Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanțe regionale.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefon: + 372 64 63 773

E-mail: info@kpkoda.ee

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Articolul 14 alineatul (5) litera (a) – toate băncile situate pe teritoriul țării au obligația de a declara, la cererea autorității responsabile cu obținerea informațiilor, dacă debitorul deține un cont la acestea.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Căile de atac formulate în fața instanțelor districtuale sunt depuse prin intermediul instanței regionale a cărei hotărâre este atacată.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Articolul 10 alineatul (2) – instanța regională care a emis ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf – executorul judecătoresc

Articolul 23 alineatul (3) – executorul judecătoresc

Articolul 23 alineatul (5) – executorul judecătoresc

Articolul 23 alineatul (6) – executorul judecătoresc

Articolul 25 alineatul (3) – executorul judecătoresc

Articolul 27 alineatul (2) – executorul judecătoresc

Articolul 28 alineatul (3) – executorul judecătoresc

Articolul 36 alineatul (5) al doilea paragraf – executorul judecătoresc.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Executori judecătorești.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Urmărirea unui cont care este proprietate comună a soților este permisă cu consimțământul soțului care nu este debitor dacă există un titlu executoriu care impune ambilor soți o obligație în acest sens.

În conformitate cu articolul 626 alineatul (3) din Actul privind legea obligațiilor, „creanțele și bunurile mobile pe care le dobândește un mandatar atunci când execută un mandat în nume propriu, dar în contul mandantului, precum și creanțele și bunurile mobile pe care mandantul le transferă mandatarului în vederea executării mandatului nu sunt incluse în masa credală a mandatarului și nu pot fi considerate creanță împotriva mandatarului într-o procedură de executare”.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Următoarele venituri nu pot fi urmărite:

 1. prestațiile familiale de stat;
 2. prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap;
 3. prestațiile sociale în sensul Legii privind bunăstarea socială;
 4. indemnizațiile de șomaj, bursele, alocațiile pentru transport și cazare și subvențiile pentru înființarea de noi întreprinderi acordate prin intermediul Fondului eston de asigurări de șomaj;
 5. despăgubirile plătite pentru vătămări corporale sau boli, cu excepția despăgubirilor pentru venitul nerealizat și a despăgubirilor pentru daune nepatrimoniale;
 6. alocația pentru incapacitate de muncă;
 7. pensia alimentară legală;
 8. prestațiile de asigurări de sănătate în sensul Legii privind asigurările de sănătate, cu excepția prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
 9. pensiile de stat, în măsura prevăzută de lege;
 10. sprijinul acordat la eliberarea din închisoare.
 11. indemnizația pentru persoanele care au fost victime ale represiunii, plătită pe baza Legii privind persoanele care au fost victime ale represiunii în timpul regimurilor de ocupație.

Veniturile sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în cazul în care acestea nu depășesc salariul minim lunar sau procentul corespunzător din venitul aferent unei săptămâni sau unei zile. Începând de la 1 ianuarie 2020, salariul minim lunar al persoanelor care lucrează cu normă întreagă este de 584 EUR.

În cazul în care o cerere de plată având ca obiect alte active ale unui debitor nu a condus sau nu se așteaptă să conducă la satisfacerea integrală a creanței reclamantului și dacă confiscarea este justificată având în vedere tipul de cerere și nivelul veniturilor, se poate depune, la cererea reclamantului, o cerere de plată pentru veniturile menționate la punctele 5-7 de mai sus.

În cazul în care o cerere de plată având ca obiect alte active ale unui debitor nu a permis sau nu este de așteptat să permită satisfacerea în întregime a unei creanțe de întreținere a copilului, se poate institui un sechestru asupra unui cuantum echivalent cu până la jumătate din veniturile menționate la articolul 132 alineatul (1) din Codul privind procedura de executare. În cazul în care cuantumul reținut din venitul debitorului pentru a satisface o obligație de întreținere a copilului este mai mic de jumătate din salariul minim, se poate institui un sechestru asupra unui cuantum echivalent cu până la o treime din venitul debitorului.

În cazul în care, în temeiul legii, un debitor întreține o altă persoană sau plătește indemnizație de întreținere persoanei în cauză, suma care nu face obiectul sechestrului crește cu o treime din salariul minim lunar pentru fiecare persoană aflată în întreținere, cu excepția cazului în care o creanță aferentă alocației de întreținere a copilului este supusă executării silite.

Se pot reține maxim două treimi dintr-o sumă echivalentă cu cinci salarii minime și toate veniturile care depășesc suma echivalentă cu cinci salarii minime pot fi reținute din partea de venit care depășește suma care nu face obiectul sechestrului, cu condiția ca suma care face obiectul sechestrului să nu depășească două treimi din venitul total. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care o cerere de sprijin face obiectul executării silite.

Pe baza unei cereri prezentate de debitor, executorul judecătoresc va proceda la anularea sechestrului înființat asupra unui cont în termen de trei zile lucrătoare, în măsura în care veniturile care nu sunt supuse sechestrului constituie garanție pentru debitor.

