Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța raională sau municipală [rajona (pilsētas) tiesa] la care urmează să fie introdusă cererea sau instanța raională sau municipală ori instanța regională (apgabaltiesa) competentă să judece fondul cauzei.

Dacă pârâtul este un consumator și speța, pe fond, este de competența unei instanțe străine, cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare se înaintează instanței raionale sau municipale în raza teritorială a căreia se află domiciliul declarat (deklarētā dzīvesvieta) sau reședința (dzīvesvieta) pârâtului (consumatorului).

În cazul menționat la articolul 6 alineatul (4) din regulament, reclamantul poate depune o cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare la orice instanță raională sau municipală situată în raza teritorială a instanței regionale în care își desfășoară activitatea notarul certificat care a întocmit actul notarial în cauză [capitolul 3 și articolul 64423 din Codul de procedură civilă - (Civilprocesa likums)].

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Instanța raională sau municipală ori instanța regională căreia i-a fost înaintată cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare. Instanța raională sau municipală, în cazul în care cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare a fost înaintată unei instanțe străine.

Lista instanțelor raionale și municipale este disponibilă la adresa:

Înapoi la pagina principală

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Pentru a obține informații privind conturile bancare, instanța trimite o cerere instituției de credit prin email, folosind o semnătură electronică securizată, prin care solicită informații cu privire la fondurile (conturile) pârâtului la instituția de credit. Instituția de credit trimite instanței un răspuns (informații) fără întârziere, cel târziu în a treia zi de la primirea cererii instanței, prin email, folosind o semnătură electronică securizată, cu privire la fondurile (conturile) pârâtului la instituția de credit în cauză (articolul 64425 din Codul de procedură civilă).

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Căile de atac [plângerile auxiliare (blakus sūdzība)] împotriva hotărârilor judecătorești prin care s-au respins, total sau parțial, cererile de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare se depun la instanța care a pronunțat hotărârea și se adresează:

(1) în cazul unei hotărâri pronunțate de o instanță raională sau municipală – instanței regionale relevante;

(2) în cazul unei hotărâri pronunțate de instanța regională – Curții Supreme (Augstākā tiesa)

(articolul 443 și articolul 64430 din Codul de procedură civilă).

Adresele instanțelor regionale și adresa Curții Supreme pot fi găsite la adresa:

Înapoi la pagina principală

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

În cazurile menționate la articolul 10 alineatul (2), articolul 23 alineatele (3), (5) și (6), articolul 25 alineatul (3), articolul 27 alineatul (2), articolul 28 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 36 alineatul (5) al doilea paragraf din regulament – un executor judecătoresc autorizat responsabil de executarea silită în cauza respectivă, în temeiul unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (articolele 549, 64432 și 64433 Legea privind procedura civilă).

În cazul menționat la articolul 28 alineatul (3) primul paragraf din regulament – instanța a cărei rază teritorială se află domiciliul declarat, reședința, locuința (atrašanās vieta) sau sediul social (juridiskā adrese) al pârâtului (articolul 64433 din Legea privind procedura civilă).

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Un executor judecătoresc autorizat (zvērināts tiesu izpildītājs) [articolul 549 alineatele (2) și (23) și articolul 64432 din Legea privind procedura civilă]

Informații privind executorii judecătorești autorizați

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Nu se aplică.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Suma scutită de indisponibilizare, atunci când debitorul este o persoană fizică, este egală cu salariul minim lunar (în conformitate cu punctul 3 din anexa 1 la Legea privind procedura civilă, suma scutită de indisponibilizare, pentru debitor și pentru fiecare dintre membrii familiei sale sau persoanele aflate în întreținerea sa, este egală cu salariul minim lunar, în timp ce – în cazurile în care se recuperează întreținerea pentru întreținerea copiilor sau pentru administrarea Fondului de garantare în materie de întreținere – suma scutită de indisponibilizare, pentru debitor și pentru fiecare dintre membrii familiei sale sau persoanele aflate în întreținere, este 50 % din salariul minim lunar).

Un executor judecătoresc autorizat dispune ca instituția de credit să indisponibilizeze fondurile (conturile) debitorului în cuantumul indicat în titlul executoriu, ținând seama de limita referitoare la debitor prevăzută la punctul 3 din anexa 1 la Legea privind procedura civilă).

