Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare


*mențiuni obligatorii

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța competentă pentru a emite ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este prima cameră a Tribunalului civil.

Telefon: +356 2590 2256; Email courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea de informații privind conturile bancare este grefierul, instanțele civile și tribunalele.

Telefon: +356 2590 2346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

În conformitate cu dreptul intern, este disponibilă metoda prevăzută la articolul 14 alineatul (5) litera (c), și anume posibilitatea instanțelor de a obliga debitorul să dezvăluie banca sau băncile de pe teritoriul său la care deține unul sau mai multe conturi în cazul în care o astfel de obligație este însoțită de o ordonanță in personam pronunțată de către o instanță, care interzice folosirea, retragerea sau transferul de către persoana în cauză a fondurilor deținute în contul sau conturile sale până la concurența sumei care urmează a fi indisponibilizată prin ordonanța asigurătorie.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța la care se poate înainta recurs împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este Curtea de Apel de nivel superior.

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru a primi, a transmite și a comunica ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor și alte documente este Biroul Avocatului Statului.

Telefon: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Adresa: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Autoritatea competentă pentru a emite ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este prima cameră a Tribunalului civil.

Telefon: +356 2590 2256; Email courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

În conformitate cu dreptul intern, nu pot fi indisponibilizate conturile comune sau nominale.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Ca regulă generală, în temeiul articolului 381 alineatul (1) din Codul de organizare și procedură civilă (capitolul 12 din dreptul Maltei), debitorul trebuie să formuleze o cerere specifică pentru emiterea unui ordin de poprire cu privire la oricare dintre următoarele:

(a) orice salariu sau remunerații (inclusiv bonusuri, indemnizații, plată pentru ore suplimentare și alte beneficii)

(b) orice beneficii, pensii, indemnizații sau asistența prevăzute în Actul privind asigurările sociale sau alte tipuri de indemnizații ale oricărei persoane care primește o pensie din partea guvernului;

(c) orice granturi sau donații caritabile din partea guvernului;

(d) orice moșteniri prevăzute în mod expres pentru întreținere, în cazul în care debitorul nu dispune de alte mijloace de subzistență, iar datoria în sine nu este datorată pentru întreținere;

(e) orice sumă datorată pentru întreținere, indiferent dacă este acordată officio judicis, sau prin act public în cazul în care datoria în sine nu este datorată pentru întreținere;

(f) fonduri care au fost puse la dispoziția debitorului prin contractul de împrumut pentru imobil, construirea și întreținerea locuinței prevăzute ca loc principal de locuit al debitorului;

(g) facilități bancare de tipul descoperitului de cont, excluzând cărțile de credit, prin intermediul căruia sunt operate operațiunile comerciale derulate de către debitor;

(h) garanții bancare și acreditive.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

În temeiul dreptului intern, băncile nu au dreptul să perceapă taxe. Există o taxă judiciară pentru depunerea unor sume de bani în contul instanței, dar această taxă este percepută de la orice persoană căreia i se solicită să depună sume de bani în contul instanței, care aparțin debitorului, și de la persoana care depune efectiv sumele de bani. Această sumă se deduce din suma de bani totală depusă în contul instanței, care urmează să fie plătită de către creditor.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Potrivit Codului de organizare și procedurii civile (capitolul 12 din dreptul Maltei), taxa pentru soluționarea ordinelor de poprire este de 50 EUR. În ceea ce privește executarea silită, taxa este de 7 EUR pentru fiecare notificare și de 0,35 EUR pentru fiecare exemplar, dacă este necesar.

Taxele trebuie plătite în momentul depunerii cererii.

Acestea sunt taxele care trebuie plătite instanței pentru depunerea și soluționarea actului în cauză. Trebuie remarcat faptul că aceste taxe nu includ costuri datorate avocaților și procurorilor.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Ordinele de poprire se clasifică în ordinea în care acestea au fost depuse. De îndată ce băncile sunt notificate cu privire la ordonanța de poprire, acestea depun suma de bani (dacă este disponibilă) indicată în ordinul specific în contul instanței înainte de a depune sumele indicate în ordine de poprire ulterioare care le sunt aduse la cunoștință într-o etapă ulterioară. În ceea ce privește o posibilă retragere a sumei depuse în contul instanței de către creditor, în cazul concurenței de creditori, înainte ca banii să poată fi retrași este inițiată procedura concurenței în instanță la cererea creditorilor înșiși. Această acțiune este conformă cu articolul 416 și următoarele din Codul de organizare și procedură civilă (capitolul 12 din dreptul Maltei).

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Instanța de executare competentă pentru asigurarea unei căi de atac este Tribunalul civil (prima cameră)

Telefon: ex +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

În cazul ordonanțelor asigurătorii bazate pe un titlu executoriu, instanța la care se exercită căi de atac este Curtea de Apel de nivel superior. Termenul de exercitare a acestor căi de atac este de șase zile de la data la care decretul a fost pronunțat în ședință publică în conformitate cu articolul 281 alineatul (4) din Codul de organizare și procedură civilă (capitolul 12 din dreptul Maltei).

Detalii ale Curții de Apel:

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

(a) Taxa pentru emiterea unei ordonanțe de poprire: 50 EUR + 7 EUR pentru fiecare notificare + 0,35 EUR pentru fiecare exemplar, dacă este necesar.

(b) Cererea depusă în temeiul articolului 836 din Codul de organizare și procedură civilă pentru eliberarea unui contra-mandat: 40 EUR + 7,20 EUR pentru fiecare notificare.

(c) Contra-mandat: 20 EUR + 7 EUR pentru fiecare notificare + 0,35 EUR pentru fiecare exemplar, dacă este necesar.

În ceea ce privește cererile de despăgubiri în urma emiterii unei ordonanțe asigurătorii, taxa este de 20 EUR pentru depunerea cererii și de 7,20 EUR pentru fiecare notificare.

Taxele trebuie plătite în momentul depunerii cererii.

Acestea sunt taxele care trebuie plătite instanței pentru depunerea actului juridic în cauză. Trebuie remarcat faptul că aceste taxe nu includ costuri datorate avocaților și procurorilor.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Malta acceptă doar limbile malteză și engleză.

Ultima actualizare: 25/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.