Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanțele desemnate ca fiind competente să emită o ordonanță asigurătorie, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din regulament, sunt instanțele croate care sunt competente să se pronunțe pe fondul cauzei în conformitate cu Legea privind instanțele judecătorești (Zakon o sudovima) [Narodne Novine (NN; Jurnalul Oficial al Republicii Croația) nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 și 16/23)], Legea privind procedura civilă (Zakon o parničnom postupku) (NN nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 și 114/22; denumită în continuare „ZPP”) și alte prevederi specifice. În Republica Croația, instanțele respective sunt instanțele municipale (općinski sudovi; singular općinski sud) și instanțele comerciale (trgovački sudovi; singular trgovački sud), unde procedurile sunt desfășurate la nivel de prim grad de jurisdicție.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea competentă pentru obținerea de informații privind contul sau conturile unui debitor, astfel cum se menționează la articolul 14 din regulament, este:

Agenția Financiară (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Număr de telefon gratuit: +385 0 800 0080

E-mail: info@fina.hr

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Informațiile privind contul bancar menționate la articolul 14 alineatul (5) din regulament se obțin prin accesul autorității de informare la informațiile relevante în cazul în care acestea sunt deținute de autoritățile sau de administrațiile publice în registre sau în alt mod [articolul 14 alineatul (5) litera (b) din regulament].

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța competentă pentru a se pronunța cu privire la o cale de atac prevăzută la articolul 21 din regulament și introdusă de un creditor la o instanță de prim grad de jurisdicție împotriva unei decizii de respingere, integral sau parțial, a cererii creditorului de emitere a unei ordonanțe asigurătorii este instanța superioară care era competentă pentru a se pronunța cu privire la o cale de atac împotriva unei hotărâri de respingere a propunerii de constituire a unei garanții [o instanță regională (županijski sud) sau Înalta Curte Comercială a Republicii Croația (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – articolele 34a și 34c din ZPP, NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 și 114/22, coroborate cu articolul 21 alineatul (1) din Legea privind executarea silită (Ovršni zakon – OZ)] – linkuri:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Prin urmare, în cazul în care hotărârea de respingere, integral sau parțial, a cererii de emitere a unei ordonanțe asigurătorii este adoptată de o instanță municipală, creditorul va introduce calea de atac la instanța regională prin intermediul instanței municipale, iar în cazul în care hotărârea este adoptată de o instanță comercială, creditorul va introduce calea de atac la Înalta Curte Comercială prin intermediul instanței comerciale în cauză.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii și a altor documente în temeiul articolului 14 alineatul (4) din regulament este:

Tribunalul Civil Municipal din Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii, în conformitate cu capitolul 3 din regulament, este:

Agenția Financiară (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Număr de telefon gratuit: +385 0 800 0080

E-mail: info@fina.hr

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Orice cont de plăți care este gestionat de un prestator de servicii de plată în numele unuia sau mai multor utilizatori ai serviciilor de plată și care este folosit pentru a efectua operațiuni de plată poate fi indisponibilizat complet.

Fondurile păstrate într-un cont al mandatarilor nu pot fi indisponibilizate în cazul în care acest lucru este interzis prin lege.

Articolul 42 din Legea privind falimentul consumatorilor (Zakon o stečaju potrošača) (NN nr. 100/15, 67/18 și 36/22; denumită în continuare „ZSP”) prevede că administratorul judiciar are obligația de a deschide un cont curent separat la o instituție financiară pentru fiecare consumator individual în legătură cu care au fost deschise proceduri de faliment în temeiul unui ordin judecătoresc - link-uri:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Acesta este un cont curent pe care administratorul judiciar responsabil cu procedura de faliment îl deschide la o instituție financiară în nume propriu, dar pentru consumatorul în cauză. Administratorul judiciar poate utiliza acest cont separat doar în scopul primirii și efectuării de plăți legate de gestionarea și lichidarea patrimoniului consumatorului aflat în faliment, iar administratorul judiciar are obligația de a diferenția de propriile sale active toate plățile efectuate în cont în legătură cu gestionarea și lichidarea patrimoniului debitorului aflat în faliment.