Salariul minim lunar este stabilit prin Regulamentul nr. 656 al Cabinetului din 24 noiembrie 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

În temeiul legislației naționale, băncile nu au dreptul de a impune comisioane sau remunerații direct creditorului sau debitorului pentru cheltuielile suportate pentru executarea ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind conturilor bancare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

În conformitate cu dispozițiile legislative naționale privind cheltuielile pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești, cheltuielile de executare a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare constau în: taxele de stat, onorariul executorului judecătoresc și cheltuielile necesare pentru desfășurarea propriu-zisă a activităților de executare silită.

În conformitate cu articolul 34 alineatul (6) din Legea privind procedura civilă, taxa de stat aferentă unui titlu executoriu sau unui titlu executoriu în vederea executării silite este de 3 EUR.

Onorariile executorilor judecătorești autorizați sunt prevăzute în Regulamentul nr. 451 al Cabinetului din 26 iunie 2012 privind onorariile executorilor judecătorești autorizați (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

Potrivit punctului 7.3 din regulamentul menționat, remunerația pentru garantarea unei creanțe prin indisponibilizarea fondurilor de la instituții de credit sau de la terți sau pentru înlocuirea mijloacelor de garantare a unei creanțe este de 86 EUR.

Costurile aferente desfășurării activităților de executare sunt stabilite în Regulamentul nr. 9 al Cabinetului din 7 ianuarie 2014 privind costurile activităților de executare (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Aceste cheltuieli includ, de exemplu, costurile legate de serviciile poștale, de livrarea documentelor, de primirea de informații și de serviciile prestate de bănci și de alte instituții. Prin urmare, suma corespunzătoare acestor cheltuieli este stabilită în mod corespunzător pentru fiecare caz individual de executare silită.

Taxele pentru depunerea de către reclamant a unei cereri cu privire la fondurile (conturile) deținute de pârât la o instituție de credit sunt prevăzute la punctul 25 din Regulamentul nr. 20 al Cabinetului din 11 ianuarie 2022 privind procedura de calculare a cheltuielilor legate de examinarea unei cauze (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”). În conformitate cu regulamentul menționat, costurile legate de obținerea de informații cu privire la fondurile (conturile) pârâtului la instituțiile de credit constau în costurile de întocmire a cererii și de transmitere a acesteia către instituțiile de credit sau, după caz, către o autoritate de informare din străinătate. Costurile aferente unei solicitări de informații privind fondurile (conturile) deținute de pârât la instituțiile de credit din țara în cauză, se ridică la 15 EUR.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Nu se acordă niciun rang ordonanțelor naționale echivalente.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

În cazul în care Letonia este statul membru de origine, organismul competent este instanța raională sau municipală ori instanța regională care a emis ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare sau instanța regională competentă să judece fondul cauzei (articolul 64434 din Legea privind procedura civilă);

În cazul în care Letonia este statul membru de executare, organismul competent este instanța raională sau municipală în a cărei rază teritorială se execută ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (articolul 64435 din Legea privind procedura civilă).

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Căile de atac (recursurile complementare - blakus sūdzība) împotriva hotărârilor judecătorești în temeiul articolelor 33, 34 și 35 din regulament se introduc la instanța care a pronunțat hotărârea și se adresează:

(1) în cazul unei hotărâri pronunțate de o instanță raională sau municipală – instanței regionale relevante;

(2) în cazul unei hotărâri pronunțate de instanța regională – Curții Supreme.

(articolele 443, 64434 și 64435 din Codul de procedură civilă).

Recursurile complementare se depun în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii pe care o atacă. Termenul până la care trebuie depuse recursurile complementare cu privire la o hotărâre pronunțată prin procedură scrisă se calculează de la data la care a fost pronunțată hotărârea. O parte într-o cauză căreia i s-a transmis o hotărâre judecătorească în temeiul articolului 562 din Legea privind procedura civilă (și anume, o persoană al cărei domiciliu sau reședință nu se află în Letonia) poate depune un recurs complementar în termen de 15 zile de la data notificării sau comunicării unei copii a hotărârii (articolului 442 din Codul de procedură civilă).

O listă a instanțelor este disponibilă aici:

Înapoi la pagina principală

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Pentru o cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, taxa de stat ce trebuie plătită este egală cu 0,5 % din valoarea creanței, dar nu mai puțin de 70 EUR [articolul 34 alineatul (1) punctul (71) din Legea privind procedura civilă].

Cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare trebuie să fie însoțită de un document care să ateste că s-a plătit taxa de stat în conformitate cu procedura și cu suma prevăzută în Legea privind procedura civilă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

În Letonia se acceptă numai documentele în limba letonă.

Ultima actualizare: 23/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.