Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

În temeiul articolului 3118 alineatul (5) din lege, o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (4) din regulament pentru obținerea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare ar trebui depusă la instanța districtuală locală a autorității care a emis actul autentic.

Informații actualizate privind instanțele lituaniene și datele lor de contact se regăsesc în Atlasul judiciar european în materie civilă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

În temeiul punctului 1 din Rezoluția guvernului lituanian nr. 964 din 28 septembrie 2016, informațiile menționate la articolul 14 din regulament sunt furnizate instanței care examinează cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare de către Inspectoratul fiscal de stat din cadrul Ministerului Finanțelor (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel.: +370 5 266 8200; e-mail: vmi@vmi.lt). Această rezoluție va intra în vigoare la 18 ianuarie 2017.

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Inspectoratul fiscal de stat din cadrul Ministerului Finanțelor va utiliza metoda de obținere a informațiilor privind contul bancar prevăzută la articolul 14 alineatul (5) litera (b) din regulament, și anume obținerea de informații privind conturile bancare deținute de debitor în băncile care își desfășoară activitatea în Lituania din sistemul de informații contabile fiscale.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

În temeiul articolului 3122 alineatul (1), în cazul menționat la articolul 21 alineatul (1), o cale de atac separată poate fi introdusă la instanța de apel. Articolele 334-339 din Codul de procedură civilă lituanian stabilesc procedura pentru introducerea și examinarea unei căi de atac separate. Nu există niciun drept de recurs în casație împotriva hotărârilor pronunțate de instanța de apel după examinarea căii de atac separate.

Informații actualizate privind instanțele lituaniene și datele lor de contact se regăsesc în Atlasul judiciar european în materie civilă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

În temeiul articolului 3121 alineatul (3) din lege, primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea actelor de procedură menționate la articolul 4 punctul 14 din regulament se efectuează de către un executor judecătoresc.

Lista executorilor judecătorești din Lituania se regăsește la următoarea adresă: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

În temeiul articolului 3123 din lege, în cazul descris la articolul 28 alineatul (3) din regulament, în care debitorul își are domiciliul în Lituania, Lituania nefiind statul membru de executare, actele de procedură se notifică sau se comunică debitorului în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 și la articolul 33 alineatele (2) și (4) din lege. În acest caz, instituția competentă pentru primirea cererilor de notificare sau comunicare a actelor din partea altor state membre este Camera executorilor judecătorești din Lituania (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-mail info@antstoliurumai.lt). Camera executorilor judecătorești din Lituania organizează și coordonează notificarea sau comunicarea actelor și transmiterea acestora în vederea executării de către executorii judecătorești.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

În temeiul articolului 3121 alineatul (3) din lege, ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este pusă în executare de către executorul judecătoresc. Executorul judecătoresc desfășoară, de asemenea, activitățile prevăzute la articolul 24 alineatul (4) și la articolul 25 alineatele (1), (2) și (4).

Lista executorilor judecătorești din Lituania se regăsește la următoarea adresă: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Principalele norme din legislația națională:

1. În temeiul articolului 667 din Codul de procedură civilă lituanian, în cazul în care nu a fost stabilită cota-parte a bunurilor aparținând debitorului care este deținută în coproprietate cu alte persoane, executorul judecătoresc confiscă și pune sub sechestru bunurile comune și recomandă părții care solicită executarea, precum și, dacă este necesar, coproprietarilor, să solicite instanței să stabilească cota-parte a debitorului din bunurile deținute în coproprietate cu alte persoane. În cazul în care cererea respectivă nu este depusă în termenul stabilit de executorul judecătoresc, acesta pune capăt recuperării datoriilor din bunurile respective. O nouă tentativă de recuperare a datoriilor din aceste bunuri în temeiul acelorași titluri executorii poate avea loc cel mai devreme la un an de la data încetării recuperării datoriilor din bunurile respective. Cota-parte deținută de debitor în coproprietate se stabilește printr-o hotărâre judecătorească. După ce hotărârea judecătorească prin care se stabilește cota-parte a debitorului din bunurile deținute în coproprietate are autoritatea de lucru judecat, recuperarea se efectuează din cota-parte a debitorului din proprietate. Partea care solicită executarea este îndreptățită să solicite stabilirea cotei-părți a debitorului, astfel încât să fie posibilă recuperarea datoriilor din aceasta.