Articolul 42 alineatul (4) din ZSP prevede că fondurile din contul separat nu pot fi supuse executării în legătură cu administratorul judiciar, iar în cazul falimentului sau al decesului administratorului judiciar, astfel de fonduri nu fac parte din patrimoniul care face obiectul falimentului sau din patrimoniul acestuia.

Având în vedere că, în cazul falimentului unui consumator, administratorul judiciar acționează în calitate de reprezentant al acestuia, un astfel de cont poate fi considerat un cont al mandatarilor, care conține atât fondurile administratorului, cât și pe cele ale unuia sau mai multor consumatori în legătură cu care au fost deschise proceduri de faliment, însă fondurile consumatorului reprezentat de administrator nu pot fi supuse executării sau indisponibilizării contului în cazul în care se desfășoară proceduri în legătură cu administratorul.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Sumele exceptate de la indisponibilizare, astfel cum se menționează la articolul 31 din regulament, sunt prevăzute la articolul 172 din OZ (Exceptare de la executare) și la articolul 173 din OZ (Limitarea executării).

În cazul în care un debitor primește remunerația și indemnizațiile menționate la articolul 172 din OZ care sunt exceptate de la executare sau sumele menționate la articolul 173 din OZ (Limitarea executării), acesta este obligat să informeze FINA în acest sens, în conformitate cu articolul 212 din OZ.

Link-urile către Legea privind executarea silită (NN nr. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 și 114/22) sunt:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

În conformitate cu articolul 173 din OZ, anumite sume sunt excluse de la executare, după cum urmează:

(1) În cazul în care salariul debitorului este supus executării, o sumă egală cu două treimi din salariul mediu net în Croația este exceptată de la confiscare. În cazul în care executarea este efectuată pentru colectarea unei creanțe legale de întreținere sau a unei cereri pentru compensarea pagubelor provocate de o sănătate depreciată sau de o reducere ori pierdere a capacității de muncă și pentru compensarea pierderii întreținerii ca urmare a decesului persoanei care a furnizat întreținerea, suma se stabilește la jumătate din salariul mediu net în Croația, cu excepția cazului în care executarea este efectuată pentru a colecta silit suma datorată pentru întreținerea copiilor. În astfel de cazuri, suma exceptată de la confiscare este un sfert din salariul mediu net per persoană angajată de o persoană juridică în Croația în anul precedent.

(2) În cazul în care debitorul supus executării are un salariu inferior salariului mediu net în Croația, o sumă egală cu trei pătrimi din salariul debitorului supus executării, dar nu mai mult de două treimi din salariul net în Croația, este exceptată de la confiscare. În cazul în care executarea este efectuată pentru colectarea unei creanțe legale de întreținere sau a unei cereri pentru compensarea pagubelor provocate de o sănătate depreciată sau de o reducere ori pierdere a capacității de muncă și pentru compensarea pierderii întreținerii ca urmare a decesului persoanei care a furnizat întreținerea, suma se stabilește la jumătate din salariul net al debitorului supus executării, cu excepția cazului în care executarea este efectuată pentru a colecta silit suma datorată pentru întreținerea copiilor. În astfel de cazuri, suma exceptată de la confiscare este de o pătrime din salariul net al debitorului supus executării.

(3) Termenul „salariu mediu net” în sensul alineatului (1) din prezentul articol este suma medie plătită ca salariu net lunar per persoană angajată de o persoană juridică în Croația în perioada cuprinsă între luna ianuarie și luna august a anului curent, care se stabilește de către Biroul Croat de Statistică (Državni zavod za statistiku) și este publicată în NN nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în curs. Cuantumul stabilit în acest mod se aplică în anul următor.

