Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

(1) Pentru cererile cu o valoare mai mică sau egală cu 15 000 EUR, este competent judecătorul de pace (juge de paix):

Judecătoria de pace din Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxemburg

 

Judecătoria de pace din Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

Judecătoria de pace din Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

(2) pentru cereri care depășesc 15 000 EUR, este competent președintele tribunalului districtual (Président du tribunal d’arrondissement):

Tribunalul districtual din Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxemburg

 

Tribunalul districtual din Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea competentă pentru a obține informații privind conturile bancare este Comisia de supraveghere a sectorului financiar (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Luxemburg

Telefon:    +352 26251-1

Fax:   +352 26251 - 2601

E-mail: direction@cssf.lu

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Metoda de obținere a informațiilor privind contul bancar este prevăzută la articolul 14 alineatul (5) litera (a), și anume:

obligația pentru toate băncile de pe teritoriul lor să informeze, la cererea autorității de informare, dacă debitorul deține un cont la acestea.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

- Președintele tribunalului districtual sau judecătorul care îl înlocuiește, statuând în procedură de urgență (siégeant comme en matière de référé), este competent să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătorului de pace:

Tribunalul districtual din Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxemburg

 

Tribunalul districtual din Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

 

- Curtea de Apel (Cour d’appel), statuând în procedură de urgență, este competentă să judece căile de atac împotriva deciziilor președintelui tribunalului districtual:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxemburg

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Executorii judecătorești (huissiers de justice) reprezintă autoritatea competentă.

Puteți căuta un executor judecătoresc accesând acest site web: Asociația executorilor judecătorești din Luxemburg (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Executorii judecătorești reprezintă autoritatea competentă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Un cont comun (compte joint) poate face, în principiu, obiectul unei indisponibilizări (saisie conservatoire) în temeiul dreptului luxemburghez.

Conturile comune funcționează în conformitate cu principiul care guvernează solidaritatea și divizibilitatea creditorilor (solidarité active).

Se aplică articolul 693 din Noul Cod de procedură civilă (Nouveau Code de Procédure Civile) și articolul 1197 din Codul civil (Code Civil).

Dispozițiile Noului Cod de procedură civilă și ale Codului civil sunt disponibile pe site-ul web al LEGILUX.

Un cont de mandatar (compte de mandataire) este, în principiu, neeligibil pentru conservare în temeiul legislației luxemburgheze. Nu există norme specifice aplicabile acestui domeniu.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Articolul 717 din Noul Codul de procedură civilă prevede următoarele:

Nu pot fi puse sub sechestru:

(1) bunuri declarate prin lege ca fiind neeligibile pentru sechestru;

(2) pensii alimentare (provisions alimentaires) acordate de o instanță;

(3) sumele disponibile și bunuri declarate neeligibile pentru sechestru de către un testator (testateur) sau donator (donateur);

(4) sumele și alocațiile de întreținere (sommes et pensions pour aliments), chiar și în cazul în care un testament (testament) sau un act de donație (acte de donation) nu le declară neeligibile pentru sechestru.

În ceea ce privește „(1) bunurile declarate prin lege ca fiind neeligibile pentru sechestru”, se aplică articolul 33 din Legea modificată din 28 iulie 2018 privind venitul de incluziune socială (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale) și Regulamentul Marelui Ducat din 27 septembrie 2016 de stabilire a ratelor de cesiune și poprire a salariilor, pensiilor și rentelor (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Aceste sume sunt scutite fără a fi necesară o cerere din partea debitorului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

În principiu, un bancher poate deduce din suma indisponibilizată cheltuielile pe care a trebuit să le suporte pentru a îndeplini obligațiile legale referitoare la indisponibilizare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Tarifele executorilor judecătorești sunt stabilite în Legea modificată din 4 decembrie 1990 privind organizarea executorilor judecătorești (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) și în Regulamentul modificat al Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor pentru executorii judecătorești (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Dispozițiile relevante sunt disponibile pe site-ul web al LEGILUX:

- Legea modificată din 4 decembrie 1990 privind organizarea executorilor judecătorești, cu modificările ulterioare:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Regulamentul Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor pentru executorii judecătorești:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Versiunea consolidată a fost actualizată la 2 octombrie 2021. Articolul 16 din Regulamentul Marelui Ducat modificat din 24 ianuarie 1991 a fost modificat prin Regulamentul Marelui Ducat din 21 iunie 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Se percepe o taxă unică fixă de 165 EUR pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare).

Onorarii și remunerații:

Se aplică dispozițiile Regulamentului Marelui Ducat modificat din 21 martie 1974 privind onorariile și remunerațiile datorate avocaților consultanți și avocaților (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Dispozițiile relevante sunt disponibile pe site-ul web al LEGILUX:

Regulamentul Marelui Ducat din 21 martie 1974 privind onorariile și remunerațiile datorate avocaților consultanți și avocaților – Legilux (public.lu)

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Nu se aplică.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

- Articolul 33 (cale de atac împotriva ordonanței înseși)

Instanța competentă să admită o cale de atac este:

- fie judecătorul de pace, statuând în procedură de urgență,

- fie președintele tribunalului districtual sau judecătorul care îl înlocuiește, statuând în procedură de urgență [a se vedea articolul 50 alineatul (1) litera (a)]

- Articolul 34 (cale de atac împotriva executării ordonanței)

- fie judecătorul de pace, statuând în procedură de urgență,

- fie președintele tribunalului districtual sau judecătorul care îl înlocuiește, statuând în procedură de urgență.

