Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Germania

Conținut furnizat de
Germania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Atunci când creditorul a obținut deja un act autentic, instanța care deține competența teritorială pentru emiterea unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare este instanța în a cărei jurisdicție a fost întocmit respectivul act.

Competența materială se stabilește în temeiul dispozițiilor generale ale dreptului german privind organizarea instanțelor și al codurilor de procedură judiciară aplicabile. Instanța competentă într-o anumită cauză poate fi găsită cu ajutorul instrumentului de căutare de la începutul acestui site.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind conturile bancare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 este Ministerul Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz).

Datele de contact ale Ministerului Federal al Justiției:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germania
Tel.: +49-228 99 410-40
Email: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Pentru a obține informații privind conturile bancare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, Ministerul Federal al Justiției poate solicita Administrației Fiscale Federale Centrale (Bundeszentralamt für Steuern) să acceseze următoarele date la instituțiile de credit:

  • numărul contului;
  • data la care contul a fost deschis și închis;
  • numele și data nașterii titularului de cont și
  • numele utilizatorilor autorizați.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

O cale de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare poate fi introdusă la instanța care a respins cererea sau, dacă instanța care a respins cererea este o instanță de prim grad de jurisdicție, la o instanță superioară.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Instanțele locale (Amtsgerichte) menționate la articolul 50 alineatul (1) litera (a) sunt competente să primească, să transmită și să notifice sau să comunice ordonanța și alte documente.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța locală competentă în materie de executare în temeiul dispozițiilor generale ale Codului de procedură civilă are competența de a executa o ordonanță asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare. Cu toate acestea, dacă ordonanța a fost emisă de o instanță din Germania, instanța respectivă este competentă pentru executarea ordonanței.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

În ceea ce privește indisponibilizarea fondurilor deținute în conturi comune, se aplică următoarele:

  • În cazul în care, potrivit evidențelor băncii la care este deschis contul, utilizatorii autorizați pot dispune numai împreună de soldurile creditoare ale contului (conturi de tip „și”), ordonanța de sechestru trebuie adresată tuturor titularilor de cont.
  • În cazul în care debitorului i se permite să dispună singur de soldul creditor (conturi de tip „sau”), fondurile din cont fac obiectul indisponibilizării, precum fondurile deținute într-un cont individual al debitorului.

Soldurile creditoare din conturile mandatarilor de care poate dispune debitorul în numele unei părți terțe fac obiectul sechestrului aplicat debitorului în temeiul dreptului național german. În astfel de cazuri, ordonanța asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare trebuie să fie îndreptată împotriva administratorului fiduciar (debitorul).

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Protecția împotriva sechestrului în conturile de plăți este asigurată prin intermediul unui cont scutit de sechestru (Pfändungsschutzkonto) (articolul 850k din Codul de procedură civilă). Efectele contului scutit de sechestru sunt reglementate de articolul 899 și următoarele din Codul de procedură civilă.

Sumele menționate la articolul 850c alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă se regăsesc în Comunicarea privind pragurile de scutire de sechestru (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Sumele sunt ajustate la data de 1 iulie a fiecărui an. Normele pot fi accesate sau consultate pe site-ul http://www.gesetze-im-internet.de/.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

În temeiul dreptului german, băncile nu pot percepe taxe pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind conturile bancare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Taxele percepute de instanțele implicate în prelucrarea sau executarea unei ordonanțe asigurătorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 sunt stabilite în Legea privind taxele judiciare (Gerichtskostengesetz) și în Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Legile menționate mai sus pot fi accesate și consultate gratuit la adresele http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf și http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Pentru un rezumat al taxelor percepute în temeiul legilor menționate mai sus, vă rugăm să consultați răspunsul privind articolul 50 alineatul (1) litera (n).