În cazul în care în contul debitorului este transferată o sumă care depășește venitul pe o lună, executorul judecătoresc va proceda, pe baza unei cereri prezentate de debitor, la anularea sechestrului asupra contului respectiv în termen de trei zile lucrătoare, în măsura în care veniturile care nu sunt supuse sechestrului pentru fiecare lună plătită în avans constituie garanție pentru debitor. În cazul în care perioada de utilizare a veniturilor transferate în contul debitorului nu poate fi determinată, executorul judecătoresc va transfera debitorului venitul pentru o lună asupra căruia nu se poate înființa sechestru.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Nu.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

În temeiul secțiunii 781 alineatul (4) din Legea privind executorii judecătorești, la prezentarea unei cereri prevăzute la articolul 14, persoana care depune cererea trebuie să achite suma de 20 EUR.

În conformitate cu articolul 38 alineatul (6) din Legea privind executorii judecătorești, taxa de bază care trebuie achitată unui executor judecătoresc pentru executarea unei ordonanțe asigurătorii este de 92 EUR.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Dreptul de garanție asupra activelor reținute care ia naștere în timpul unei proceduri de sechestru anterioare are prioritate față de un drept creat în cursul unei proceduri de sechestru ulterioare.

Dreptul de garanție asupra activelor reținute care a luat naștere în baza unei obligații de întreținere a copilului are prioritate față de alte drepturi de garanție asupra activelor reținute, indiferent de momentul înființării sechestrului. Drepturile de garanție asupra activelor reținute care au luat naștere în baza unei obligații de întreținere a copilului au aceeași ordine de prioritate.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Articolul 33 alineatul (1) – instanțele regionale

Articolul 34 alineatul (1) litera (a) - executorul judecătoresc care a inițiat procedura de executare silită și a instituit sechestru asupra contului în temeiul unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor. Lista executorilor judecătorești este disponibilă pe site-ul Camerei executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari.

Articolul 34 alineatul (1) litera (b)

i) executorul judecătoresc

ii) executorul judecătoresc

iii) executorul judecătoresc

iv) executorul judecătoresc

Articolul 34 alineatul (2) – instanțele regionale.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Articolul 33

Căile de atac formulate în fața instanțelor districtuale sunt depuse prin intermediul instanței regionale a cărei hotărâre este atacată în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a fost notificată sau comunicată.

Articolul 34

- În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o instanță regională, căile de atac formulate în fața instanțelor districtuale sunt depuse prin intermediul instanței regionale a cărei hotărâre este atacată. Căile de atac trebuie să fie transmise în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a fost notificată sau comunicată.

- Oricare dintre părțile la procedura de executare silită poate formula o contestație în fața executorului judecătoresc cu privire la o decizie luată de către executorul judecătoresc sau cu privire la acțiunile întreprinse de acesta în cadrul executării unui titlu executoriu sau în cazul în care a refuzat efectuarea unui act de executare, în termen de zece zile de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască decizia sau acțiunea respectivă, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Oricare dintre părțile la procedură poate introduce o cale de atac împotriva unei decizii luate de executorul judecătoresc cu privire la o contestație în fața instanței regionale în a cărei jurisdicție se află biroul executorului judecătoresc, în termen de zece zile de la data la care decizia a fost notificată sau comunicată. Împotriva unei decizii luate de un executor judecătoresc sau împotriva unei acțiuni întreprinse de acesta nu se poate formula o cale de atac în fața unei instanțe fără a se depune mai întâi o plângere la executorul judecătoresc. Părțile la procedură și executorii judecătorești pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii unei instanței regionale cu privire la o decizie luată de către executorul judecătoresc. Căile de atac trebuie să fie transmise în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a fost notificată sau comunicată.

Articolul 35

- În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o instanță regională, căile de atac formulate în fața instanțelor districtuale sunt depuse prin intermediul instanței regionale a cărei hotărâre este atacată. Căile de atac trebuie să fie transmise în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a fost notificată sau comunicată [articolul 35 alineatul (1)].

- Oricare dintre părțile la procedura de executare silită poate formula o contestație în fața executorului judecătoresc cu privire la o decizie luată de către executorul judecătoresc sau cu privire la acțiunile întreprinse de acesta în cadrul executării unui titlu executoriu sau în cazul în care a refuzat efectuarea unui act de executare, în termen de zece zile de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască decizia sau acțiunea respectivă, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Oricare dintre părțile la procedură poate introduce o cale de atac împotriva unei decizii luate de executorul judecătoresc cu privire la o contestație în fața instanței regionale în a cărei jurisdicție se află biroul executorului judecătoresc, în termen de zece zile de la data la care decizia a fost notificată sau comunicată. Împotriva unei decizii luate de un executor judecătoresc sau împotriva unei acțiuni întreprinse de acesta nu se poate formula o cale de atac în fața unei instanțe fără a se depune mai întâi o plângere la executorul judecătoresc [articolul 35 alineatele (3) și (4)]. Părțile la procedură și executorii judecătorești pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii unei instanței regionale cu privire la o decizie luată de către executorul judecătoresc. Căile de atac trebuie să fie transmise în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a fost notificată sau comunicată.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Taxa către stat pentru primirea sau pentru contestarea unei hotărâri este de 50 EUR și trebuie achitată în momentul depunerii cererii.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba estonă, limba engleză.

Ultima actualizare: 14/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.