Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter) din cadrul tribunalului de primă instanță (tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg), articolul 1395 alineatul (2) din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek).

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Camera Națională a Executorilor Judecătorești din Belgia [Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, articolul 555 alineatul (1) punctul 1 paragraful 1 subpunctul 25 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Articolul 555 alineatul (1) punctul 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, după ce au fost luate o serie de măsuri suplimentare de punere în aplicare, prevede o combinație între opțiunile (a) și (b) de la articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul UE.

Prin urmare, într-o fază inițială după solicitarea judiciară, Camera Națională a Executorilor Judecătorești (Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) poate solicita punctului de contact din cadrul Băncii Centrale a Belgiei (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België) să furnizeze informațiile necesare.

Pe baza informațiilor obținute de acolo, Camera Națională a Executorilor Judecătorești (Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) poate solicita uneia sau mai multor bănci să furnizeze date, dacă este necesar.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Curtea de Apel [Cour d’appel/Hof van Beroep, articolul 602 paragraful 1 subpunctul 6 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Un executor judecătoresc (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder, articolul 196 din Legea din 18 iunie 2018 prin care se stabilesc dispoziții privind dreptul civil și dispoziții de promovare a unor modalități alternative de soluționare a litigiilor).

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Un executor judecătoresc (articolul 519 punctul 1 subpunctul 1 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek).

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

În Belgia, indisponibilizarea conturilor bancare este reglementată prin Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) (partea 5 titlul II capitolul IV - http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Se pot emite ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare și pentru conturile comune. Dacă banca supusă popririi are cunoștință de sumele ce li se cuvin titularilor individuali ai unui cont comun, ordonanța asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare va viza doar suma datorată de debitorul supus popririi; în caz contrar, în declarația pe care trebuie să o transmită banca supusă popririi se va indica valoarea integrală a soldului creditor. În acest caz, orice titular al contului care nu este supus popririi poate solicita ridicarea parțială a popririi dacă poate dovedi care este cota sa parte din activul respectiv.

- Această solicitare se poate depune la judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter) din cadrul tribunalului de primă instanță [tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg [articolul 1395 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

- În ceea ce privește conturile fiduciare (comptes de qualité/kwaliteitsrekeningen și comptes de tiers/derdenrekeningen), ar trebui făcută următoarea diferențiere:

 • Debitorul este titularul contului
  • Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) din Legea privind ipotecile (loi hypothécaire/Hypotheekwet), în care se recunoaște în mod explicit faptul că unele conturi fiduciare obligatorii conform legii (conturile deținute de avocați, de executorii judecătorești, de notari și de agenții imobiliari) sunt separate de activele titularului de cont și că această separare poate fi invocată în fața terților, legislația nu prevede, de fapt, că fondurile deținute în aceste conturi fiduciare sunt imune în fața popririi efectuate de creditorii privați ai titularului de cont. În consecință, în principiu, este posibil ca o bancă să primească instrucțiuni să indisponibilizeze aceste fonduri. Atunci când banca primește instrucțiuni să indisponibilizeze fondurile, trebuie indicat caracterul specific al contului [articolul 1452 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)]; cu toate acestea, pot fi introduse obiecțiuni la judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter). Prin urmare, debitorul supus popririi poate solicita ridicarea ordonanței asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare.
 • Debitorul este beneficiarul contului fiduciar
  • Beneficiarul contului fiduciar are o creanță față de titularul contului în ceea ce privește fondurile gestionate în numele său. Creanța poate fi poprită de creditorii beneficiarului, fiindcă orice creditor poate solicita indisponibilizarea fondurilor datorate de un terț debitorului creditorului [articolul 1445 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)]. Ordonanța asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare trebuie să fie emisă către titularul contului (= administratorul fiduciar), nu către bancă. Acest lucru se datorează faptului că, în acest scenariu, banca are datorii doar față de titularul contului, nu față de beneficiar.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

În Belgia, imunitatea anumitor sume în cazul popririi este reglementată prin articolele 1409, 1409bis și 1410 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Aceste dispoziții prevăd restricții parțiale sau totale în ceea ce privește poprirea anumitor tipuri de venituri: salariile, veniturile substitutive, prestațiile sociale și obligația de întreținere. Sub un anumit prag, salariile și veniturile substitutive nu pot fi poprite.