2. De fiecare dată când un cont este indisponibilizat, se încearcă identificarea proprietarului fondurilor din cont. Contul poate fi indisponibilizat dacă fondurile din cont aparțin debitorului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Principalele norme din legislația națională:

1. În temeiul articolului 668 din Codul de procedură civilă lituanian, recuperarea nu poate avea loc dintr-o sumă de bani care nu depășește salariul minim pentru o lună stabilit de guvernul lituanian[1]. În plus, recuperarea nu poate avea loc din fondurile primite sub formă de finanțare din partea UE sau sub altă formă de finanțare internațională sau sub formă de cofinanțare pentru implementarea unui proiect sprijinit pe durata implementării proiectului și a perioadei obligatorii de funcționare a proiectului, astfel cum se prevede în legislația UE sau în acordurile internaționale încheiate de Lituania. Această interdicție nu se aplică în cazul în care fondurile sunt recuperate la cererea instituției care monitorizează implementarea proiectului sprijinit, deoarece fondurile au fost cheltuite cu încălcarea legislației UE, a legislației lituaniene, a acordurilor internaționale sau a acordurilor de acordare a fondurilor.

2. În temeiul articolului 738 din Codul de procedură civilă lituanian, recuperarea poate avea loc din prestațiile de securitate socială în caz de boală sau șomaj numai în conformitate cu o hotărâre judecătorească privind recuperarea pensiei de întreținere sau cu o hotărâre judecătorească privind despăgubirea pentru daune aduse sănătății prin mutilare sau alte vătămări ori pentru pierderea unei persoane care asigură traiul în gospodărie.

3. În temeiul articolului 739 din Codul de procedură civilă lituanian, recuperarea nu se poate realiza din sumele care aparțin debitorului sub următoarele forme: (1) plăți compensatorii pentru uzura uneltelor unui lucrător și alte forme de compensare pentru abaterile de la condițiile normale de muncă; (2) sumele plătite unui lucrător care călătorește în interes de serviciu sau care este transferat, angajat sau detașat într-un alt loc; (3) prestații de asigurări sociale de stat de maternitate sau de paternitate; (4) alocații pentru copii plătite în temeiul Legii privind prestațiile pentru copii din Lituania; (5) o indemnizație de înmormântare; (6) prestații plătite în temeiul Legii lituaniene privind prestațiile de asistență socială de stat și alte prestații sociale, alocații sau plăți specifice din bugetele de stat sau municipale pentru familiile cu venituri mici și sprijinul social acordat persoanelor fizice; (7) indemnizații de concediere.


[1] Începând cu 1 ianuarie 2016, salariul minim lunar este de 350 EUR.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Băncile nu au dreptul să perceapă taxe – acțiunile de executare silită sunt efectuate de către executorii judecătorești.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Principalele norme din legislația națională:

1. În temeiul articolului 609 din Codul de procedură civilă lituanian, cheltuielile de executare efectuate de executorii judecătorești constau în: (1) costuri administrative aferente procedurilor de executare care sunt necesare pentru desfășurarea activităților esențiale pentru orice procedură de executare; (2) costuri administrative suplimentare asociate procedurilor de executare, suportate pentru desfășurarea altor activități într-un caz specific de executare; (3) onorariul executorului judecătoresc pentru executarea titlurilor executorii legale. Cuantumul costurilor de executare și procedura de calcul și de plată a acestora sunt stabilite în Instrucțiunile privind executarea hotărârilor adoptate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1R-352 din 27 octombrie 2005 (denumite în continuare „instrucțiunile”) (versiunea introdusă prin Ordinul nr. 1R-265 din 14 noiembrie 2011).

Punctul 123 din instrucțiuni prevede că executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare trebuie să includă costurile de executare menționate la punctul 7 din tabelul 2 din instrucțiuni, precum și costurile suplimentare suportate pentru efectuarea acțiunilor individuale în cadrul procedurilor de executare.

Instrucțiuni privind executarea hotărârilor.

2. În conformitate cu punctul 5 din procedura de taxare a notificării și a comunicării actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială adoptată prin Ordinul ministrului justiției nr. 1R-16 din 20 ianuarie 2016 (versiunea introdusă prin Ordinul nr. 1R-312 din 9 decembrie 2016), taxa pentru notificarea sau comunicarea actelor în Lituania este de 110 EUR în cazul în care notificarea sau comunicarea actelor și transmiterea acestora în vederea executării de către executorii judecătorești sunt organizate și coordonate de Camera executorilor judecătorești din Lituania.

Descrierea procedurii de notificare sau comunicare a actelor judiciare și extrajudiciare primite din străinătate în materie civilă sau comercială și de taxare a acestei notificări sau comunicări.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Principalele norme din legislația națională:

1. În temeiul articolului 626 alineatul (3) din Codul de procedură civilă lituanian, recuperarea datoriilor din bunuri nu se suspendă în cazul în care bunul este poprit sau drepturile de proprietate asupra bunurilor sunt limitate temporar pentru a garanta creanțele creditorilor cu același rang de prioritate sau cu un rang de prioritate superior. În acest caz, recuperarea datoriilor din bunurile sau fondurile poprite se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în instrucțiunile privind executarea hotărârilor.

