnikom i prokuratorom.

Art. 50 ust. 1 lit. o) – języki akceptowane do celów tłumaczenia dokumentów

Malta akceptuje jedynie język maltański i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.