Taxele percepute de executorii judecătorești pentru prelucrarea sau executarea unei ordonanțe asigurătorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 sunt stabilite în Legea privind executorii judecătorești (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Legea menționată mai sus poate fi accesată și consultată gratuit la adresa http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Se percep taxe pentru notificarea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare emise în Germania către o bancă dacă un executor judecătoresc trebuie să efectueze notificarea în Germania. Dacă executorul judecătoresc notifică o ordonanță asigurătorie în persoană, se percepe o taxă de 11 EUR în conformitate cu punctul 100 din lista de costuri din Legea privind costurile executorilor judecătorești (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) și se percep, de asemenea, costuri de deplasare bazate pe distanța parcursă de executorul judecătoresc: 3,25 EUR până la 10 km, 6,50 EUR între 10 km și 20 km, 9,75 EUR între 20 km și 30 km, 13 EUR între 30 km și 40 km și 16,25 EUR peste 40 km (punctul 711 din KV GvKostG). Dacă executorul judecătoresc efectuează notificarea ordonanței prin alte mijloace, se percepe o taxă de 3,30 EUR (punctul 101 din KV GvKostG). Pentru notificările însoțite de o dovadă a notificării (Zustellungsurkunde) se percep taxe poștale integrale (punctul 701 din KV GvKostG). Pentru acoperirea oricăror alte cheltuieli în numerar se va percepe o sumă forfetară în valoare de 20 % din taxele percepute pentru fiecare ordonanță, dar nu mai puțin de 3,00 EUR și nu mai mult de 10,00 EUR (punctul 716 din KV GvKostG).

Aceasta se aplică în cazurile în care instanța care a emis ordonanța asigurătorie în Germania apelează la serviciile unui executor judecătoresc pentru a notifica ordonanța debitorului la cererea creditorului.

Nu se va percepe nicio taxă pentru activitățile autorității de informare în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, fără a aduce atingere răspunsului privind articolul 50 alineatul (1) litera (n) care specifică majorarea taxelor judiciare care se percep în procedurile pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Ordinea de prioritate a sechestrelor puse pe conturi pe baza unor decizii în temeiul dreptului național care sunt echivalente cu deciziile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 este stabilită de data la care acestea sunt notificate băncii, primele ordonanțe de înființare a unui sechestru având întâietate față de cele notificate ulterior.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Instanța care a emis ordonanța asigurătorie este competentă în ceea ce privește căile de atac în temeiul articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

În cazul unor căi de atac aflate la dispoziția debitorului în temeiul articolului 34 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 instanța competentă să execute ordonanța în conformitate cu dispozițiile generale este instanța locală.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Calea de atac împotriva deciziilor privind căile de atac prevăzută la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 poate fi introdusă la instanța care a pronunțat hotărârea privind calea de atac sau, dacă instanța respectivă este o instanță de prim grad de jurisdicție, la o instanță superioară.

Calea de atac trebuie să fie introdusă în termen de o lună.

Termenul de introducere a unei căi de atac începe să curgă la data la care decizia împotriva căreia se va introduce calea de atac îi este notificată persoanei vizate.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

În procedurile în temeiul articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014:

Cuantumul taxei este stabilit de fiecare dată în funcție de obiectul litigiului și de un coeficient aplicabil, utilizând metoda de calcul stabilită la articolul 34 din Legea privind taxele judiciare (GKG) și/sau la articolul 28 din Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (FamGKG).

(a) Pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii europene în temeiul articolului 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 se aplică în principiu un coeficient de 1,5, în conformitate cu punctul 1410 lista taxelor din Legea privind taxele judiciare (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG). În anumite cazuri în care volumul de muncă pe care îl presupune prelucrarea este scăzut, instanța aplică un coeficient redus, de 1,0 (punctul 1411 din KV GKG). Dacă se emite o ordonanță în temeiul articolului 91a sau al articolului 269 alineatul (3) a treia teză din ZPO, se aplică în mod normal un coeficient mai mare, de 3,0 (punctul 1412 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, efectuată prin o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-o prelucrare de către personalul judiciar, se percepe o taxă forfetară de 3,50 EUR pentru fiecare notificare dacă procedura implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau dacă notificarea este solicitată de creditor (punctul 9002 din KV GvKostG).

În cadrul procedurii privind o cale de atac, se aplică un coeficient de 1,5 (punctul 1430 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac, coeficientul este redus la 1,0 (punctul 1431 din KV GKG).

Valoarea creanței se stabilește în fiecare caz de instanță (articolul 53 din GKG coroborat cu articolul 3 din ZPO).