(4) Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică, de asemenea, executării, atunci când toate compensațiile plătite în loc de salariu, compensația pentru timp de lucru redus, compensația pentru salariu redus, pensiile, remunerația plătită personalului militar și remunerația primită de persoanele în rezervă în timp ce efectuează serviciul militar și orice alte venituri pecuniare regulate plătite personalului civil și militar pot fi indisponibilizate, cu excepția veniturilor menționate la alineatele (5) și (6) din prezentul articol.

(5) Executarea prin indisponibilizarea veniturilor primite de persoanele cu dizabilități cu titlu de prestație pecuniară pentru handicap fizic și de alocație de îngrijire poate fi efectuată numai pentru colectarea unei creanțe legale de întreținere sau a unei cereri pentru compensarea pagubelor provocate de o sănătate depreciată sau de o reducere ori pierdere a capacității de muncă și pentru compensarea pierderii întreținerii ca urmare a decesului persoanei care a furnizat întreținerea, caz în care suma este stabilită la jumătate din astfel de venituri.

(6) Executarea prin indisponibilizarea veniturilor primite în temeiul unui contract de sprijin pe tot parcursul vieții și al unui contract de plată a unei rente viagere, precum și a veniturilor primite în temeiul unui contract de asigurare de viață poate fi efectuată numai în ceea ce privește partea de venituri care depășește principalul utilizat pentru calcularea cuantumului sprijinului pentru întreținere.

(7) Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică, de asemenea, atunci când executarea este efectuată cu privire la venituri care nu provin din salarii, pensii sau venituri din activități comerciale și meșteșugărești independente, profesii liberale, agricultură și silvicultură, proprietate și drepturi de proprietate, capital sau asigurări („alte venituri” în conformitate cu norme distincte), în cazul în care debitorul poate dovedi printr-un document public că respectivul venit este singurul său venit regulat în numerar.

Salariul mediu net lunar plătit angajaților persoanelor juridice în Croația în 2022 a fost de 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

FINA și băncile au dreptul să perceapă o taxă pentru punerea în aplicare a ordonanțelor asigurătorii și pentru punerea în aplicare a executării și a garanției cu privire la fondurile deținute în conturi, în conformitate cu Normele privind tipurile și cuantumul taxelor pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Punerea în aplicare a executării în ceea ce privește Legea fondurilor (NN, nr. 105/10, 124/11, 52/12 și 6/13; denumite în continuare „normele”) – link-uri:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Articolul 6 din norme prevede că taxa trebuie plătită de către debitor.

Normele stabilesc taxa pentru îndeplinirea atribuțiilor specificate în Punerea în aplicare a executării în ceea ce privește Legea fondurilor (NN nr. 91/10 și 112/12).

Normele prevăd două tipuri de taxe:

1. pentru executarea în ceea ce privește fondurile debitorului supus executării, și

2. pentru consultarea și furnizarea de date din Registrul unic de conturi.

Taxele pentru executare în ceea ce privește fondurile debitorului supus executării se împart în patru grupuri:

  • examinarea posibilității de executare a unui titlu executoriu
  • calcularea dobânzii
  • executarea unui titlu executoriu
  • furnizarea de date, copii și certificate din Registrul privind ordinea titlurilor executorii.

Taxa pentru examinarea posibilității de executare a unui titlu executoriu și taxa pentru calcularea dobânzii sunt percepute de FINA pentru primirea titlurilor executorii (suma creanțelor pe care un debitor trebuie să o plătească creditorului în conformitate cu hotărârea instanței) și pentru înscrierea acestora în registru. De asemenea, este percepută o taxă pentru verificarea faptului dacă un titlu executoriu conține datele necesare pentru executare și pentru calcularea dobânzii. Cele două taxe, plus taxa pentru executarea unui titlu executoriu, sunt suportate în întregime de către debitor.

Veniturile rezultate din taxa pentru executarea unui titlu executoriu sunt împărțite între FINA (55%) și bănci (45%). Veniturile sunt distribuite băncilor proporțional cu numărul total de conturi deținute de debitor la o anumită bancă în ziua în care este percepută taxa, în conformitate cu datele din Registrul unic de conturi.