Pentru a ajuta autoritățile de punere în aplicare și, acolo unde este cazul, entitățile supuse popririi să stabilească dacă sumele dintr-un cont pot fi poprite, articolul 1411bis punctul 3 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) prevede obligația angajatorilor și a agențiilor de plăți de a indica un anumit cod atunci când efectuează plăți. Această obligație este consacrată prin dreptul penal. Codul diferă în funcție de tipul de venit protejat plătit în contul respectiv.

Această cerință de a indica un cod nu aduce atingere dreptului debitorului de a dovedi, prin toate mijloacele legale, că sumele aflate în contul său curent nu pot fi poprite [articolul 1411bis punctul 2 paragraful 1 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)]. În plus, articolul 1411bis punctul 2 paragraful 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) prevede o prezumție juris tantum în ceea ce privește imunitatea parțială față de poprire a sumelor plătite de angajatorul debitorului în contul curent al acestuia. Prezumția se aplică exclusiv tranzacțiilor dintre debitor și creditorii acestuia.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

În temeiul articolului 1454 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), costurile declarației pe care trebuie să o transmită entitatea supusă popririi sunt suportate de debitor. Nu sunt prevăzute dispoziții privind recuperarea altor cheltuieli suportate de bancă în ceea ce privește punerea în aplicare sau ridicarea (parțială a) unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare.

În temeiul articolului 555 alineatul (1) punctul 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, un ordin semnat de Rege va stabili tarifele pentru prelucrarea solicitărilor de informații privind conturile, precum și condițiile și mecanismele de încasare a acestora. Atunci când este cazul, o parte dintre aceste costuri vor fi suportate de banca ce a furnizat informațiile la solicitarea autorității desemnate de Belgia [a se vedea articolul 50 partea I litera (b) de mai sus], dacă s-a încheiat un acord scris privind măsurile de compensare cu băncile sau cu un reprezentant al acestora, fără a aduce atingere articolului 43 alineatul (3) din regulament [a se vedea articolul 3 subpunctul 2 din Ordinul Regal (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) din 22 aprilie 2019 de stabilire a tarifelor pentru prelucrarea solicitărilor de informații privind conturile menționate la articolul 555 alineatul (1) punctul 2 paragraful 6 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), precum și a condițiilor și a mecanismelor de încasare a acestora (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Până în prezent, nu s-a încheiat niciun acord cu băncile în ceea ce privește măsurile de compensare.

Aceste tarife se aplică în cazul solicitărilor de informații la nivel intern, conform noului articol 1447 alineatele (1) și (2) din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) (care vor intra probabil în vigoare pe parcursul anului 2020) și solicitărilor de informații prevăzute la articolul 14 din regulament.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

În ceea ce privește punerea în aplicare printr-un executor judecătoresc, tarifele sunt stabilite prin Ordinul Regal din 30 noiembrie 1976 de stabilire a tarifelor pentru măsurile adoptate de executorii judecătorești în cauze civile și comerciale și a tarifelor pentru anumite prestații.

În ceea ce privește furnizarea de informații, în temeiul articolului 555 alineatul (1) punctul 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, un ordin semnat de Rege va stabili tarifele pentru prelucrarea solicitărilor de informații privind conturile, precum și condițiile și mecanismele de încasare a acestora. Ordinul Regal (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) din 22 aprilie 2019 de stabilire a tarifelor pentru prelucrarea solicitărilor de informații privind conturile menționate la articolul 555 alineatul (1) punctul 2 paragraful 6 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), precum și a condițiilor și a mecanismelor de încasare a acestora (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) a intrat în vigoare, cu efect retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2019.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Conform legislației belgiene, indisponibilizarea unui cont bancar nu conferă statut preferențial în ceea ce privește o datorie. În temeiul articolului 17 și al articolului 19 subpunctul 1 din Legea privind ipotecile (loi hypothécaire/Hypotheekwet), doar costurile judiciare suportate ca urmare directă a indisponibilizării contului bancar beneficiază de statut preferențial.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Împotriva unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a unui cont bancar: judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter) din cadrul tribunalului de primă instanță (tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg) [articolul 1395 alineatul (2) subpunctul 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

Împotriva punerii în aplicare a unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a unui cont bancar: judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter) din cadrul tribunalului de primă instanță (tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg) [articolul 1395 alineatul (2) subpunctul 2 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Curtea de Apel [Cour d’appel/Hof van Beroep, articolul 602 paragraful 1 subpunctul 7 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)].