Taxa se aplică imediat ce instanța este sesizată cu cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene sau cu o acțiune (articolul 6 din GKG).

(b) Atunci când o instanță locală se pronunță în primă instanță, în calitate de instanță de dreptul familiei, se aplică în general un coeficient de 1,5 în conformitate cu punctul 1420 din Legea privind taxele judiciare în litigii în materie de familie (FamGKG). Atunci când întreaga procedură încetează fără o hotărâre definitivă, coeficientul este redus la 0,5 (punctul 1421 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, efectuată prin o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-o prelucrare de către personalul judiciar, se percepe o taxă forfetară de 3,50 EUR pentru fiecare notificare dacă procedura implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau dacă notificarea este solicitată de creditor (punctul 2002 din KV FamGKG).

În cadrul unei proceduri privind o cale de atac, se aplică un coeficient de 2,0 (punctul 1422 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac înainte ca expunerea motivelor căii de atac să fie primită de către instanță, coeficientul este redus la 0,5 (punctul 1423 din KV FamGKG). În alte cazuri în care procedura încetează fără o hotărâre, coeficientul este de 1,0 (punctul 1424 din KV FamGKG).

Valoarea creanței este stabilită în fiecare caz pe bază echitabilă [articolul 42 alineatul (1) din FamGKG].

Taxa se aplică imediat ce este emisă o soluție necondiționată privitoare la cheltuielile de judecată sau procedura încetează într-un alt mod (articolul 11 din FamGKG).

(c) Atunci când o instanță de dreptul muncii (Arbeitsgericht) se pronunță în primă instanță, se aplică în general un coeficient de 0,4 pentru procedură (punctul 8310 din KV GKG). Dacă se emite o ordonanță în temeiul articolului 91a sau al articolului 269 alineatul (3) a treia teză din ZPO, coeficientul este în principiu majorat la 2,0 (punctul 8311 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene. Pentru o notificare însoțită de dovada notificării, efectuată prin o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-o prelucrare de către personalul judiciar, se percepe o taxă forfetară de 3,50 EUR pentru fiecare notificare dacă procedura implică mai mult de 10 cazuri de notificare sau dacă notificarea este solicitată de creditor (punctul 9002 din KV GKG).

În cadrul unei proceduri privind o cale de atac, se aplică un coeficient de 1,2 (punctul 8330 din KV GKG). Atunci când întreaga procedură încetează prin retragerea căii de atac, coeficientul este redus la 0,8 (punctul 8331 din KV GKG).

Valoarea creanței se stabilește în fiecare caz de instanță (articolul 53 din GKG coroborat cu articolul 3 din ZPO).

Taxa se aplică imediat ce este emisă o soluție necondiționată privitoare la cheltuielile de judecată sau procedura încetează într-un alt mod (articolul 9 din FamGKG).

În procedura derulată în temeiul articolului 5 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 și în toate procedurile privind cereri de limitare sau încetare a executării unei ordonanțe asigurătorii:

În procedura pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii în sensul articolului 5 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, se percepe o taxă de 22 EUR (punctul 2111 din KV GKG). Dacă, în timpul procedurii, se depune o cerere pentru obținerea de informații privind contul, taxa este majorată la 37 EUR (punctul 2112 din KV GKG).

Taxa de procedură vizează de asemenea, cererile depuse de debitor privind o cale de atac în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în vederea revocării sau a modificării ordonanței asigurătorii europene.

Pentru cererile de încetare sau limitare a executării, se percepe o taxă de 33 EUR (punctul 2119 din KV GKG).

Pentru căile de atac respinse, se percepe o taxă de 33 EUR (punctul 2121 din KV GKG). În cazul în care calea de atac este respinsă doar parțial, instanța poate, pe baza unor considerente echitabile, să reducă taxa la jumătate sau să decidă să nu o impună.

Taxa se aplică la primirea de către instanță a cererii de emitere a unei ordonanțe asigurătorii, a cererii de încetare ori limitare a executării sau a acțiunii (articolul 6 din GKG).

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Pentru documentele adresate unei instanțe sau autorități competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 655/2014, nu se acceptă nicio altă limbă în afara limbii germane.

Ultima actualizare: 13/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.