Taxa pentru furnizarea de date, copii și certificate din Registrul privind ordinea titlurilor executorii este plătită de către solicitant în prealabil, pe baza unei cereri de plată. Persoana care depune o cerere la FINA trebuie să furnizeze dovada plății, după care persoana în cauză primește datele și copiile solicitate și se emite o factură pentru serviciul furnizat.

FINA tarifează consultarea și furnizarea de date din Registrul unic de conturi prin perceperea unei taxe pentru consultarea datelor utilizând un serviciu online sau pe internet, sau a unei taxe pentru furnizarea (sau descărcarea) datelor din Registrul unic de conturi în format electronic sau pe suport de hârtie.

FINA adoptă lista de prețuri, care conține cuantumul taxelor, pe baza unei decizii a consiliului său de administrație, iar Ministerul Finanțelor aprobă lista de prețuri propusă. Lista de prețuri este publicată pe site-ul oficial al FINA. Se percepe TVA pentru toate taxele din lista de prețuri.

Link către un extras din lista de prețuri a FINA - taxe pentru îndeplinirea atribuțiilor specificate în Punerea în aplicare a executării în ceea ce privește Legea fondurilor.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Pentru executarea unei ordonanțe asigurătorii, FINA și băncile percep taxele prevăzute la articolul 43 din regulament, pe baza normelor. FINA percepe o taxă pentru furnizarea de date, copii și certificate din registru sau de date privind contul. Cuantumul taxelor este prevăzut la articolul 8 din norme.

Cuantumul taxelor menționate la articolul 3 din norme a fost stabilit după cum urmează:

Nr. ser.

Descrierea serviciului

Baza de calcul

Suma în HRK

Executarea în ceea ce privește fondurile

1.

Examinarea posibilității de executare a unui titlu executoriu

titlu executoriu

65,00

2.

Calcularea dobânzii

principal

7,00

3.

Executarea unui titlu executoriu

3.1.

Recuperarea unică a întregii sume din fondurile depozitate la o singură bancă

titlu executoriu

17,00

3.2.

Recuperarea unică a întregii sume din fondurile depozitate la mai multe bănci

titlu executoriu

39,00

3.3.

Executarea în caz de indisponibilizare a unui cont și de interdicție privind accesul la fonduri

titlu executoriu

110,00

4.

Furnizarea de date, copii și certificate din registru.

4.1.

- pe suport de hârtie

pagina

43,00

4.2.

- în format fișier

silabă

0,20

min. 21,00

Taxa pe valoarea adăugată se percepe pentru taxele prevăzute la punctul (4) din prezentul alineat.

Cuantumul taxelor menționate la articolul 7 din norme a fost stabilit după cum urmează:

Nr. ser.

Descrierea serviciului

Baza de calcul

Suma în HRK

Consultarea și furnizarea de date din Registrul unic de conturi

1.

Consultarea de date prin intermediul site-ului web al Agenției și prin intermediul serviciilor online

1.1.

- consultare

interogare

0,80

1.2.

- consultarea subsecțiunilor

silabă

0,20

2.

Consultarea de date prin intermediul site-ului web al Agenției

2.1.

- abonament semestrial

utilizator

298,37

2.2.

- abonament anual

utilizator

498,37

3.

Descărcare

3.1.

– de pe site-ul web al Agenției

silabă

0,10

3.2.

– prin intermediul serviciilor online ale Agenției

silabă

0,10

3.3.

- prin servicii bazate pe CD

silabă

0,10

4.

Consultarea de date

4.1.

- pe suport de hârtie

fiecare pagină nouă

19,51

4.2.

- în format fișier

silabă

0,20

min. 19,51

Se percepe taxa pe valoarea adăugată pentru taxele prevăzute în prezentul alineat.

Articolul 5 alineatul (1) din norme prevede că taxele pentru executare trebuie să fie repartizate între FINA și băncile cărora FINA, în cadrul unei proceduri în temeiul unui titlu executoriu, le-a dispus să efectueze recuperarea sumelor datorate, FINA urmând să primească 55% din fiecare taxă, iar băncile 45%.