2. În temeiul articolului 754 din Codul de procedură civilă lituanian, nu există o prioritate specifică pentru satisfacerea creanțelor furnizorilor ipotecari și ale deținătorilor de gajuri asupra bunurilor gajate. Se acordă prim rang de prioritate satisfacerii cererilor de recuperare a pensiei de întreținere și cererilor de despăgubire pentru daunele rezultate în urma mutilării sau a altor vătămări, precum și pentru daunele rezultate din pierderea unei persoane care asigură traiul în gospodărie. Se acordă al doilea rang de prioritate satisfacerii creanțelor salariale care decurg din raporturi de muncă. Se acordă al treilea rang de prioritate satisfacerii tuturor celorlalte creanțe. În cazul în care suma recuperată nu este suficientă pentru a satisface integral toate creanțele cu un anumit rang de prioritate, creanțele sunt achitate proporțional cu suma datorată fiecărei părți care solicită recuperarea.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

În temeiul articolului 3122 din lege, o cerere de introducere a căilor de atac menționate la articolul 33 din regulament care se aplică în statul membru de origine ar trebui să fie înaintată instanței care a emis ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.

O cerere de introducere a căilor de atac menționate la articolul 34 din regulament [cu excepția articolului 34 alineatul (1) litera (a)] care se aplică în statul membru de executare ar trebui depusă la instanța districtuală locală care are jurisdicție asupra biroului executorului judecătoresc care pune sau a pus în executare ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.

O cerere de introducere a căii de atac menționate la articolul 34 alineatul (1) litera (a) din regulament care se aplică în statul membru de executare ar trebui depusă la executorul judecătoresc care pune sau a pus în executare ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.

Informații actualizate privind instanțele lituaniene și datele lor de contact se regăsesc în Atlasul judiciar european în materie civilă. Lista executorilor judecătorești din Lituania se regăsește la următoarea adresă: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

În temeiul articolului 3122 din lege, se poate introduce o cale de atac separată împotriva unei hotărâri judecătorești privind căile de atac prevăzute la articolele 33 și 35 din regulament care se aplică în statul membru de origine și căile de atac menționate la articolul 34 și 35 din regulament [cu excepția articolului 34 alineatul (1) litera (a) și a articolului 35 alineatul (3)] care se aplică în statul membru de executare. În temeiul articolului 335 alineatul (1) din Codul de procedură civilă lituanian, căile de atac separate trebuie introduse la instanța de apel prin intermediul instanței a cărei hotărâre este atacată în termen de șapte zile de la data pronunțării hotărârii. În cazul în care hotărârea judecătorească atacată a fost pronunțată prin procedură scrisă, se poate introduce o cale de atac separată în termen de șapte zile de la data la care a fost notificat sau comunicat un exemplar al hotărârii. Nu există niciun drept de recurs în casație împotriva hotărârilor pronunțate de instanța de apel după examinarea căii de atac separate.

O cale de atac împotriva acțiunilor executorului judecătoresc referitoare la căile de atac menționate la articolul 34 alineatul (1) litera (a) și la articolul 35 alineatul (3) care se aplică în statul membru de executare poate fi introdusă la instanța districtuală locală care are jurisdicție asupra biroului executorului judecătoresc. Normele prevăzute la articolul 593 alineatele (1)˗(4) din Codul de procedură civilă lituanian se aplică mutatis mutandis depunerii și examinării acestei căi de atac. Nu există un termen-limită pentru introducerea unei căi de atac și nu există niciun drept la o cale de atac împotriva hotărârii instanței cu privire la acțiunile executorului judecătoresc.

Informații actualizate privind instanțele lituaniene și datele lor de contact se regăsesc în Atlasul judiciar european în materie civilă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

În temeiul articolului 3119 din lege, se plătește o taxă judiciară atunci când se depune la instanță o cerere de obținere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare sau căile de atac prevăzute în capitolul 4 din regulament. Taxa corespunde taxei judiciare pentru o cerere de măsuri provizorii sau pentru o cale de atac separată împotriva unei hotărâri privind măsurile provizorii, dacă este cazul.

Legislația lituaniană actuală nu specifică o taxă judiciară care trebuie plătită pentru o cerere de măsuri provizorii. În temeiul articolului 80 alineatul (2) din Codul de procedură civilă lituanian, se plătește o taxă judiciară de 28 EUR pentru o cale de atac separată împotriva unei hotărâri privind măsuri provizorii.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată pentru traducerea documentelor este limba lituaniană.

Ultima actualizare: 10/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.