Se aplică normele de competență materială cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Acestea corespund normelor de competență materială prevăzute la articolul 50 alineatul (1) litera (a) de mai sus.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

- Președintele tribunalului districtual sau judecătorul care îl înlocuiește, statuând în procedură de urgență, este competent să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătorului de pace.

- Curtea de Apel, statuând în procedură de urgență, este competentă să judece căile de atac împotriva deciziilor președintelui tribunalului districtual.

- Termenul: 15 zile.

- Data de la care termenul începe să curgă: data la care se efectuează notificarea sau comunicarea.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

În Luxemburg, taxele judiciare sunt denumite „taxe și cheltuieli” (frais et dépens).

În conformitate cu jurisprudența, „cheltuielile” menționate la articolul 238 din Noul Cod de procedură civilă acoperă, în principiu, cheltuielile avocaților, onorariile executorilor judecătorești, onorariile experților, orice indemnizații plătite martorilor, costurile de traducere etc., dar nu și onorariile avocaților. Noul Cod de procedură civilă este disponibil pe site-ul web al LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Onorariile executorilor judecătorești:

Tarifele executorilor judecătorești sunt prevăzute în Legea modificată din 4 decembrie 1990 privind organizarea executorilor judecătorești și în Regulamentul modificat al Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor pentru executorii judecătorești.

Dispozițiile relevante sunt disponibile pe site-ul web al LEGILUX:

- Legea modificată din 4 decembrie 1990 privind organizarea executorilor judecătorești, cu modificările ulterioare:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Regulamentul modificat al Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor pentru executorii judecătorești:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Versiunea consolidată a fost actualizată la 2 octombrie 2021. Articolul 16 din Regulamentul Marelui Ducat modificat din 24 ianuarie 1991 a fost modificat prin Regulamentul Marelui Ducat din 21 iunie 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Articolul 16 din Legea modificată din 4 decembrie 1990 privind organizarea executorilor judecătorești prevede metoda de remunerare și faptul că detaliile relevante se stabilesc prin regulament al Marelui Ducat:

Serviciile executorilor judecătorești sunt remunerate fie la un tarif fix, fie la un tarif orar.

Un regulament al Marelui Ducat stabilește tariful serviciilor, precum și durata și tariful orar care trebuie plătit.

Instanța districtuală, camera civilă, se pronunță cu privire la stabilirea taxelor și a cheltuielilor în caz de litigiu.

Regulamentul Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor pentru executorii judecătorești a fost modificat de mai multe ori.

Versiunea consolidată a regulamentului Marelui Ducat poate fi consultată pe site-ul web al LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Versiunea consolidată a fost actualizată la 2 octombrie 2021. Articolul 16 din Regulamentul Marelui Ducat modificat din 24 ianuarie 1991 a fost modificat prin Regulamentul Marelui Ducat din 21 iunie 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Versiunea consolidată a fost actualizată la 2 octombrie 2021.

Regulamentul Marelui Ducat menționat anterior stabilește onorariile percepute de executorii judecătorești. Acestea includ tariful de bază (articolele 2-5), cheltuielile de deplasare (articolele 6 și 7), alte taxe, cum ar fi taxa de colectare sau taxa anticipată (articolele 8-11), cheltuielile suportate efectiv (articolele 12 și 13) și majorările tarifelor fixe și orare (articolul 15).

Costul mediu al notificării sau comunicării unui act este de 120-180 EUR per destinatar, incluzând toate taxele, cu excepția cazului în care notificarea sau comunicarea implică dificultăți serioase sau actul este foarte mare.

Se percepe o taxă unică fixă de 165 EUR pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) (articolul 16 din Regulamentul Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991).

Cheltuielile avocaților:

- Se aplică dispozițiile Regulamentului modificat al Marelui Ducat din 21 martie 1974 privind onorariile și remunerațiile datorate avocaților consultanți și avocaților.

Dispozițiile relevante sunt disponibile pe site-ul web al LEGILUX:

Regulamentul Marelui Ducat din 21 martie 1974 privind onorariile și remunerațiile datorate avocaților consultanți și avocaților – Legilux (public.lu)

În ceea ce privește indemnizațiile care trebuie plătite experților, martorilor, interpreților și specialiștilor:

dispozițiile Regulamentului Marelui Ducat privind taxele judiciare din 28 noiembrie 2009 (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) sunt aplicabile și pot fi consultate pe site-ul web al LEGILUX:

Regulamentul Marelui Ducat privind taxele judiciare din 28 noiembrie 2009Legilux (public.lu)

Acest regulament a fost modificat prin Regulamentul Marelui Ducat din 30 decembrie 2011:

- Regulamentul Marelui Ducat din 30 decembrie 2011 de modificare:(1) Regulamentul Marelui Ducat privind taxele judiciare din 28 noiembrie 2009 și (2) Regulamentul modificat al Marelui Ducat din 18 septembrie 1995 privind asistența judiciară (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) - Legilux (public.lu)

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limbile acceptate sunt franceza și germana.

Ultima actualizare: 11/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.