În cadrul procedurilor pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii sau a unei căi de atac împotriva unei ordonanțe asigurătorii, trebuie plătită o taxă judiciară pe baza valorii cererii, în conformitate cu Legea privind taxele judiciare (NN, nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 și 110/15; denumită în continuare „ZSP”) - a se vedea notificarea în legătură cu articolul 50 alineatul (1) litera (n) din regulament.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Clasificarea în temeiul articolului 32 din regulament este reglementată de articolul 78 din OZ, care prevede că, în cazul în care mai mulți creditori invocă creanțe pecuniare împotriva aceluiași debitor și pentru același obiect al executării, creanțele respective sunt soluționate în ordinea în care creditorii au dobândit dreptul de soluționare cu privire la obiectul respectiv, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

Ordinea de prioritate a garanțiilor mai multor creditori se stabilește în funcție de data primirii ordonanței asigurătorii (articolul 180 din OZ) — link: https://narodne-novine.nn.hr/.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Organismul competent pentru a se pronunța cu privire la o cerere depusă de un debitor de revocare sau de modificare a unei ordonanțe asigurătorii, astfel cum se menționează la articolul 33 din regulament, este instanța croată care a emis ordonanța asigurătorie.

Organismul competent pentru a se pronunța cu privire la o cerere depusă de un debitor pentru ca executarea unei ordonanțe asigurătorii în Republica Croația să fie limitată sau încetată, astfel cum se menționează la articolul 34 alineatele (1) și (2) din regulament, este:

Tribunalul Civil Municipal din Zagreb

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Instanța competentă pentru a se pronunța cu privire la o cale de atac împotriva unei hotărâri a instanței de prim grad de jurisdicție, astfel cum se menționează la articolul 37 din regulament, coroborat cu articolele 33, 34 și 35 din regulament, este instanța superioară care a fost competentă pentru a se pronunța cu privire la calea de atac împotriva hotărârii privind garanția [instanțele regionale sau Înalta Curte Comercială a Republicii Croația – articolele 34a și 34c din Legea de procedură civilă (ZPP), coroborate cu articolul 21 alineatul (1) din OZ].

Calea de atac trebuie introdusă în termen de opt zile de la data notificării sau comunicării hotărârii (articolul 11 din OZ) și trebuie depusă prin intermediul instanței care a pronunțat hotărârea (articolul 357 din ZPP).

Articolul 2 alineatul (1) punctul (9) din OZ prevede că expresia „hotărâre privind garanția” înseamnă o hotărâre de acceptare, integrală sau parțială, a unei propuneri de constituire a unei garanții sau de dispunere a constituirii unei garanții ex officio.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

În cadrul procedurilor pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii sau a unei căi de atac împotriva unei ordonanțe, astfel cum se menționează la articolul 42 din regulament, taxele judiciare se plătesc pe baza valorii cererii, după cum urmează:

  • cu privire la o cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii ca propunere de constituire a unei garanții;
  • cu privire la o hotărâre asupra unei cereri de emitere a unei ordonanțe asigurătorii ca hotărâre privind garanția;
  • cu privire la observațiile menționate la articolul 364b alineatele (2)-(5) din OZ ca procedură de atac împotriva unei hotărâri privind garanția.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, obligația de a plăti o taxă apare în momentul în care este prezentată o propunere de executare a unei ordonanțe asigurătorii sau o cale de atac, astfel cum se prevede la articolul 4 din ZSP.

Taxele judiciare pot fi calculate pentru fiecare operațiune în parte, în funcție de valoarea obiectului litigiului, în conformitate cu următorul tabel:

Peste

Până la HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Peste 15 000,00 HRK, se plătește o taxă de 500,00 HRK plus 1% din valoarea care depășește 15 000,00 HRK până la un plafon maxim de 5 000,00 HRK.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.