Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Legislația irlandeză nu recunoaște actele autentice; prin urmare, această dispoziție nu se aplică în Irlanda.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Irlanda

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Irlanda

EAPOIA@justice.ie

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

În Irlanda se aplică articolul 14 alineatul (5) litera (a), și anume obligația tuturor băncilor din Irlanda să informeze, la cererea autorității de informare, dacă debitorul deține un cont la acestea.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

În Irlanda:

  • în cazul în care competența de a emite o ordonanță asigurătorie revine tribunalului districtual (District Court), judecătorul tribunalului regional (Circuit Court) în a cărui regiune a fost emisă ordonanța asigurătorie;
  • în cazul în care competența de a emite o ordonanță asigurătorie revine tribunalului regional (Circuit Court), Înalta Curte (High Court);
  • în cazul în care competența de a emite o ordonanță asigurătorie revine Înaltei Curți (High Court), Curtea de Apel (Court of Appeal) (ar trebui remarcat, totuși, faptul că, în conformitate cu Constituția Irlandei, Curtea Supremă are competența de a se pronunța cu privire la calea de atac împotriva unei hotărâri a Înaltei Curți în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică introducerea căii de atac direct către aceasta. O condiție prealabilă pentru ca Curtea Supremă să considere că există astfel de circumstanțe este ca hotărârea vizată să implice o chestiune de importanță publică generală și/sau atunci când acest lucru este în interesul actului de justiție).

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Irlanda

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlanda

EAPOCA@justice.ie

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În Irlanda

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlanda

EAPOCA@justice.ie

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate în temeiul legislației irlandeze depinde de circumstanțele cazului respectiv. În ceea ce privește conturile comune, regula generală este că o ordonanță de tip Mareva emisă împotriva unui singur pârât nu ar trebui să împiedice un alt titular al contului comun să extragă fonduri din contul bancar, cu excepția cazului în care acest lucru este precizat în mod specific în ordonanță.

În ceea ce privește conturile mandatarilor, în cazul în care o parte terță deține active în numele unui pârât într-un cont al mandatarului, activele respective ar putea fi afectate de o ordonanță de tip Mareva emisă împotriva pârâtului, deoarece acesta este beneficiarul de drept sau beneficiarul real al activelor respective.

Titularul unui cont comun sau al unui cont al mandatarului al cărui cont face obiectul unei astfel de ordonanțe poate să formuleze o acțiune în fața instanței relevante în vederea modificării clauzelor ordonanței.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

În cazul unor proceduri naționale echivalente, instanța stabilește suma disponibilă debitorului, de la caz la caz, ținând seama de circumstanțele părții vizate. Acțiunea relevantă este întreprinsă de debitor și nu există reguli cu privire la suma care poate fi pusă la dispoziție.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Băncile nu percep taxe pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești în cazul unor proceduri naționale echivalente. În cazul în care ar fi solicitate informații privind contul, nu există nicio normă care să împiedice băncile să perceapă o taxă pentru furnizarea unor astfel de informații. Ca principiu general, creditorul ar trebui să plătească costurile suportate de bancă, deși aceste costuri ar putea fi imputate, în cele din urmă, debitorului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Nu este prevăzută perceperea unei taxe de administrare de către autoritățile de informare și autoritățile competente. Totuși, pentru notificarea personală a documentelor se aplică o taxă de aproximativ 100-200 EUR, în funcție de gradul de dificultate întâmpinat la efectuarea notificării.

Notă: În acest caz, notificarea personală a documentelor este efectuată de o societate din sectorul privat și nu este disponibilă o grilă de tarife.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

În temeiul legislației irlandeze, nu se acordă o ordine de prioritate pentru proceduri similare, cum ar fi ordonanța de tip Mareva, deoarece creditorul nu obține un interes patrimonial în ceea ce privește activul în cauză.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

În Irlanda:

În ceea ce privește articolul 33 alineatul (1), instanța competentă pentru acordarea unei căi de atac este instanța care a emis ordonanța asigurătorie, care, în funcție de circumstanțe, ar putea fi un tribunal districtual (District Court), un tribunal regional (Circuit Court) sau Înalta Curte (High Court)*.

În ceea ce privește articolul 34 alineatele (1) și (2), instanța competentă pentru acordarea unei căi de atac este:

  • instanța care a emis ordonanța asigurătorie, în cazul în care ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare a fost emisă de o instanță de stat;
  • Înalta Curte (High Court)*, în cazul în care ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare a fost emisă într-un alt stat membru.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

În Irlanda, calea de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în temeiul articolului 33, 34 sau 35 poate fi introdusă după cum urmează:

  • În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de District Court (Tribunalul districtual), calea de atac poate fi introdusă pe lângă judecătorul tribunalului regional (Circuit Court) în a cărui regiune a fost emisă ordonanța asigurătorie, în termen de 14 zile de la data pronunțării hotărârii atacate [numai articolul 35 alineatele (1) și (3)]. http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de tribunalul regional (Circuit Court), calea de atac poate fi introdusă pe lângă Înalta Curte (High Court), în termen de 10 zile de la data pronunțării, în ședință publică, a hotărârii sau a ordonanței atacate [numai articolul 35 alineatele (1) și (3)]. http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de Înalta Curte (High Court), calea de atac poate fi introdusă pe lângă Curtea de Apel (Court of Appeal), în termen de 28 de zile de la perfectarea ordonanței. Ar trebui remarcat, totuși, faptul că, în conformitate cu Constituția Irlandei, Curtea Supremă are competența de a se pronunța cu privire la calea de atac împotriva unei hotărâri a Înaltei Curți în cazul în care consideră că există circumstanțe excepționale care justifică introducerea căii de atac direct către aceasta. O condiție prealabilă pentru ca Curtea Supremă să considere că există astfel de circumstanțe este ca hotărârea vizată să implice o chestiune de importanță publică generală și/sau atunci când acest lucru este în interesul actului de justiție.) http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

În funcție de circumstanțele cauzei, taxele judiciare pentru procedurile de obținere a unei ordonanțe asigurătorii sau pentru procedurile aferente unei căi de atac împotriva unei ordonanțe ar putea fi cuprinse între aproximativ 80 și 200 EUR. Informații relevante pot fi găsite la adresele de mai jos:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Niciuna (Irlanda acceptă numai limbile irlandeză și engleză).

Ultima actualizare: 15/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.