Potrivit articolului 1051 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), în principiu, apelurile pot fi introduse în termen de o lună de la data comunicării sau a înștiințării hotărârii.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Costurile procedurilor judiciare sunt reglementate la articolele 1017-1022 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek).

Costurile judiciare diferă de caz la caz și trebuie să fie stabilite în raport de circumstanțele specifice ale fiecărei cauze.

Articolul 1017 prevede, printr-o normă generală, că, inclusiv atunci când nu se introduce nicio cerere, hotărârea definitivă va dispune ca partea care nu are câștig de cauză să acopere costurile, cu excepția cazului în care sunt prevăzute alte măsuri într-o dispoziție legală specifică și fără a aduce atingere oricărui acord la care au ajuns părțile și care face parte integrantă din hotărâre. Cu toate acestea, orice costuri inutile, inclusiv taxa procedurală prevăzută la articolul 1022, vor fi suportate de partea care le-a generat, chiar și atunci când nu se introduce nicio cerere.

Articolul 1018 din Codul judiciar (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) prevede costurile vizate:

 • 1. Diverse taxe judiciare și de înregistrare și taxe de timbru fiscal plătite înaintea abrogării Codului privind timbrul fiscal; taxele judiciare includ taxele de listare, taxele de redactare și taxele de copiere [articolul 268 și următoarele din Codul privind taxele de înregistrare, de ipotecă și de grefă (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten)].
  • În principiu, se percepe o taxă de listare (droit de mise au rôle/rolrecht) cuprinsă între 100 și 500 de euro [judecătorul competent în materie de sechestru (juge des saisies/beslagrechter)] sau între 210 și 800 de euro [Curtea de Apel (Cour d’appel/Hof van Beroep)], în funcție de valoarea cererii [articolul 269 alineatul (1) din cod]. Această taxă se plătește la listarea cauzei.
  • În principiu, pentru documentele grefierilor sau documentele transmise acestora fără intervenție judiciară se percepe o taxă de redactare (droit de rédaction/opstelrecht) de 35 de euro [articolul 270 alineatul (1) din cod].
  • În principiu, pentru copiile sau extrasele emise de un grefier se percepe o taxă de copiere (droit d’expédition/expeditierecht) cuprinsă între 0,85 și 3 euro pe pagină (articolele 271 și 272 din cod).

Pentru deciziile referitoare la o valoare a principalului mai mare de 12 500 de euro (cu excepția costurilor judiciare) se percep taxe de înregistrare (3 % din principal).

 • 2. Costul documentelor judiciare și al retribuțiilor și salariilor aferente.
 • 3. Costul pentru furnizarea unei copii după o hotărâre: între 0,85 și 3 euro pe pagină.
 • 4. Costurile aferente oricăror măsuri de anchetă, în special onorariile martorilor și ale experților.
 • 5. Cheltuieli de deplasare și de întreținere pentru judecătorii, grefierii și părțile care trebuie să călătorească potrivit hotărârii instanței, precum și costurile documentelor întocmite exclusiv pentru proceduri.
 • 6. Taxa procedurală menționată la articolul 1022; în principiu, aceasta este plătită de partea care nu are câștig de cauză și reprezintă o compensație pentru cheltuielile și onorariile avocaților suportate de partea care are câștig de cauză. Cuantumul acestei taxe procedurale se calculează în funcție de valoarea creanței. Ordinul Regal din 26 octombrie 2007 prevede un cuantum de bază, un cuantum minim și un cuantum maxim. Judecătorul poate reduce sau majora cuantumul de bază în funcție de cuantumul maxim și de cel minim. Aceste sume sunt corelate cu indicele prețurilor de consum.
 • 7. Taxele, retribuțiile și costurile unui mediator desemnat conform articolului 1734.
 • 8. Contribuția menționată la articolul 4 punctul 2 din Legea din 19 martie 2017 de stabilire a unui fond bugetar pentru asistența juridică suplimentară (aide juridique de deuxième ligne/juridische tweedelijnsbijstand).

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Nicio limbă suplimentară.

Ultima actualizare: 01/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.